| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 92/XXVIII/2012 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391), 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz po przeprowadzonych konsultacjach, określonych uchwałą Nr 12/II/2010 Rady Gminy w Boronowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Boronów w dziedzinach dotyczących tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 17, poz. 301) Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na miesiąc, bez wezwania, w terminie do 20 dnia miesiąca, w którym powstało zobowiązanie.

2. Przez właścicieli nieruchomości należy rozumieć także podmioty określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz.U. z 2012 r. poz. 391).

3. Sposób naliczenia opłaty, o której mowa w ust. 1, określa odrębna uchwała Rady Gminy w Boronowie.

4. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1, upływa z dniem 20 lipca 2013r. i obejmuje okres od 1 lipca do 31 lipca 2013 r.

§ 2. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy
w Boronowie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Boronów.

2. Numer rachunku zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Czyż

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »