| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/110/2013 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w ramach odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( Dz. U. 2012, poz.391) na wniosek Wójta Gminy Jejkowice,po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Rolnej, Wodnej, Drogowej, Komunalnej, Mieszkaniowej i   ds. Ekologii  

Rada Gminy Jejkowice uchwala:  

§   1.   1.   Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   ramach odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu Gminy Jejkowice i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

2.   Ustala się, że od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych z   częstotliwością określoną w   załączniku Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   W punkcie (miejscu) selektywnej zbiórki odpadów odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:  

1)   opony  

2)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe  

3)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny  

2.   W wyznaczonej aptece lub innych wskazanych do tego celu miejscach odbierane będą przeterminowane leki pochodzące z   gospodarstw domowych zgodnie z   zapisem Uchwały Rady Gminy Jejkowice z   dn. 12.11.2012r. w   sprawie Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Jejkowice (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z   2012r., poz. 5778)  

3.   W szkołach lub innych obiektach odbierane będą zużyte baterie zgodnie z   zapisem Uchwały Rady Gminy Jejkowice z   dn. 12.11.2012r. w   sprawie Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Jejkowice (Dz.Urz. Woj.Śląskiego z   2012r., poz. 5778)  

4.   Odpady budowlane i   powstałe z   rozbiórek w   trakcie samodzielnego wykonywania robót przez właścicieli nieruchomości należy pozbywać się przez indywidualne zlecenie, za dodatkową opłatą dla przedsiębiorcy, który w   ramach usługi dostarczy odpowiednie pojemniki, kontenery lub worki do gromadzenia odpadów oraz zapewni ich odbiór.  

5.   Informacje związane z   miejscem (lokalizacją), datą i   godzinami przyjmowania odpadów w   punkcie (miejscu) selektywnej zbiórki odpadów (ust. 1) podawane będą do wiadomości każdorazowo na stronie urzędu www.jejkowice.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w   urzędzie i   na terenie Gminy Jejkowice w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   3.   1.   Uznaje się, że na nieruchomości zamieszkałej prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych, jeżeli oddany zostanie minimum 1   worek na kwartał z   zawartością co najmniej jednej z   wymienionych poniżej frakcji odpadów:  

1)   papier  

2)   szkło  

3)   tworzywa sztuczne  

4)   metal  

5)   opakowania wielomateriałowe  

2.   Uznaje się, że na nieruchomości niezamieszkałej prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych, jeżeli oddany zostanie minimum 1   worek na miesiąc z   zawartością co najmniej jednej z   wymienionych poniżej frakcji odpadów:  

1)   papier  

2)   szkło  

3)   tworzywa sztuczne  

4)   metal  

5)   opakowania wielomateriałowe  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jejkowice.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mieczysław   Wojaczek

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/110/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 28 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »