| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/303/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r., poz. 391), art. 40 ust. 1   i art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r., Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197 poz. 1172)  

Rada Miejska w   Świętochłowicach  
uchwala:  

§   1.   1.   W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych: zmieszane odpady komunalne, papier i   makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, szkło, odpady ulegające biodegradacji.  

2.   Odpady, o   których mowa w   ust. 1, odebrane będą w   każdej ilości wytworzonej przez właściciela nieruchomości jedynie w   pojemnikach i   urządzeniach, na warunkach oraz z   częstotliwością ustaloną w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Świętochłowice.  

3.   Odpady zebrane w   sposób selektywny takie jak gruz pochodzący z   drobnych remontów w   gospodarstwie domowym, będą odbierane w   ilości 1m 3 na rok, w   ramach opłaty uiszczanej przez właściciela nieruchomości.  

4.   Odpady wielkogabarytowe będą odbierane akcyjnie, bez limitu, w   pojemnikach podstawianych przez przedsiębiorstwo wyłonione z   przetargu w   poszczególnych punktach na terenie miasta (zgodnie z   dostępnym harmonogramem).  

§   2.   1.   Ustala się że zmieszane odpady komunalne będą odbierane w   nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z   wytycznymi określonymi w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Świętochłowice w   pojemnikach i   urządzeniach oraz w   ilości zadeklarowanej w   deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości.  

2.   Odpady zebrane w   sposób selektywny takie jak: papier i   makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, szkło, odpady ulegające biodegradacji będą odbierane od właściciela nieruchomości niezamieszkałej w   każdej ilości.  

3.   Odpady zebrane w   sposób selektywny takie jak gruz pochodzący z   drobnych remontów w   nieruchomości niezamieszkałej, będą odbierane w   ilości 1m 3 na rok, w   ramach opłaty uiszczanej przez właściciela nieruchomości.  

4.   Odpady wielkogabarytowe będą odbierane akcyjnie, bez limitu, w   pojemnikach podstawianych przez przedsiębiorstwo wyłonione z   przetargu w   poszczególnych punktach na terenie miasta (zgodnie z   dostępnym harmonogramem).  

§   3.   1.   Odpady komunalne zmieszane będą odbierane:  

1)   nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w   przypadku budynków jednorodzinnych;  

2)   nie rzadziej niż raz na tydzień, w   przypadku budynków wielorodzinnych;  

3)   nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w   przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne.  

2.   Odpady zbierane w   sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier i   tektura, szkło) będą odbierane:  

1)   raz w   miesiącu, w   przypadku budynków jednorodzinnych,  

2)   raz na dwa tygodnie, w   przypadku budynków wielorodzinnych,  

3)   nie rzadziej niż raz na miesiąc, w   przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne.  

3.   Zmieszane odpady komunalne pochodzące z   działalności użyteczności publicznej, działalności gospodarczej, handlowej, usługowej (w tym gastronomicznej), instytucji kultury i   zdrowia, instytucji religijnych, cmentarzy, placówek oświatowych winny być odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

4.   Odpady zmieszane i   odpady biodegradowalne z   ogrodów działkowych winny być odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w   okresie od 1   marca do 15 listopada. W   okresie od 16 listopada do końca lutego musi nastąpić przynajmniej jeden wywóz w/w odpadów.  

5.   Odpady zmieszane i   odpady biodegradowalne z   terenu targowisk winny być odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

6.   Odpady komunalne z   garaży należy odbierać trzykrotnie w   ciągu roku zgodnie z   harmonogramem odbioru dostarczonym właścicielowi.  

7.   Odpady biodegradowalne winny być odbierane nie rzadziej niż:  

1)   raz na dwa tygodnie w   zabudowie jednorodzinnej;  

2)   trzy razy w   roku w   zabudowie wielorodzinnej;  

3)   raz w   miesiącu z   nieruchomości niezamieszkałych (z wyłączeniem ogrodów działkowych oraz targowisk).  

8.   Odpady wielkogabarytowe odbierane będą akcyjnie zgodnie z   harmonogramem, z   częstotliwością 1   na kwartał.  

§   4.   1.   Na terenie miasta funkcjonuje punk selektywnej zbiórki odpadów tj. Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i   Wielkogabarytowych czynny od poniedziałku do piątku w   godzinach od 8 00 do 16 00 , gdzie można bezpłatnie przekazywać:  

1)   odpady wielkogabarytowe;  

2)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny;  

3)   przeterminowane leki;  

4)   zużyte baterie i   akumulatory;  

5)   zużyte świetlówki;  

6)   zużyte oleje;  

7)   urządzenia zawierające freon;  

8)   farby i   tusze drukarskie;  

9)   opony;  

10)   odpady budowlane;  

11)   papier i   tektura;  

12)   tworzywa sztuczne;  

13)   szkło;  

14)   opakowania wielomateriałowe;  

15)   odpady biodegradowalne.  

2.   Na terenie miasta funkcjonuje Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Problemowych, który kursuje w   każdą ostatnią sobotę miesiąca, w   poszczególnych dzielnicach miasta zgodnie z   harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w   Świętochłowicach.  

3.   Do Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych można przekazywać:  

1)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny;  

2)   przeterminowane leki;  

3)   zużyte baterie i   akumulatory;  

4)   zużyte świetlówki;  

5)   zużyte oleje;  

6)   farby i   tusze drukarskie.  

4.   Odpady niebezpieczne pochodzące ze źródła odpadów komunalnych, tj. zużyte baterie, przeterminowane leki, tonery, zużyte świetlówki można również oddawać w   Miejscach Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych (MZWON), których lokalizacja określona jest w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Świętochłowice. w/w odpady można przekazywać do MZWON w   godzinach pracy administracji na których MZWON są zlokalizowane.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »