| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/31/241/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami);

2. KPA – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);

3. Pieczy zastępczej – należy przez to rozumieć rodzinną pieczę zastępczą oraz instytucjonalną pieczę zastępczą;

4. Dziecku – należy przez to rozumieć dziecko przebywające w pieczy zastępczej;

5. Rodzinie – należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;

6. Dochodzie – należy przez to rozumieć dochód ustalony zgodnie z art. 6 pkt 4 i art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami). Do dochodu nie wlicza się pożyczek i kredytów, świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń uzyskanych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych;

7. Osobie zobowiązanej do ponoszenia opłaty – rozumie się przez to rodziców dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, osoby dysponujące dochodem dziecka oraz osoby pełnoletnie posiadające dochód i przebywające w pieczy zastępczej zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy;

8. Opłacie – należy przez to rozumieć opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, zgodnie z art. 193 ust. 1 ustawy;

9. Minimalnym wynagrodzeniu za pracę – należy przez to rozumieć wynagrodzenie ustalone rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za dany rok na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późniejszymi zmianami).

§ 3.

1. Umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstępowanie od ustalenia opłaty, następuje w drodze decyzji administracyjnej.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 wydaje Starosta lub z jego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz inni pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie upoważnieni przez Starostę.

§ 4.

1. Umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, należności z tytułu opłaty, może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej do jej ponoszenia lub z urzędu.

2. Umorzenie w całości, łącznie z odsetkami opłaty może nastąpić w przypadku, gdy zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:

1) Osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty zmarła nie pozostawiając po sobie spadkobierców lub żadnego majątku.

2) Nie można ustalić miejsca pobytu osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty.

3) Istnieje uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, gdy postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona.

4) Osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty poniosła straty materialne wskutek klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

5) Pobyt dziecka w pieczy zastępczej został zakończony powrotem dziecka do rodziców (rodzica) i jednocześnie ściągnięcie należności zagrażałoby egzystencji osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty lub jej rodziny.

6) Uregulowanie należności z tytułu opłaty zagrażałoby egzystencji osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty lub jej rodziny.

3. Umorzenie w części, łącznie z odsetkami, opłaty może nastąpić w przypadku, gdy zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:

1) Orzeczona niepełnosprawność lub długotrwała choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty lub członka jej rodziny, powodująca udokumentowany wzrost kosztów utrzymania.

2) Pobyt osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

3) Ciąża osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty.

4) Wychowywane innego dziecka/dzieci przez osobę zobowiązaną do ponoszenia opłaty.

5) Ubezwłasnowolnienie osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty.

6) Ponoszenie opłaty za pobyt innych członków rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, rodzinie zastępczej, placówce leczniczo-rehabilitacyjnej lub innej placówce.

7) Regulowanie alimentów dobrowolnych (zarówno bieżących, jak i zaległych) lub alimentów zasądzonych postanowieniem sądowym na rzecz dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w pieczy zastępczej.

8) Bezrobocie lub brak stałego źródła utrzymania osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty.

9) Bezdomność osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty.

10) Inne ważne przyczyny.

4. Wysokość częściowego umorzenia opłaty jest uzależniona od dochodu osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty w stosunku do minimalnego wynagrodzenia i wynosi:

1) 90% dla dochodu z przedziału 50% - 60%

2) 80% dla dochodu z przedziału 60% - 70%

3) 70% dla dochodu z przedziału 70% - 100%

4) 60% dla dochodu z przedziału 100% - 130%

5) 50% dla dochodu z przedziału 130% - 150%

6) 40% dla dochodu z przedziału 150% i więcej

przy czym procent częściowego umorzenia może być zwiększony lub zmniejszony, nie więcej niż o 20%, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

5. Umorzenie w całości lub w części należności z tytułu opłaty, łącznie z odsetkami, może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej, jeżeli został zakończony, jak i wybranego okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

6. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w decyzji administracyjnej oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności. W razie niedotrzymania tego terminu organ wszczyna postępowanie w przedmiocie stwierdzenia jej wygaśnięcia zgodnie z art. 162 §1 pkt. 2 KPA.

§ 5.

1. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności ustalonej opłaty może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej do jej ponoszenia, w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności.

2. Rozłożenie na raty opłaty udziela się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia uwzględnienia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony do 24 miesięcy.

3. Jeżeli należność z tytułu opłaty zostanie rozłożona na raty, w decyzji administracyjnej oznacza się termin ich zapłaty. W razie niedotrzymania tego terminu organ wszczyna postępowanie w przedmiocie stwierdzenia jej wygaśnięcia zgodnie z art. 162 §1 pkt. 2 KPA.

4. Odroczenie terminu płatności opłaty może nastąpić na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 18 miesięcy.

5. Od opłat, w stosunku do których zastosowano ulgę, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od daty złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów płatności, chyba że przy zastosowaniu ulgi postanowiono inaczej.

6. W przypadku nie uiszczania opłaty przez osobę zobowiązaną do jej ponoszenia na warunkach ustalonych w trybie niniejszego paragrafu, pozostała do spłaty opłata staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami naliczonymi od pierwotnego terminu płatności, bez uwzględnienia okresu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności.

§ 6.

1. Odstępowanie od ustalenia opłaty może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej do jej ponoszenia lub z urzędu.

2. Odstępowanie od ustalenia opłaty następuje na czas określony w decyzji, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.

3. Odstępowanie od ustalenia opłaty następuje w przypadku, gdy zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:

1) Dochód na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2) Osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty przebywa w domu pomocy społecznej lub w innych placówkach pomocy społecznej.

3) Nie można ustalić miejsca pobytu osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty.

4) Osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty jest niepełnoletnia i nie posiada majątku.

5) Osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty nie posiada własnego źródła utrzymania i pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym na utrzymaniu innych osób, z wyjątkiem sytuacji, gdy rodzice dziecka pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty pozostaje w związku małżeńskim z osobą niezobowiązaną do ponoszenia opłaty.

4. Odstąpienie częściowe od ustalenia opłaty jest możliwe, gdy dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej wynosi odpowiedni procent minimalnego wynagrodzenia za pracę:

1) powyżej 50% do 60% - kwota odstąpienia 95% dochodu

2) powyżej 60% do 70% - kwota odstąpienia 90% dochodu

3) powyżej 70% do 100% - kwota odstąpienia 85% dochodu

4) powyżej 100% do 130% - kwota odstąpienia 80% dochodu

5) powyżej 130% do 150% - kwota odstąpienia 75% dochodu

6) powyżej 150% do 170% - kwota odstąpienia 70% dochodu

7) powyżej 170% do 200% - kwota odstąpienia 65% dochodu

8) powyżej 200% do 230% - kwota odstąpienia 60% dochodu

9) powyżej 230% do 250% - kwota odstąpienia 55% dochodu

nie więcej jednak niż kwota opłaty, przy czym procent odstąpienia częściowego może być zwiększony lub zmniejszony, nie więcej niż o 20%, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

5. W przypadku, gdy osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty posiada więcej niż jedno dziecko w pieczy zastępczej kwota opłaty jest przypisana proporcjonalnie do kwoty przyznanych świadczeń na dzieci.

§ 7.

Wniosek o umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty musi zawierać okoliczności uzasadniające zastosowanie ulgi.

§ 8.

Umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty, następuje po analizie indywidualnej sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej osoby zobowiązanej do jej ponoszenia.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku-Białej.

§ 10.

Traci moc uchwała Nr IV/19/140/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Roman Migdał

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »