| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 93/XXVIII/2012 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r,. poz. 391), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz po konsultacjach, określonych w uchwale Nr12/II/2010 Rady Gminy w Boronowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Boronów w dziedzinach dotyczących tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 17, poz. 301) Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Przez właścicieli nieruchomości należy rozumieć także podmioty określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz.U. z 2012 r. poz. 391).

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą następujące odpady komunalne:

1) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) - w każdej ilości,

2) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, chemikalia i zużyte opony, tekstylia i odzież oraz odpady wielomateriałowe zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości;

3) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny – pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub  zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót – w każdej ilości.

§ 3. Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boronów, będą traktowane jako odpady niesegregowane (zmieszane).

§ 4. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbiera wyłącznie te odpady, które są umieszczone w oznakowanych pojemnikach i workach.

2. W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników
i worków dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawić pojemniki i worki przed wejściem na teren nieruchomości.

§ 5. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, prowadzone będzie z częstotliwością określoną
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w rozdziale IV.

2. Meble i odpady wielkogabarytowe odbierane będą zgodnie z harmonogramem odbioru ustalonym przez Gminę Boronów z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Boronów zawarła umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz udostępnionym właścicielom, od których mają one zostać odebrane.

3. Przeterminowane leki oraz baterie należy samodzielnie dostarczać do oznakowanych pojemników usytuowanych na terenie Gminy Boronów. Adresy punktów na bieżąco będą podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom.

4. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzonych drobnych robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji, odbierane będą na indywidualne zgłoszenie złożone przez właściciela nieruchomości do podmiotu odbierającego odpady komunalne, z którym Gmina Boronów zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie opadów komunalnych.

5. Zużyte opony odbierane będą zgodnie z harmonogramem odbioru ustalonym przez Gminę Boronów z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Boronów zawarła umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz udostępnionym  właścicielom, od których mają one zostać odebrane.

6. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji jest przekazywany mieszkańcom co pół roku, przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje. Podaje się go do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Gminy Boronów.

§ 6. 1. Na terenie Gminy Boronów zostanie utworzony punkt selektywnego zbierania odpadów, do którego mieszkańcy będą mogli bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne określone w § 2, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru ich z nieruchomości.

2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Boronów.

§ 7. Zbieranie odpadów w sposób selektywny polega na odzyskiwaniu surowców ( papier, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne) ze strumienia odpadów powstających na nieruchomości w ilości stanowiącej co najmniej 30% objętości wszystkich odpadów wytworzonych na tej nieruchomości.

§ 8. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Czyż

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »