| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/185/2012 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarki


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz.391) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie oraz po dokonaniu konsultacji społecznych Rada Miejska w Żarkach uchwala , co następuje
§ 1. Uchwala się Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku Na terenie Gminy Żarki w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki .
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Żarkach w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarki nr XL/295/2006 z dnia 10 października 2006r. (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z dnia 20 listopada 2006r . Nr 133, poz. 3814).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarkach i w poszczególnych sołectwach Gminy Żarki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach

Andrzej Jakóbczak
Załącznik do Uchwały Nr XXVI/185/2012
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku Na terenie Gminy Żarki
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Żarki dotyczące:
1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących w szczególności :
1) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,
2) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
3) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
4. innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
6. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,
7. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. harmonogramie – rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych dostarczony właścicielom nieruchomości przez operatora ;
2. nieruchomości dwufunkcyjnej - należy przez to rozumieć nieruchomości, których część zajmują mieszkańcy, a na pozostałej niezamieszkałej powstają odpady komunalne, dla których wysokość opłaty za gospodarowanie nimi obliczana jest zgodnie z zapisami art. 6j ust 4 ustawy u.c.p. ;
3. nieruchomościach niezamieszkałych należy przez to rozumieć nieruchomości których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w ich obrębie odpady komunalne o których mowa jest w art. 6 c ust. 2 ustawy u.c.p a więc w szczególności; szkoły, przedszkola, biblioteki, urzędy administracji rządowej i samorządowej ,domy opieki społecznej, ośrodki kultury i sportu, cmentarze, zajezdnie zbiorowej komunikacji pasażerskiej, bazy służb komunalnych, ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, stacje kolejowe, boiska sportowe, ścieżki i szlaki rowerowe, posterunki policji i innych służb, parki, place, zieleńce i publiczne obszary zielone, ulice i drogi wraz z chodnikami, przychodnie lekarskie i weterynaryjne, restauracje, stołówki , bary, puby, hotele i hostele, gospodarstwa agroturystyczne, domy wycieczkowe, schroniska, pensjonaty, salony fryzjerskie i kosmetyczne, nieobejmujące siedliska części gospodarstw rolnych, lasy, biura, sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe i logistyczne itp.;
4. nieruchomościach zamieszkałych należy przez to rozumieć nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, o których mowa jest w art. 6c ust. 1 ustawy u.c.p., a wiec nieruchomości na których człowiek bytuje stale lub czasowo, spożywa posiłki, przechowuje majątek ;
5. przedsiębiorcy – rozumie się przez to podmiot posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarki lub podmiot posiadający zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ;
6. punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – rozumie się przez to wyznaczone przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarki miejsce odbioru i gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych selektywnie ;
7. punkcie gromadzenia odpadów komunalnych – rozumie się przez to wyznaczone przez właściciela nieruchomości miejsce gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie w zabudowie wielorodzinnej ;
8. operatorze- rozumie się przez to przedsiębiorcę prowadzącego działalność na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej (art. 9c ustawy u.c.p.), który zgodnie z zapisami art. 6d ust. 1 ustawy u.c.p. na mocy wygranego przetargu podpisał z gminą umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ;
9. ustawie u.c.p. – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 391) ;
10. ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) ;
11. zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta ,o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 Nr 106 poz. 1002 z późn. zm) ;
12. zwierzętach gospodarskich -rozumie się przez to zwierzęta o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 133 poz. 921 z późn. zm.) ;
13. zarządzającym systemem gospodarki odpadami – rozumie się przez to administrację gminy realizującą zadania opisane w art. 3 ust. 2 ustawy u.c.p. lub inny podmiot, któremu zadania zostały powierzone .
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. 1. Wprowadza się poniżej wymienione zasady:
1) Za utrzymanie czystości i porządku na terenach będących we władaniu gminy Żarki odpowiada gmina Żarki, jednostki organizacyjne bądź osoby trzecie, jeśli tym jednostkom lub osobom powierzono władanie terenem nieruchomości w oparciu o właściwą ustawę lub umowę cywilnoprawną.
2) Za utrzymanie czystości i porządku na innych terenach odpowiadają właściciele nieruchomości, którzy są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku na terenie swojej nieruchomości niezależnie od stopnia rodzaju zabudowy i charakteru użytkowania nieruchomości.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku w szczególności poprzez;
1) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników i worków służących do zbierania odpadów komunalnych, utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) ustawianie pojemników i worków na odpady komunalne w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników nieruchomości jak i dla operatora, w taki sposób aby nie powodowały nadmiernych uciążliwości;
3) dbanie o czystość i porządek na terenie przylegającym do pojemników i niedopuszczanie do zalegania odpadów na ziemi;
2. Na terenie nieruchomości ustala się selektywną zbiórkę odpadów w następującym zakresie:
1) w zabudowie jednorodzinnej, w systemie workowym:
a) papier i tektura,
b) szkło
c) metal
d) tworzywa sztuczne
e) biodegradowalne
2) W zabudowie wielorodzinnej w pojemnikach:
a) papier i tektura,
b) szkło,
c) metal,
d) tworzywa sztuczne,
e) biodegradowalne.
3) Dla nieruchomości niezamieszkałych , na których powstają odpady komunalne oraz dla nieruchomości dwufunkcyjnych ustala się selektywną zbiórkę odpadów w systemie workowym lub w pojemnikach w zakresie podanym w § 4 ust. 2 , pkt 1, lit. a-e .
4) Na terenie wszystkich nieruchomości w zakresie :
a) przeterminowane leki i chemikalia,
b) zużyte baterie i akumulatory,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
e) odpady budowlane i rozbiórkowe ,
f) zużyte opony,
g) odpady zielone.
3. Odpady komunalne właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić w terminie niezwłocznym od chwili ich powstania.
4. Odpady określone w ust. 2 zbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie.
5. Bezpłatne odbieranie od właścicieli nieruchomości, poniższych odpadów powstających sezonowo, będzie odbywać się w drodze zbiórki ulicznej organizowanej przez zarządzającego systemem gospodarki odpadami dwa razy w roku, zgodnie z harmonogramem podanym do publicznej wiadomości:
1) zużyte baterie i akumulatory,
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
4) zużyte opony.
6. Odpady zielone, pochodzące z pielęgnacji zieleni typu przycięte gałęzie, urobek z koszenia oraz liście, należy gromadzić w osobnym pojemniku własnym lub zamówionym u operatora lub przedsiębiorcy na zasadach określonych w § 27 ust.2 i 3 niniejszego Regulaminu.
7. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych na własne potrzeby np. własny kompostownik lub karmienie zwierząt.
8. Nie podlegają odbiorowi w ramach zryczałtowanej opłaty odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót.
9. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach i workach na odpady komunalne gorącego popiołu i żużla oraz odpadów innych niż komunalne wytwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
10. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych.
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości lub posypania ich piaskiem bądź innym stosownym środkiem likwidującym śliskość, dopuszczonym obowiązującymi normami.
2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń wymienionych w ust. 1 polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez służby utrzymujące drogę w stanie czystości.
§ 6. Na terenie nieruchomości dopuszcza się mycie wyłącznie osobowych pojazdów samochodowych, tylko w miejscach utwardzonych i pod warunkiem, że nie jest to uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie powoduje zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych.
§ 7. 1. Na terenie nieruchomości dopuszcza się wykonywanie doraźnych napraw pojazdów samochodowych, związanych z bieżącą eksploatacją, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie spowodują zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych. Minimalna odległość miejsca wykonywanych napraw od granicy nieruchomości sąsiednich powinna wynosić 4 m.
2. Wykonywanie napraw blacharskich i lakierniczych oraz wymianę płynów eksploatacyjnych w pojazdach dopuszcza się wyłącznie w warsztatach .
Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i drogach publicznych oraz warunkirozmieszczania tych pojemników i ich utrzymaniaw odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
A. Rodzaje pojemników
§ 8. 1. Na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje pojemników, worków z tworzywa sztucznego i koszy ulicznych, spełniających obowiązujące normy:
1) pojemniki i worki na odpady o pojemności 60l ,
2) pojemniki i worki na odpady o pojemności 80 l,
3) pojemniki i worki na odpady o pojemności 120 l, 140l,
4) pojemniki na odpady o pojemności 240 l,
5) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l ,
6) pojemniki na odpady (typu KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m ³,
7) kosze uliczne na odpady o pojemności od 20 do 50 l.
2. W zabudowie jednorodzinnej do zbierania okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych zmieszanych dopuszcza się używanie przeźroczystych worków z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l.
§ 9. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej stosuje się pojemniki o pojemności co najmniej 1100 l w następującej kolorystyce :
1) niebieski z napisem „Papier i tektura” - z przeznaczeniem na papier, makulaturę oraz opakowania wielomateriałowe,
2) zielony z napisem „Szkło” - z przeznaczeniem na szkło bezbarwne i kolorowe,
3) żółty z napisem „Tworzywa sztuczne, Plastik” - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, dozwolone jest mieszanie metali z tworzywami sztucznymi,
4) brązowy z napisem „Bioodpady” - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.
2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się stosowanie przeźroczystych worków z tworzywa sztucznego o minimalnej pojemności 60 l w powyższej kolorystyce z przeznaczeniem na określone rodzaje odpadów wymienione w ust. 1.
3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na nieruchomościach niezamieszkałych , na których powstają odpady komunalne oraz na nieruchomościach dwufunkcyjnych stosuje się pojemniki lub worki do zbierania frakcji segregowanych określonych w § 9 ust.1 .
4. Pojemniki lub worki z tworzywa sztucznego na odpady zbierane selektywnie powinny posiadać trwałe i widoczne oznakowanie, określające rodzaj gromadzonych odpadów.
B. MINIMALNA POJEMNOŚĆ
§ 10. 1. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości zamieszkałych ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości, ilości wytwarzanych odpadów komunalnych określonej w § 10 ust. 2 oraz częstotliwości ich odbierania określonej w § 18. Pojemność ta nie może być mniejsza niż:
1) w budynkach jednorodzinnych – 60 litrów ,
2) w budynkach wielorodzinnych – 1100 litrów .
2. Za podstawę do ustalenia minimalnej, łącznej pojemności pojemników i kontenerów służących do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych na terenie zamieszkałych nieruchomości przyjmuje się następującą normatywną ilość produkowanych w skali miesiąca odpadów komunalnych - 50l/osobę – dla mieszkańców zabudowy jedno i wielorodzinnej.
3. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się na podstawie rzeczywistej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz częstotliwości ich odbierania określonej w § 18. Pojemność ta nie może być mniejsza niż 110 litrów.
4. Nieruchomości, na których usytuowane są cmentarze należy wyposażyć w co najmniej jeden kontener do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, stale dostępny dla jego użytkowników. Pojemność kontenera uzależniona jest od rzeczywistego nagromadzenia odpadów, jednak nie mniejsza niż 1000l .
C. WARUNKI ROZMIESZCZANIA POJEMNIKÓW
§ 11. 1. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione na terenach administrowanych przez właścicieli nieruchomości. W przypadku braku możliwości ustawienia pojemników na terenie nieruchomości, dopuszcza się ich ustawienie na terenie należącym do innego właściciela, na warunkach i w porozumieniu z tym właścicielem.
2. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinny być ustawiane na terenie punktu gromadzenia odpadów komunalnych, w którym znajdują się pojemniki na zmieszane odpady komunalne. Zestaw pojemników do selektywnej zbiórki powinien składać się z minimum czterech pojemników, o których mowa w § 8 ust.1 pkt. 6 o pojemności 1100 l, po jednym na każdą ze zbieranych selektywnie frakcji odpadów.
3. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
4. Pojemniki winny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr75 poz.690 z późn.zm.), na równej nawierzchni, w miarę istniejących możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.
5. Zezwala się na wspólne korzystanie przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości z jednego lub kilku pojemników na odpady za zgodą właściciela pojemnika oraz w porozumieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne wyłonionym przez zarządzającego systemem gospodarki odpadami w drodze przetargu, zachowując przy tym minimalną pojemność pojemnika wyliczoną według zasady określonej w § 10 ust 1.
6. Kosze na odpady o minimalnej pojemności 30 l winny być rozmieszczone w pasach dróg publicznych o nasilonym ruchu pieszych, przystankach komunikacyjnych, w przejściach podziemnych oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego.
D. WARUNKI UTRZYMANIA POJEMNIKÓW
§ 12. 1. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.
2. Pojemniki i kontenery na odpady komunalne powinny spełniać techniczne wymogi bezpieczeństwa i higieny sanitarnej, a w szczególności:
1) powinny być estetyczne i wyposażone w szczelną pokrywę,
2) powinny być okresowo czyszczone i dezynfekowane.
3. Worki z tworzywa sztucznego i kosze uliczne do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
4. Wymogi określone § 12 ust. 2 i 3 należą do właściciela pojemnika(ów) .
E. WARUNKI WYPOSAŻANIE NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI
§ 13. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, pojemniki oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów są udostępniane właścicielom nieruchomości zamieszkałych przez operatora .
2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, pojemniki oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów są udostępniane właścicielom nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne , z którym właściciel nieruchomości ma podpisana umowę na ich odbiór .
3. Pojemniki wymienione w § 13 ust. 1 i ust. 2 są udostępniane właścicielom nieruchomości , każdorazowo przed rozpoczęciem cyklu odbierania odpadów .
4. Worki do selektywnej zbiórki odpadów są dostarczane właścicielom nieruchomości raz w miesiącu.
5. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (na których powstają odpady komunalne) zapewniają wyposażenie nieruchomości w wymienione w § 8 pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych poprzez ich zakup lub ich wydzierżawienie odpowiednio od operatora lub przedsiębiorcy albo w inny sposób ustalony w drodze umowy z ww. podmiotami.
6. Właściciele nieruchomości położonych w zabudowie wielorodzinnej zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów segregowanych poprzez ich zakup lub ich wydzierżawienie od operatora albo w inny sposób ustalony w drodze umowy tym podmiotem .
§ 14. Na żądanie właściciela nieruchomości za dodatkową odpłatnością przedsiębiorca dostarczy specjalny pojemnik (i) uniemożliwiający pylenie, na odpady wymienione w §4 ust.8 .
§ 15. Niezależnie od pojemników określonych w § 10 nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i prowadzona jest działalność handlowa branży spożywczej oraz gastronomicznej powinny być dodatkowo wyposażone w kosze na odpady ustawione poza lokalem, stale dostępne dla jego klientów.
§ 16. Odległość pomiędzy koszami ulicznymi na odpady, rozstawionymi na drogach publicznych, powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych. Na przystankach komunikacyjnych kosze należy lokalizować w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 17. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki, worki z tworzywa sztucznego przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp przez pracowników operatora lub przedsiębiorcy .
§ 18. 1. Zmieszanych odpadów komunalnych należy pozbywać się z następującą częstotliwością:
1) z zabudowy jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu ,
2) z zabudowy wielorodzinnej – dwa razy w miesiącu ,
3) z obiektów użyteczności publicznej – co najmniej jeden raz w miesiącu ,
4) z nieruchomości niezamieszkałych , na których powstają odpady komunalne oraz z nieruchomości dwufunkcyjnych – jeden raz w miesiącu ,
5) z koszy ulicznych co najmniej jeden raz w tygodniu ,
6) z cmentarzy – co najmniej jeden raz w miesiącu .
§ 19. 1. Segregowanych odpadów komunalnych: papier i tektura, szkło, metal, tworzywa sztuczne , odpady biodegradowalne należy pozbywać się z następującą częstotliwością:
1) z zabudowy jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu, przy czym dopuszcza się możliwość pozbywania się odpadów z mniejszą częstotliwością, w zależności od zapełnienia worka,
2) z zabudowy wielorodzinnej – dwa razy w miesiącu ,
3) z nieruchomości niezamieszkałych , na których powstają odpady komunalne oraz z nieruchomości dwufunkcyjnych – jeden raz w miesiącu ,
4) z obiektów użyteczności publicznej – jeden raz w miesiącu,
5) z cmentarzy – co najmniej jeden raz w miesiącu.
§ 20. 1. W zabudowie wielorodzinnej odpady wymienione w § 4ust.2, pkt.4 , lit. b, c, d, e (zużyte, baterie i akumulatory ,zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe i zużyte opony) należy gromadzić oddzielnie w punkcie gromadzenia odpadów komunalnych. Wymienione odpady należy udostępnić w tym punkcie do ich odbioru przez operatora .
2. W obrębie pozostałych nieruchomości odpady wymienione w § 20 ust. 1 powinny być gromadzone na ich terenie. Właściciel nieruchomości udostępnia je do odbioru poprzez ich wystawienie przed posesję ( nieruchomość) w miejscu, w którym nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób trzecich, a jednocześnie umożliwiającym ich sprawny odbiór w dniu ich odbioru .
3. Odpady wymienione w ust. 1 i 2 odbierane będą przez operatora 2 razy w roku. Terminy ich zbierania podawane są na stronie internetowej umigzarki.pl oraz na tablicach ogłoszeniowych urzędu miasta i gminy Żarki .
§ 21. 1. Odpady wymienione w § 4ust.8 (odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót ) odbierane są z terenu nieruchomości przez przedsiębiorcę. Koszty ich odprowadzania ponosi właściciel nieruchomości .
2. Pozostałe odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą z terenu nieruchomości zamieszkałych przez operatora w ramach zryczałtowanej opłaty . Z terenu nieruchomości niezamieszkałych odbierane będą przez przedsiębiorcę . Koszty ich odprowadzania ponosi właściciel nieruchomości .
3. Odpady wymienione w § 4ust.2, pkt.4 , lit. g (odpady zielone ), których objętość przekracza 0,2m 3 odbierane będą z terenu nieruchomości przez operatora w ramach zryczałtowanej opłaty i przyjmowane będą w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych .
§ 22. Przeterminowane leki należy wrzucać do pojemników w punktach selektywnego zbierania przeterminowanych leków znajdujących się w wyznaczonych aptekach. Odpady te odbierane będą wg potrzeb przez operatora .
§ 23. Niezależnie od ustaleń zawartych w § 20 zużyte baterie należy wrzucać do oznakowanych pojemników w punktach zbierania zużytych baterii znajdujących się w wyznaczonych obiektach . Odpady te odbierane będą wg potrzeb przez operatora .
§ 24. 1. Niezależnie od ustaleń zawartych w § 19, § 20 , § 21, § 22 i § 23 odpadów wymienionych w § 4 ust. 2 właściciele nieruchomości mogą pozbywać się dostarczając je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. Ustalenia ust.1 nie dotyczą odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które powstały w wyniku prowadzenia robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót na nieruchomościach zamieszkałych oraz wszystkich odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstałych na nieruchomościach pozostałych .
§ 25. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika.
§ 26. Poddawanie padłych zwierząt domowych i gospodarskich utylizacji w zakładzie specjalizującym się w tym zakresie, należy do obowiązków właściciela lub posiadacza zwierzęcia.
§ 27. 1. Zarządzający systemem gospodarki odpadami zorganizuje na terenie gminy punkty selektywnego zbierania przeterminowanych leków oraz punkty selektywnego zbierania zużytych baterii. Właściciel nieruchomości dostarcza ww. odpady we własnym zakresie do zorganizowanych na terenie gminy punktów.
2. Właściciel nieruchomości zabudowanej posiadający odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów oraz odpady ulegające biodegradacji, pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew z wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych ogrodów ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić pojemnik na te odpady odpowiednio u zarządzającego systemem gospodarki odpadami lub przedsiębiorcy, który z kolei powinien dostarczyć go w terminie 48 godzin od zgłoszenia.
3. Właściciel nieruchomości wymienionych w §4 ust.7, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę odpadów biodegradowalnychi i odpadów zielonych do własnego kompostownika , ma obowiązek zarejestrować kompostownik u zarządzającego systemem gospodarki odpadami , podpisując zobowiązanie, że będzie realizował obowiązek kompostowania odpadów oraz będzie wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych potrzeb.
Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 28. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do oddzielnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych i dostarczania ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych .
2. Wytwórcy odpadów komunalnych obowiązani są do stosowania takich form konsumpcji oraz surowców i materiałów, które pozwolą utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na możliwie najniższym poziomie.
3. W celu ograniczania składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszcza się ich kompostowanie .
Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniemterenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 29. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe , ptaki zobowiązane są do takiego ich utrzymywania, aby wyeliminować zagrożenia i uciążliwości w szczególności w zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt, hałasu (zwłaszcza w porze nocnej), przykrego zapachu i zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać one dla ludzi oraz miejsc wspólnego użytkowania (parki, zieleńce, place, ulice, chodniki, piaskownice, place zabaw, osiedla mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej).
§ 30. 1. Na tereny przeznaczone do wspólnego użytku psy należy wyprowadzać na smyczy, a agresywne dodatkowo w kagańcach.
2. Zwierzęta agresywne lub mogące wzbudzić zagrożenie dla otoczenia winny być prowadzone wyłącznie przez osoby dorosłe.
3. Zwalnianie psa ze smyczy na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, nie zagospodarowanych dozwolone jest tylko gdy pies ma nałożony kaganiec.
4. Nieruchomości, w zabudowie jednorodzinnej, na których utrzymywane są psy, należy wyposażyć przy wejściu w tabliczkę ostrzegawczą.
5. Zwierzęta domowe mogą być wprowadzane jedynie do obiektów użyteczności publicznej przeznaczonych dla zwierząt, takich jak schroniska, lecznice, wystawy itp. Powyższy zapis nie dotyczy psów przewodników, z których pomocy korzystają osoby niepełnosprawne.
6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń powodowanych przez te zwierzęta na terenach zabudowanych, a także w miejscach wspólnego użytkowania. Odchody należy umieszczać w oznaczonych pojemnikach, koszach ulicznych lub pojemnikach na niesegregowane odpady komunalne. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych korzystających z psów opiekunów
7. Utrzymujący zwierzęta egzotyczne i inne w lokalach mieszkalnych obowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
8. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do posiadania dowodu aktualnych szczepień ochronnych wymaganych bądź zarządzanych przez odpowiednie służby weterynaryjne.
9. Zakazuje się utrzymywania gołębi w rejonach, w których występuje zabudowa wielorodzinna .
10. Dopuszcza się utrzymywanie gołębi w rejonach, w których występuje zabudowa mieszkaniowa, jeżeli nie jest to uciążliwe dla ludzi, a nadto nie powoduje zanieczyszczenia terenów przeznaczonych do wspólnego użytku oraz nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 7
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarachlub w poszczególnych nieruchomościach
§ 31. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod następującymi warunkami:
1) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczanie go przez te zwierzęta;
2) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich, jak hałas czy odory;
3) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę, chodnik lub miejsce publiczne obowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.
§ 32. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na nieruchomości w promieniu większym niż 50 m od elewacji budynków wielorodzinnych, urzędów, organów administracji, szkół i przedszkoli, placówek kulturalno-oświatowych, zakładów opieki zdrowotnej, obiektów użyteczności publicznej.
§ 33. 1. Dopuszcza się prowadzenie hodowli lub chowu zwierząt gospodarskich na terenach posesji prywatnych o powierzchni większej niż 800 m2 .
2. Na nieruchomości o powierzchni mniejszej niż 800 m² dopuszcza się hodowlę lub chów Wymienionych w ust.1 zwierząt przy braku sprzeciwu najbliższych sąsiadów, to jest osób władających na podstawie tytułu prawnego, posesjami graniczącymi z posesją, na której obowiązuje ograniczenie.
§ 34. Minimalna odległość uli dla pszczół od granicy nieruchomości wynosi 10 m .
Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 35. 1. Terenami przeznaczonymi do deratyzacji są obszary w granicach administracyjnych gminy, a w szczególności tereny:
1) oczyszczalni ścieków ,
2) zakładów produkcji żywności oraz innych obiektów lub magazynów wykorzystywanych do przetwórstwa lub przechowywania produktów rolno-spożywczych ,
3) placówek kulturalno-oświatowych ,
4) budynków wielolokalowych.
§ 36. Ustala się termin powszechnej akcji deratyzacji dwa razy w roku: od 1 do 21 kwietnia oraz od 1 do 21 października każdego roku. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wyznacza się w oparciu o opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie dodatkowe terminy obowiązkowej deratyzacji. Termin i obszar przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje do publicznej wiadomości Burmistrz Miasta i Gminy Żarki.
§ 37. Właściciel nieruchomości ma obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na jej terenie w każdym przypadku wystąpienia zaszczurzenia.
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »