| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/127/2013 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji oraz uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego, na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy uchwala przyjąć

„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy”,

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. 1. Na terenie gminy prowadzi się selektywną zbiórkę następujących odpadów: papieru, metalu, opakowań wielomateriałowych, tworzywa sztucznego, szkła, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do oddzielnego zbierania i przekazywania do odbioru (na zasadach określonych Regulaminem) następujących rodzajów odpadów komunalnych: zmieszanych odpadów komunalnych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon samochodowych.

§ 2. 1. Obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego winien być realizowany przez odgarnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń oraz podjęcie działań zmierzających do usunięcia lub ograniczenia śliskość nawierzchni za pomocą środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu.

2. Zanieczyszczenia usuwane z chodników i innych części nieruchomości służących do użytku publicznego należy gromadzić w miejscu nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące drogi w czystości.

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych przy użyciu środków myjących, poza myjniami, możliwe jest wyłącznie w granicach własnych posesji i winno obejmować wyłącznie mycie nadwozia.

2. Wykonywanie drobnych napraw pojazdów samochodowych możliwe jest poza warsztatami samochodowymi pod warunkiem:

1) nie stwarzania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu lub spalin,

2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

3) zabezpieczenia przed przenikaniem do ziemi i wód gruntowych ewentualnych rozlewów olejów i innych płynów samochodowych.

§ 4. Właściciele nieruchomości eksploatujący zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są do dokonania zgłoszenia posiadanego urządzenia do ewidencji prowadzonej przez gminę.

Rozdział 2.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w zamkniętych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach, przeznaczonych wyłącznie do tego celu.

2. Pojemniki i kontenery winny być wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu, posiadać standardowe wymiary oraz spełniać wymagania Polskich Norm lub posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.).

3. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych winny mieć minimalną pojemność 120 litrów, a kontenery 3 m3.

4. Pojemniki, o których mowa w ust. 1-3 powinny być dopasowane do urządzeń załadowczych pojazdów oraz winny zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla obsługi podczas ich opróżniania.

5. Pojemniki na odpady komunalne służą wyłącznie do gromadzenia tego rodzaju odpadów, a ich pojemność i ilość ustawiona na nieruchomości uzależniona jest od częstotliwości odbioru odpadów, liczby osób zamieszkałych na nieruchomości oraz ilości wytwarzanych odpadów, a w przypadku nieruchomości nie zamieszkałych od innych parametrów mających wpływ na ilość wytwarzanych odpadów.

6. Nieruchomości zamieszkałe muszą być wyposażone w co najmniej jeden pojemnik na odpady komunalne zmieszane.

7. Rzeczywista ilość pojemników na odpady zmieszane ustawionych na terenie nieruchomości zamieszkałej stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość i obowiązującej normatywnej ilości wytwarzanych odpadów wynoszącej 60 l/osobę/miesiąc (w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny) lub 120l/osobę/miesiąc (w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany) oraz częstotliwości odbierania odpadów.

8. Nieruchomości nie zamieszkałe, na których powstają odpady komunalne winny być wyposażone w odpowiednią ilość pojemników wynikającą z potrzeb właściciela nieruchomości przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania oraz tygodniowych wskaźników wytwarzania odpadów:

Budynki użyteczności publicznej, poza wymienionymi poniżej

2 l/na każdego pracownika i 0,5 l/na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego

Szkoły wszelkiego typu, żłobki, przedszkola

Nie mniej niż 2 l na każdego ucznia (studenta, dziecko) i pracownika

Lokale handlowe

30 l na każde 10 m2powierzchni całkowitej lokalu lecz co najmniej 1 pojemnik 120 l na lokal

Punkty handlowe poza lokalem

30 l na każdego zatrudnionego lecz co najmniej 1 pojemnik120 l na każdy punkt

Lokale gastronomiczne

Nie mniej niż 10 l na 1 miejsce konsumpcyjne

Uliczne punkty szybkiej konsumpcji

co najmniej 1 pojemnik120 l na każdy punkt

Zakłady produkcyjne, usługowe, rzemieślnicze, magazynowe

pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników

Cmentarze

5 l na każde miejsce pochówku, a w okresie świąt Wszystkich Świętych i Bożego Narodzenia nie mniej niż 10 l na każde miejsce

§ 6. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się worki foliowe HDPE lub LDPE o pojemności 120 l.

2. Ustala się następującą kolorystykę pojemników i worków foliowych:

1) kolor niebieski na papier i tekturę,

2) kolor zielony lub biały na szkło opakowaniowe,

3) kolor żółty na tworzywa sztuczne,

4) kolor czerwony na metal,

5) kolor brązowy lub czarny na odpady biodegradowalne w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

3. Dopuszcza się zbieranie w jednym pojemniku lub worku przeznaczonym na:

1) papier i tekturę (pojemnik niebieski) odpadów takich jak: gazety, książki, zeszyty, prospekty, torby papierowe, kartonowe pudełka, opakowania po mleku, sokach i innych charakteryzujących się takimi samymi właściwościami,

2) tworzywa sztuczne (pojemnik żółty) odpadów takich jak: butelki plastikowe po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, opakowania po produktach spożywczych oraz kosmetykach, folie, puszki po napojach i artykułach spożywczych,

3) metale (pojemnik czerwony) odpadów takich jak: puszki po napojach i artykułach spożywczych.

4. Odpady opakowaniowe (butelki z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe oraz tekturowe, itp.) przed umieszczeniem w pojemniku winny być zgniecione lub złożone na płasko w celu optymalnego wykorzystania pojemnika.

§ 7. Dostarczenie worków na odpady komunalne zbierane selektywnie oraz usługa odbioru pełnych worków z odpadami jest wykonywana przez przedsiębiorcę wyłonionego przez gminę w drodze przetargu.

§ 8. 1. Kosze na odpady ustawione na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego, powinny być wykonane z materiałów ognioodpornych i posiadać estetyczny wygląd oraz pojemność minimum 30 litrów.

2. Rozmieszczenie koszy winno być dostosowane do potrzeb wynikających z częstotliwości ruchu pieszych z zastrzeżeniem, że na przystankach komunikacyjnych winien znajdować się co najmniej jeden kosz.

3. Kosze winny być ustawione w miejscach nie powodujących utrudnień w ruchu pieszym i kołowym.

§ 9. 1. W pojemnikach na odpady komunalne zmieszane nie należy gromadzić śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, odpadów wielkogabarytowych, szlamów, odpadów niebezpiecznych w tym baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, padłych zwierząt, odpadów biodegradowalnych,  itp.

2. Przepisy określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady ustawionych na drogach publicznych, przystankach komunikacji miejskiej oraz innych terenach użytku publicznego.

3. Pojemniki na odpady komunalne zmieszane właściciele nieruchomości poddają zabiegom sanitarnym (mycie) co najmniej 2 razy w roku.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych (zmieszanych) winny być opróżniane z częstotliwością gwarantującą nieprzepełnianie pojemników.

2. Częstotliwość opróżniania pojemników nie może być mniejsza niż:

1) z nieruchomości zamieszkałych – dwa razy w miesiącu z zachowaniem dwutygodniowego odstępu pomiędzy kolejnymi terminami odbioru

2) z nieruchomości nie zamieszkałych – minimum jeden raz w miesiącu

§ 11. 1. Worki z odpadami zbieranymi w sposób selektywny zawierające:

1) papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji winny być odbierane co najmniej jeden raz na miesiąc,

2) odpady biodegradowalne i zielone (trawa, liście, gałęzie) winny być odbierane co najmniej dwa razy na miesiąc w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada.

§ 12. 1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe winny być odbierane sprzed posesji mieszkańców nie rzadziej niż 1 raz w roku.

2. Zbiórka zużytych baterii prowadzona jest w placówkach oświatowych oraz budynkach użyteczności publicznej wyposażonych w odpowiednie pojemniki. Pojemniki winny być opróżniane z częstotliwością gwarantującą nieprzepełnianie pojemników.

3. Zbiórka przeterminowanych leków prowadzona jest w wytypowanych aptekach wyposażonych w odpowiednie pojemniki. Pojemniki winny być opróżniane z częstotliwością gwarantującą nieprzepełnianie pojemników.

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny winien być odbierany sprzed posesji mieszkańców nie rzadziej niż 1 raz w roku.

5. Terminy oraz sposób przeprowadzenia zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu zostaną podane do publicznej wiadomości (BIP, gazeta lokalna, tablice ogłoszeń, serwis sms).

§ 13. 1. Odpady budowlane i remontowe powstające w wyniku remontu lokalu lub budynku powinny być gromadzone w kontenerach ustawionych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości oraz zagospodarowane przez podmiot świadczący usługę remontową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Odpady budowlane i remontowe odbierane będą na indywidualne zlecenie po dokonaniu zgłoszenia przedsiębiorcy odbierającemu odpady.

3. Zapisy ustępu 1 dotyczą również właścicieli nieruchomości prowadzących remonty we własnym zakresie.

4. Odpady zielone (trawa, liście, gałęzie) pochodzące z pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni gminnej, w wyniku świadczenia usług koszenia, grabienia, pielęgnacji itp. winny być zagospodarowane przez podmiot świadczący usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 14. Odpady komunalne za wyjątkiem komunalnych zmieszanych, mogą być dostarczane we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na zasadach określonych w odrębnej uchwale.

§ 15. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wystawienia pojemnika z odpadami komunalnymi zmieszanymi oraz worków z odpadami zbieranymi selektywnie w miejscu łatwo dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady, w terminach wynikających z harmonogramu odbioru odpadów.

§ 16. Kosze na odpady ustawione na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego, powinny być opróżniane z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu.

§ 17. 1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenia Wójta Gminy Bojszowy winno się odbywać z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód gruntowych.

2. Instalacją zastępczą do przetwarzania odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Bojszowy jest instalacja zlokalizowana w Tychach przy ul. Serdecznej 100.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami

§ 18. Odpady komunalne odbierane na terenie gminy Bojszowy przez podmiot wybrany przez gminę w drodze przetargu, należy przekazać do najbliżej położonej instalacji regionalnej wyznaczonej dla Regionu 4 w „Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”. W przypadku braku możliwości przetworzenia odpadów w instalacji regionalnej, odpady należy przekazywać do najbliżej położonej instalacji zastępczej.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 19. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:

1) zapewnienia stałego i skutecznego dozoru nad zwierzętami,

2) wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy, a w przypadku psów ras uznawanych za agresywne, dodatkowo w kagańcu,

3) nie wprowadzania psów do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz na tereny piaskownic, placów zabaw dla dzieci, rekreacyjno-sportowe, cmentarzy i innych oznakowanych stosownym zakazem,

4) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta poprzez wrzucenie zanieczyszczeń w szczelnym opakowaniu, do pojemników na odpady komunalne lub do specjalnych pojemników przeznaczonych na psie odchody.

2. Zwolnienie psów ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach wyznaczonych lub mało uczęszczanych, gdzie obecność psa bez uwięzi nie będzie stwarzać zagrożenia dla ludzi, jednak pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Obowiązek założenia kagańca nie dotyczy psów, którym niemożliwe jest jego założenie ze względu na wagę i budowę ciała (np. pekińczyk, yorkshire terier, itp.),

Rozdział 6.
Wymagania dotyczące zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 20. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi, tereny publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku.

2. Utrzymywanie zwierząt nie może powodować uciążliwości, w szczególności zapachowych (odory) dla współużytkowników nieruchomości oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.

3. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić w miejscu nie stwarzającym uciążliwości w korzystaniu z posesji sąsiednich.

4. Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich w budynkach wielorodzinnych.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 21. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlega obszar całej gminy z wyłączeniem terenów leśnych i gruntów rolnych.

2. Deratyzację na terenie nieruchomości należy przeprowadzać w terminach:

1) wiosennym - od 15 marca do 30 kwietnia,

2) jesiennym - od 15 października do 15 listopada

oraz dodatkowo w przypadku wystąpienia gryzoni i na każde polecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

3. Do przeprowadzenia deratyzacji zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości.

4. Obowiązek określony w pkt. 1 dotyczy również właścicieli, zarządców urządzeń podziemnych.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 22. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

§ 23. Traci moc uchwała Nr XLIII/233/2006 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojszowy.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, za wyjątkiem przepisów § 14 które wchodzą w życie z dniem 01 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniel Kotyras

Dyrektor ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »