| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/209/12 Rady Gminy Godów

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych, za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które zostały określone jako rodzaj usługi podlegającej odrębnej opłacie.

§ 3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, będzie prowadzone z następującą częstotliwością:

1) zmieszane odpady komunalne odbierane bezpośrednio z posesji właściciela

a) w zabudowie jednorodzinnej - dwa razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem

b) w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem

2) odpady zbierane selektywnie bezpośrednio z posesji właściciela

a) papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - jeden raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem

b) odpady biodegradowalne - dwa razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem

3) odpady gromadzone na nieruchomości oddzielnie, tj. zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, zużyte akumulatory i baterie, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe - 2 razy w roku zgodnie z harmonogramem

§ 4. Odpady, które należy gromadzić na nieruchomości oddzielnie, tj. odpady niebezpieczne, zużyte opony, odpady zielone, właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest zagospodarować odpady w następujący sposób:

a) właściciele nieruchomości przekazują do punktu selektywnej zbiórki odpadów, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny w terminach i godzinach pracy punktu

b) przeterminowane leki wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach

c) baterie należy wrzucać do oznaczonych pojemników znajdujących się w szkołach i innych obiektach użyteczności publicznej

§ 5. Właściciele nieruchomości zamieszkałych samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem,

§ 6. Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości plan odbioru odpadów, terminy i godziny pracy punktu selektywnego zbierania odpadów poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Godów oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Godów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »