| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice

Na podstawie art. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust.1 i   art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591, z   późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

Rada Gminy Świętochłowice  
uchwala:  

§   1.   Ustala się regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Świętochłowice, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Z dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr L/364/06 Rady Miejskiej w   Świętochłowicach z   dnia 22 czerwca 2006 r. wraz z   późniejszymi zmianami zawartymi w   Uchwale Nr   LII/389/06 Rady Miejskiej w   Świętochłowicach z   dnia 30 sierpnia 2006 r. oraz Uchwale Nr   XVIII/148/08 Rady Miejskiej w   Świętochłowicach z   dnia 24 kwietnia 2008 r.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka


Załącznik  

do uchwały Nr XXV/302/12  

Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  

z dnia 28 listopada 2012 r.  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   1.   Regulamin określa  

1)   Szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie każdej nieruchomości znajdującej się na terenie miasta Świętochłowice;  

2)   Wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe;  

3)   Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich;  

4)   Wymagania w   zakresie bezpieczeństwa i   czystości w   miejscach publicznych.  

Definicje:  

§   2.   Ilekroć w   Regulaminie jest mowa o   :  

1)   Przedsiębiorcach – należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w   zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiot prowadzący działania w   zakresie wymienionym w   art. 7   ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach, na które konieczne jest uzyskanie zezwolenia;  

2)   Odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady należące do jednej z   kategorii odpadów komunalnych wymienionych w   ustawie o   odpadach, charakteryzujące się tym, że ze względu na swoje rozmiary i   masę, nie mogą być umieszczone w   typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z   budów i   remontów;  

3)   Odpadach budowlanych i   rozbiórkowych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów pochodzących z   remontów, budów i   rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano-architektonicznej;  

4)   Chowie zwierząt – rozumie się przez to wszystkie formy posiadania zwierząt gospodarskich (w   rozumieniu ustawy z   dnia 29.06.2007 r. o   organizacji hodowli i   rozrodzie zwierząt gospodarskich) bez względu na tytuł prawny posiadania oraz sposób ich utrzymywania i   użytkowania;  

5)   Zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta, o   których mowa w   art. 2   pkt 1   Ustawy z   dnia 29 czerwca 2007 o   organizacji hodowli i   rozrodzie zwierząt gospodarskich;  

6)   Harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych  
na terenie Gminy Świętochłowice, dostarczany właścicielom nieruchomości przez gminę;  

7)   Opłacie – należy przez to rozumieć wysokość należności, jaką właściciel nieruchomości winien ponieść na   rzecz gminy za odbiór i   zagospodarowanie odpadów komunalnych, w   wysokości określonej w   złożonej deklaracji;  

8)   WPGO – Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami - należy przez to rozumieć dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr IV/25/1/2012 z   dnia 24.08.2012 r.  

Rozdział 2.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenach nieruchomości  

§   3.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do   :  

1.   Ponoszenia na rzecz gminy kwartalnych opłat za odbiór i   zagospodarowanie odpadów komunalnych.  

2.   Właściciel nieruchomości obowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i   innych   zanieczyszczeń z   części nieruchomości z   chodników położonych wzdłuż należącej do niego nieruchomości w   sposób obejmujący:  

1)   uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne;  

2)   usunięcie śliskości oraz gołoledzi przez użycie środków uszorstniających tj. piasku lub innych środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu.  

3.   Uprzątnięcie śniegu lub lodu z   części nieruchomości, o   której mowa w   ust. 2, powinno nastąpić co najmniej w   ⅔ jej szerokości, z   zastrzeżeniem ust. 4.  

4.   Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia chodnik należy oczyszczać na całej szerokości.  

5.   Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć zanieczyszczenia, wskazane w   ust. 2, w   sposób niezanieczyszczający jezdni i   dróg dla rowerów, a   w przypadku usuwania śniegu lub lodu z   użyciem środków określonych w   ust. 2   pkt 2), w   sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków do układu korzeniowego roślin.  

6.   Zapewnienia właściwych warunków przeprowadzenia akcji deratyzacji, uwzględniając wymogi wynikające z   niniejszego regulaminu.  

7.   Uprzątnięcia i   zbierania odpadów, w   tym odpadów budowlanych i   rozbiórkowych, z   powierzchni nieruchomości.  

8.   Zapewnienia właściwych warunków usuwania odpadów komunalnych, zgodnie z   zasadami ujętymi w   niniejszym regulaminie.  

9.   Selektywnego zbierania odpadów i   przekazywania ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, w   sposób opisany w   niniejszym regulaminie.  

10.   Przekazywania odpadów komunalnych zebranych selektywnie oraz zmieszanych odpadów komunalnych uprawnionemu przedsiębiorcy w   terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczonym raz w   roku właścicielom nieruchomości przez gminę.  

§   4.   1.   Naprawy samochodów, motocykli, motorowerów i   innych pojazdów mechanicznych mogą się odbywać na terenie nieruchomości doraźnie i   wyłącznie w   przypadku gdy czynności te nie powodują zanieczyszczenia wód i   gleby oraz nie stanowią uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości. Poza terenem nieruchomości naprawy mogą się odbywać jedynie w   przypadku awarii uniemożliwiających kontynuowanie jazdy. pod warunkiem uprzątnięcia odpadów powstałych w   wyniku awarii.  

2.   Mycia pojazdów samochodowych oraz wszelkich innych pojazdów mechanicznych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości wyłącznie na utwardzonej powierzchni, a   powstające ścieki muszą być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w   zbiornikach bezodpływowych. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych przy zbiornikach wodnych, na terenach rekreacyjnych, skwerach, w   parkach.  

Rozdział 3.
Rodzaj i   minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a   także wymagania dotyczące ich rozmieszczania oraz utrzymywania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym  

§   5.   1.   Właściciel nieruchomości obowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w   pojemniki, spełniające wymagania Polskich Norm, o   kolorystyce oraz pojemności zgodnej z   wymaganiami ujętymi w   niniejszym regulaminie. Typ pojemnika należy uzgodnić z   firmą obsługującą system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Świętochłowice.  

2.   Utrzymywanie pojemników w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym powinno być dokonywane przez:  

1)   Umieszczanie w   pojemnikach o   określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych;  

2)   Zapewnienie poddawania pojemników czyszczeniu co najmniej dwa razy w   roku;  

3)   Gromadzenie odpadów w   pojemniku w   ilości niepowodującej jego przeciążania;  

4)   Zamykanie pojemników wyposażonych w   mechanizm zamykający w   sposób zabezpieczający przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych.  

3.   Dozwolone jest wspólne korzystanie przez kilku właścicieli nieruchomości (sąsiadów) z   jednego lub kilku pojemników ustawionych razem. Minimalna objętość pojemników w   tym przypadku powinna odpowiadać iloczynowi liczby mieszkańców i   wskaźnika wytwarzania odpadów, o   którym mowa w   § 6   ust.2 pkt 3) niniejszego regulaminu.  

§   6.   1.   Na terenie miasta Świętochłowice urządzenia służące do zbierania odpadów to:  

1)   Kosze uliczne o   pojemności od 10 l do 80 l;  

2)   Pojemniki na odchody zwierzęce o   pojemności od 30 l do 80 l;  

3)   Pojemniki na odpady o   pojemności od 120 l do 1100 l;  

4)   Worki z   folii PE o   pojemności od 20 l do 140 l;  

5)   Pojemniki, kontenery i   worki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, wielomateriałowych, metali, papieru i   tektury, odpadów biodegradowalnych o   minimalnej pojemności od 120 l;  

6)   Kontenery na odpady budowlane o   minimalnej pojemności od 3000 l lub worki typu BIG BAG;  

7)   Kontenery na zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe o   minimalnej pojemności 3000 l;  

8)   Oznakowane pojemniki o   minimalnej pojemności 10 l na odpady niebezpieczne pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych.  

2.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do umieszczania zmieszanych odpadów komunalnych w   pojemnikach lub kontenerach w   kolorze czarnym, metalicznym lub szarym o   minimalnej pojemności 120 l, uwzględniając następujące warunki:  

1)   Gospodarstwo domowe, w   którym zamieszkuje do 4   osób obowiązane jest wyposażyć nieruchomość w   jeden pojemnik o   pojemności 120 l;  

2)   Gospodarstwo domowe, w   którym zamieszkuje od 5   osób obowiązane jest wyposażyć nieruchomość w   dwa pojemniki o   pojemności 120 l każdy lub jeden o   pojemności 240 l;  

3)   Właściciele nieruchomości wielolokalowych obowiązani są wyposażyć nieruchomości w   pojemniki o   minimalnej pojemności 120 l w   ilości proporcjonalnej do liczby mieszkańców i   cyklu wywozu, na podstawie wyliczeń wynikających ze wskaźnika wytwarzania odpadów, który zgodnie z   WPGO dla województwa śląskiego w   regionie II wynosi:  

a)   w 2013 r. – 402 kg/Ma,  

b)   w 2014 r. – 408 kg/Ma,  

c)   w 2017 r. – 427 kg/Ma,  

d)   w 2020 r. – 450 kg/Ma,  

e)   w 2022 r. – 466 kg/Ma.  

4)   W przypadku jednorazowego zwiększenia ilości odpadów komunalnych istnieje możliwość umieszczenia nadmiaru odpadów w   czarnych workach o   pojemności 120 l;  

5)   Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   odpady komunalne są wytwarzane, w   tym prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia i   prowadzący instytucje religijne, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w   pojemniki o   minimalnej pojemności 120 l, w   ilości wynikającej z   zastosowania następujących przeliczników przy dwutygodniowej częstotliwości odbioru:  

a)   dla budynków użyteczności publicznej 2   l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l,  

b)   dla placówek oświatowych 2   l na każdego uczęszczającego i   pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l,  

c)   dla lokali handlowych 30 l na każde 10 m 2 , jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l,  

d)   dla punktów handlowych poza lokalem 30 l na każdego zatrudnionego, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na każdy punkt,  

e)   dla lokali gastronomicznych 10 l na 1   miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż jeden   pojemnik 120 l,  

f)   dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji nie mniej niż jeden pojemnik 120 l,  

g)   dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i   produkcyjnych w   odniesieniu do pomieszczeń biurowych i   socjalnych pojemnik o   pojemności 120 l na każdych 10 pracowników, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l,  

h)   dla domów opieki, hoteli, pensjonaty itp. 20 l na 1   łóżko, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l,  

i)   dla lokali handlowych i   gastronomicznych wymagane jest również ustawienie na zewnątrz lokalu co najmniej jednego pojemnika na odpady o   pojemności 120 l, jeżeli w   obrębie tej nieruchomości lub nieruchomości przyległych nie znajdują się kosze uliczne.  

6)   Właściciele, ogrodów działkowych zobowiązani są do wyposażenia w/w nieruchomości w   kontenery o   minimalnej pojemności 1100 l do gromadzenia odpadów biodegradowalnych;  

7)   Właściciele, ogrodów działkowych zobowiązani są do wyposażenia w/w   nieruchomości w   kontenery o   minimalnej pojemności 1100 l do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych w   oparciu o   następujący rodzaj przeliczenia:  

a)   60 l / miesiąc na każdą działkę w   okresie od 1   marca do 31 października każdego roku,  

b)   5 l / miesiąc na każdą działkę w   okresie od 1   listopada do końca lutego każdego roku.  

8)   Właściciele niezrzeszonych ogrodów działkowych zobowiązani są do wyposażenia w/w   nieruchomości w   odpowiednio oznakowane worki lub pojemniki o   minimalnej pojemności 120 l;  

9)   Właściciele garaży zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w   worki o   pojemności 120l;  

10)   Właściciele niezabudowanych nieruchomości rekreacyjnych zobowiązani są do wyposażenia w/w nieruchomości w   odpowiednio oznakowane worki o   minimalnej pojemności 120l;  

11)   Zarządcy cmentarzy zobowiązani są do wyposażenia obiektów w   kontenery na odpady komunalne o   minimalnej pojemności 1100 l. W   okresie świąt należy zwiększyć ilość pojemników lub częstotliwość ich opróżniania celem zapobiegnięcia ich przepełnieniu;  

12)   Właściciele targowisk zobowiązani są do wyposażenia obiektów w   pojemniki na   odpady komunalne o   minimalnej pojemności 120 l/stoisko;  

13)   Właściciele targowisk zobowiązani są do wyposażenia obiektów w   kontenery do   selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych o   minimalnej pojemności 1100 l;  

14)   Prowadzący działalność handlową i   gastronomiczną przy obiektach, w   których prowadzona jest ta działalność są zobowiązani do ustawienia koszy ulicznych i   zapewnienia odbioru zebranych w   nich odpadów komunalnych.  

3.   W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zgłasza ten fakt w   Wydziale Gospodarki Miejskiej i   Ekologii Urzędu Miejskiego w   celu ustalenia warunków ich odbioru.  

4.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki „u źródła” następujących rodzajów odpadów:  

1)   zabudowa jednorodzinna:  

a)   szkło,  

b)   papier i   tektura,  

c)   tworzywa sztuczne (plastik), opakowania wielomateriałowe, metal,  

d)   odpady biodegradowalne.  

2)   zabudowa wielorodzinna:  

a)   szkło,  

b)   papier i   tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,  

c)   odpady biodegradowalne z   terenów zielonych.  

3)   nieruchomości niezamieszkałe:  

a)   szkło,  

b)   papier i   tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,  

c)   odpady biodegradowalne (działki rekreacyjne, ogrody działkowe).  

5.   Do selektywnego gromadzenia odpadów, wymienionych w   ust. 4, należy stosować pojemniki/worki o   następujących parametrach:  

1)   zabudowa jednorodzinna – selektywna zbiórka u   źródła:  

a)   odpady z   tworzyw sztucznych, metal i   opakowania wielomateriałowe – worki o   pojemności 120 l w   kolorze żółtym,  

b)   odpady szklane - worki o   pojemności 120 l w   kolorze białym/zielonym,  

c)   papier i   tektura - worki o   pojemności 120 l w   kolorze niebieskim,  

d)   odpady biodegradowalne - stosownie opisane pojemniki 120 l lub worki o   pojemności 120 l.  

2)   zabudowa wielorodzinna- selektywna zbiórka u   źródła:  

a)   odpady z   tworzyw sztucznych, papier i   tektura, opakowania wielomateriałowe, metal - stosownie opisane pojemniki o   minimalnej pojemności 120 l,  

b)   odpady szklane - stosownie opisane pojemniki o   minimalnej pojemności 120 l,  

c)   odpady biodegradowalne z   terenów zielonych – stosownie opisane pojemniki o   minimalnej pojemności 120l lub worki typu BIG BAG.  

3)   ) nieruchomości niezamieszkałe- selektywna zbiórka u   źródła  

a)   odpady z   tworzyw sztucznych, papier i   tektura, opakowania wielomateriałowe, metal - stosownie opisane pojemniki o   minimalnej pojemności 120 l lub worki o   pojemności 120 l w   kolorze żółtym,  

b)   szkło - stosownie opisane pojemniki o   minimalnej objętości 120 l lub worki o   pojemności 120 l w   kolorze białym/zielonym,  

c)   odpady biodegradowalne - stosownie opisane pojemniki o   minimalnej pojemności 120 l.  

§   7.   1.   Gęstość rozmieszczenia koszy ulicznych wynosi:  

1)   30 m dla strefy pierwszej, tj. centralnej części miasta i   ulic handlowych, otoczenia obiektów użyteczności publicznej;  

2)   100 m dla strefy drugiej, tj. dzielnic mieszkaniowych o   zabudowie zwartej, parków i   skwerów;  

3)   200 m dla strefy trzeciej tj. domów wolno stojących, terenów rekreacyjnych.  

2.   Kosze uliczne należy umieścić na przystankach komunikacji miejskiej, w   rejonie skrzyżowań z   sygnalizacją świetlną, w   otoczeniu obiektów małej gastronomii w   ilości zapobiegającej ich przepełnianiu.  

3.   Kosze uliczne należy utrzymywać w   stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów na zewnątrz pod wpływem wiatru, deszczu i   innych czynników   zewnętrznych.  

§   8.   1.   Odpady wielkogabarytowe, papier i   tekturę, tworzywa sztuczne (plastik), opakowania wielomateriałowe, metal, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, przeterminowane leki, zużyte baterie i   akumulatory, zużyte świetlówki, zużyte oleje, urządzenia zawierające freon, farby i   tusze drukarskie, opony, odpady budowlane (z remontu mieszkań), należy dostarczać indywidualnie do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Wielkogabarytowych i   Niebezpiecznych, mieszczącego się na składowisku odpadów komunalnych w   Świętochłowicach, zgodnie z   regulaminem GPZOWiN oraz regulaminem Składowiska Odpadów Komunalnych w   Świętochłowicach, od poniedziałku do piątku w   godzinach od 8 00 do 16 00 .  

2.   Odpady tj. zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, zużyte baterie i   akumulatory, przeterminowane leki, zużyte świetlówki, farby i   tusze drukarskie, zużyte oleje można również oddać do Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych (MPZOP). Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Problemowych będzie kursował w   każdą ostatnią sobotę miesiąca, w   poszczególnych dzielnicach miasta zgodnie z   harmonogramem zamieszczonym na stronie   www.swietochlowice.pl   .  

3.   Odpady niebezpieczne pochodzące ze źródła odpadów komunalnych, tj. zużyte baterie, przeterminowane leki, tonery, świetlówki, można również umieszczać w   Miejscach Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych,   w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do tego celu, w   wybranych administracjach mieszkaniowych na terenie miasta:  

1)   ul. Wallisa 2;  

2)   ul. Łagiewnicka 20;  

3)   ul. Katowicka 33;  

4)   ul. Bytomska 22;  

5)   ul. Korfantego 1;  

6)   ul. Beskidzka 3.  

4.   Mieszkańcy posiadający przeterminowane leki, mogą zwrócić je bezpłatnie do aptek na terenie miasta, mieszczących się przy następujących ulicach:  

1)   Katowicka 26;  

2)   Wyzwolenia 48;  

3)   Bytomska 6a;  

4)   Hutnicza 8;  

5)   Górna 6;  

6)   Korfantego 1;  

7)   Katowicka 11;  

8)   Chorzowska 81.  

5.   Mieszkańcy posiadający zużyte baterie mogą je również umieszczać w   placówkach oświatowych, które dysponują odpowiednimi pojemnikami.  

§   9.   1.   Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny należy umieszczać w   odrębnych kontenerach podstawianych przez przedsiębiorcę uprawnionego.  

2.   Kontenery należy zamawiać u   przedsiębiorcy uprawnionego do odbioru tego typu odpadów.  

3.   Selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych przeprowadza się akcyjnie poprzez podstawienie pojemników w   poszczególnych dzielnicach miasta z   częstotliwością jeden raz na   kwartał. Termin oraz miejsca podstawienia kontenerów określa harmonogram dostępny w   Wydziale Gospodarki Miejskiej i   Ekologii, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w   Świętochłowicach oraz w   siedzibie przedsiębiorcy uprawnionego do odbioru odpadów wielkogabarytowych.  

4.   Odpady budowlano-remontowe i   rozbiórkowe pochodzące z   gospodarstwa domowego należy umieszczać w   odrębnych kontenerach podstawianych przez przedsiębiorcę uprawnionego lub workach typu BIG BAG.  

5.   Urządzenia wymienione w   ust. 3   należy zamawiać i   pobierać u   przedsiębiorcy uprawnionego do odbioru tego typu odpadów.  

Rozdział 4.

Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i   gromadzenia nieczystości płynnych:  

§   10.   1.   Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z   wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w   miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w   dniu odbioru, zgodnie z   harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.  

2.   Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w   celu odbioru odpadów zgromadzonych w   pojemnikach.  

3.   Miejsca ustawienia pojemników na odpady winny spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz. U. z   2002 r. Nr 75, poz. 690).  

4.   Pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, będącej własnością danego właściciela nieruchomości, w   miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w   miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i   błota.  

5.   Sposób umieszczania pojemników na odpady na drogach nie może utrudniać dojazdu pojazdów, stwarzać zagrożenia dla uczestników ruchu kołowego i   pieszych, a   w   przypadku prowadzenia prac związanych z   utrzymaniem dróg w   mieście pojemniki winny być usuwane na czas prowadzenia tych prac.  

6.   Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w   sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy uprawnionego w   celu ich opróżnienia.  

Rozdział 5.
Częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§   11.   1.   Zmieszane odpady komunalne z   terenu nieruchomości winne być odbierane przez uprawniony podmiot nie rzadziej niż:  

1)   raz na dwa tygodnie w   zabudowie jednorodzinnej;  

2)   raz w   tygodniu w   zabudowie wielorodzinnej.  

W przypadku stwierdzenia, że ustalona częstotliwość nie zapewnia utrzymania czystości i   porządku gmina może nakazać jej zwiększenie.  

2.   Zmieszane odpady komunalne pochodzące z   działalności użyteczności publicznej, działalności gospodarczej, handlowej, usługowej (w tym gastronomicznej), instytucji kultury i   zdrowia, instytucji religijnych, cmentarzy, placówek oświatowych winny być odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

3.   Odpady zmieszane i   odpady biodegradowalne z   ogrodów działkowych winny być odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w   okresie od 1   marca do 15 listopada. W   okresie od 16 listopada do końca lutego musi nastąpić przynajmniej jeden wywóz w/w odpadów.  

4.   Odpady zmieszane i   odpady biodegradowalne z   terenu targowisk winny być odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

5.   Odpady komunalne z   garaży będą odbierane trzykrotnie w   ciągu roku zgodnie z   harmonogramem odbioru dostarczonym właścicielowi.  

6.   Odpady selektywnie zbierane winny być odbierane nie rzadziej niż:  

1)   raz w   miesiącu w   przypadku zabudowy jednorodzinnej (zgodnie z   harmonogramem wywozów przedstawionym właścicielowi nieruchomości);  

2)   raz na dwa tygodnie z   zabudowy wielorodzinnej;  

3)   raz w   miesiącu z   nieruchomości niezamieszkałych.  

7.   Odpady biodegradowalne powinny być odbierane nie rzadziej niż  

1)   raz na dwa tygodnie w   zabudowie jednorodzinnej;  

2)   trzy razy w   roku w   zabudowie wielorodzinnej;  

3)   raz w   miesiącu z   nieruchomości nie zamieszkałych ( z   wyłączeniem ogrodów działkowych oraz targowisk).  

8.   Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych z   częstotliwością i   w sposób gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ z   przepełnionego zbiornika i   wykluczający zanieczyszczenie gleby i/lub wód podziemnych, a   także zapobiegający powstaniu procesów gnilnych w   zbiorniku.  

9.   Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych należy obliczyć biorąc pod uwagę średnią ilość wytwarzanych dziennie nieczystości ciekłych przez pojedynczego mieszkańców,  
tj. 0,1 m 3 /mieszkaniec/doba.  

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   12.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i   środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego przez te zwierzęta, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt.  

§   13.   1.   Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

2.   W odniesieniu do psów:  

1)   wyposażenie psa w   obrożę, a   w przypadku ras uznawanych za agresywne - w   kaganiec;  

2)   prowadzenie psa na uwięzi, a   psa rasy uznawanej za agresywną lub w   inny sposób zagrażającego otoczeniu - w   nałożonym kagańcu;  

3)   zaopatrzenie się w   worki do zbierania psich odchodów.  

3.   W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:  

1)   stały i   skuteczny dozór;  

2)   niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z   wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z   pomocy psów – przewodników;  

3)   niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i   zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy;  

4)   zwolnienie zwierząt domowych z   uwięzi na terenach zielonych mało uczęszczanych dopuszczalne jest wyłącznie w   sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem (z zastrzeżeniem punktu 5);  

5)   pies może być zwolniony ze smyczy (nie dotyczy psów ras uznanych za agresywne) na terenach zielonych mało uczęszczanych jedynie w   kagańcu;  

6)   natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w   obiektach i   na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a   w   szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. Nieczystości należy umieszczać w   szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach, które należy deponować w   pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.  

Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z   psów przewodników.  

Rozdział 7.
Inne wymagania wynikające z   Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego  

§   14.   1.   Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. W   stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w   roku 1995, dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji:  

1)   w 2013r. nie więcej niż 50%  

2)   w 2020r. nie więcej niż 35%  

2.   Przygotowanie do ponownego wykorzystania i   recyklingu odpadów takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i   szkło z   gospodarstw domowych na poziomie minimum 50% ich ilości wytwarzanych do końca 2020 roku. Przy przyjęciu następujących poziomów selektywnego zbierania:  

1)   Papieru i   tektury - 15%  

2)   Szkła – 25%  

3)   Metali – 15%  

4)   Tworzyw sztucznych – 15%  

3.   Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych. Zakłada się następujący rozwój systemu selektywnego gromadzenia odpadów wielkogabarytowych:  

1)   Rok 2013: 25%  

2)   Rok 2020: 50%  

4.   Wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych. Zakłada się do 2020 roku 70% poziom przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych i   rozbiórkowych:  

5.   Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Zakłada się następujące poziomy selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych:  

1)   Rok 2013: 10%  

2)   Rok 2020: 50%  

6.   Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji kuchennych i   ogrodowych. Zakłada się do roku 2020 20% poziom selektywnego zbierania tych odpadów:  

7.   Selektywne zbieranie odpadów z   terenów zielonych. Zakłada się następujące poziomy selektywnego zbierania tych odpadów:  

1)   Rok 2013: 70%  

2)   Rok 2020: 90%  

8.   Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 60% wytworzonych odpadów do końca roku 2014.  

Rozdział 8.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  
z produkcji rolniczej  

§   15.   1.   Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej w   pomieszczeniach zamkniętych i   terenach ogrodzonych tak by nie mogły przedostać się na drogi, tereny publiczne i   przeznaczone do wspólnego użytku.  

2.   Wytwarzane w   trakcie utrzymywania zwierząt gospodarskich odpady i   nieczystości należy gromadzić w   miejscu niestwarzającym uciążliwości w   korzystaniu z   nieruchomości sąsiednich.  

3.   Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich w   miejscach zbiorowego zamieszkiwania  

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§   16.   1.   Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia deratyzacji na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi oraz w   gospodarstwach rolnych, w   przypadku stwierdzenia na nich gryzoni, z   tym, że w   obiektach wytwarzających produkty żywnościowe, co najmniej raz na pół roku.  

2.   Powszechne akcje deratyzacyjne na terenie całego miasta przeprowadza się, co najmniej raz w   roku, na wiosnę lub jesienią. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Prezydent Miasta w   uzgodnieniu z   Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do   publicznej wiadomości poprzez zarządzenie.  

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, prezydent miasta, w   uzgodnieniu z   Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.  

.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Strama

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »