| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/652/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), a także w związku z §1 uchwały nr XX/497/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


Rada Miejska w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - składają deklarację DGO-1, z zastrzeżeniem ust. 2.

Wzór deklaracji DGO-1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1, posiadający nieopomiarowane źródło wody lub korzystający z co najmniej dwóch źródeł poboru wody, w tym jednego nieopomiarowanego, albo w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, do deklaracji
DGO-1 załączają formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne składa deklarację DGO-2.

Wzór deklaracji DGO-2 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć Prezydentowi Miasta Bielska-Białej:

1) do dnia 29 marca 2013 r. – pierwszą deklarację,

2) do dnia 15 lutego danego roku kalendarzowego - deklarację na kolejne lata kalendarzowe,

3) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

4) w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

5) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, przy czym opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. 1. Dokumentem potwierdzającym dane zawarte w deklaracji i formularzu, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, są faktury, zaświadczenia oraz inne dokumenty wystawione przez firmę świadczącą usługi wodociągowo-kanalizacyjne za okres co najmniej sześciu kolejnych miesięcy liczony od dnia 1 września do dnia 30 kwietnia, lat bezpośrednio poprzedzających rok kalendarzowy, na który składana jest deklaracja.

2. W przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2 - właściciel nieruchomości określa ilość zużytej wody w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz. 70).

§ 4. Miejscem składania deklaracji jest Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/652/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DGO-1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/652/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Formularz


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/652/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

DGO-2

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »