| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/175/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy

Na podstawie art. 18 ust. z pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kozy oraz z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie Zarządzenia Nr 130/12 Wójta Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2012 r.

Rada Gminy Kozy

uchwala :

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/175/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku
na terenie nieruchomości

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 391), zwanej dalej "ustawą" mają obowiązek zbierać i gromadzić odpady komunalne w sposób selektywny.

2. Przed umieszczeniem odpadów komunalnych w pojemnikach lub w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości należy je poddać segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie:

1) odpadów biodegradowalnych (tzw. mokrych), - obejmujących: odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

2) odpadów surowcowych (tzw. suchych) - obejmujących: papier, metal, szkło, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

3) popiołu,

4) przeterminowanych leków i chemikaliów,

5) zużytych baterii i akumulatorów,

6) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

7) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

9) zużytych opon.

3. Każdy rodzaj odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 2 należy gromadzić oddzielnie , w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości do czasu odebrania z terenu nieruchomości przez firmę wybraną przez Gminę Kozy w przetargu, o którym mówi art. 6d ust. 1 ustawy, zwaną dalej Przedsiębiorcą, w terminach określonych odrębnie.

§ 2. 1. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy:

1) niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości bezpośrednio przy jej granicy; przez niezwłoczne należy rozumieć uprzątnięcie w dniu powstania zanieczyszczeń;

2) pryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu przy krawężnikach chodników, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu samochodów i pieszych.

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości jest dozwolone, pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, po wcześniejszym ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik.

2. Naprawy pojazdów samochodowych związane z ich bieżącą eksploatacją są dozwolone na terenie nieruchomości, gdy nie są one uciążliwe dla środowiska i sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 4. 1. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 6, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości od 60 litrów ( 0,06m3), a na drogach publicznych od 10 litrów (0,01m3).

2. Dopuszcza się, w stosunku do odpadów wymienionych w §1 ust. 2 pkt 1 i 2 stosowanie przeźroczystych worków z folii o grubości i pojemności dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów komunalnych, przy czym odpady biodegradowalne (tzw. mokre) powinny być gromadzone w workach wykonanych z materiałów ulegających biodegradacji.

3. Do gromadzenia odpadów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 stosuje się metalowe pojemniki, z zastrzeżeniem ust. 6.

4. Pojemniki rozmieszcza się na terenie nieruchomości, której mają służyć.

5. Pojemniki podlegają obowiązkowemu czyszczeniu i myciu z częstotliwością zapewniającą ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

6. Pojemniki muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących normach.

7. Dobór pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych na terenach nieruchomości powinien być dokonany w ten sposób, aby nie dopuścić do ich przepełnienia i wysypywania z nich zawartości.

§ 5. 1. Rozmieszczenie koszy ulicznych powinno zapewniać swobodne korzystanie z nich przez przechodniów.

2. Na przystankach komunikacji kosze należy umieścić w obrębie wiaty przystankowej lub w przypadku jej braku, w obrębie przystanku.

§ 6. 1. Pojemność oraz ilość pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, ustala właściciel nieruchomości z uwzględnieniem ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz częstotliwości odbioru odpadów.

2. Dla nieruchomości, o której mowa w ust. 1 ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, gdzie zamieszkuje:

1) nie więcej niż 2 osoby - 60 litrów (0,06 m3),

2) 2 - 5 osób - 120 litrów (0,12 m3),

3) powyżej 5 osób - 240 litrów (0,24 m3).

§ 7. Pojemność oraz ilość pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala właściciel nieruchomości, opierając się na tygodniowych wskaźnikach nagromadzenia odpadów oraz częstotliwości ich odbioru:

1) szkoły wszystkich typów i szczebli - 3 litry na każdego ucznia, studenta, pracownika, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 120 l;

2) przedszkola i żłobki - 3 litry na każde dziecko, pracownika przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 120 l;

3) lokale handlowe - 50 litrów na każde 10 m2powierzchni całkowitej, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 60 litrów;

4) lokale gastronomiczne, w tym tzw. "letnie ogródki" - 20 litrów na każde miejsce konsumpcyjne, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 60 litrów;

5) biura, urzędy, zakłady usługowe, rzemieślnicze i produkcyjne - 11 litrów na każdą zatrudnioną osobę, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 60 litrów;

6) domy opieki - 20 litrów na łóżko, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 120 l;

7) hotele, pensjonaty, schroniska i inne placówki noclegowe - 20 litrów na łóżko, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 120 l;

8) przychodnie i gabinety lekarskie - 15 litrów na każdą zatrudnioną osobę, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 60 litrów;

9) targowiska - 50 litrów na każde stanowisko/punkt handlowy, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 240 l;

10) obiekty sportowe (stadiony, baseny, hale widowiskowo-sportowe itp.) - 1 litr na osobę korzystającą z obiektu, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 240 l;

11) cmentarze - 5 litrów na każde 10 miejsc pochówku, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 240 l;

12) ogródki działkowe, domki letniskowe - 30 litrów w okresie od 1 marca do 31 października oraz 5 litrów poza tym okresem, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 60 litrów;

13) inne - należy tygodniowy wskaźnik nagromadzenia odpadów stosować odpowiednio, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 60 litrów.

§ 8. Pojemność i ilość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala właściciel tej nieruchomości, z uwzględnieniem norm wymienionych w § 6 ust. 2 - dla części nieruchomości zamieszkałej oraz § 7 - dla części nieruchomości niezamieszkałej.

Rozdział 3.

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości systematycznie, w sposób zapewniający zachowanie czystości i porządku w jej obrębie.

2. Gmina zapewni następujące sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 3:

1) odpady surowcowe (tzw. suche), odpady biodegradowalne (tzw. mokre) oraz popiół - zostaną odebrane od właścicieli nieruchomości w terminach określonych w harmonogramie ustalonym przez Przedsiębiorcę, z częstotliwością określoną w § 10;

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe - zostaną odebrane od właściciela nieruchomości w terminach określonych w harmonogramie ustalonym przez Przedsiębiorcę;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - zostaną odebrane od właściciela nieruchomości w terminach określonych w harmonogramie ustalonym przez Przedsiębiorcę;

4) zużyte baterie i akumulatory - zostaną odebrane od właściciela nieruchomości w terminach określonych w harmonogramie ustalonym przez Przedsiębiorcę, lub dostarczone przez właściciela nieruchomości do wyznaczonych punktów, których adresy będą podane na tablicach ogłoszeń oraz na stronie http://www.kozy.pl

5) przeterminowane leki - przekazywane przez właściciela nieruchomości do wyznaczonych aptek, których adresy będą podane na tablicach ogłoszeń oraz na stronie http://www.kozy.pl

6) odpady niebezpieczne, w tym chemikalia i opakowania po nich - odebrane od właściciela nieruchomości w terminach określonych w harmonogramie ustalonym przez Przedsiębiorcę;

7) zużyte opony - zostaną odebrane od właściciela nieruchomości w terminach określonych w harmonogramie ustalonym przez Przedsiębiorcę;

8) odpady budowlane i rozbiórkowe - odebrane od właściciela nieruchomości w sposób uzgodniony z Przedsiębiorcą.

3. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zostaną odebrane wyłącznie odpady, o których mowa w ust. 2 pkt 1 , za wyjątkiem popiołu.

§ 10. 1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości z następującą częstotliwością:

1) odpady biodegradowalne (tzw. mokra) - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu kalendarzowym;

2) odpady surowcowe (tzw. sucha) - nie rzadziej niż raz w miesiącu kalendarzowym;

3) popiół - w okresie od 1 października do 30 kwietnia - nie rzadziej niż raz w miesiącu kalendarzowym, w pozostałym okresie - zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Przedsiębiorcę.

2. Szczegółowy zakres usług świadczonych przez Przedsiębiorcę wraz z ustalonym harmonogramem będzie podany na tablicach ogłoszeń oraz na stronie http://www.kozy.pl .

3. Na czas odbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości ma obowiązek udostępnić pojemniki służące do ich zbierania, w szczególności poprzez wystawienie pojemników poza teren nieruchomości, w sposób umożliwiający ich opróżnienie przez specjalistyczny pojazd oraz w sposób nie stwarzający trudności w ruchu pieszych i samochodów.

4. W przypadku braku możliwości dojazdu do nieruchomości pojazdu Przedsiębiorcy, właściciel nieruchomości dostarcza pojemniki do miejsca umówionego z Przedsiębiorcą.

§ 11. Właściciele nieruchomości, którzy nie mają możliwości przyłączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej lub nieposiadający przydomowej oczyszczalni ścieków, mają obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością niedopuszczającą do przepełnienia i wylewania się zawartości.

Rozdział 4.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 12. 1. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji w obrębie nieruchomości, na której powstają.

2. Miejscem przetwarzania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Kozy jest regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 315d.

3. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w ramach zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych oraz informowanie mieszkańców Gminy o obowiązkach selektywnego zbierania.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające ma celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 13. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe w szczególności należy:

1) zapewnienie dozoru nad zwierzętami domowymi;

2) prowadzenie psa na uwięzi, a w przypadku psów niebezpiecznych, również w kagańcu; zwolnienie psa z uwięzi jest dopuszczone wyłącznie na terenach mało uczęszczanych, w sytuacji gdy właściciel ma możliwość sprawowania właściwej kontroli nad jego zachowaniem;

3) usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp. (postanowienie to nie dotyczy psów przewodników, z pomocy których korzystają osoby niewidome).

2. Zwolnienie właścicieli z obowiązku stałego dozoru nad zwierzętami domowymi jest dozwolone na terenie nieruchomości w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez zwierzę i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

Rozdział 6.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 14. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zwartej zabudowy szeregowej i wielorodzinnej, w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, obiektach handlowych, hotelach, strefach przemysłowych, ogródkach działkowych.

2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej - pod następującymi warunkami:

1) chów należy prowadzić w sposób zgodny z zasadami określonymi w przepisach szczegółowych, tj. prawa budowlanego, ochrony środowiska, weterynaryjnych, sanitarnych i ochrony zwierząt,

2) niepowodowania uciążliwości dla sąsiednich użytkowników nieruchomości, w szczególności związanych z zapachem i hałasem,

3) w celu wyeliminowania zagrożenia rozprzestrzeniania się chorób i zakażeń, pomieszczenia, w których znajdują się zwierzęta będą poddawane zabiegom dezynsekcji i deratyzacji.

3. Na terenach wymienionych w ust. 2 zezwala się na chów pszczół, pod warunkiem utrzymywania ich w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 15. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają w szczególności obszary:

1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej,

2) zabudowy usługowej,

3) zabudowane obiektami i magazynami rolno-spożywczymi wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź do przechowywania produktów rolno-spożywczych.

§ 16. Ustala się, że deratyzację przeprowadza się co najmniej raz do roku, w miesiącach marzec, kwiecień lub wrzesień, październik.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »