| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 86/2012 Rady Gminy Goleszów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Goleszów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Goleszów, stwierdzając, że ustalenia planu nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleszów uchwala:

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Goleszów obejmujący obszar, którego granice oznaczono na załączniku nr 1 do uchwały.

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

Art.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej "planem", zawiera:

1) część tekstową, której treść stanowi uchwała i część graficzną w formie rysunku planu miejscowego wykonanego w skali 1:1000, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały,

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Art.2. Określenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

Określa się przeznaczenie terenu wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolem MN.

Art.3. Określenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla obszaru objętego planem, ustala się:

1) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych sieci elektroenergetycznych niższych niż 15kV;

2) możliwość skablowania napowietrznych sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych;

3) określone w ustaleniach szczegółowych ograniczenia wysokości zabudowy nie dotyczą obiektów infrastruktury z zakresu łączności.

Art.4. Określenie zasad ochrony środowiska

1. Dla terenu objętego planem obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałas w środowisku (DZ.U.Nr 120 poz.826 z późn. zm.).

2. Dla terenu objętego planem należy uwzględnić wymagania Rozporządzenia Wojewody Bielskiego nr 10/98 z 16 czerwca 1998 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Biel. nr 9, poz. 111) wynikające z jego położenia w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.

3. Ograniczenie uciążliwości dla środowiska poprzez stosowanie rozwiązań technicznych, w szczególności dla systemów grzewczych, zmniejszających emisję zanieczyszczeń.

4. Usuwanie odpadów należy realizować zgodnie z gminnymi przepisami regulującymi kwestie odpadów.

Art.5. Określenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. Dla zabytku archeologicznego "Goleszów, stanowisko 19 (AZP 109-45/38), osada średniowieczna" - wskazanego na rysunku planu, obowiązuje ochrona zgodnie z przepisami odrębnymi, tj. zapisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)

2. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej zabytku archeologicznego wymienionego w ust. 1. zgodnie z rysunkiem planu.

Art.6. Określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1. Na terenie objętym planem dopuszcza się:

1) możliwość budowy, rozbudowy i modernizację systemów uzbrojenia;

2) gromadzenie ścieków w obrębie własnej działki za pomocą szczelnych zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej;

2. Na terenie objętym planem ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę z lokalnych ujęć wody w Goleszowie;

2) odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków poprzez sieć kanalizacji sanitarnej;

3) wody opadowe z dachów budynków powinny być odprowadzane powierzchniowo i zagospodarowane na działce poprzez infiltrację do warstw wodonośnych gruntu, a w przypadku niewystarczająco chłonnej powierzchni terenu biologicznie czynnego działki dopuszcza się gromadzenie wód opadowych w zbiornikach retencyjnych na terenie działki.

Art.7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

Przy dokonywaniu scalenia i podziału nieruchomości obowiązuje:

1) wielkość działki budowlanej nie mniejsza niż 900 m2;

2) szerokość frontu działki budowlanej nie mniejsza niż 19 m;

3) ustalenie kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 80° do 100°.

Rozdział 2.
Określenie zasad zagospodarowania terenu, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy

Art.8. 1. Dla terenu objętego planem, oznaczonego symbolem MN, plan ustala przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie budynków wolnostojących.

2. Na terenie objętym planem obowiązuje:

1) zakaz lokalizowania nośników reklamowych za wyjątkiem szyldów reklamowych;

2) kolorystyka połaci dachowych w odcieniach czerwieni, brązu, szarości.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące parametry, wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoścci 5 m od granicy działki, jak na rysunku planu;

2) linie zabudowy nie obowiązują dla budynków infrastruktury technicznej;

3) wysokość zabudowy budynku mieszkalnego nie większa niż 11 m, a dla wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych nie większa niż 5m;

4) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa niż 2;

5) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,1 i nie większy niż 0,4;

6) geometria dachu:

a) dachy co najmniej dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 30° do 45°,

b) ustala się obowiązek zachowania symetrii i jednakowych spadków głównych połaci dachowych;

7) obowiązek stosowania stonowanych kolorów dla elewacji budynków;

8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszy niż 50 % powierzchni działki budowlanej;

9) minimum 2 miejsca parkingowe w zatoce bramy wjazdowej.

Art.9. Określa się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu w wysokości 15%.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Wisełka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 86/2012
Rady Gminy Goleszów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 86/2012
Rady Gminy Goleszów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Goleszów.

Do projektu planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Goleszów nie wpłynęły żadne uwagi.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 86/2012
Rady Gminy Goleszów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Goleszów, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art.22 ust1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r poz. 647) Rada Gminy uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Goleszów stwierdza, że uchwalenie planu nie wymaga realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalezą do zadań własnych gminy.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »