| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/300/2012 Rady Gminy Lipie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lipie dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

Na podstawie art. 30 ust. 6   pkt 1   i 2   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz.U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późniejszymi zmianami), art 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art, 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005 r. w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w   dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z   późniejszymi zmianami), w   uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli  

Rada Gminy Lipie  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się regulamin określający niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w   oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lipie dodatków do wynagrodzenia, nagród i   dodatków socjalnych w   brzmieniu określonym w   załączniku do uchwały, który stanowi jej integralną część.  

§   2.   Traci moc:  

1)   uchwała Nr XXX/162/2009 Rady Gminy Lipie z   dnia 24 kwietnia 2009 roku w   sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w   jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lipie dodatków do wynagrodzenia, nagród i   dodatków socjalnych.  

2)   uchwała Nr XXV/187/2012 Rady Gminy Lipie z   dnia 27 kwietnia 2012 roku w   sprawie zmiany uchwały nr XXX/162/2009 z   dnia 24 kwietnia 2009 r. w   sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w   jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lipie dodatków do wynagrodzenia, nagród i   dodatków socjalnych.  

3)   uchwała Nr XXVII/222/2012 Rady Gminy Lipie z   dnia 22 czerwca 2012 roku w   sprawie zmiany uchwały nr XXX/162/2009 z   dnia 24 kwietnia 2009 r. w   sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w   jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Lipie dodatków do wynagrodzenia, nagród i   dodatków socjalnych.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXXIV/300/2012    
Rady Gminy Lipie    
z dnia 28 grudnia 2012 r.  
 

REGULAMIN  

określający niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz   zasady przyznawania nauczycielom   zatrudnionym w   oświatowych jednostkach organizacyjnych na   terenie Gminy Lipie dodatków do wynagrodzenia, nagród i   dodatków socjalnych  

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.   1.   Regulamin niniejszy określa wysokość stawek oraz zasady przyznawania, obliczania i   wypłacania następujących składników wynagrodzenia dla nauczycieli:  

1)   dodatku funkcyjnego,  

2)   dodatku motywacyjnego,  

3)   dodatku specjalnego,  

4)   dodatku za warunki pracy,  

5)   dodatku za wysługę lat,  

6)   za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw,  

7)   wysokość i   warunki wypłacania nagród,  

8)   dodatku mieszkaniowego.  

2.   Ilekroć w   regulaminie jest mowa o:  

1)   ustawie Karta Nauczyciela - rozumie się ustawę z   dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późniejszymi zmianami),  

2)   ustawie o   systemie oświaty - rozumie się ustawę z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późniejszymi zmianami),  

3)   rozporządzeniu - rozumie się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005 roku w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w   dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z   późniejszymi zmianami),  

4)   szkole - rozumie się przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, zespół szkolno - przedszkolny dla której Gmina Lipie jest organem prowadzącym,  

5)   nauczycielu - rozumie się nauczyciela, wychowawcę, innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w   szkole, o   której mowa w   ust. 4,  

6)   uczniu - rozumie się także wychowanka,  

7)   opiekunie stażu - rozumie się przez to nauczyciela przydzielonego nauczycielowi odbywającemu staż do udzielania pomocy w   przygotowaniu i   realizacji planu rozwoju zawodowego oraz do opracowania projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu,  

8)   kadrze kierowniczej - rozumie się przez to nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły oraz inne stanowiska kierownicze określone w   statucie szkoły,  

9)   godzinie ponadwymiarowej - rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,  

10)   godzinie doraźnego zastępstwa - rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w   zastępstwie nieobecnego nauczyciela,  

11)   stawce zasadniczej - rozumie się wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z   tytułem zawodowym magistra z   przygotowaniem pedagogicznym.  

Rozdział 2. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT  

§   2.   1.   Wysokość, warunki przyznawania dodatku za wysługę lat określają przepisy ustawy i   rozporządzenia.  

2.   Dodatek za wysługę lat przysługuje również za dni nieobecności w   pracy z   powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z   ubezpieczenia społecznego.  

Rozdział 3. DODATKI FUNKCYJNE  

§   3.   Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w   szkole przysługuje miesięcznie dodatek funkcyjny w   wysokości określonej w   poniższych tabeli:  

Tabele dodatków funkcyjnych  
Dyrektorzy wszystkich typów szkół  

 

Ilość oddziałów  

Miesięcznie złotych  

do 6   oddziałów  

300- 650  

7 - 8   oddziałów  

300- 750  

9-12 oddziałów  

300- 850  

13 i   więcej  

300- 1000  

Wicedyrektorzy wszystkich typów szkół  

 

Ilość oddziałów  

Miesięcznie złotych  

do 6   oddziałów  

200- 550  

7 - 8   oddziałów  

200- 650  

9-12 oddziałów  

200- 750  

13 i   więcej  

200- 900  

§   4.   Dodatek funkcyjny, o   którym mowa w   § 3, przyznaje w   danym roku szkolnym zgodnie z   zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym:  

1)   dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy,  

2)   wicedyrektorowi szkoły – dyrektor szkoły.  

§   5.   1.   Dodatek funkcyjny nie przysługuje w   okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w   pracy, w   okresie urlopu dla poratowania zdrowia, za okres urlopu bezpłatnego, w   okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z   innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a   jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.  

2.   Dodatek funkcyjny w   kwocie ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zastępstwa.  

§   6.   1.   Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy przysługuje miesięcznie dodatek funkcyjny w   wysokości:  

-   100,- zł w   gimnazjum,  

-   90,- zł w   szkole podstawowej i   przedszkolu.  

2.   Dodatek funkcyjny z   tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły.  

3.   Dodatek funkcyjny, o   którym mowa w   ust. 1   nie przysługuje nauczycielowi w   razie zaprzestania sprawowania funkcji wychowawcy klasy w   trakcie miesiąca lub jej powierzenia w   takim czasie. W   powyższym przypadku nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie z   tego tytułu proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji.  

§   7.   1.   Nauczycielowi, któremu powierzono na podstawie art. 9c ust. 4   ustawy Karta Nauczyciela sprawowanie funkcji opiekuna stażu przysługuje miesięcznie dodatek funkcyjny w   wysokości 20 zł.  

2.   Prawo do dodatku, o   którym mowa w   ust. 1   ustaje w   chwili zakończenia postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego ( w   chwili zakończenia stażu) - w   trybie określonym w   art. 9b ustawy Karta Nauczyciela.  

3.   Dodatek funkcyjny, o   którym mowa w   ust. 1   przydziela dyrektor szkoły.  

4.   Dodatek funkcyjny, o   którym mowa w   ust. 1   nie przysługuje za okres przerw w   odbywaniu stażu przez nauczyciela z   powodów określonych w   art. 9d ust. 5   ustawy Karta Nauczyciela, w   okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w   pracy, w   okresie urlopu dla poratowania zdrowia, za okres urlopu bezpłatnego w   okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z   innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a   jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.  

Rozdział 4. DODATEK MOTYWACYJNY  

§   8.   1.   Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi uwzględniając warunki określone w   § 6   rozporządzenia.  

2.   Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczyciela brane są pod uwagę:  

1)   udokumentowana działalność oraz osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i   opiekuńcze, w   tym:  

a)   wyniki klasyfikacji, sprawdzianów oraz egzaminów kończących dany etap edukacyjny,  

b)   osiągnięcia w   pracy z   uczniami zdolnymi, uczniami mającymi trudności w   nauce lub objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,  

c)   osiągnięcia uczniów w   konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych oraz przeglądach artystycznych,  

d)   podejmowanie innowacyjnych metod działania w   zakresie nauczania, wychowania oraz opieki,  

e)   organizowanie imprez szkolnych oraz konkursów i   zawodów sportowych,  

f)   działalność mająca na celu zapobieganie i   zwalczanie patologii społecznych wśród dzieci i   młodzieży,  

2)   jakość świadczonej pracy związanej z   dodatkowymi zadaniami lub zajęciami:  

a)   wzbogacanie własnego warsztatu pracy,  

b)   podnoszenie kwalifikacji i   samokształcenie,  

c)   organizowanie i   rozwijanie różnych form współdziałania szkół, w   tym współpracy międzynarodowej,  

d)   aktywny udział w   opracowywaniu i   realizacji projektów systemowych  

e)   projekty edukacyjne szkół   (aktywny udział w   realizacji projektów edukacyjnych),  

f)   prowadzenie zajęć otwartych oraz podejmowanie innych form aktywności w   ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,  

3)   ocena pracy nauczyciela,  

4)   zaangażowanie w   realizację czynności i   zajęć wynikających z   zadań statutowych szkoły,  

5)   wprowadzanie innowacji i   eksperymentów pedagogicznych,  

6)   współpraca z   rodzicami i   środowiskiem lokalnym,   organizacja uroczystości środowiskowych,  

7)   zaangażowanie w   realizację czynności i   zajęć z   art. 42 KN,  

8)   zaangażowanie w   pracę zespołową,  

9)   przestrzeganie dyscypliny pracy oraz sumienne wywiązywanie się z   nałożonych obowiązków.  

§   9.   1.   Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły uwzględnia się kryteria, o   których mowa w   § 8   oraz osobisty wkład pracy w   zakresie organizacji i   zarządzania szkołą nie wynikający z   obowiązków dyrektora określonych w   ustawie o   systemie oświaty, w   szczególności:  

1)   wyróżniające osiągnięcia szkoły w   realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych.  

2)   wyniki uczniów na egzaminach, sprawdzianach w   kontekście wyników EWD (analizy, raporty),  

3)   podejmowanie działań opiekuńczych dla uczniów będących w   trudnej sytuacji materialnej i   losowej,  

4)   pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w   tym pochodzących z   unii Europejskiej oraz właściwe ich wykorzystanie na cele szkoły ,  

5)   osiągnięcia uczniów w   olimpiadach, konkursach, zawodach,  

6)   podejmowanie działań wychowawczych dla ucznia i   środowiska,  

7)   podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły i   regionu,  

8)   brak zasadnych skarg dotyczących pracy szkoły i   nauczycieli,  

9)   inspirowanie nauczycieli do podejmowania nowatorstwa pedagogicznego i   innowacji,  

10)   kształtowanie sprzyjającej atmosfery pracy,  

11)   dbałość o   estetykę i   utrzymanie obiektu w   należytym porządku,  

12)   przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.  

§   10.   1.   Dodatku motywacyjnego nie przyznaje się nauczycielowi:  

1)   który, otrzymał negatywną ocenę pracy lub karę porządkowa lub dyscyplinarną,  

2)   w stosunku, do którego organ nadzoru pedagogicznego zgłosił zastrzeżenia w   sprawie funkcjonowania kierowanej przez niego szkoły,  

3)   w stosunku, do którego organ prowadzący stwierdził uchybienia w   działalności kierowanej przez niego szkoły w   zakresie spraw administracyjnych i   finansowych określonych w   ustawie o   systemie oświaty,  

4)   nauczycielowi przebywającemu na urlopie wychowawczym, zdrowotnym oraz urlopie bezpłatnym, do czasu powrotu nauczyciela do pracy.  

§   11.   Dodatek motywacyjny może wynosić od 2   do 20 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.  

§   12.   1.   Wysokość dodatku motywacyjnego   przyznaje:  

1)   nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły – Wójt Gminy,  

2)   nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora szkoły - dyrektor szkoły,  

3)   nauczycielowi szkoły - dyrektor szkoły.  

2.   Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego dla dyrektorów Wójt Gminy może zasięgać opinii Rady Gminy.  

3.   Dodatek motywacyjny przyznaje się na okresy od 1   marca do 31 sierpnia i   od 1   września do końca lutego.  

4.   Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi po raz pierwszy po półrocznym okresie pracy w   danej szkole, za wyjątkiem nauczycieli przeniesionych w   trybie art. 18 ustawy Karta Nauczyciela.  

Rozdział 5. DODATEK SPECJALNY  

§   13.   Nauczycielowi realizującemu za jego zgodą dodatkowe zajęcia związane z   projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych może być przyznany dodatek specjalny (dodatek).  

§   14.   1.   Dodatek dla Dyrektora przyznaje Wójt, a   dla nauczyciela Dyrektor.  

2.   Dodatek przyznawany jest na czas określony nie krótszy niż 2   miesiące i   nie dłuższy niż 12 miesięcy.  

3.   Wysokość dodatku specjalnego jest przyznawana wg stawki za godzinę zajęć albo według stawki miesięcznej, w   zależności od specyfiki dodatkowych obowiązków i   warunków projektu.  

4.   Jeżeli dodatek ustalony jest według stawki za godzinę zajęć, wysokość stawki dodatku nie może być mniejsza od stawki wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową i   nie większa niż jej trzykrotność.  

5.   Jeżeli dodatek jest przyznawany według stawki miesięcznej jego wysokość nie może przekraczać 120% wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi.  

Rozdział 6. WYNAGRODZENIE ZA WARUNKI PRACY  

§   15.   1.   Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom za prowadzenie:  

1)   indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego prowadzonego w   miejscu pobytu ucznia w   wysokości 15 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę zajęć,  

2)   zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z   dziećmi i   młodzieżą upośledzoną umysłowo w   stopniu głębokim w   wysokości 25 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę zajęć lub dzieckiem wymagającym specjalnej troski,  

3)   zajęć dydaktycznych w   klasach łączonych w   szkołach podstawowych w   wysokości 10 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną w   tych klasach godzinę nauczania.  

2.   Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w   okresie faktycznego wykonywania pracy, z   którą dodatek jest związany oraz w   okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.  

3.   Dodatek za trudne warunki pracy, określony w   ust. 1   pkt 1–3, wypłaca się w   całości, jeżeli nauczyciel realizuje w   takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w   przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w   tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w   proporcjonalnej części, jeżeli nauczyciel realizuje w   trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w   niepełnym wymiarze zajęć.  

4.   Dodatek za trudne warunki pracy określony w   ust. 1   pkt 1-3 wypłaca się za każdą efektywnie przepracowaną w   takich warunkach godzinę zajęć oraz za okresy wymienione w   ust. 2.  

§   16.   Decyzję o   przyznaniu dodatku za warunki pracy dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły, a   dla dyrektora –   Wójt Gminy.  

Rozdział 7. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I   DORAŹNYCH ZASTĘPSTW  

§   17.   1.   Wynagrodzenie za 1   godzinę ponadwymiarową oblicza się, dzieląc odpowiednią, minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela określoną w   tabeli, stanowiącą załącznik do w/w rozporządzenia MEN przez miesięczną liczbę godzin, będącą iloczynem tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin (określonego w   art. 42 ust. 3   Karty Nauczyciela lub na podstawie art. 42 ust. 7) przez 4,16 - z   zaokrągleniem do pełnych godzin, w   ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a   co najmniej 0,5 godziny liczby się za pełną godzinę.  

2.   Wynagrodzenie za 1   godzinę doraźnych zastępstw ustala się na zasadach określonych w   ust. 1   jeżeli są realizowane zgodnie z   tygodniowym planem zajęć.  

§   18.   1.   Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w   arkuszu organizacyjnym:  

1)   nie przysługuje za dni, w   których nauczyciel nie realizuje zajęć z   powodu przerw przewidzianych przepisami o   organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w   środku tygodnia, za dni usprawiedliwionej nieobecności w   pracy oraz powziętej informacji o   nieobecności dziecka nauczanego indywidualnie.  

2)   przysługuje za dni, w   których nauczyciel nie mógł realizować zajęć z   przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w   szczególności w   związku z:  

a)   zawieszeniem zajęć z   powodu epidemii lub mrozów,  

b)   wyjazdu dzieci na wycieczki lub imprezy,  

c)   nie zgłoszoną nieobecnością dziecka nauczanego indywidualnie.  

2.   Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w   dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktyczno - wychowawczych i   opiekuńczych nie przysługuje z   tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.  

3.   Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz dodatki za warunki pracy wypłaca się z   dołu, czyli po upływie miesiąca za który przysługuje.  

Rozdział 8. NAGRODY  

§   19.   1.   Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze, zgodnie z   art. 49 Karty Nauczyciela.  

2.   W ramach specjalnego funduszu nagród:  

1)   70% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów,  

2)   30% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy.  

3.   Wysokość nagrody dla nauczyciela nie może być niższa niż 300,- złotych, natomiast dla Dyrektora Szkoły nie może być niższa niż 500,- złotych.  

4.   Nagrody nie stanową podstawy potrącenia za czas choroby. Nie są uwzględnione w   podstawie wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, opiekuńczego i   świadczenia rehabilitacyjnego.  

§   20.   1.   Nagrody, o   których mowa w   § 21, są przyznawane w   terminie do dnia 14 października każdego roku z   okazji Dnia Edukacji Narodowej. W   szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w   innym terminie.  

2.   Wnioski o   nagrodę Wójta dla nauczycieli składa dyrektor szkoły w   terminie do 30 września danego roku.  

§   21.   Nagrody przyznaje:  

1)   dyrektor szkoły – dla nauczycieli szkół,  

2)   Wójt Gminy – dla dyrektora szkoły i   nauczycieli.  

§   22.   Nagroda, o   której mowa w   § 21, może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 5   z następujących kryteriów:  

1.   w okresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:  

1)   osiąga dobre wyniki w   nauczaniu potwierdzone w   sprawdzianach i   egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,  

2)   podejmuje działalność innowacyjną w   zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i   wychowania, opracowywania autorskich programów i   publikacji,  

3)   osiąga dobre wyniki w   nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w   zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w   konkursach, zawodach, przeglądach i   festiwalach wojewódzkich i   ogólnopolskich,  

4)   posiada udokumentowane osiągnięcia w   pracy z   uczniami uzdolnionymi lub z   uczniami mającymi trudności w   nauce,  

5)   przygotowuje i   wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,  

6)   prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w   klasie lub szkole, w   szczególności przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w   spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i   spotkaniach,  

7)   organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i   wypoczynkowe,  

8)   prawidłowo organizuje i   prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i   młodzieży,  

9)   osiąga dobre wyniki w   pracy resocjalizacyjnej z   uczniami,  

2.   w zakresie pracy opiekuńczej:  

1)   zapewnia pomoc i   opiekę uczniom lub wychowankom będącym w   trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z   rodzin ubogich lub patologicznych,  

2)   prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i   zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i   młodzieży, w   szczególności narkomanii i   alkoholizmu,  

3)   organizuje współpracę szkoły lub placówki z   jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i   stowarzyszeniami oraz rodzicami w   zakresie zapobiegania i   usuwania przejawów patologii społecznej i   niedostosowania społecznego dzieci i   młodzieży,  

4)   organizuje udział rodziców w   życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z   rodzicami,  

3.   w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:  

1)   )   udziale w   zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,  

2)   udzielaniu aktywnej pomocy w   adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w   zawodzie nauczyciela.  

§   23.   Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się w   jego teczce akt osobowych.  

§   24.   Nagroda Dyrektora szkoły nie może być wyższa od Nagrody                 Wójta Gminy.  

Rozdział 9. DODATEK MIESZKANIOWY  

§   25.   Nauczycielowi zatrudnionemu w   wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w   szkołach prowadzonych przez Gminę Lipie posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisko przysługuje dodatek mieszkaniowy.  

§   26.   1.   Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w   zależności od liczby osób w   rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:  

1)   dla jednej osoby w   rodzinie - 1,- zł  

2)   dla dwóch osób w   rodzinie - 2,- zł  

3)   dla trzech osób w   rodzinie - 3,- zł  

4)   dla czterech i   więcej osób w   rodzinie - 4,- zł.  

Rozdział 10. PRZEPISY KOŃCOWE  

§   27.   Środki finansowe na zabezpieczenie składników wynagrodzenia w   granicach określonych niniejszym regulaminem dla nauczycieli szkół, dla których Gmina Lipie jest organem prowadzącym określi Wójt Gminy, w   ramach uchwalonego budżetu.  

§   28.   1.   Wynagrodzenie nauczycieli urlopowanych do pracy w   związkach zawodowych określają odrębne przepisy.  

2.   W sytuacjach nie unormowanych w   niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela i   ustawy Kodeks Pracy oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »