| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/291/2012 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 19 grudnia 2012r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Toszku i nadania jej statutu

Na podstawie art. 5b ust. 3, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Toszku uchwala:  

§   1.  

W Statucie Młodzieżowej Rady Gminy w   Toszku, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XV/163/2011 z   dnia 21 grudnia 2011 r. w   sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Gminy w   Toszku i   nadania jej statutu, wprowadza się nstępujące zmiany:  

1)   w § 2   ust. 1   otrzymuje brzmienie: „1. Młodzieżowa Rada Gminy składa się z   osób, które ukończyły 13 lat, a   nie ukończyły 26 roku życia i   stale zamieszkują na terenie Gminy Toszek”  

2)   w § 18:  

a)   ust. 1   otrzymuje brzmienie: „1. Wygaśnięcie mandatu radnego Młodzieżowej Rady Gminy następuje wskutek:  

-   odmowy złożenia ślubowania,  

-   zrzeczenia się mandatu radnego złożonego w   formie pisemnej (w przypadku zmiany miejsca zamieszkania poza teren Gminy Toszek, radny zobowiązany jest zrzec się mandatu),  

-   nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych sesjach Młodzieżowej Rady,  

-   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub prawomocnego orzeczenia o   zastosowaniu wobec nieletniego środka wychowawczego lub środka poprawczego,  

-   śmierci,  

-   zakończenia edukacji w   szkole gimnazjalnej (dotyczy radnych wybranych w   okręgu wyborczym zamkniętym - Gimnazjum).”  

b)   ust. 2   otrzymuje brzmienie: „2. Wygaśnięcie mandatu radnego w   przypadkach określonych w   ust.1stwierdza Rada w   drodze uchwały na najbliższej sesji od wystąpieniaprzyczyny wygaśnięcia mandatu.”  

c)   ust. 3   otrzymuje brzmienie: "3. W   razie wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowej Rady, radnym Młodzieżowej Rady staje się kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a   nie utracił prawa wybieralności. W   przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Młodzieżowej Rady w   sposób zgodny ze zdaniem 1, jeżeli liczba członków Młodzieżowej Rady na skutek wygaśnięcia mandatów spadnie poniżej 2/3 składu Młodzieżowej Rady, Burmistrz zarządza wybory uzupełniające w   ciągu 3   miesięcy od daty stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, chyba że do zakończenia kadencji Młodzieżowej Rady pozostało mniej niż 6   miesięcy."  

d)   dodaje się ust. 4   w brzmieniu: "4. Kadencja Radnego może być skrócona, jeżeli nie wywiązuje się on ze swoich obowiązków bądź nie przestrzega Statutu Rady. Decyzję o   skróceniu kadencji Radnego podejmuje Rada na wniosek Przewodniczącego Rady, Prezydium lub minimum ¼ Radnych większością 2/3 głosów po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Rewizyjną."  

3)   w § 20:  

a)   ust. 4   otrzymuje brzmienie: „4. Pierwszą sesję Rady I   kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej w   Toszku w   terminie 14 dni od daty ogłoszenia przez Gminną Komisję Wyborczą wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy.”  

b)   ust. 5   otrzymuje brzmienie: „5. Pierwszą sesję Rady kolejnych kadencji zwołuje w   ciągu 14 dni od daty ogłoszenia przez Gminną Komisję Wyborczą wyników wyborów i   prowadzi do czasu wyłonienia nowego Przewodniczącego Rady, Przewodniczący Rady ustępującej kadencji.”  

c)   dodaje się ust. 6   w brzmieniu: „6. W   przypadku gdy zwołanie i   prowadzenie sesji przez Przewodniczącego Rady ustępującej kadencji nie jest możliwe, sesja jest zwoływana i   prowadzona przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w   Toszku.”  

d)   dodaje się ust. 7   w brzmieniu: "7.W przypadku niecierpiącym zwłoki sesje mogą być zwołane bez zachowania wymogów, określonym w   ust. 3."  

4)   § 33 otrzymuje brzmienie: "§ 33. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję Młodzieżowej Rady wypowiadając formułę "Zamykam Sesję Młodzieżowej Rady Gminy w   Toszku."  

5)   w Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy w   Toszku, stanowiącej załacznik do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w   Toszku, wprowadza się następujące zmiany:  

a)   w § 3   zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:„Informację o   zarządzeniu wyborów Gminna Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości w   drodze uchwały, w   sposób zwyczajowo przyjęty oraz umieszcza na stronie internetowej Gminy Toszek oraz w   Biuletynie Informacji Publicznej, w   terminie 7   dni od zarządzenia wyborów.”  

b)   w § 5   ust. 3   otrzymuje brzmienie: „3. Obwodowa Komisja Wyborcza składa się z   3 osób.”  

c)   w § 6:  

-   ust. 1   otrzymuje brzmienie:   "   1. Kandydatem na radnego, zwanym dalej kandydatem, może być osoba, która:  

1)   stale zamieszkuje na terenie Gminy Toszek,  

2)   w roku kalendarzowym, w   którym odbywają się wybory ukończyła 13 lat, a   nie ukończyła 23 roku życia,  

3)   uczęszcza do klasy pierwszej lub drugiej Gimnazjum (dotyczy wyłącznie kandydatów zgłaszanych w   okręgu wyborczym zamkniętym - Gimnazjum)."  

-   skreśla się ust. 2.  

d)   w § 7:  

-   ust. 2   otrzymuje brzmienie: „2. Listy osób popierających kandydata powinny zawierać imię, nazwisko, adres oraz numer PESEL i   własnoręczny podpis kandydata oraz osób popierających jego kandydaturę.”  

-   ust. 3   otrzymuje brzmienie: „3. Lista o   której mowa w   ust. 1, powinna zawierać poparcie minimum 20 osób uprawnionych do głosowania”.  

e)   w § 12:  

-   ust. 1   otrzymuje brzmienie: „1. Uprawnionymi do głosowania są osoby, które w   roku kalendarzowym, w   którym odbywają się wybory ukończyły 13 lat, a   nie ukończyły 26 roku życia i   stale zamieszkują na terenie Gminy Toszek.”  

-   ust. 2   otrzymuje brzmienie: „2. Gminna Komisja Wyborcza sporządzi listy osób uprawnionych do głosowania na podstawie danych z   ewidencji ludności.”  

f)   w § 14 w   ust. 4   dodaje się zdanie drugie w   brzmieniu: „W przypadku, gdy osoba ta nie została ujęta w   liście osób uprawnionych do głosowania, Obwodowa Komisja Wyborcza może dopisać tę osobę pod warunkiem złożenia przez nią pisemnego oświadczenia, że spełnia wymogi określone w   § 12 ust. 1”.  

g)   w § 21 skreśla się ust. 3   i 4  

h)   załącznik nr 1   do Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy w   Toszku otrzymuje brzmienie:  

Wykaz Okręgów Wyborczych  
w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy w   Toszku  

 

Numer Okręgu Wyborczego  

Okręg wyborczy  

Liczba wybieranych Radnych  

1  

Boguszyce, Ligota Toszecka, Pawłowice  

1  

2  

Ciochowice, Pisarzowice  

1  

3  

Kotliszowice, Wilkowiczki  

1  

4  

Kotulin, Proboszczowice  

1  

5  

Paczyna  

1  

6  

Pniów, Paczynka  

1  

7  

Płużniczka, Sarnów  

1  

8  

Gimnazjum w   Toszku  

3  

9  

Toszek  

5  

 

Objaśnienia:  
Okręg wyborczy nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9   – za wyjątkiem młodzieży gimnazjalnej  
Okręg wyborczy nr 8   – okręg zamknięty – wyłącznie młodzież gimnazjalna  

i)   Załącznik nr 3   do Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy w   Toszku otrzymuje brzmienie:  

Wykaz osób popierających kandydaturę na Radn(ą)ego Młodzieżowej Rady Gminy w   Toszku   Dane kandydata:  

 

Imię i   nazwisko  

Adres zamieszkania (miejscowość, nazwa ulicy, nr domu i   mieszkania)  

Data urodzenia  

 

L.p.  

Imię i   nazwisko  

Adres zamieszkania (miejscowość, nazwa ulicy,  
nr domu i   mieszkania)  

Numer PESEL  

Podpis osoby popierającej kandydata  

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

6  

 

 

 

 

7  

 

 

 

 

8  

 

 

 

 

9  

 

 

 

 

-   -----------------------                                                                                       -----------------------------------                              (data)                                                                                                     (podpis kandydata)  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.  

§   3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   dzienniku Urzędowym Wojewóztwa Śląskiego, w   siedzibie Urzędu Miejskiego w   Toszku, na terenie sołectw Gminy Toszek oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w   Toszku.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Wojewóztwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Toszku  


Ireneusz   Kokoszka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »