| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/154/2012 Rady Miasta Imielin

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.2012.391 t.j.), rozp. Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Imielin Nr IV/18/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku,

Rada Miasta Imielin
u c h w a l a:

§ 1. Określić wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zezwolenia na opróźnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania:

a) sprawnego pod względem technicznym specjalistycznego sprzętu asenizacyjnego niezbędnego do świadczenia usług, spełniającego wymogi ochrony środowiska, przeciwpożarowe, bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) nieruchomości będącej zapleczem technicznym, spełniającym wymogi ochrony środowiska, przeciwpożarowe, bezpieczeństwa i higieny pracy, wyposażonym w miejsca garażowe z punktem napraw oraz bieżącej obsługi pojazdów, miejsce do czyszczenia i dezynfekcji pojazdów,

c) potencjału kadrowego, finansowego i technicznego do prowadzenia odpowiedniej ewidencji i dokumentacji związanej z zawieraniem umów i sporządzaniem sprawozdań w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi, które:

a) spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617) oraz z dnia 17 października 2002 roku w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej ( Dz.U. Nr 188, poz. 1576),

b) oznakowane są nazwą firmy, nr telefonu lub logo firmy, w sposób widoczny i trwały, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy,

c) są szczelne, o nadwoziu uniemożliwiającym zanieczyszczanie nieczystościami ciekłymi podczas napełniania, trasy przejazdu oraz opróżniania,

d) posiadają ważne badania techniczne.

3. Ponadto przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować:

a) odbiór nieczystości ciekłych przez stacje zlewne,

b) korzystanie z usług firm specjalistycznych prowadzących działalność w zakresie mycia i dezynfekcji oraz napraw pojazdów w przypadku braku posiadania wydzielonych miejsc oraz warsztatów naprawczych.

§ 2. Uchyla się § 2 pkt II Uchwały Nr XLVI/208/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 31 sierpnia 2010 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy System Usług

(KSU)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »