| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktó normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)

ogłasza się :

w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr LIV/672/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr IX/104/11 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

2) uchwałą Nr XXV/306/12 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr LIV/672/10
Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach

z dnia 29 października  2010  r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

- art. 27 ust. 3 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.),

- art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

- po zapoznaniu się z opinią Rady Sportu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach,

Rada Miejska w Czerwionce - Leszczynach
uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Uchwała określa:

1) warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu               publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu, w tym:

- tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej,

- sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej,

- sposób kontroli wykonywanego zadnia celu publicznego;

2) cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny  zamierza osiągnąć.

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

3. Dotację, o której mowa w ust. 1 może ubiegać się każdy klub sportowy nie należący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny prowadzi działalność sportową.

4. Klub sportowy ubiegający się o wsparcie finansowe powinien spełniać następujące warunki:

1) siedziba klubu mieści się na terenie lub klub prowadzi szkolenie zawodników z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

2) klub sportowy jest członkiem właściwego  polskiego związku sportowego i bierze udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym, przez co rozumie się indywidualną lub zbiorową rywalizację osób zmierzających, zwłaszcza w trakcie zawodów               sportowych, do pokonania czasu, przestrzeni, przeszkód lub przeciwnika,

3) trenerzy klubu posiadają licencję trenera uprawniającą do prowadzenia zajęć w zakresie sportu,

4) zawodnicy, czyli osoby uprawiające określoną dyscyplinę sportu są członkami klubu i są zarejestrowani we właściwym związku sportowym,

5) klub sportowy nie ma zadłużenia wobec Gminy.

§ 2.

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) dotacji – należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową określoną w art. 126 i art. 221 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3;

2) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, stanowiące wydatki bieżące lub majątkowe, które w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu               publicznego określonego w § 3;

3) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielanie dotacji na projekt;

4) beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu;

5) umowie – należy przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną między Burmistrzem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i beneficjentem, której treści reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w pkt 1 i postanowienia niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Czerwionka-Leszczyny będzie służyło realizacji celu publicznego, w zakresie:

1)               poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych, w tym bazy sportowej na               terenie Gminy,

2)               upowszechnienia sportu wśród mieszkańców,

3)               poprawę osiąganych wyników sportowych na wszelkich poziomach oraz poprawę jakości szkolenia               prowadzonej przez klub sportowy.

Rozdział 2.
Warunki otrzymania dotacji

§ 4.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, udzielana dotacja może w szczególności być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:

1) realizacji programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

2. Z dotacji z ust. 1 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego,

2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego  klubu,

4) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

5) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

§ 5.

1. Formą wypłaty z budżetu Gminy Czerwionka-Leszczyny dotacji przyznanej na zasadach niniejszej uchwały, może być przekazanie beneficjentowi środków na poczet poniesienia kosztów projektu lub refundacja kosztów poniesionych przez beneficjenta po zawarciu umowy.

2. O formie wypłaty dotacji decyduje Burmistrz  Gminy i Miasta  Czerwionka-Leszczyny w ogłoszeniu o konkursie projektów , o którym mowa w § 6.

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji

§ 6.

Wybór projektów, na których realizację zostanie udzielona dotacja z budżetu Gminy Czerwionka-Leszczyny, dokonuje się w drodze konkursuprojektów lub na zasadach określonych w § 11.

§ 7.

1. Burmistrz ogłasza konkurs projektów, w którym określa:

1) przedmiot zgłaszanych projektów,

2) wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów oraz formy wypłaty dotacji,

3) termin realizacji przedsięwzięć projektów,

4) warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie,

5) termin składania wniosków o udzielenie dotacji.

2. Ogłoszenie o konkursie projektów Burmistrz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania wniosków wskazanym w ogłoszeniu.

§ 8.

1. Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji wspierającej zgłoszony projekt sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Za datę złożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny .

3. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań do złożonego wniosku.

§ 9.

Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących wsparcie finansowe, Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uwzględnia:

1) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego z § 3,

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów,

3) wysokość finansowych środków własnych wnoszonych w realizację projektu,

4) pozafinansowy wkład własny – rzeczowy, praca wolontariuszy, lokal, materiały itp.),

5) partnerzy biorący udział w realizacji projektu – ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej,

6) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku z zakresem rzeczowym projektu,

7) możliwość realizacji projektu przez beneficjenta – posiadana baza i rodzaje zasobów rzeczowych – lokale, sprzęty, wraz z informacją o ich stanie technicznym,

8) dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu, w tym we współpracy z administracją publiczną i finansowanych ze środków publicznych, z uwzględnieniem oceny jakości ich realizacji,

9) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy oraz sposób jej rozliczenia,

10) inne informacje ważne dla realizacji projektu, np. ilość zawodników, ilość meczów, aktualny poziom rozgrywkowy, dotychczasowe wyniki i osiągnięcia klubu sportowego.

§ 10.

1. Do rozpatrzenia wniosków, o których mowa w § 8, Burmistrz, w drodze zarządzenia, powołuje

              komisję. Do zadań komisji należy w szczególności:

-               dokonanie formalnej i merytorycznej oceny projektów

-               sporządzanie i przedstawienie protokołów z poszczególnych posiedzeń

-               przedkładanie Burmistrzowi opinii i oceny wniosku w sprawie jego wyboru lub odrzucenia wraz

              z uzasadnieniem w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Wybór projektów dokonywany jest w ramach dwóch etapów procedury konkursowej.

3. W pierwszym etapie konkursu Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

1) dokonuje wyboru wniosku lub wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każdy wybrany projekt,

2) poprzez powiadomienie pisemne i ogłoszenia zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, informuje wnioskodawców o przyznanych kwotach dotacji na wybrane projekty, wraz z informacją o projektach, które zostały odrzucone,

3) na zasadach i w trybie z pkt 2 informuje o terminie uzgodnień ostatecznej treści projektów i kwotach na wybrane projekty.

4. W ramach drugiego etapu konkursu Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

1) uzgadnia z każdym wnioskodawcą treść ostatecznego projektu przedsięwzięcia, którego wzór określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, że:

a) kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku nie mogą ulec zwiększeniu,

b) przedsięwzięcie z projektu nie ulegnie istotnej zmianie w stosunku do określonego w złożonym wniosku i określonego w ogłoszeniu o konkursie projektów,

c) wnioskodawca, zgodnie z wynikiem uzgodnień, zweryfikuje ostateczną treść projektu, w tym zakres kosztów wspieranych z dotacji,

2) ogłasza ostateczny wynik konkursu projektów, w sposób z ust. 2 pkt 2, z informacją o projektach wybranych i projektach odrzuconych, wraz ze wskazaniem:

a) nazwy projektu i nazwy i adresu wnioskodawcy;

b) opisu przedsięwzięcia objętego projektem;

c) łącznych kosztów projektu;

d) kwoty dotacji przyznanej na projekt;

e) uzasadnienia przyjęcia lub odpowiednio odrzucenia zgłoszonego projektu.

5. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zawiera umowę o dotację, z zastrzeżeniem ust. 5.

6. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów, o którym mowa w § 7 może dopuszczać unieważnienie konkursu przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek:

1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków, lub;

2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem wniosku lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

§ 11.

1. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny może udzielić dotacji na projekt z pominięciem konkursu projektów, na wniosek oferenta, jeśli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

1) kwota dotacji planowanych w budżecie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, do udzielenia na cel publiczny w trybie niniejszej uchwały nie została wykorzystana w całości w konkursie projektów,

2) wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie przekracza kwoty 10 000,00 zł., 5.000,00 zł., 2.000,00 zł;

3) projekt będzie realizowany w okresie nie dłuższym niż 90 dni dla kwoty 10 000,00 zł.,  60 dni dla kwoty 5 000,00 zł.,   30 dni dla kwoty 2 000,00 zł.

2. Uznając zgodność projektu z celem, o którym mowa w § 3, Burmistrz  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zleca jego realizację, po złożeniu oferty przez wnioskodawcę. Przepis § 9 stosuje się odpowiednio.

3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, Burmistrz zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) w Urzędzie Gminy na tablicy ogłoszeń.

4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, Burmistrz zawiera umowę o udzielenie dotacji.

6. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Burmistrza temu samemu beneficjentowi, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku budżetowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł., 8.000,00 zł.,  2.000,00 zł.

7. Wysokość środków finansowych przyznanych przez Burmistrza w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% kwoty dotacji planowanych w budżecie gminy do udzielenia na cel publiczny z niniejszej uchwały.

Rozdział 4.
Umowa o dotację

§ 12.

1. Z beneficjentem dotacji Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-leszczyny zawiera umowę o realizację projektu, której podstawowe treści określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w § 2 pkt 1.

2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej ostateczny projekt przedsięwzięcia o realizację przedsięwzięcia wybrany przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

3. W treściach umowy o dofinansowaniu dotacją części kosztów projektu, zamieszcza się postanowienie przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym zaangażowaniu pozostałych środków zakładanych na jego finansowanie.

4. W treści umowy można zamieścić postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń projektu z ust. 2.

5. W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy finansowanymi pozycjami kosztorysu projektu do 15% istniejącej pozycji kosztorysowej. Dla skuteczności każda zmiana kosztorysu wymaga powiadomienia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od jej dokonania przez beneficjenta, wraz z załączonym zaktualizowanym harmonogramem kosztów.

Rozdział 5.
Kontrola realizacji wykonania zadania

§ 13.

1. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy i Miasta może kontrolować merytorycznie i finansowo zadania z zakresu rozwoju sportu w miejscu ich realizacji, a w szczególności:

1) stan realizacji projektu,

2) efektywność i rzetelność jego wykonania,

3) prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

4) prowadzenie dokumentacji księgowo rachunkowej w zakresie wykorzystania środków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

2. Po rozstrzygnięciu konkursu Burmistrz poprzez upoważnionych pracowników sporządza harmonogram kontroli projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

3. Podstawą do przeprowadzania kontroli przez pracownika Urzędu Gminy i Miasta jest imienne upoważnienie Burmistrza.

4. Kontrola może zostać przeprowadzona po powiadomieniu beneficjenta dotacji, lub bez powiadamiania. Powiadomienie takie może nastąpić również telefonicznie.

5. W ramach dokumentacji okazywanej przez beneficjenta dotacji, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje beneficjent, wraz z poświadczeniem otrzymania protokołu i Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

7. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do beneficjenta dotacji może zostaćskierowane  pisemne wystąpienie pokontrolne zawierające zastrzeżenia i uwagi zalecające usunięcie nieprawidłowości lub poprawienie braków.

8. Od wystąpienia pokontrolnego, o którym mowa w ust. 7, w terminie 14 dni od jego otrzymania, beneficjent dotacji, może skierować zastrzeżenia do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

9. Podstawą zastrzeżeń z ust. 8 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny powiadamia w terminie do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń.

Rozdział 6.
Rozliczenie dotacji

§ 14.

1. W terminie określonym w umowie, beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji oraz z wykonania projektu.

2. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które beneficjent poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy.

3. Rozliczenie dokonywane jest poprzez przedłożenie do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny prawidłowo wypełnionego sprawozdania, którego wzór określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, oraz wpłatę środków dotacji niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami, jak od zaległości podatkowych.

4. O zaakceptowaniu sprawozdania Burmistrz Gminy i Miasta powiadamia pisemnie beneficjenta.

5. Do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań publicznych wspieranych w formie dotacji z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, Burmistrz w drodze zarządzenia, powołuje komisję. Do zadań komisji należy w szczególności kontrola i ocena:

1) stanu realizacji zadania,

2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,

3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację projektu,

4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy,

5) sprawozdań końcowych z wykonania zadania.

6. Zaakceptowanie sprawozdania częściowego jest warunkiem przekazania klubowi kolejnej transzy środków finansowych.

Rozdział 7.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia Nr ....................
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Obwieszczenia Nr ....................
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Obwieszczenia Nr ....................
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »