| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Rybnika

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska

2012/101242

OBWIESZCZENIE
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 ze zmianami), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.Urz.Woj.Śląs. z 2011 r. Nr 47, poz. 849), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą nr 244/XVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z 25 stycznia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska(Dz.Urz.Woj.Śląs. z 2012 r. poz. 959);

2) uchwałą nr 315/XXIII/2012 Rady Miasta Rybnika z 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska(Dz.Urz.Woj.Śląs. z 2012 r. poz. 2836).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały nr 244/XVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z 25 stycznia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.Urz.Woj.Śląs. z 2012 r. poz. 959), który stanowi:

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.;

2) § 2 uchwały nr 315/XXIII/2012 Rady Miasta Rybnika z 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.Urz.Woj.Śląs. z 2012 r. poz. 2836), który stanowi:

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego..

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Rybnika
z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 35/VI/2011
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 2, pkt 8, pkt 9, pkt 21 i pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.),

Na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Dofinansowane w formie dotacji celowej mogą być efektywne ekologicznie przedsięwzięcia inwestycyjne spełniające łącznie następujące kryteria:

1) [1]) wynikają ze "Zbiorczego harmonogramu rzeczowo-finansowego" określonego w uchwale Rady Miasta nr 291/XXI/2012 z dnia 24.04.2012 r. w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika lub z programu rządowego z zakresu ochrony środowiska;.

2) służą jednemu z poniższych celów:

a) ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń;

b) ochronie wód i powierzchni ziemi przed imisją ścieków sanitarnych;

c) wykorzystaniu źródła energii odnawialnej do ogrzewania (pomieszczeń lub wody);

d) są związane z gospodarką odpadami;

3) nie korzystały z innych możliwości dofinansowania ze środków budżetu Miasta.

§ 2. 1.[2]) Przez realizację celu wskazanego w § 1 pkt 2a) rozumie się modernizację lub wymianę starego źródła ciepła
i zastąpienie go jednym z poniższych:

1) podłączeniem do sieci c.o.;

2) ogrzewaniem elektrycznym;

3) kotłem gazowym bądź olejowym;

4) kominkiem z systemem rozprowadzania ciepła o mocy co najmniej 10 kW;

5) ekologicznym kotłem na paliwo stałe spełniającym następujące parametry:

a) sprawność kotła przy nominalnej mocy cieplnej nie niższa niż 78%;

b) wartość emisji tlenku węgla CO poniżej 3000 mg/m3;

c) wartość emisji niespalonych gazowych substancji organicznych OGC (podawanych jako węgiel organiczny związany) poniżej 100 mg/m3;

d) wartość emisji pyłu poniżej 125 mg/m3.

2. [3]) Ochrona wód i powierzchni ziemi przed ściekami sanitarnymi wskazana w § 1 pkt 2b polega na budowie przepompowni ścieków z budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej lub budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach pozbawionych technicznej możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej..

3. Przedsięwzięcie ekologiczne związane z gospodarką odpadami, o którym mowa w § 1 pkt 2d) obejmuje demontaż, transport do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienie odpadów.

§ 3. 1. Podstawą przyznania dotacji jest wniosek, zawierający następujące dane:

1) dane wnioskodawcy, telefon kontaktowy, odpowiednio: NIP, PESEL, REGON;

2) miejsce inwestycji (adres);

3) udokumentowane zestawienie kosztów inwestycji w formie kserokopii dokumentów, potwierdzonych przez wnioskodawcę;

4) nr konta bankowego, na które ma być przekazana dotacja;

5) adres urzędu skarbowego właściwego dla wnioskodawcy.

2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzone przez wnioskodawcę kserokopie następujących dokumentów:

1) [4]) dokument potwierdzający tytuł prawny do działki, budynku bądź lokalu, z którego wynika prawo do wykorzystania działki, budynku bądź lokalu na cele wymienione w § 1 pkt 2;.

2) decyzję właściwego organu wnioskodawcy podjętą w formie przewidzianej przepisami, dotyczącą przystąpienia do realizacji dotowanego przedsięwzięcia ekologicznego (nie dotyczy osób fizycznych);

3) odpowiednio: projekt techniczny, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót organowi architektoniczno-budowlanemu, protokół odbioru instalacji - jeżeli obowiązujące przepisy tego wymagają;

4) wymagane zgody i atesty, jeżeli ich posiadanie wynika z obowiązujących przepisów.

3. Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć inne dokumenty, jeżeli charakter inwestycji ekologicznej wymaga ich uzyskania względnie ich przedłożenie ma wpływ na wysokość dotacji.

§ 4. Prezydent powołuje Komisję dla rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji oraz określa regulamin jej postępowania.

§ 5. 1. Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich wpływu do wyczerpania kwoty środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta.

1a. [5]) Po wyczerpaniu środków o których mowa w ust. 1, pozostałe wnioski rozpatrywane będą w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym, pod warunkiem zabezpieczenia na ten cel środków finansowych.

2. Komisja, o której mowa w § 4, może w pierwszej kolejności rozpatrzeć wnioski złożone przed wejściem uchwały w życie, pod warunkiem ich weryfikacji co do spełnienia warunków wynikających z tej uchwały.

3. Podstawą zawarcia umowy dotacji jest zarządzenie Prezydenta określające konkretne kwoty dotacji przyznane poszczególnym wnioskodawcom.

§ 6. 1. Dotacja nie może przekroczyć 50 % udokumentowanych kosztów realizacji inwestycji z wyłączeniem kosztów robocizny. Wyłączenie kosztów robocizny nie dotyczy dotowania przedsięwzięć ekologicznych z zakresu gospodarki odpadami, opisanych w § 2 ust. 3.

2. To samo przedsięwzięcie inwestycyjne (rodzaj, miejsce realizacji) może korzystać z dotacji, o której mowa w niniejszej uchwale, nie częściej niż raz na 10 lat, pod warunkiem każdorazowego uzyskania efektu ekologicznego.

3. Wysokość kwoty dotacji dla konkretnej inwestycji określa umowa dotacji.

§ 7. 1. Dotujący zastrzega sobie prawo kontroli działania dotowanej inwestycji ekologicznej w okresie 5 lat od przyznania dotacji.

2. Ostateczne rozliczenie udzielonej dotacji może nastąpić w ciągu 5 lat od zawarcia umowy, jeżeli w trakcie kontroli działania dotowanej inwestycji stwierdzono:

1) używanie urządzenia (instalacji) niezgodnie z warunkami ustalonymi przez producenta;

2) wyłączenie dotowanego urządzenia (instalacji) z eksploatacji.

3. Wysokość kwoty podlegającej zwrotowi w sytuacji określonej w ust. 2 oraz termin zwrotu, wynika z umowy dotacji.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr 315/XXIII/2012 Rady Miasta Rybnika z 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr 244/XVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z 25 stycznia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały Nr 315/XXIII/2012 Rady Miasta Rybnika z 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

[4]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 4 uchwały Nr 315/XXIII/2012 Rady Miasta Rybnika z 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

[5]) Dodany przez § 1 pkt. 2 uchwały Nr 244/XVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z 25 stycznia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »