| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice

Na podstawie art. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust.1 i   art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591, z   późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

Rada Gminy Świętochłowice  
uchwala:  

§   1.   Ustala się regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Świętochłowice, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Z dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr L/364/06 Rady Miejskiej w   Świętochłowicach z   dnia 22 czerwca 2006 r. wraz z   późniejszymi zmianami zawartymi w   Uchwale Nr   LII/389/06 Rady Miejskiej w   Świętochłowicach z   dnia 30 sierpnia 2006 r. oraz Uchwale Nr   XVIII/148/08 Rady Miejskiej w   Świętochłowicach z   dnia 24 kwietnia 2008 r.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka


Załącznik  

do uchwały Nr XXV/302/12  

Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  

z dnia 28 listopada 2012 r.  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   1.   Regulamin określa  

1)   Szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie każdej nieruchomości znajdującej się na terenie miasta Świętochłowice;  

2)   Wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe;  

3)   Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich;  

4)   Wymagania w   zakresie bezpieczeństwa i   czystości w   miejscach publicznych.  

Definicje:  

§   2.   Ilekroć w   Regulaminie jest mowa o   :  

1)   Przedsiębiorcach – należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w   zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiot prowadzący działania w   zakresie wymienionym w   art. 7   ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach, na które konieczne jest uzyskanie zezwolenia;  

2)   Odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady należące do jednej z   kategorii odpadów komunalnych wymienionych w   ustawie o   odpadach, charakteryzujące się tym, że ze względu na swoje rozmiary i   masę, nie mogą być umieszczone w   typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z   budów i   remontów;  

3)   Odpadach budowlanych i   rozbiórkowych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów pochodzących z   remontów, budów i   rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano-architektonicznej;  

4)   Chowie zwierząt – rozumie się przez to wszystkie formy posiadania zwierząt gospodarskich (w   rozumieniu ustawy z   dnia 29.06.2007 r. o   organizacji hodowli i   rozrodzie zwierząt gospodarskich) bez względu na tytuł prawny posiadania oraz sposób ich utrzymywania i   użytkowania;  

5)   Zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta, o   których mowa w   art. 2   pkt 1   Ustawy z   dnia 29 czerwca 2007 o   organizacji hodowli i   rozrodzie zwierząt gospodarskich;  

6)   Harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych  
na terenie Gminy Świętochłowice, dostarczany właścicielom nieruchomości przez gminę;  

7)   Opłacie – należy przez to rozumieć wysokość należności, jaką właściciel nieruchomości winien ponieść na   rzecz gminy za odbiór i   zagospodarowanie odpadów komunalnych, w   wysokości określonej w   złożonej deklaracji;  

8)   WPGO – Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami - należy przez to rozumieć dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr IV/25/1/2012 z   dnia 24.08.2012 r.  

Rozdział 2.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenach nieruchomości  

§   3.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do   :  

1.   Ponoszenia na rzecz gminy kwartalnych opłat za odbiór i   zagospodarowanie odpadów komunalnych.  

2.   Właściciel nieruchomości obowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i   innych   zanieczyszczeń z   części nieruchomości z   chodników położonych wzdłuż należącej do niego nieruchomości w   sposób obejmujący:  

1)   uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne;  

2)   usunięcie śliskości oraz gołoledzi przez użycie środków uszorstniających tj. piasku lub innych środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu.  

3.   Uprzątnięcie śniegu lub lodu z   części nieruchomości, o   której mowa w   ust. 2, powinno nastąpić co najmniej w   ⅔ jej szerokości, z   zastrzeżeniem ust. 4.  

4.   Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia chodnik należy oczyszczać na całej szerokości.  

5.   Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć zanieczyszczenia, wskazane w   ust. 2, w   sposób niezanieczyszczający jezdni i   dróg dla rowerów, a   w przypadku usuwania śniegu lub lodu z   użyciem środków określonych w   ust. 2   pkt 2), w   sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków do układu korzeniowego roślin.  

6.   Zapewnienia właściwych warunków przeprowadzenia akcji deratyzacji, uwzględniając wymogi wynikające z   niniejszego regulaminu.  

7.   Uprzątnięcia i   zbierania odpadów, w   tym odpadów budowlanych i   rozbiórkowych, z   powierzchni nieruchomości.  

8.   Zapewnienia właściwych warunków usuwania odpadów komunalnych, zgodnie z   zasadami ujętymi w   niniejszym regulaminie.  

9.   Selektywnego zbierania odpadów i   przekazywania ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, w   sposób opisany w   niniejszym regulaminie.  

10.   Przekazywania odpadów komunalnych zebranych selektywnie oraz zmieszanych odpadów komunalnych uprawnionemu przedsiębiorcy w   terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczonym raz w   roku właścicielom nieruchomości przez gminę.  

§   4.   1.   Naprawy samochodów, motocykli, motorowerów i   innych pojazdów mechanicznych mogą się odbywać na terenie nieruchomości doraźnie i   wyłącznie w   przypadku gdy czynności te nie powodują zanieczyszczenia wód i   gleby oraz nie stanowią uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości. Poza terenem nieruchomości naprawy mogą się odbywać jedynie w   przypadku awarii uniemożliwiających kontynuowanie jazdy. pod warunkiem uprzątnięcia odpadów powstałych w   wyniku awarii.  

2.   Mycia pojazdów samochodowych oraz wszelkich innych pojazdów mechanicznych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości wyłącznie na utwardzonej powierzchni, a   powstające ścieki muszą być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w   zbiornikach bezodpływowych. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych przy zbiornikach wodnych, na terenach rekreacyjnych, skwerach, w   parkach.  

Rozdział 3.
Rodzaj i   minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a   także wymagania dotyczące ich rozmieszczania oraz utrzymywania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym  

§   5.   1.   Właściciel nieruchomości obowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w   pojemniki, spełniające wymagania Polskich Norm, o   kolorystyce oraz pojemności zgodnej z   wymaganiami ujętymi w   niniejszym regulaminie. Typ pojemnika należy uzgodnić z   firmą obsługującą system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Świętochłowice.  

2.   Utrzymywanie pojemników w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym powinno być dokonywane przez:  

1)   Umieszczanie w   pojemnikach o   określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych;  

2)   Zapewnienie poddawania pojemników czyszczeniu co najmniej dwa razy w   roku;  

3)   Gromadzenie odpadów w   pojemniku w   ilości niepowodującej jego przeciążania;  

4)   Zamykanie pojemników wyposażonych w   mechanizm zamykający w   sposób zabezpieczający przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych.  

3.   Dozwolone jest wspólne korzystanie przez kilku właścicieli nieruchomości (sąsiadów) z   jednego lub kilku pojemników ustawionych razem. Minimalna objętość pojemników w   tym przypadku powinna odpowiadać iloczynowi liczby mieszkańców i   wskaźnika wytwarzania odpadów, o   którym mowa w   § 6   ust.2 pkt 3) niniejszego regulaminu.  

§   6.   1.   Na terenie miasta Świętochłowice urządzenia służące do zbierania odpadów to:  

1)   Kosze uliczne o   pojemności od 10 l do 80 l;  

2)   Pojemniki na odchody zwierzęce o   pojemności od 30 l do 80 l;  

3)   Pojemniki na odpady o   pojemności od 120 l do 1100 l;  

4)   Worki z   folii PE o   pojemności od 20 l do 140 l;  

5)   Pojemniki, kontenery i   worki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, wielomateriałowych, metali, papieru i   tektury, odpadów biodegradowalnych o   minimalnej pojemności od 120 l;  

6)   Kontenery na odpady budowlane o   minimalnej pojemności od 3000 l lub worki typu BIG BAG;  

7)   Kontenery na zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe o   minimalnej pojemności 3000 l;  

8)   Oznakowane pojemniki o   minimalnej pojemności 10 l na odpady niebezpieczne pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych.  

2.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do umieszczania zmieszanych odpadów komunalnych w   pojemnikach lub kontenerach w   kolorze czarnym, metalicznym lub szarym o   minimalnej pojemności 120 l, uwzględniając następujące warunki:  

1)   Gospodarstwo domowe, w   którym zamieszkuje do 4   osób obowiązane jest wyposażyć nieruchomość w   jeden pojemnik o   pojemności 120 l;  

2)   Gospodarstwo domowe, w   którym zamieszkuje od 5   osób obowiązane jest wyposażyć nieruchomość w   dwa pojemniki o   pojemności 120 l każdy lub jeden o   pojemności 240 l;  

3)   Właściciele nieruchomości wielolokalowych obowiązani są wyposażyć nieruchomości w   pojemniki o   minimalnej pojemności 120 l w   ilości proporcjonalnej do liczby mieszkańców i   cyklu wywozu, na podstawie wyliczeń wynikających ze wskaźnika wytwarzania odpadów, który zgodnie z   WPGO dla województwa śląskiego w   regionie II wynosi:  

a)   w 2013 r. – 402 kg/Ma,  

b)   w 2014 r. – 408 kg/Ma,  

c)   w 2017 r. – 427 kg/Ma,  

d)   w 2020 r. – 450 kg/Ma,  

e)   w 2022 r. – 466 kg/Ma.  

4)   W przypadku jednorazowego zwiększenia ilości odpadów komunalnych istnieje możliwość umieszczenia nadmiaru odpadów w   czarnych workach o   pojemności 120 l;  

5)   Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   odpady komunalne są wytwarzane, w   tym prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia i   prowadzący instytucje religijne, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w   pojemniki o   minimalnej pojemności 120 l, w   ilości wynikającej z   zastosowania następujących przeliczników przy dwutygodniowej częstotliwości odbioru:  

a)   dla budynków użyteczności publicznej 2   l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l,  

b)   dla placówek oświatowych 2   l na każdego uczęszczającego i   pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l,  

c)   dla lokali handlowych 30 l na każde 10 m 2 , jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l,  

d)   dla punktów handlowych poza lokalem 30 l na każdego zatrudnionego, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na każdy punkt,  

e)   dla lokali gastronomicznych 10 l na 1   miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż jeden   pojemnik 120 l,  

f)   dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji nie mniej niż jeden pojemnik 120 l,  

g)   dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i   produkcyjnych w   odniesieniu do pomieszczeń biurowych i   socjalnych pojemnik o   pojemności 120 l na każdych 10 pracowników, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l,  

h)   dla domów opieki, hoteli, pensjonaty itp. 20 l na 1   łóżko, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l,  

i)   dla lokali handlowych i   gastronomicznych wymagane jest również ustawienie na zewnątrz lokalu co najmniej jednego pojemnika na odpady o   pojemności 120 l, jeżeli w   obrębie tej nieruchomości lub nieruchomości przyległych nie znajdują się kosze uliczne.  

6)   Właściciele, ogrodów działkowych zobowiązani są do wyposażenia w/w nieruchomości w   kontenery o   minimalnej pojemności 1100 l do gromadzenia odpadów biodegradowalnych;  

7)   Właściciele, ogrodów działkowych zobowiązani są do wyposażenia w/w   nieruchomości w   kontenery o   minimalnej pojemności 1100 l do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych w   oparciu o   następujący rodzaj przeliczenia:  

a)   60 l / miesiąc na każdą działkę w   okresie od 1   marca do 31 października każdego roku,  

b)   5 l / miesiąc na każdą działkę w   okresie od 1   listopada do końca lutego każdego roku.  

8)   Właściciele niezrzeszonych ogrodów działkowych zobowiązani są do wyposażenia w/w   nieruchomości w   odpowiednio oznakowane worki lub pojemniki o   minimalnej pojemności 120 l;  

9)   Właściciele garaży zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w   worki o   pojemności 120l;  

10)   Właściciele niezabudowanych nieruchomości rekreacyjnych zobowiązani są do wyposażenia w/w nieruchomości w   odpowiednio oznakowane worki o   minimalnej pojemności 120l;  

11)   Zarządcy cmentarzy zobowiązani są do wyposażenia obiektów w   kontenery na odpady komunalne o   minimalnej pojemności 1100 l. W   okresie świąt należy zwiększyć ilość pojemników lub częstotliwość ich opróżniania celem zapobiegnięcia ich przepełnieniu;  

12)   Właściciele targowisk zobowiązani są do wyposażenia obiektów w   pojemniki na   odpady komunalne o   minimalnej pojemności 120 l/stoisko;  

13)   Właściciele targowisk zobowiązani są do wyposażenia obiektów w   kontenery do   selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych o   minimalnej pojemności 1100 l;  

14)   Prowadzący działalność handlową i   gastronomiczną przy obiektach, w   których prowadzona jest ta działalność są zobowiązani do ustawienia koszy ulicznych i   zapewnienia odbioru zebranych w   nich odpadów komunalnych.  

3.   W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zgłasza ten fakt w   Wydziale Gospodarki Miejskiej i   Ekologii Urzędu Miejskiego w   celu ustalenia warunków ich odbioru.  

4.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki „u źródła” następujących rodzajów odpadów:  

1)   zabudowa jednorodzinna:  

a)   szkło,  

b)   papier i   tektura,  

c)   tworzywa sztuczne (plastik), opakowania wielomateriałowe, metal,  

d)   odpady biodegradowalne.  

2)   zabudowa wielorodzinna:  

a)   szkło,  

b)   papier i   tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,  

c)   odpady biodegradowalne z   terenów zielonych.  

3)   nieruchomości niezamieszkałe:  

a)   szkło,  

b)   papier i   tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,  

c)   odpady biodegradowalne (działki rekreacyjne, ogrody działkowe).  

5.   Do selektywnego gromadzenia odpadów, wymienionych w   ust. 4, należy stosować pojemniki/worki o   następujących parametrach:  

1)   zabudowa jednorodzinna – selektywna zbiórka u   źródła:  

a)   odpady z   tworzyw sztucznych, metal i   opakowania wielomateriałowe – worki o   pojemności 120 l w   kolorze żółtym,  

b)   odpady szklane - worki o   pojemności 120 l w   kolorze białym/zielonym,  

c)   papier i   tektura - worki o   pojemności 120 l w   kolorze niebieskim,  

d)   odpady biodegradowalne - stosownie opisane pojemniki 120 l lub worki o   pojemności 120 l.  

2)   zabudowa wielorodzinna- selektywna zbiórka u   źródła:  

a)   odpady z   tworzyw sztucznych, papier i   tektura, opakowania wielomateriałowe, metal - stosownie opisane pojemniki o   minimalnej pojemności 120 l,  

b)   odpady szklane - stosownie opisane pojemniki o   minimalnej pojemności 120 l,  

c)   odpady biodegradowalne z   terenów zielonych – stosownie opisane pojemniki o   minimalnej pojemności 120l lub worki typu BIG BAG.  

3)   ) nieruchomości niezamieszkałe- selektywna zbiórka u   źródła  

a)   odpady z   tworzyw sztucznych, papier i   tektura, opakowania wielomateriałowe, metal - stosownie opisane pojemniki o   minimalnej pojemności 120 l lub worki o   pojemności 120 l w   kolorze żółtym,  

b)   szkło - stosownie opisane pojemniki o   minimalnej objętości 120 l lub worki o   pojemności 120 l w   kolorze białym/zielonym,  

c)   odpady biodegradowalne - stosownie opisane pojemniki o   minimalnej pojemności 120 l.  

§   7.   1.   Gęstość rozmieszczenia koszy ulicznych wynosi:  

1)   30 m dla strefy pierwszej, tj. centralnej części miasta i   ulic handlowych, otoczenia obiektów użyteczności publicznej;  

2)   100 m dla strefy drugiej, tj. dzielnic mieszkaniowych o   zabudowie zwartej, parków i   skwerów;  

3)   200 m dla strefy trzeciej tj. domów wolno stojących, terenów rekreacyjnych.  

2.   Kosze uliczne należy umieścić na przystankach komunikacji miejskiej, w   rejonie skrzyżowań z   sygnalizacją świetlną, w   otoczeniu obiektów małej gastronomii w   ilości zapobiegającej ich przepełnianiu.  

3.   Kosze uliczne należy utrzymywać w   stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów na zewnątrz pod wpływem wiatru, deszczu i   innych czynników   zewnętrznych.  

§   8.   1.   Odpady wielkogabarytowe, papier i   tekturę, tworzywa sztuczne (plastik), opakowania wielomateriałowe, metal, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, przeterminowane leki, zużyte baterie i   akumulatory, zużyte świetlówki, zużyte oleje, urządzenia zawierające freon, farby i   tusze drukarskie, opony, odpady budowlane (z remontu mieszkań), należy dostarczać indywidualnie do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Wielkogabarytowych i   Niebezpiecznych, mieszczącego się na składowisku odpadów komunalnych w   Świętochłowicach, zgodnie z   regulaminem GPZOWiN oraz regulaminem Składowiska Odpadów Komunalnych w   Świętochłowicach, od poniedziałku do piątku w   godzinach od 8 00 do 16 00 .  

2.   Odpady tj. zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, zużyte baterie i   akumulatory, przeterminowane leki, zużyte świetlówki, farby i   tusze drukarskie, zużyte oleje można również oddać do Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych (MPZOP). Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Problemowych będzie kursował w   każdą ostatnią sobotę miesiąca, w   poszczególnych dzielnicach miasta zgodnie z   harmonogramem zamieszczonym na stronie   www.swietochlowice.pl   .  

3.   Odpady niebezpieczne pochodzące ze źródła odpadów komunalnych, tj. zużyte baterie, przeterminowane leki, tonery, świetlówki, można również umieszczać w   Miejscach Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych,   w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do tego celu, w   wybranych administracjach mieszkaniowych na terenie miasta:  

1)   ul. Wallisa 2;  

2)   ul. Łagiewnicka 20;  

3)   ul. Katowicka 33;  

4)   ul. Bytomska 22;  

5)   ul. Korfantego 1;  

6)   ul. Beskidzka 3.  

4.   Mieszkańcy posiadający przeterminowane leki, mogą zwrócić je bezpłatnie do aptek na terenie miasta, mieszczących się przy następujących ulicach:  

1)   Katowicka 26;  

2)   Wyzwolenia 48;  

3)   Bytomska 6a;  

4)   Hutnicza 8;  

5)   Górna 6;  

6)   Korfantego 1;  

7)   Katowicka 11;  

8)   Chorzowska 81.  

5.   Mieszkańcy posiadający zużyte baterie mogą je również umieszczać w   placówkach oświatowych, które dysponują odpowiednimi pojemnikami.  

§   9.   1.   Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny należy umieszczać w   odrębnych kontenerach podstawianych przez przedsiębiorcę uprawnionego.  

2.   Kontenery należy zamawiać u   przedsiębiorcy uprawnionego do odbioru tego typu odpadów.  

3.   Selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych przeprowadza się akcyjnie poprzez podstawienie pojemników w   poszczególnych dzielnicach miasta z   częstotliwością jeden raz na   kwartał. Termin oraz miejsca podstawienia kontenerów określa harmonogram dostępny w   Wydziale Gospodarki Miejskiej i   Ekologii, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w   Świętochłowicach oraz w   siedzibie przedsiębiorcy uprawnionego do odbioru odpadów wielkogabarytowych.  

4.   Odpady budowlano-remontowe i   rozbiórkowe pochodzące z   gospodarstwa domowego należy umieszczać w   odrębnych kontenerach podstawianych przez przedsiębiorcę uprawnionego lub workach typu BIG BAG.  

5.   Urządzenia wymienione w   ust. 3   należy zamawiać i   pobierać u   przedsiębiorcy uprawnionego do odbioru tego typu odpadów.  

Rozdział 4.

Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i   gromadzenia nieczystości płynnych:  

§   10.   1.   Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z   wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w   miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w   dniu odbioru, zgodnie z   harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.  

2.   Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w   celu odbioru odpadów zgromadzonych w   pojemnikach.  

3.   Miejsca ustawienia pojemników na odpady winny spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz. U. z   2002 r. Nr 75, poz. 690).  

4.   Pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, będącej własnością danego właściciela nieruchomości, w   miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w   miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i   błota.  

5.   Sposób umieszczania pojemników na odpady na drogach nie może utrudniać dojazdu pojazdów, stwarzać zagrożenia dla uczestników ruchu kołowego i   pieszych, a   w   przypadku prowadzenia prac związanych z   utrzymaniem dróg w   mieście pojemniki winny być usuwane na czas prowadzenia tych prac.  

6.   Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w   sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy uprawnionego w   celu ich opróżnienia.  

Rozdział 5.
Częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§   11.   1.   Zmieszane odpady komunalne z   terenu nieruchomości winne być odbierane przez uprawniony podmiot nie rzadziej niż:  

1)   raz na dwa tygodnie w   zabudowie jednorodzinnej;  

2)   raz w   tygodniu w   zabudowie wielorodzinnej.  

W przypadku stwierdzenia, że ustalona częstotliwość nie zapewnia utrzymania czystości i   porządku gmina może nakazać jej zwiększenie.  

2.   Zmieszane odpady komunalne pochodzące z   działalności użyteczności publicznej, działalności gospodarczej, handlowej, usługowej (w tym gastronomicznej), instytucji kultury i   zdrowia, instytucji religijnych, cmentarzy, placówek oświatowych winny być odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

3.   Odpady zmieszane i   odpady biodegradowalne z   ogrodów działkowych winny być odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w   okresie od 1   marca do 15 listopada. W   okresie od 16 listopada do końca lutego musi nastąpić przynajmniej jeden wywóz w/w odpadów.  

4.   Odpady zmieszane i   odpady biodegradowalne z   terenu targowisk winny być odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

5.   Odpady komunalne z   garaży będą odbierane trzykrotnie w   ciągu roku zgodnie z   harmonogramem odbioru dostarczonym właścicielowi.  

6.   Odpady selektywnie zbierane winny być odbierane nie rzadziej niż:  

1)   raz w   miesiącu w   przypadku zabudowy jednorodzinnej (zgodnie z   harmonogramem wywozów przedstawionym właścicielowi nieruchomości);  

2)   raz na dwa tygodnie z   zabudowy wielorodzinnej;  

3)   raz w   miesiącu z   nieruchomości niezamieszkałych.  

7.   Odpady biodegradowalne powinny być odbierane nie rzadziej niż  

1)   raz na dwa tygodnie w   zabudowie jednorodzinnej;  

2)   trzy razy w   roku w   zabudowie wielorodzinnej;  

3)   raz w   miesiącu z   nieruchomości nie zamieszkałych ( z   wyłączeniem ogrodów działkowych oraz targowisk).  

8.   Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych z   częstotliwością i   w sposób gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ z   przepełnionego zbiornika i   wykluczający zanieczyszczenie gleby i/lub wód podziemnych, a   także zapobiegający powstaniu procesów gnilnych w   zbiorniku.  

9.   Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych należy obliczyć biorąc pod uwagę średnią ilość wytwarzanych dziennie nieczystości ciekłych przez pojedynczego mieszkańców,  
tj. 0,1 m 3 /mieszkaniec/doba.  

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   12.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i   środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego przez te zwierzęta, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt.  

§   13.   1.   Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

2.   W odniesieniu do psów:  

1)   wyposażenie psa w   obrożę, a   w przypadku ras uznawanych za agresywne - w   kaganiec;  

2)   prowadzenie psa na uwięzi, a   psa rasy uznawanej za agresywną lub w   inny sposób zagrażającego otoczeniu - w   nałożonym kagańcu;  

3)   zaopatrzenie się w   worki do zbierania psich odchodów.  

3.   W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:  

1)   stały i   skuteczny dozór;  

2)   niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z   wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z   pomocy psów – przewodników;  

3)   niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i   zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy;  

4)   zwolnienie zwierząt domowych z   uwięzi na terenach zielonych mało uczęszczanych dopuszczalne jest wyłącznie w   sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem (z zastrzeżeniem punktu 5);  

5)   pies może być zwolniony ze smyczy (nie dotyczy psów ras uznanych za agresywne) na terenach zielonych mało uczęszczanych jedynie w   kagańcu;  

6)   natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w   obiektach i   na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a   w   szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. Nieczystości należy umieszczać w   szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach, które należy deponować w   pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.  

Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z   psów przewodników.  

Rozdział 7.
Inne wymagania wynikające z   Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego  

§   14.   1.   Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. W   stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w   roku 1995, dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji:  

1)   w 2013r. nie więcej niż 50%  

2)   w 2020r. nie więcej niż 35%  

2.   Przygotowanie do ponownego wykorzystania i   recyklingu odpadów takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i   szkło z   gospodarstw domowych na poziomie minimum 50% ich ilości wytwarzanych do końca 2020 roku. Przy przyjęciu następujących poziomów selektywnego zbierania:  

1)   Papieru i   tektury - 15%  

2)   Szkła – 25%  

3)   Metali – 15%  

4)   Tworzyw sztucznych – 15%  

3.   Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych. Zakłada się następujący rozwój systemu selektywnego gromadzenia odpadów wielkogabarytowych:  

1)   Rok 2013: 25%  

2)   Rok 2020: 50%  

4.   Wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych. Zakłada się do 2020 roku 70% poziom przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych i   rozbiórkowych:  

5.   Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Zakłada się następujące poziomy selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych:  

1)   Rok 2013: 10%  

2)   Rok 2020: 50%  

6.   Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji kuchennych i   ogrodowych. Zakłada się do roku 2020 20% poziom selektywnego zbierania tych odpadów:  

7.   Selektywne zbieranie odpadów z   terenów zielonych. Zakłada się następujące poziomy selektywnego zbierania tych odpadów:  

1)   Rok 2013: 70%  

2)   Rok 2020: 90%  

8.   Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 60% wytworzonych odpadów do końca roku 2014.  

Rozdział 8.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  
z produkcji rolniczej  

§   15.   1.   Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej w   pomieszczeniach zamkniętych i   terenach ogrodzonych tak by nie mogły przedostać się na drogi, tereny publiczne i   przeznaczone do wspólnego użytku.  

2.   Wytwarzane w   trakcie utrzymywania zwierząt gospodarskich odpady i   nieczystości należy gromadzić w   miejscu niestwarzającym uciążliwości w   korzystaniu z   nieruchomości sąsiednich.  

3.   Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich w   miejscach zbiorowego zamieszkiwania  

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§   16.   1.   Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia deratyzacji na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi oraz w   gospodarstwach rolnych, w   przypadku stwierdzenia na nich gryzoni, z   tym, że w   obiektach wytwarzających produkty żywnościowe, co najmniej raz na pół roku.  

2.   Powszechne akcje deratyzacyjne na terenie całego miasta przeprowadza się, co najmniej raz w   roku, na wiosnę lub jesienią. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Prezydent Miasta w   uzgodnieniu z   Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do   publicznej wiadomości poprzez zarządzenie.  

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, prezydent miasta, w   uzgodnieniu z   Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.  

.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »