| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 291/XXVII/12 Rady Miasta Żory

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żory

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żory”, zwany dalej „regulaminem”.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) uprawnionym przedsiębiorcy - rozumie się przez to zakład będący gminną jednostką organizacyjną
lub przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

2) ścisłym centrum miasta - rozumie się przez to obszar ograniczony ulicami Ogrodowa, Augustyna Biskupa, Dolne Przedmieście i Męczenników Oświęcimskich,

3) Punkcie selektywnej zbiórki odpadów – punkty utworzone w celu przyjmowania niektórych rodzajów odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce, świadczące usługi w godzinach pracy podmiotów, na których terenie zlokalizowano ww. punkty. Wykaz istniejących punktów oraz godziny ich otwarcia będą ogłaszane
na stronie internetowej Urzędu Miasta Żory oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 4. Ustanawia się selektywne zbieranie następujących odpadów komunalnych:

1) szkło,

2) tworzywa sztuczne;

3) papier,

4) opakowania wielomateriałowe,

5) metal,

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

7) odpady wielkogabarytowe,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) odpady budowlane i rozbiórkowe,

10) przeterminowane leki,

11) chemikalia,

12) zużyte baterie i zużyte akumulatory,

13) zużyte opony.

§ 5. 1. Obowiązek oczyszczania z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego winien być realizowany przez odgarnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń oraz podjęcie działań usuwających lub ograniczających śliskość nawierzchni, powstałej w wyniku tego odgarnięcia.

2. Zanieczyszczenia usuwane z chodników i innych części nieruchomości służących do użytku publicznego należy gromadzić w miejscu niepowodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię.

§ 6. 1. Na terenie nieruchomości może się odbywać tylko mycie samochodów osobowych, w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed emisją zanieczyszczeń do gruntu i wód powierzchniowych.

2. Na terenach nieruchomości, z wyłączeniem terenów służących do użytku publicznego, dopuszcza
się wykonywanie doraźnych napraw pojazdów samochodowych związanych z bieżącą eksploatacją pod warunkiem, że nie spowodują one skażenia powierzchni ziemi i wód oraz nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. 1. Uwzględniając średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach oraz liczbę osób korzystających z pojemników ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych:

a) na nieruchomościach o zabudowie wielorodzinnej za wyjątkiem nieruchomościw ścisłym centrum miasta - pojemniki o minimalnej pojemności 1100 l,

b) na nieruchomościach o zabudowie jednorodzinnej, na nieruchomościach w ścisłym centrum miasta oraz
na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a mogą powstawać odpady komunalne - pojemniki o minimalnej pojemności 110 l lub worki o minimalnej pojemności 100 l,

2) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

a) na nieruchomościach o zabudowie wielorodzinnej za wyjątkiem nieruchomościw ścisłym centrum miasta - pojemniki o minimalnej pojemności 1100 l,

b) na nieruchomościach o zabudowie jednorodzinnej, na nieruchomościach w ścisłym centrum miasta oraz
na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a mogą powstawać odpady komunalne - pojemniki o minimalnej pojemności 110 l lub worki o minimalnej pojemności 80 l.

2. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

a) pojemniki zamykane o pojemności od 110 l do 1100 l,

b) kontenery zamykane o pojemności od 5 m3do 10 m3,

c) worki z tworzywa sztucznego o pojemności od 80 l do 120 l,

d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w § 4 pkt 1÷6 o pojemności od 110 l
do 2500 l.

3. Ilość pojemników przeznaczona do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości uzależniona jest od średniej ilości wytworzonych odpadów komunalnych, liczby osób korzystających z pojemników oraz częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych.

4. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych winny być znormalizowane, szczelne, posiadać zamykane klapą otwory wsypowe.

5. Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w § 4 pkt 1÷6 winny być odpowiednio oznakowane i utrzymane w następującej kolorystyce:

a) niebieski - z przeznaczeniem na papier,

b) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,

c) biały - z przeznaczeniem na szkło bezbarwne,

d) zielony - z przeznaczeniem na szkło kolorowe lub mieszane

e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - brązowy lub czarny.

§ 8. 1. Do gromadzenia odpadów na drogach publicznych należy stosować kosze z tworzywa sztucznego
lub metalowe o minimalnej pojemności 10 l, umożliwiające zastosowanie wkładu z worków z tworzywa sztucznego.

2. Odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na terenach określonych w pkt 1 oraz w ścisłym centrum miasta powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych.

3. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą lub w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 9. 1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy usytuować na nieruchomości, w miejscach odpowiadających przepisom prawa budowlanego, w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich,
na wyrównanej i w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

2. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki do zbierania odpadów winny być ustawione na wyznaczonych do tego celu miejscach, w tzw. gniazdach, w których winny się znajdować pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które będą dostępne dla mieszkańców i zapewnią możliwość dojazdu przedsiębiorcy uprawnionemu do odbioru odpadów komunalnych.

3. W przypadku gdy usytuowanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych nie jest możliwe
na terenie własnej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zapewnienia ich usytuowania
na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem.

4. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez ich okresowe mycie i dezynfekowanie.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1. Określa się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:

1) niesegregowanych:

a) dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej – co najmniej dwa razy w tygodniu,

b) dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej – co najmniej dwa razy w miesiącu,

c) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – co najmniej jeden raz w miesiącu,

2) selektywnie zbieranych, o których mowa w § 4 pkt 1-5:

a) dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej – co najmniej dwa razy w miesiącu,

b) dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej – co najmniej jeden raz w miesiącu,

c) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – co najmniej jeden raz w miesiącu,

3) selektywnie zbieranych, o których mowa w § 4 pkt 6-8 w miarę potrzeb, zgodnie z harmonogramem określonym przez uprawnionego przedsiębiorcę,

4) selektywnie zbieranych, o których mowa w § 4 pkt 9-13 w miarę potrzeb, z częstotliwością zapewniającą zachowanie czystości i porządku na nieruchomości,

5) z koszy umieszczonych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego – co najmniej jeden raz w tygodniu, z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnienie koszy i zapewniającą zachowanie czystości i porządku na tych terenach.

2. Nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych należy pozbywać się z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnienie zbiornika i gwarantującą ochronę gruntów i wód przed zanieczyszczeniem.

§ 11. 1. Zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów selektywnie zbieranych, o których mowa w § 4 pkt 1-8 należy pozbywać się poprzez ich przekazanie uprawnionemu przedsiębiorcy w terminach określonych harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

2. Pojemniki lub worki z odpadami, o których mowa w pkt 1 należy w dniu zbiórki wystawić przed bramę posesji, ale także do miejsca, do którego jest możliwy dojazd firmy odbierającej odpady, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

3. Selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 4 pkt 9 należy pozbywać się poprzez indywidualne zlecenie ich odbioru uprawnionemu przedsiębiorcy lub innym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na odbiór tego typu odpadów.

4. Selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 4 pkt 10-13 należy pozbywać
się poprzez przekazywanie ich do odpowiedniego Punktu selektywnej zbiórki odpadów.

5. W przypadku, gdy pozbycie się odpadów wymienionych w pkt 1, z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych, jest konieczne poza harmonogramem określonym przez uprawnionego przedsiębiorcę, właściciel nieruchomości może je dostarczyć indywidualnie do odpowiedniego Punktu selektywnej zbiórki odpadów.

6. Odpadów zgromadzonych w koszach umieszczonych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego należy pozbywać się poprzez zlecenie ich odbioru uprawnionemu przedsiębiorcy.

7. Nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych należy pozbywać się poprzez zlecenie usługi opróżnienia zbiornika uprawnionemu przedsiębiorcy.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 12. W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji dopuszcza się kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 13. Osoby utrzymującezwierzęta domowe zobowiązane są do:

1) takiego ich utrzymywania, aby wyeliminować istotne zagrożenia i uciążliwości dla ludzi w szczególności w zakresie hałasu, odorów i zachowań agresywnych,

2) zabezpieczenia nieruchomości przed wydostaniem się zwierząt na zewnątrz,

3) wyprowadzania zwierząt na tereny nieobjęte zakazami ich wyprowadzania.

§ 14. Osoby utrzymującepsy ponadto zobowiązane są do:

1) stałego nadzoru nad zwierzęciem szczególnie w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku,

2) wyprowadzania psa na smyczy, pod opieką osoby zdolnej do panowania nad nim, a w przypadku psów niebezpiecznych dodatkowo z założonym kagańcem,

3) zwalniania psa ze smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, za wyjątkiem terenów leśnych, w sytuacjach kiedy zwierzę nie stwarza zagrożenia dla otoczenia.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej

§ 15. 1. Wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach:

1) budownictwa wielorodzinnego,

2) ścisłego centrum miasta,

3) zwartej zabudowy jednorodzinnej ograniczonej ulicami:

a) Żeromskiego, Folwarecką, Aleją Armii Krajowej i Rybnicką,

b) Mikołowską, Jarzębinową, Raciborskiego i Grabową,

c) Wesołą, Okrężną i Sąsiedzką.

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, innych niż określone w pkt 1, zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na warunkach:

1) utrzymywania ich w pomieszczeniach zamkniętych i na terenach zabezpieczonych przed wydostaniem
się zwierząt na zewnątrz, na drogi i tereny publiczne przeznaczone do wspólnego użytkowania,

2) takiego ich utrzymywania, aby wyeliminować uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości w szczególności w zakresie hałasu czy odorów.

Rozdział 8.
Zasady wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 16. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące obszary:

1) wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej,

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiedniodo przetwórstwa, przechowywania
lub składowania produktów rolno-spożywczych.

2. Deratyzację przeprowadza się co najmniej dwa razy w roku:

1) w okresie wiosennym w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia,

2) w okresie jesiennym w terminie od 1 października do 31 października.

3. W przypadku wystąpienia zaszczurzenia stwarzającego zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne Prezydent Miasta Żory, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, w drodze zarządzenia, wyznacza:

1) szczegółowo obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji,

2) terminy przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18. Traci moc uchwała Nr 486/XLV/10 Rady Miasta Żory z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żory.

§ 19. Uchwała podlega rozplakatowaniu na dostępnych tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Żory oraz umieszczeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Żory.

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Tabędzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »