| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/338/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 16 stycznia 2013r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 6r ust. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r., poz. 391), art. 40 ust. 1   i art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r., Nr 142 poz. 1591, z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr   197 poz. 1172)  

Rada Miejska w   Świętochłowicach  
uchwala:  

§   1.   Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu miasta Świętochłowice i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę dodatkową za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   1.   Właściciel nieruchomości za dodatkową opłatą posiada możliwość wyposażenia się zgodne z   Regulaminem utrzymania czystości porządku na terenie miasta Świętochłowice w   pojemniki na odpady komunalne.  

2.   Za wyposażenie w   odpowiedniej ilości i   jakości pojemniki na odpady komunalne odpowiedzialny jest przedsiębiorca wyłoniony w   drodze przetargu.  

3.   Opłata za wyposażenie w   pojemniki nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:  

1)   za pojemnik o   pojemności 120 l – 1,00 zł/miesiąc/pojemnik;  

2)   za pojemnik o   pojemności 240 l – 1,00 zł/miesiąc/pojemnik;  

3)   za pojemnik o   pojemności 1100 l – 6,00 zł/miesiąc/pojemnik;  

4)   za pojemnik o   pojemności 3000 l – 50,00 zł/miesiąc/pojemnik;  

5)   za pojemnik o   pojemności 5000 l – 50,00 zł/miesiąc/pojemnik;  

6)   za pojemnik o   pojemności 7000 l – 50,00 zł/miesiąc/pojemnik;  

7)   za worek typu BIG BAG o   pojemności 1000 l – 20,00 zł /worek  

4.   Opłata za wyposażenie w   pojemniki nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy wynosi:  

1)   za pojemnik o   pojemności 120 l – 2,00 zł/miesiąc/pojemnik;  

2)   za pojemnik o   pojemności 240 l – 2,00 zł/miesiąc/pojemnik;  

3)   za pojemnik o   pojemności 1100 l – 11,00 zł/miesiąc/pojemnik;  

4)   za pojemnik o   pojemności 3000 l – 50,00 zł/miesiąc/pojemnik;  

5)   za pojemnik o   pojemności 5000 l – 50,00 zł/miesiąc/pojemnik;  

6)   za pojemnik o   pojemności 7000 l – 50,00 zł/miesiąc/pojemnik;  

7)   za worek typu BIG BAG o   pojemności 1000 l – 20,00 zł /worek  

§   3.   1.   Właścicielowi nieruchomości za uiszczenie dodatkowej opłaty umożliwia się podstawienie kontenera przeznaczonego na odpady wielkogabarytowe, budowlane i   rozbiórkowe z   remontów prowadzonych samodzielnie oraz odbiór tych odpadów w   kontenerach i   ich zagospodarowanie. Kontenery w   ramach opłaty za usługę dodatkową będą podstawiane do 2   dni roboczych od zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez gminę przedsiębiorcy, który został wyłoniony w   drodze przetargu.  

2.   Opłata za podstawienie kontenera na odpady budowlane i   rozbiórkowe z   remontów prowadzonych samodzielnie oraz odbiór odpadów w   tych kontenerach i   ich zagospodarowanie wynosi:  

a)   za kontener 3,5 m 3 - załadunek do 5   Mg – 370,00 zł,  

b)   za kontener 5   m 3 - załadunek do 10 Mg – 470,00 zł.  

3.   Opłata za podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe oraz odbiór odpadów w   tych kontenerach i   ich zagospodarowanie wynosi:  

c)   za kontener 3,5 m 3 - załadunek do 5   Mg – 150 zł,  

d)   za kontener 5   m 3 - załadunek do 10 Mg – 200 zł.  

4.   Właściciel nieruchomości ma możliwość zamówienia usługi przekazania gruzu, pochodzącego z   drobnych remontów w   gospodarstwie domowym, w   worku typu BIG BAG (o   pojemności 1m 3 ) u   przedsiębiorcy, który został wyłoniony w   drodze przetargu. Koszt usługi wynosi 10 zł za odbiór 1   worka typu BIG BAG.  

5.   Za dostarczenie odpowiedniej ilości i   jakości kontenerów na odpady wielkogabarytowe, budowlane i   rozbiórkowe z   remontów prowadzonych samodzielnie, a   także ich zagospodarowanie odpowiedzialny będzie przedsiębiorca wyłoniony w   drodze przetargu, na zasadach zawartych w   umowie z   gminą.  

6.   Za usługi wymienione w   uchwale właściciel nieruchomości będzie wnosić opłatę do Urzędu Miejskiego w   Świętochłowicach, a   dowód jej uiszczenia będzie podstawą do zgłoszenia zapotrzebowania na usługę w   przedsiębiorstwie wyłonionym w   drodze przetargu.  

§   4.   Wszystkie opłaty o   których mowa w   uchwale zawierają podatek VAT, zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa, a   właściciel nieruchomości ponosi je na rzecz gminy.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »