| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/300/2012 Rady Gminy Lipie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lipie dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

Na podstawie art. 30 ust. 6   pkt 1   i 2   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz.U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późniejszymi zmianami), art 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art, 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005 r. w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w   dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z   późniejszymi zmianami), w   uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli  

Rada Gminy Lipie  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się regulamin określający niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w   oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lipie dodatków do wynagrodzenia, nagród i   dodatków socjalnych w   brzmieniu określonym w   załączniku do uchwały, który stanowi jej integralną część.  

§   2.   Traci moc:  

1)   uchwała Nr XXX/162/2009 Rady Gminy Lipie z   dnia 24 kwietnia 2009 roku w   sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w   jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lipie dodatków do wynagrodzenia, nagród i   dodatków socjalnych.  

2)   uchwała Nr XXV/187/2012 Rady Gminy Lipie z   dnia 27 kwietnia 2012 roku w   sprawie zmiany uchwały nr XXX/162/2009 z   dnia 24 kwietnia 2009 r. w   sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w   jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lipie dodatków do wynagrodzenia, nagród i   dodatków socjalnych.  

3)   uchwała Nr XXVII/222/2012 Rady Gminy Lipie z   dnia 22 czerwca 2012 roku w   sprawie zmiany uchwały nr XXX/162/2009 z   dnia 24 kwietnia 2009 r. w   sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w   jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lipie dodatków do wynagrodzenia, nagród i   dodatków socjalnych.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXXIV/300/2012    
Rady Gminy Lipie    
z dnia 28 grudnia 2012 r.  
 

REGULAMIN  

określający niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz   zasady przyznawania nauczycielom   zatrudnionym w   oświatowych jednostkach organizacyjnych na   terenie Gminy Lipie dodatków do wynagrodzenia, nagród i   dodatków socjalnych  

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.   1.   Regulamin niniejszy określa wysokość stawek oraz zasady przyznawania, obliczania i   wypłacania następujących składników wynagrodzenia dla nauczycieli:  

1)   dodatku funkcyjnego,  

2)   dodatku motywacyjnego,  

3)   dodatku specjalnego,  

4)   dodatku za warunki pracy,  

5)   dodatku za wysługę lat,  

6)   za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw,  

7)   wysokość i   warunki wypłacania nagród,  

8)   dodatku mieszkaniowego.  

2.   Ilekroć w   regulaminie jest mowa o:  

1)   ustawie Karta Nauczyciela - rozumie się ustawę z   dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późniejszymi zmianami),  

2)   ustawie o   systemie oświaty - rozumie się ustawę z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późniejszymi zmianami),  

3)   rozporządzeniu - rozumie się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005 roku w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w   dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z   późniejszymi zmianami),  

4)   szkole - rozumie się przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, zespół szkolno - przedszkolny dla której Gmina Lipie jest organem prowadzącym,  

5)   nauczycielu - rozumie się nauczyciela, wychowawcę, innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w   szkole, o   której mowa w   ust. 4,  

6)   uczniu - rozumie się także wychowanka,  

7)   opiekunie stażu - rozumie się przez to nauczyciela przydzielonego nauczycielowi odbywającemu staż do udzielania pomocy w   przygotowaniu i   realizacji planu rozwoju zawodowego oraz do opracowania projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu,  

8)   kadrze kierowniczej - rozumie się przez to nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły oraz inne stanowiska kierownicze określone w   statucie szkoły,  

9)   godzinie ponadwymiarowej - rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,  

10)   godzinie doraźnego zastępstwa - rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w   zastępstwie nieobecnego nauczyciela,  

11)   stawce zasadniczej - rozumie się wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z   tytułem zawodowym magistra z   przygotowaniem pedagogicznym.  

Rozdział 2. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT  

§   2.   1.   Wysokość, warunki przyznawania dodatku za wysługę lat określają przepisy ustawy i   rozporządzenia.  

2.   Dodatek za wysługę lat przysługuje również za dni nieobecności w   pracy z   powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z   ubezpieczenia społecznego.  

Rozdział 3. DODATKI FUNKCYJNE  

§   3.   Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w   szkole przysługuje miesięcznie dodatek funkcyjny w   wysokości określonej w   poniższych tabeli:  

Tabele dodatków funkcyjnych  
Dyrektorzy wszystkich typów szkół  

 

Ilość oddziałów  

Miesięcznie złotych  

do 6   oddziałów  

300- 650  

7 - 8   oddziałów  

300- 750  

9-12 oddziałów  

300- 850  

13 i   więcej  

300- 1000  

Wicedyrektorzy wszystkich typów szkół  

 

Ilość oddziałów  

Miesięcznie złotych  

do 6   oddziałów  

200- 550  

7 - 8   oddziałów  

200- 650  

9-12 oddziałów  

200- 750  

13 i   więcej  

200- 900  

§   4.   Dodatek funkcyjny, o   którym mowa w   § 3, przyznaje w   danym roku szkolnym zgodnie z   zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym:  

1)   dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy,  

2)   wicedyrektorowi szkoły – dyrektor szkoły.  

§   5.   1.   Dodatek funkcyjny nie przysługuje w   okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w   pracy, w   okresie urlopu dla poratowania zdrowia, za okres urlopu bezpłatnego, w   okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z   innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a   jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.  

2.   Dodatek funkcyjny w   kwocie ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zastępstwa.  

§   6.   1.   Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy przysługuje miesięcznie dodatek funkcyjny w   wysokości:  

-   100,- zł w   gimnazjum,  

-   90,- zł w   szkole podstawowej i   przedszkolu.  

2.   Dodatek funkcyjny z   tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły.  

3.   Dodatek funkcyjny, o   którym mowa w   ust. 1   nie przysługuje nauczycielowi w   razie zaprzestania sprawowania funkcji wychowawcy klasy w   trakcie miesiąca lub jej powierzenia w   takim czasie. W   powyższym przypadku nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie z   tego tytułu proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji.  

§   7.   1.   Nauczycielowi, któremu powierzono na podstawie art. 9c ust. 4   ustawy Karta Nauczyciela sprawowanie funkcji opiekuna stażu przysługuje miesięcznie dodatek funkcyjny w   wysokości 20 zł.  

2.   Prawo do dodatku, o   którym mowa w   ust. 1   ustaje w   chwili zakończenia postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego ( w   chwili zakończenia stażu) - w   trybie określonym w   art. 9b ustawy Karta Nauczyciela.  

3.   Dodatek funkcyjny, o   którym mowa w   ust. 1   przydziela dyrektor szkoły.  

4.   Dodatek funkcyjny, o   którym mowa w   ust. 1   nie przysługuje za okres przerw w   odbywaniu stażu przez nauczyciela z   powodów określonych w   art. 9d ust. 5   ustawy Karta Nauczyciela, w   okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w   pracy, w   okresie urlopu dla poratowania zdrowia, za okres urlopu bezpłatnego w   okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z   innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a   jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.  

Rozdział 4. DODATEK MOTYWACYJNY  

§   8.   1.   Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi uwzględniając warunki określone w   § 6   rozporządzenia.  

2.   Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczyciela brane są pod uwagę:  

1)   udokumentowana działalność oraz osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i   opiekuńcze, w   tym:  

a)   wyniki klasyfikacji, sprawdzianów oraz egzaminów kończących dany etap edukacyjny,  

b)   osiągnięcia w   pracy z   uczniami zdolnymi, uczniami mającymi trudności w   nauce lub objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,  

c)   osiągnięcia uczniów w   konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych oraz przeglądach artystycznych,  

d)   podejmowanie innowacyjnych metod działania w   zakresie nauczania, wychowania oraz opieki,  

e)   organizowanie imprez szkolnych oraz konkursów i   zawodów sportowych,  

f)   działalność mająca na celu zapobieganie i   zwalczanie patologii społecznych wśród dzieci i   młodzieży,  

2)   jakość świadczonej pracy związanej z   dodatkowymi zadaniami lub zajęciami:  

a)   wzbogacanie własnego warsztatu pracy,  

b)   podnoszenie kwalifikacji i   samokształcenie,  

c)   organizowanie i   rozwijanie różnych form współdziałania szkół, w   tym współpracy międzynarodowej,  

d)   aktywny udział w   opracowywaniu i   realizacji projektów systemowych  

e)   projekty edukacyjne szkół   (aktywny udział w   realizacji projektów edukacyjnych),  

f)   prowadzenie zajęć otwartych oraz podejmowanie innych form aktywności w   ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,  

3)   ocena pracy nauczyciela,  

4)   zaangażowanie w   realizację czynności i   zajęć wynikających z   zadań statutowych szkoły,  

5)   wprowadzanie innowacji i   eksperymentów pedagogicznych,  

6)   współpraca z   rodzicami i   środowiskiem lokalnym,   organizacja uroczystości środowiskowych,  

7)   zaangażowanie w   realizację czynności i   zajęć z   art. 42 KN,  

8)   zaangażowanie w   pracę zespołową,  

9)   przestrzeganie dyscypliny pracy oraz sumienne wywiązywanie się z   nałożonych obowiązków.  

§   9.   1.   Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły uwzględnia się kryteria, o   których mowa w   § 8   oraz osobisty wkład pracy w   zakresie organizacji i   zarządzania szkołą nie wynikający z   obowiązków dyrektora określonych w   ustawie o   systemie oświaty, w   szczególności:  

1)   wyróżniające osiągnięcia szkoły w   realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych.  

2)   wyniki uczniów na egzaminach, sprawdzianach w   kontekście wyników EWD (analizy, raporty),  

3)   podejmowanie działań opiekuńczych dla uczniów będących w   trudnej sytuacji materialnej i   losowej,  

4)   pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w   tym pochodzących z   unii Europejskiej oraz właściwe ich wykorzystanie na cele szkoły ,  

5)   osiągnięcia uczniów w   olimpiadach, konkursach, zawodach,  

6)   podejmowanie działań wychowawczych dla ucznia i   środowiska,  

7)   podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły i   regionu,  

8)   brak zasadnych skarg dotyczących pracy szkoły i   nauczycieli,  

9)   inspirowanie nauczycieli do podejmowania nowatorstwa pedagogicznego i   innowacji,  

10)   kształtowanie sprzyjającej atmosfery pracy,  

11)   dbałość o   estetykę i   utrzymanie obiektu w   należytym porządku,  

12)   przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.  

§   10.   1.   Dodatku motywacyjnego nie przyznaje się nauczycielowi:  

1)   który, otrzymał negatywną ocenę pracy lub karę porządkowa lub dyscyplinarną,  

2)   w stosunku, do którego organ nadzoru pedagogicznego zgłosił zastrzeżenia w   sprawie funkcjonowania kierowanej przez niego szkoły,  

3)   w stosunku, do którego organ prowadzący stwierdził uchybienia w   działalności kierowanej przez niego szkoły w   zakresie spraw administracyjnych i   finansowych określonych w   ustawie o   systemie oświaty,  

4)   nauczycielowi przebywającemu na urlopie wychowawczym, zdrowotnym oraz urlopie bezpłatnym, do czasu powrotu nauczyciela do pracy.  

§   11.   Dodatek motywacyjny może wynosić od 2   do 20 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.  

§   12.   1.   Wysokość dodatku motywacyjnego   przyznaje:  

1)   nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły – Wójt Gminy,  

2)   nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora szkoły - dyrektor szkoły,  

3)   nauczycielowi szkoły - dyrektor szkoły.  

2.   Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego dla dyrektorów Wójt Gminy może zasięgać opinii Rady Gminy.  

3.   Dodatek motywacyjny przyznaje się na okresy od 1   marca do 31 sierpnia i   od 1   września do końca lutego.  

4.   Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi po raz pierwszy po półrocznym okresie pracy w   danej szkole, za wyjątkiem nauczycieli przeniesionych w   trybie art. 18 ustawy Karta Nauczyciela.  

Rozdział 5. DODATEK SPECJALNY  

§   13.   Nauczycielowi realizującemu za jego zgodą dodatkowe zajęcia związane z   projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych może być przyznany dodatek specjalny (dodatek).  

§   14.   1.   Dodatek dla Dyrektora przyznaje Wójt, a   dla nauczyciela Dyrektor.  

2.   Dodatek przyznawany jest na czas określony nie krótszy niż 2   miesiące i   nie dłuższy niż 12 miesięcy.  

3.   Wysokość dodatku specjalnego jest przyznawana wg stawki za godzinę zajęć albo według stawki miesięcznej, w   zależności od specyfiki dodatkowych obowiązków i   warunków projektu.  

4.   Jeżeli dodatek ustalony jest według stawki za godzinę zajęć, wysokość stawki dodatku nie może być mniejsza od stawki wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową i   nie większa niż jej trzykrotność.  

5.   Jeżeli dodatek jest przyznawany według stawki miesięcznej jego wysokość nie może przekraczać 120% wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi.  

Rozdział 6. WYNAGRODZENIE ZA WARUNKI PRACY  

§   15.   1.   Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom za prowadzenie:  

1)   indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego prowadzonego w   miejscu pobytu ucznia w   wysokości 15 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę zajęć,  

2)   zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z   dziećmi i   młodzieżą upośledzoną umysłowo w   stopniu głębokim w   wysokości 25 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę zajęć lub dzieckiem wymagającym specjalnej troski,  

3)   zajęć dydaktycznych w   klasach łączonych w   szkołach podstawowych w   wysokości 10 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną w   tych klasach godzinę nauczania.  

2.   Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w   okresie faktycznego wykonywania pracy, z   którą dodatek jest związany oraz w   okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.  

3.   Dodatek za trudne warunki pracy, określony w   ust. 1   pkt 1–3, wypłaca się w   całości, jeżeli nauczyciel realizuje w   takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w   przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w   tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w   proporcjonalnej części, jeżeli nauczyciel realizuje w   trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w   niepełnym wymiarze zajęć.  

4.   Dodatek za trudne warunki pracy określony w   ust. 1   pkt 1-3 wypłaca się za każdą efektywnie przepracowaną w   takich warunkach godzinę zajęć oraz za okresy wymienione w   ust. 2.  

§   16.   Decyzję o   przyznaniu dodatku za warunki pracy dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły, a   dla dyrektora –   Wójt Gminy.  

Rozdział 7. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I   DORAŹNYCH ZASTĘPSTW  

§   17.   1.   Wynagrodzenie za 1   godzinę ponadwymiarową oblicza się, dzieląc odpowiednią, minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela określoną w   tabeli, stanowiącą załącznik do w/w rozporządzenia MEN przez miesięczną liczbę godzin, będącą iloczynem tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin (określonego w   art. 42 ust. 3   Karty Nauczyciela lub na podstawie art. 42 ust. 7) przez 4,16 - z   zaokrągleniem do pełnych godzin, w   ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a   co najmniej 0,5 godziny liczby się za pełną godzinę.  

2.   Wynagrodzenie za 1   godzinę doraźnych zastępstw ustala się na zasadach określonych w   ust. 1   jeżeli są realizowane zgodnie z   tygodniowym planem zajęć.  

§   18.   1.   Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w   arkuszu organizacyjnym:  

1)   nie przysługuje za dni, w   których nauczyciel nie realizuje zajęć z   powodu przerw przewidzianych przepisami o   organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w   środku tygodnia, za dni usprawiedliwionej nieobecności w   pracy oraz powziętej informacji o   nieobecności dziecka nauczanego indywidualnie.  

2)   przysługuje za dni, w   których nauczyciel nie mógł realizować zajęć z   przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w   szczególności w   związku z:  

a)   zawieszeniem zajęć z   powodu epidemii lub mrozów,  

b)   wyjazdu dzieci na wycieczki lub imprezy,  

c)   nie zgłoszoną nieobecnością dziecka nauczanego indywidualnie.  

2.   Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w   dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktyczno - wychowawczych i   opiekuńczych nie przysługuje z   tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.  

3.   Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz dodatki za warunki pracy wypłaca się z   dołu, czyli po upływie miesiąca za który przysługuje.  

Rozdział 8. NAGRODY  

§   19.   1.   Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze, zgodnie z   art. 49 Karty Nauczyciela.  

2.   W ramach specjalnego funduszu nagród:  

1)   70% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów,  

2)   30% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy.  

3.   Wysokość nagrody dla nauczyciela nie może być niższa niż 300,- złotych, natomiast dla Dyrektora Szkoły nie może być niższa niż 500,- złotych.  

4.   Nagrody nie stanową podstawy potrącenia za czas choroby. Nie są uwzględnione w   podstawie wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, opiekuńczego i   świadczenia rehabilitacyjnego.  

§   20.   1.   Nagrody, o   których mowa w   § 21, są przyznawane w   terminie do dnia 14 października każdego roku z   okazji Dnia Edukacji Narodowej. W   szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w   innym terminie.  

2.   Wnioski o   nagrodę Wójta dla nauczycieli składa dyrektor szkoły w   terminie do 30 września danego roku.  

§   21.   Nagrody przyznaje:  

1)   dyrektor szkoły – dla nauczycieli szkół,  

2)   Wójt Gminy – dla dyrektora szkoły i   nauczycieli.  

§   22.   Nagroda, o   której mowa w   § 21, może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 5   z następujących kryteriów:  

1.   w okresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:  

1)   osiąga dobre wyniki w   nauczaniu potwierdzone w   sprawdzianach i   egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,  

2)   podejmuje działalność innowacyjną w   zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i   wychowania, opracowywania autorskich programów i   publikacji,  

3)   osiąga dobre wyniki w   nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w   zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w   konkursach, zawodach, przeglądach i   festiwalach wojewódzkich i   ogólnopolskich,  

4)   posiada udokumentowane osiągnięcia w   pracy z   uczniami uzdolnionymi lub z   uczniami mającymi trudności w   nauce,  

5)   przygotowuje i   wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,  

6)   prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w   klasie lub szkole, w   szczególności przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w   spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i   spotkaniach,  

7)   organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i   wypoczynkowe,  

8)   prawidłowo organizuje i   prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i   młodzieży,  

9)   osiąga dobre wyniki w   pracy resocjalizacyjnej z   uczniami,  

2.   w zakresie pracy opiekuńczej:  

1)   zapewnia pomoc i   opiekę uczniom lub wychowankom będącym w   trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z   rodzin ubogich lub patologicznych,  

2)   prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i   zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i   młodzieży, w   szczególności narkomanii i   alkoholizmu,  

3)   organizuje współpracę szkoły lub placówki z   jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i   stowarzyszeniami oraz rodzicami w   zakresie zapobiegania i   usuwania przejawów patologii społecznej i   niedostosowania społecznego dzieci i   młodzieży,  

4)   organizuje udział rodziców w   życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z   rodzicami,  

3.   w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:  

1)   )   udziale w   zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,  

2)   udzielaniu aktywnej pomocy w   adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w   zawodzie nauczyciela.  

§   23.   Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się w   jego teczce akt osobowych.  

§   24.   Nagroda Dyrektora szkoły nie może być wyższa od Nagrody                 Wójta Gminy.  

Rozdział 9. DODATEK MIESZKANIOWY  

§   25.   Nauczycielowi zatrudnionemu w   wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w   szkołach prowadzonych przez Gminę Lipie posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisko przysługuje dodatek mieszkaniowy.  

§   26.   1.   Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w   zależności od liczby osób w   rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:  

1)   dla jednej osoby w   rodzinie - 1,- zł  

2)   dla dwóch osób w   rodzinie - 2,- zł  

3)   dla trzech osób w   rodzinie - 3,- zł  

4)   dla czterech i   więcej osób w   rodzinie - 4,- zł.  

Rozdział 10. PRZEPISY KOŃCOWE  

§   27.   Środki finansowe na zabezpieczenie składników wynagrodzenia w   granicach określonych niniejszym regulaminem dla nauczycieli szkół, dla których Gmina Lipie jest organem prowadzącym określi Wójt Gminy, w   ramach uchwalonego budżetu.  

§   28.   1.   Wynagrodzenie nauczycieli urlopowanych do pracy w   związkach zawodowych określają odrębne przepisy.  

2.   W sytuacjach nie unormowanych w   niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela i   ustawy Kodeks Pracy oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »