| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/186/2012 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleśnia

Na podstawieart. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu,

Rada Gminy Jeleśnia
uchwala

§ 1. Uchwala się „Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Jeleśnia” wbrzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr  XXXVI/323/06 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleśnia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na stronie internetowej BIP Gminy Jeleśnia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Jeleśni i w poszczególnych sołectwach Gminy Jeleśnia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/186/2012
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 grudnia 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY JELEŚNIA

Rozdział 1.
Przepisyogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeleśnia, dotyczące wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

1) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

2) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

3) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

4) rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

5) częstość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

6) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

7) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

8) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

9) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu    czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.),

2) Planie gospodarki odpadami– należy przez to rozumieć Uchwałę nr Nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014”.

2. W sprawach dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeleśnia, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy ustawy.

3. W sprawach dotyczących zasad postępowania z odpadami, a w szczególności zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów, negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2010r. Nr 185, poz.1243 ze zm.).

4. Gospodarowanie odpadami, a w szczególności zbieranie, odbiór, przekazywanie do odzysku lub unieszkodliwiania ma być zgodne z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014”.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 3. 1. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Jeleśnia.

2. Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane zgodnie z przepisami ustawy 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 zwanej dalej „Ustawą” oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),

3. Obowiązkowe zadania własne Gminy Jeleśnia zwanej dalej „Gminą” w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Jeleśnia, wykonuje jej jednostka organizacyjna – Zakład gospodarki Komunalnej w Jeleśni,

4. Obowiązkowe zadania własne Gminy Jeleśnia zwanej dalej „Gminą” w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Jeleśnia, wykonuje podmiot gospodarczy wybrany przez Gminę w trybie o którym mowa w art. 6 ustawy.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego, w tym również usuwanie chwastów, szkodników itp. z nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w odpowiednich pojemnikach, określonych w niniejszym regulaminie.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania a odbierających odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:

1)               niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2-14,

2)               przeterminowanych leków i chemikaliów,

3)               zużytych baterii i akumulatorów,

4)               zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

5)               mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

6)               odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

7)               zużytych opon,

8)               odpadów organicznych: zielonych i kuchennych,

9)               papieru i tektury,

10)               szkła bezbarwnego,

11)               szkła kolorowego,

12)               tworzywa sztucznego,

13)               metali,

14) żużli z kotłów c.o.

4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do wyposażenia nieruchomości w opisane w niniejszym regulaminie w Rozdziale III, pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

5. Odpady określone w ust. 2 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w § 8.

6. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, przy braku sieci kanalizacyjnej obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczania poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

7. Właściciele nieruchomości obowiązani są do systematycznego zbierania i uprzątnięcia odpadów
z powierzchni nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę i wnętrza budynków.

8. Właściciele nieruchomości obowiązani są do usuwania ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów oraz budowli ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp. nieaktualnych już lub umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami.

9. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zamiatania, zmywania, malowania itp. zanieczyszczeń z powierzchni posadzek, podłóg, ścian i stropów przeznaczonych do wspólnego użytkowania pomieszczeń budynków wielolokalowych, np. sieni, korytarzy, piwnic, klatek schodowych, wind, studzienek okien piwnicznych, zsypów na odpady, rur spustowych, rynien z kratkami do czyszczenia, a tym samym utrzymywanie ich należytego stanu sanitarnohigienicznego.

10. Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymywania czystości poprzez zamiatanie
i uprzątanie odpadów na placach, drogach publicznych w ich linach rozgraniczających, ciągach pieszojezdnych, drogach rowerowych, przystankach, torowiskach, w przepustach, przejściach, pod mostami i wiaduktami, w granicach działek, na których obiekty te są zlokalizowane.

11. Dopuszcza się chwilowe składowanie odpadów wielkogabarytowych i remontowo - budowlanych do czasu ich odbioru przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne również w innym miejscu niż ww., pod warunkiem uzyskania zgody posiadacza terenu, jeśli miejsce to będzie poza granicą nieruchomości i uporządkowania tego miejsca niezwłocznie po odebraniu odpadu przez przedsiębiorcę.

12. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przekazywania odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym raz do roku właścicielom nieruchomości.

13. Właściciele/zarządcy nieruchomości/lokalu obowiązani są do przekazywania odpadów zebranych selektywnie do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w sytuacji, gdy ich przekazanie w terminie wyznaczonym harmonogramem jest niemożliwe.

14. Zabrania się składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a także wynoszenia ich do koszy ulicznych i podrzucania do pojemników stanowiących cudzą własność.

15. Oznaczenie nieruchomości, zgodnie z treścią art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne , przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu numeru porządkowego nieruchomości oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygląd;

16. Utrzymywanie rowów melioracyjnych i odwadniających przy drogach i torach w stanie drożności i wykoszenia;

17. Utrzymywanie skarp nasypów i wykopów, poprowadzonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych w stanie wykoszonym;

18. Utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia;

19. Stosowanie oraz gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2000 r. Nr 81, poz. 991 z późn. zm.), czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;

20. Zobowiązanie właścicieli nieruchomości zadrzewionych i zakrzaczonych położonych wzdłuż ciągu komunikacyjnego (chodników, dróg) do ich utrzymania w stanie nie utrudniającym bezpieczne korzystanie z pasa drogowego;

21. Odpady komunalne ulegające biodegradacji można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy dostarczyć do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

22. Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości w wyniku pielęgnacji zieleni /skoszona trawa, usunięte chwasty, wygrabione liście, wycięte gałęzie drzew, przycięte krzewy/ można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości należy dostarczyć do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

23. Określa się, że właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Jeleśnia są obowiązani dokumentować wykonywanie obowiązku w zakresie pozbywania się się z nieruchomości nieczystości ciekłych poprzez okazanie pokwitowania przyjęcia nieczystości do stacji zlewnej, wystawionego przez przedsiębiorcę wykonującego usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości  ciekłych potwierdzonego przez podmiot prowadzący stację zlewną.

24. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością.

§ 5. 1. Do obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego (chodników) należy:

1) oczyszczanie chodnika ze śniegu i lodu,

2) likwidowanie występującej na chodniku gołoledzi poprzez stosowanie środków neutralnych dla środowiska lub środków chemicznych (na zasadach określonych w aktualnie obowiązującym zarządzeniu Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia środków chemicznych oraz warunków ich stosowanie na ulicach, placach i innych drogach województwa śląskiego),

3) pryzmowanie zgarniętego lodu i śniegu przy krawężniku chodnika, w pewnym oddaleniu od drzew i w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów,

4) usuwanie z chodnika błota i innych zanieczyszczeń w sposób nie powodujący pylenia (po skropieniu powierzchni wodą).

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany usuwać na bieżąco sople lodowe i nawisy śniegu z dachów i gzymsów budynków w taki sposób, aby nie spowodować zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

3. Mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie
w następujących miejscach:

1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem
że wykonywane jest to na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone
w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych
i specjalnie oznaczonych.

4. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

2) iż naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,

3) iż naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

§ 6. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1) worki do prowadzenia selektywnej zbiórki dostarcza właścicielom nieruchomości przedsiębiorca zaś oni mają obowiązek przyjąć je i zgodnie z przeznaczeniem używać;

2) właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić je w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania §§ 22 i 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690);

3) prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

- papier, tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.)- worek w kolorze niebieskim

- metal,  – worek w kolorze czerwonym o zabarwieniu przeźroczystym

- tworzywa sztuczne – worek w kolorze żółtym o zabarwieniu przeźroczystym

- szkło i odpady opakowaniowe ze szkła – worek w kolorze białym o zabarwieniu przeźroczystym z oznakowanym napisem „SZKŁO OPAKOWANIOWE”,

- żużel z kotłów c.o. – pojemnik o min. objętości o której mowa w § 10 ust.2 pkt.1, ppkt. h,

- zmieszane odpady komunalne – pojemnik o min. objętości o której mowa w § 10 ust.2 pkt.1, ppkt. e.

jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy i wszystkich rodzajach nieruchomości.

4) przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed złożeniem do worka umyć.

5) opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka.

6) na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić je w miejscu dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.

7) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów powstających w gospodarstwach domowych
i nieruchomościach niezamieszkałych: przeterminowanych leków i chemikaliów, w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itd., zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstw domowych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów, w tym ubrań, oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy;

8) odpady niebezpieczne z grupy wymienionych w pkt 7 należy gromadzić, a także przygotować do odbioru w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich,

9) wszelkie frakcje odpadów komunalnych zebrane selektywnie, których przekazanie operatorowi w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe, należy przekazać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów; punkt ten przyjmuje odpady poza odpadami : budowlano-remontowymi powyżej 1 m3, oponami w ilości powyżej 4szt. na rok nieodpłatnie; do punktu odpady należy dowieźć własnym transportem; informacje dotyczące lokalizacji punktu oraz godzin jego funkcjonowania dostępne są na stronie internetowej gminy: www.bip.jelesnia.pl

§ 7. Ustala się następującą częstotliwość w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i osadników oczyszczalni przydomowych:

1. Wywóz nieczystości ciekłych ma się odbywać z częstotliwością gwarantującą niedopuszczenie do przelania zbiornika bezodpływowego, jednak nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.

2. Wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków nakazuje się minimum jeden raz w roku.

3. Wywóz odpadów ma się odbywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie właściwego stanu sanitarno – higienicznego miejsc ustawienia pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.

§ 8. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:

odpady zmieszane – jeden raz w miesiącu ;

zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – jeden raz w miesiącu;

żużel z kotłów c.o. – jeden raz w miesiącu;

2) z żłobków i przedszkoli:

odpady zmieszane – jeden raz w miesiącu;

zbierane selektywnie papier, tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – jeden raz w miesiącu;

odpady organiczne  – dwa razy w miesiącu;

żużel z kotłów c.o. – w sezonie grzewczym jeden raz w miesiącu;

3) ze szkół wszelkiego typu

odpady zmieszane –  jeden raz w miesiącu;

zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne –jeden raz w miesiącu ;

odpady organiczne  – jeden raz na dwa tygodnie;

żużel z kotłów c.o. – w sezonie grzewczym jeden raz w miesiącu;

4) z przychodni, internatów, hoteli, pensjonatów itp:

odpady zmieszane –jeden raz w miesiącu;

zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania –  jeden raz w miesiącu;

odpady organiczne  – jeden raz na dwa tygodnie;

żużel z kotłów c.o. – jeden  raz na miesiąc;

5) z zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych:

odpady zmieszane – jeden raz w miesiącu;

zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania –jeden raz w miesiącu;

żużel z kotłów c.o. – jeden raz w miesiącu;

6) z lokali handlowych, usługowych i handlowo – usługowych:

odpady zmieszane – jeden raz w miesiącu;

zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania – jeden raz w miesiącu;

żużel z kotłów c.o. – jeden raz w miesiącu;

7) z lokali gastronomicznych:

odpady zmieszane – jeden raz w miesiącu;

zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania – jeden raz w miesiącu;

odpady organiczne  – jeden raz na dwa tygodnie;

żużel z kotłów c.o. – jeden raz w miesiącu;

8) z budynków letniskowych i rekreacyjnych:

a.odpady zmieszane – jeden raz w miesiącu;

zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania – jeden raz w miesiącu;

9) opróżnianie koszy ulicznych, , na przystankach i na peronach następuje jeden raz w tygodniu:

10) z miejsc organizowania imprez masowych niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

11) z terenu cmentarza:

odpady zmieszane – jeden raz w miesiącu;

zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania – jeden raz w miesiącu;

odpady organiczne– jeden raz w miesiącu;

12) Odpady wielkogabarytowe odbierane będą na zgłoszenie telefoniczne lub jeden raz w miesiącu.

§ 9. Ustala się następujące zasady pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:

1) przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości muszą w zakresie bazy transportowej, wyposażenia w pojazdy specjalistyczne i uniwersalne oraz przestrzegania standardów sanitarnych spełniać wymogi opisane w Rozporządzeniu w sprawie wymagań technicznych, jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wydanym na mocy zapisów art. 9d ust. 2 ustawy; baza przeładunkowa musi być usytuowana na terenie gminy, powinna posiadać wagę a nadto na terenie gminy mieścić się ma biuro obsługi klienta w miejscu zapewniającym łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców.

2) pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w Rozporządzeniu wydanym na mocy zapisów art. 2 ust. 2 ustawy określającym wymagania dla pojazdów asenizacyjnych;

3) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych pracownicy przedsiębiorcy mają obowiązek natychmiast usunąć;

4) przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem;

5) w przypadku zorganizowanych akcji porządkowych i na specjalne zlecenie władz gminy dopuszcza się odbiór odpadów komunalnych w inne dni niż wyznaczone harmonogramem;

6) właściciele pojazdów mechanicznych parkujących na drodze dojazdowej do nieruchomości, w wyznaczonym harmonogramem dniu odbioru odpadów mają obowiązek usunąć lub przestawić je w taki sposób, by nie utrudniać przejazdu i ładowania zawartości pojemników lub worków na samochód przedsiębiorcy;

7) Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne zmieszane zgromadzone selektywnie ma obowiązek do ich  odbioru zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminiei przekazania ich do właściwej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów.

8) W przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia związanego z koniecznością utrzymania czystości i porządku w gminie Jeleśnia, przedsiębiorca zobowiązany jest przystąpić do zneutralizowania zagrożenia w ciągu jednej godziny od zgłoszenia.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 10. 1. Za podstawę do ustalenia minimalnej, łącznej pojemności pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych przyjmuje się iloczyn minimalnej ilości odpadów komunalnych : 0,175Mg/mieszkańca/ rok i liczby osób rzeczywiście zamieszkujących lub przebywających czasowo na terenie nieruchomości, przy uwzględnieniu częstotliwości wywozu, określonej w § 8.

2. Określa się rodzaje i minimalną wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki muszą spełniać następujące wymagania :

odpowiadać wymaganiom zawartym w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.);

spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania
z odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1858);

wyglądać estetycznie, być trwale, powinny być wyposażone w szczelną pokrywę zabezpieczającą gromadzone odpady przed dostępem robactwa i zwierząt domowych oraz deszczu i śniegu,

nie powinny powodować nadmiernego hałasu w trakcie ich wytaczania i opróżniania

ustala się, że objętość pojemników i worków do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych powinna wynosić: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, a  pojemność kontenerów : 7 m 3 ;

pojemność worków na surowce wtórne powinna wynosić : od 100l do 240l , dopuszcza się pojemniki 1100 l i kontenery o pojemności 7 m 3 ;

ustala się, że objętość pojemników do zbiórki odpadów organicznych powinna wynosić: 120 l, 240 l;

ustala się, że objętość pojemników do zbiórki żużlu  powinna wynosić: 110 l, 120 l,          240 l, 1100 l , a kontenerów o pojemności 7 m 3 ;

2) worki musza spełniać następujące wymagania:

być wykonane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE o grubości minimum 0,02 mm;

wyglądać estetycznie, być trwale i czytelnie oznakowane nazwą, numerem telefonu przedsiębiorcy oraz rodzajem odpadów, jakie być mają do niego zbierane;

3) właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki lub kontenery na odpady komunalne, o następujących minimalnych pojemnościach ( przy założeniu, że częstotliwości wywozu będą nie mniejsze niż przyjęte w § 8 niniejszego Regulaminu):

1. dla obszarów zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej,

- 30 l balastu na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik lub worek  120l  na każdą nieruchomość,

- 40 l surowców wtórnych na mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek 120l z każdego rodzaju na każdą nieruchomość (dopuszcza się pojemniki 1100 l),

- 20 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik  120 l na każdą nieruchomość,

2. dla żłobków i przedszkoli:

- 6 l balastu na każde dziecko i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik lub worek 120l  na każdą nieruchomość,

- 8 l surowców wtórnych na każde dziecko i pracownika, jednak co najmniej jeden worek 120 l na każdą nieruchomość ,

- 3 l bio – odpadów na każde dziecko i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość(przy prowadzeniu żywienia zbiorowego),

- 8 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na każde dziecko i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,

3. dla szkół wszelkiego typu:

- 6 l balastu na każdego ucznia, studenta i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120l  na każdą nieruchomość,

- 8 l surowców wtórnych na każdego ucznia, studenta i pracownika, jednak co najmniej jeden worek 120l każdego rodzaju na każdą nieruchomość ,

- 3 l bio – odpadów na każdego ucznia, studenta i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość (przy prowadzeniu żywienia zbiorowego),

- 8 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na każdego ucznia, studenta i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,

4. dla przychodni, internatów, hoteli, pensjonatów itp.:

- 20 l balastu na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik lub worek 120l  na każdą nieruchomość,

- 20 l surowców wtórnych na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden worek 100 l i 60 l na każdą nieruchomość,

- 10 l bio – odpadów  na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik 120l  na każdą nieruchomość (przy prowadzeniu żywienia zbiorowego),

- 8 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,

5. dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych:

- 10  l balastu na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik lub worek 120l  na każdą nieruchomość,

- 10 l surowców wtórnych na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden worek 100 l i 60 l na każdą nieruchomość,

- 8 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,

6. dla lokali handlowych, usługowych i handlowo - usługowych:

- 10 l balastu na każde 10 m2powierzchni handlowej , jednak co najmniej jeden pojemnik lub worek 120l  na każdy lokal,

- 10 l surowców wtórnych na każde 10 m2powierzchni handlowej, jednak co najmniej jeden worek 100 l na każdy lokal, z każdego rodzaju,

- 8 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na każde 10 m2powierzchni handlowej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość

7. dla lokali gastronomicznych :

- 10 l balastu na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik lub worek 120l  na każdy lokal,

- 5 l surowców wtórnych na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden worek 100 l na każdy lokal, z każdego rodzaju,

- 8 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,

8. dla budynków letniskowych i rekreacyjnych:

- 20 l balastu na 10 m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik  lub worek120l  na każdy budynek,

- 20 l surowców wtórnych na 10 m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden worek 100 l i 60 l na każdy budynek

9. dla przystanków i dworców autobusowych oraz kolejowych, do rozstawienia na chodnikach, chodnikach przy drogach publicznych, placach, parkingach, parkach, zieleńcach, itp. miejscach publicznych – 1 kosz uliczny a przy większej intensywności ruchu użytkowników dodatkowe kosze  na każde 500 m2powierzchni, przy uwzględnieniu intensywności ruchu użytkowników.

10. w miejscu organizowania imprez masowych, co najmniej jeden pojemnik 120l oraz worek  100l do 240l na każde 50 m2powierzchni.

11. dla cmentarzy:

- 5 l balastu na każde 10 miejsc pochówku, jednak co najmniej jeden pojemnik 1100l,

- 5 l surowców wtórnych na każde 10 miejsc pochówku, jednak co najmniej jeden pojemnik  1100 l,

- 5 l bio – odpadów na każde 10 miejsc pochówku, jednak co najmniej jeden pojemnik 1100 l.

12. W przypadkach określonych w punktach 5-7, jeśli jest prowadzona działalność spożywcza lub gastronomiczna, należy dodatkowo na zewnątrz poza lokalem, ustawić w miejscu ogólnodostępnym dostateczną ilość koszy ulicznych oznakowanych przez właściciela.

§ 11. Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa, ma obowiązek zadbać o to, by jej organizator wyposażył miejsce, na którym ona się odbywa w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin; jeśli jest on dłuższy liczbę tę należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanej wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy; właściciele nieruchomości są zobowiązani zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników i szaletów oraz opróżnienie i uprzątnięcie ich.

§ 12. Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym:

1. właściciel nieruchomości odpowiada za utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. Utrzymanie stanu technicznego i sanitarnego pojemników właściciel nieruchomości może zlecić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;

2. pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;

3. pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony jakiejś części, np. pokrywy;

4. miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed zalewaniem odpadów przez wody opadowe i dostępem osób trzecich; dostęp do nich powinny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać do pojemników w nich ustawionych oraz do worków odpady, a także odbierać z nich odpady komunalne;

5. miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie.

§ 13. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
i gromadzenia nieczystości płynnych:

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690;  późn. zm.)

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

3) Jeżeli miejscem opróżniania pojemników na odpady stałe nie jest miejsce ich ustawienia, to zachowanie porządku i czystości w takim miejscu należy do przedsiębiorcy odbierającego odpady stałe.

4) W przypadku nieterminowego wywozu odpadów, co spowodowało nadmierne ich nagromadzenie również poza pojemnikami, uprzątnięcie miejsca ustawienia pojemników należy do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

5) Dopuszcza się ustawienie pojemników na odpady stałe w miejscu wydzielonym na terenie  innej nieruchomości, po otrzymaniu zgody jej właściciela i przy spełnieniu powyższych obowiązków.

6) wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów muszą być złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy, na miejscu nieutrudniającym korzystania
z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez właściciela nieruchomości;

7) w miejscach publicznych (przystanki i dworce autobusowe oraz kolejowe, chodniki, chodniki przy drogach publicznych, place, parki, zieleńce, itp.) odpady komunalne powinny być gromadzone w koszach ulicznych. Obowiązek ustawienia koszy ulicznych i ich opróżniania spoczywa na:

a) gminie – w miejscach publicznych, na terenach w obrębie granicy administracyjnej

b) przedsiębiorcach użytkujących tereny służące komunikacji publicznej – na dworcach i przystankach komunikacji autobusowej/busy i kolejowej, w ciągach pieszych, placach, parkach i zieleńcach,

c) właścicielach lokali handlowych i gastronomicznych w ciągach pieszych,

8) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa                muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego  przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia i opróżniony przez podmiot uprawniony do wykonywania tej usługi.

§ 14. Ustala się zasady zachowania bezpieczeństwa podczas eksploatacji pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych. Nieprzestrzeganie tych wymogów może spowodować odmowę odbioru odpadów i zgłoszenie tego faktu gminie.

1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących
z działalności gospodarczej;

2) zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;

3) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru, tektury opakowaniowej i nieopakowaniowej,  tworzyw sztucznych, metali nie wolno wrzucać:

a) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,

b) kalki technicznej,

c) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów;

d) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,

e) nieumytych opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,

f) opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych,

g) metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą

4) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego nie wolno wrzucać:

a) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki),

b) luster,

c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

e) szyb samochodowych;

5) zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.

6) Zabrania się składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a także wynoszenia ich do koszy ulicznych i podrzucania do pojemników stanowiących cudzą własność.

Rozdział 4.
Obowiązki formalno-prawne i skutki ich nieprzestrzegania

§ 15. Wprowadza się obowiązki w zakresie dokumentowania:

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek żądania od przedsiębiorcy faktur lub rachunku za opróżnienie zbiornika bezodpływowego i okazania ich na żądanie służb upoważnionych przez wójta,

2) właściciele nieruchomości, mają, zgodnie z treścią art. 6m ustawy, obowiązek w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, złożenia w gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

3) rolnicy zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego i w związku z tym nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, zobowiązani są do zainstalowania odrębnych liczników do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe;

4) właściciel nieruchomości, na której ma być organizowana impreza masowa, przed jej udostępnieniem ma obowiązek sprawdzić, czy organizator imprezy masowej, zgodnie z przepisami art. 25 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j.: Dz.U. z 2009 r. Nr62, poz. 504 z późn. zm.), wystąpił z wnioskami o opinię i powiadomił stosowne służby oraz wystąpił do wójta o zgodę, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

§ 16. Konsekwencje nierealizowania obowiązków:

1) wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie, przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy albo wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników podlega kontroli wykonywanej przez upoważnione służby; w wypadku stwierdzenia niewykonywania tych obowiązków policja w zakresie swoich kompetencji ma prawo nałożyć mandat, zaś Wójt Gminy Jeleśnia występuje o ukaranie w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 z póxn. Zm.) albo wydaje decyzję nakazującą ich wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz.U. z 2012 r. , poz. 1015);

2) Wójt Gminy Jeleśnia dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oraz wszystkich nieruchomości, które powinny być wyposażone w szczelne zbiorniki bezodpływowe, umów na usługi odbioru odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych, a także wykonywania przez nich obowiązku uiszczania z tego tytułu opłat;

3) w wypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków opisanych w pkt 2, Wójt Gminy Jeleśnia  wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz sposób udostępniania urządzeń w celu ich opróżnienia; w takich przypadkach gmina organizuje właścicielom nieruchomości odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych; decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności; decyzja obowiązuje przez rok i ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości na co najmniej trzy miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji; do opłat wymierzonych wyżej wymienioną decyzją stosuje się przepisy Działu III Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.);

4) w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakładanych zgodnie z art. 6o i 6p ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;

5) dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres dwóch lat;

6) w przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do usunięcia ich w ustalonym terminie od momentu stwierdzenia tego faktu i do powiadomienia o tym gminy;

7) w sytuacji gdy właściciel nieruchomości nie wykona uszczelnienia w ustalonym terminie, może wykonać te prace za niego gmina i obciążyć go kosztami.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 17. 1. Według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 w gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele:

1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców najpóźniej do 2015 r.;

2) objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 r.;

3) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych:

a) w 2013 r. więcej niż 50%,

b) w 2020 r. więcej niż 35%

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

4) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.;

5) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych oraz w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych
do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie min. 50% ich masy do 2020 r.

2. Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami:

1) właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań);

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 18. 1. Obowiązkiem właścicieli zwierząt domowych jest:

1) wyprowadzanie psów na smyczy, a w przypadku psów ras agresywnych w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jednie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy właściciel psa sprawuje pełną kontrolę nad jego zachowaniem, a pies pozostał w kagańcu,

2) przewożenie środkami komunikacji publicznej psów wyłącznie w kagańcu i na smyczy, a pozostałych zwierząt w zamkniętych i przewiewnych koszykach lub pojemnikach;

3) utrzymywanie miejsca bytowania zwierząt w czystości i porządku;

4) niezwłoczne usuwanie odchodów pozostawionych przez posiadane zwierzęta w miejscach użyteczności publicznej takich jak: ścieżki i chodniki dla pieszych, place, parkingi, zieleńce, klatki schodowe, windy itd. do umieszczonych w tych miejscach lub w pobliżu, właściwie oznaczonych pojemników. Z tego obowiązku zwolnione są osoby niewidome, korzystające z pomocy psa – przewodnika;

5) usuwanie zwłok posiadanych zwierząt domowych; wykonanie tego obowiązku polega na przekazaniu ich przedsiębiorcom wykonującym usługi odbioru lub unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami weterynaryjnymi.

§ 19. 1. Zabrania się wyprowadzania zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk oraz innych miejsc objętych takim zakazem.

2. Niedozwolone jest pozostawianie zwierząt bez dozoru i opieki   przed wejściem do obiektów handlowych, usługowych, gastronomicznych, urzędów, instytucji użyteczności publicznej i innych miejsc objętych zakazem ich wprowadzania.

§ 20. Szczegółowe zasady opieki nad zwierzętami domowymi uregulowane są odrębną uchwałą.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania
na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

§ 21. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem,

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.

R
rrozdział VIII
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji
i terminów jej przeprowadzania.

§ 22. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie swojej nieruchomości w każdym przypadku wystąpienia zaszczurzeń.

2. W wypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Jeleśnia określi w uzgodnieniu z Państwowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz poprzez zarządzenie terminu jej przeprowadzenia.

3. Obowiązkowej deratyzacji podlegają w szczególności:

a) obiekty użyteczności publicznej,

b) zakłady produkujące żywność,

c) zabudowania gospodarcze,

4. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 2 przeprowadza się dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym.

Rozdział 10.
Opłaty.

§ 23. 1. Rada Gminy, w drodze uchwały:

1) dokona wyboru jednej z określonych w ustawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę takiej opłaty;

2) ustali stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, a także ustali wysokość opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

2. Rada Gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;

2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2; ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

3. Rada Gminy określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

4. Wysokość odpłatności za odbiór odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych zostanie określona w umowie zawartej między przedsiębiorcą świadczącym takie usługi a gminą.

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe

§ 24. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, działania sprawuje Wójt Gminy Jeleśnia poprzez uprawnionych pracowników Urzędu Gminy w Jeleśni i funkcjonariuszy policji.

§ 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy  oraz przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia dotyczące obowiązków właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców odbierających odpady komunalne i nieczystości ciekłe.

                                                                                                                             

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »