| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/152/2012 Rady Miasta Imielin

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.2012.391 t.j.) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( j.t. Dz.U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Imielin Nr IV/18/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku,

Rada Miasta Imielin
u c h w a l a:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Imielin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej ustala się liczbę pojemników na odpady komunalne zmieszane odbierane 1 raz na 2 tygodnie i liczbę worków na odpady segregowane odbierane 1 raz w miesiącu:

1. dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 osobę:

a) na zmieszane odpady komunalne - 1 pojemnik o pojemności 60 l,

b) na odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny, t.j. makulaturę, tworzywa sztuczne + metal oraz szkło - łącznie 3 worki o pojemności 120 l z folii LDPE, po 1 worku na każdy rodzaj odpadów,

2. dla nieruchomości zamieszkałej przez 2-3 osoby:

a) na zmieszane odpady komunalne - 1 pojemnik o pojemności 120 l,

b) na odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny, t.j. makulaturę, tworzywa sztuczne + metal oraz szkło - łącznie 3 worki o pojemności 120 l z folii LDPE, po 1 worku na każdy rodzaj odpadów,

3. dla nieruchomości zamieszkałej przez 4-6 osób:

a) na zmieszane odpady komunalne - pojemniki o łącznej pojemności 240 l,

b) na odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny, t.j. makulaturę, tworzywa sztuczne + metal oraz szkło- łącznie 6 worków o pojemności 120 l z folii LDPE, po 2 worki na każdy rodzaj odpadów,

4. dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób:

a) na zmieszane odpady komunalne - jak w ust. 3a oraz dodatkowo na każde kolejne 3 osoby jeden pojemnik o pojemności 120 l lub pojemnik o innej pojemności zapewniający zachowanie normy 60 l na osobę,

b) na odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny, t.j. makulaturę, tworzywa sztuczne + metal oraz szkło - łącznie 6 worków o pojemności 120 l z folii LDPE oraz dodatkowo 1 worek o pojemności 120 l na każdy rodzaj odpadów na każde kolejne 4 osoby.

§ 3. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane będą od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jeden raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem.

2. Odpady komunalne zmieszane odbierane będą od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zgodnie ze złożoną deklaracją, jeden raz w tygodniu lub jeden raz na dwa tygodnie.

3. Odpady zbierane w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne + metal oraz szkło odbierane będą jeden raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem.

4. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i innych określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

5. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony będzie przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.

6. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą przekazywać bezpłatnie dodatkowo zebrane w sposób selektywny odpady komunalne, w tym:

1) zielone i ogrodowe - rozdrobnione,

2) papier i tekturę,

3) tworzywa sztuczne,

4) metale, opakowania metalowe,

5) szkło,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) meble i inne wielkogabarytowe,

8) zużyte baterie i akumulatory z wyłączeniem samochodowych,

9) zużyte opony,

10) przeterminowane leki i chemikalia,

11) tekstylia,

12) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

§ 4. 1. W celu wywiązania się z obowiązku w zakresie osiągnięcia poziomów recyklingu i odzysku oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do przekazania ich do instalacji regionalnej lub zastępczej.

2. Realizacja powyższego obowiązku następuje poprzez zapewnienie przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:

a) zmieszanych odpadów komunalnych,

b) odpadów zielonych,

c) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

d) odpadów selektywnie odbieranych do regionalnej lub zastępczej instalacji zapewniającej zagospodarowanie odpadów w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania, wyznaczonej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla regionu 4.

3. Przetwarzanie  mechaniczno-biologiczne zmieszanych odpadów komunalnych zapewni:

a) redukcję odpadów zmieszanych przeznaczonych do składowania o co najmniej 51%,

b) wytworzenie energii odnawialnej t.j. energii elektrycznej i energii cieplnej w wyniku biologicznego zagospodarowania odpadów,

c) wytworzenie paliwa alternatywnego oraz biosuszu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa,

d) odzysk surowców wtórnych z grup: papier, tworzywa sztuczne, szkło oraz metale w ilości nie mniejszej niż 50%, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

4. Unieszkodliwienie odpadów resztkowych winno nastąpić na składowisku umożliwiającym wytworzenie odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej z biogazu.

5. Instalacją do zagospodarowania odpadów komunalnych jest instalacja Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej "Master" sp. z o.o. w Tychach.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Woźniak

Adwokat - ekspert w dziedzinie prawa rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »