| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/175/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy

Na podstawie art. 18 ust. z pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kozy oraz z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie Zarządzenia Nr 130/12 Wójta Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2012 r.

Rada Gminy Kozy

uchwala :

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/175/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku
na terenie nieruchomości

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 391), zwanej dalej "ustawą" mają obowiązek zbierać i gromadzić odpady komunalne w sposób selektywny.

2. Przed umieszczeniem odpadów komunalnych w pojemnikach lub w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości należy je poddać segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie:

1) odpadów biodegradowalnych (tzw. mokrych), - obejmujących: odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

2) odpadów surowcowych (tzw. suchych) - obejmujących: papier, metal, szkło, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

3) popiołu,

4) przeterminowanych leków i chemikaliów,

5) zużytych baterii i akumulatorów,

6) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

7) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

9) zużytych opon.

3. Każdy rodzaj odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 2 należy gromadzić oddzielnie , w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości do czasu odebrania z terenu nieruchomości przez firmę wybraną przez Gminę Kozy w przetargu, o którym mówi art. 6d ust. 1 ustawy, zwaną dalej Przedsiębiorcą, w terminach określonych odrębnie.

§ 2. 1. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy:

1) niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości bezpośrednio przy jej granicy; przez niezwłoczne należy rozumieć uprzątnięcie w dniu powstania zanieczyszczeń;

2) pryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu przy krawężnikach chodników, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu samochodów i pieszych.

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości jest dozwolone, pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, po wcześniejszym ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik.

2. Naprawy pojazdów samochodowych związane z ich bieżącą eksploatacją są dozwolone na terenie nieruchomości, gdy nie są one uciążliwe dla środowiska i sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 4. 1. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 6, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości od 60 litrów ( 0,06m3), a na drogach publicznych od 10 litrów (0,01m3).

2. Dopuszcza się, w stosunku do odpadów wymienionych w §1 ust. 2 pkt 1 i 2 stosowanie przeźroczystych worków z folii o grubości i pojemności dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów komunalnych, przy czym odpady biodegradowalne (tzw. mokre) powinny być gromadzone w workach wykonanych z materiałów ulegających biodegradacji.

3. Do gromadzenia odpadów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 stosuje się metalowe pojemniki, z zastrzeżeniem ust. 6.

4. Pojemniki rozmieszcza się na terenie nieruchomości, której mają służyć.

5. Pojemniki podlegają obowiązkowemu czyszczeniu i myciu z częstotliwością zapewniającą ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

6. Pojemniki muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących normach.

7. Dobór pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych na terenach nieruchomości powinien być dokonany w ten sposób, aby nie dopuścić do ich przepełnienia i wysypywania z nich zawartości.

§ 5. 1. Rozmieszczenie koszy ulicznych powinno zapewniać swobodne korzystanie z nich przez przechodniów.

2. Na przystankach komunikacji kosze należy umieścić w obrębie wiaty przystankowej lub w przypadku jej braku, w obrębie przystanku.

§ 6. 1. Pojemność oraz ilość pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, ustala właściciel nieruchomości z uwzględnieniem ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz częstotliwości odbioru odpadów.

2. Dla nieruchomości, o której mowa w ust. 1 ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, gdzie zamieszkuje:

1) nie więcej niż 2 osoby - 60 litrów (0,06 m3),

2) 2 - 5 osób - 120 litrów (0,12 m3),

3) powyżej 5 osób - 240 litrów (0,24 m3).

§ 7. Pojemność oraz ilość pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala właściciel nieruchomości, opierając się na tygodniowych wskaźnikach nagromadzenia odpadów oraz częstotliwości ich odbioru:

1) szkoły wszystkich typów i szczebli - 3 litry na każdego ucznia, studenta, pracownika, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 120 l;

2) przedszkola i żłobki - 3 litry na każde dziecko, pracownika przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 120 l;

3) lokale handlowe - 50 litrów na każde 10 m2powierzchni całkowitej, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 60 litrów;

4) lokale gastronomiczne, w tym tzw. "letnie ogródki" - 20 litrów na każde miejsce konsumpcyjne, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 60 litrów;

5) biura, urzędy, zakłady usługowe, rzemieślnicze i produkcyjne - 11 litrów na każdą zatrudnioną osobę, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 60 litrów;

6) domy opieki - 20 litrów na łóżko, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 120 l;

7) hotele, pensjonaty, schroniska i inne placówki noclegowe - 20 litrów na łóżko, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 120 l;

8) przychodnie i gabinety lekarskie - 15 litrów na każdą zatrudnioną osobę, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 60 litrów;

9) targowiska - 50 litrów na każde stanowisko/punkt handlowy, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 240 l;

10) obiekty sportowe (stadiony, baseny, hale widowiskowo-sportowe itp.) - 1 litr na osobę korzystającą z obiektu, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 240 l;

11) cmentarze - 5 litrów na każde 10 miejsc pochówku, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 240 l;

12) ogródki działkowe, domki letniskowe - 30 litrów w okresie od 1 marca do 31 października oraz 5 litrów poza tym okresem, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 60 litrów;

13) inne - należy tygodniowy wskaźnik nagromadzenia odpadów stosować odpowiednio, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 60 litrów.

§ 8. Pojemność i ilość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala właściciel tej nieruchomości, z uwzględnieniem norm wymienionych w § 6 ust. 2 - dla części nieruchomości zamieszkałej oraz § 7 - dla części nieruchomości niezamieszkałej.

Rozdział 3.

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości systematycznie, w sposób zapewniający zachowanie czystości i porządku w jej obrębie.

2. Gmina zapewni następujące sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 3:

1) odpady surowcowe (tzw. suche), odpady biodegradowalne (tzw. mokre) oraz popiół - zostaną odebrane od właścicieli nieruchomości w terminach określonych w harmonogramie ustalonym przez Przedsiębiorcę, z częstotliwością określoną w § 10;

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe - zostaną odebrane od właściciela nieruchomości w terminach określonych w harmonogramie ustalonym przez Przedsiębiorcę;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - zostaną odebrane od właściciela nieruchomości w terminach określonych w harmonogramie ustalonym przez Przedsiębiorcę;

4) zużyte baterie i akumulatory - zostaną odebrane od właściciela nieruchomości w terminach określonych w harmonogramie ustalonym przez Przedsiębiorcę, lub dostarczone przez właściciela nieruchomości do wyznaczonych punktów, których adresy będą podane na tablicach ogłoszeń oraz na stronie http://www.kozy.pl

5) przeterminowane leki - przekazywane przez właściciela nieruchomości do wyznaczonych aptek, których adresy będą podane na tablicach ogłoszeń oraz na stronie http://www.kozy.pl

6) odpady niebezpieczne, w tym chemikalia i opakowania po nich - odebrane od właściciela nieruchomości w terminach określonych w harmonogramie ustalonym przez Przedsiębiorcę;

7) zużyte opony - zostaną odebrane od właściciela nieruchomości w terminach określonych w harmonogramie ustalonym przez Przedsiębiorcę;

8) odpady budowlane i rozbiórkowe - odebrane od właściciela nieruchomości w sposób uzgodniony z Przedsiębiorcą.

3. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zostaną odebrane wyłącznie odpady, o których mowa w ust. 2 pkt 1 , za wyjątkiem popiołu.

§ 10. 1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości z następującą częstotliwością:

1) odpady biodegradowalne (tzw. mokra) - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu kalendarzowym;

2) odpady surowcowe (tzw. sucha) - nie rzadziej niż raz w miesiącu kalendarzowym;

3) popiół - w okresie od 1 października do 30 kwietnia - nie rzadziej niż raz w miesiącu kalendarzowym, w pozostałym okresie - zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Przedsiębiorcę.

2. Szczegółowy zakres usług świadczonych przez Przedsiębiorcę wraz z ustalonym harmonogramem będzie podany na tablicach ogłoszeń oraz na stronie http://www.kozy.pl .

3. Na czas odbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości ma obowiązek udostępnić pojemniki służące do ich zbierania, w szczególności poprzez wystawienie pojemników poza teren nieruchomości, w sposób umożliwiający ich opróżnienie przez specjalistyczny pojazd oraz w sposób nie stwarzający trudności w ruchu pieszych i samochodów.

4. W przypadku braku możliwości dojazdu do nieruchomości pojazdu Przedsiębiorcy, właściciel nieruchomości dostarcza pojemniki do miejsca umówionego z Przedsiębiorcą.

§ 11. Właściciele nieruchomości, którzy nie mają możliwości przyłączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej lub nieposiadający przydomowej oczyszczalni ścieków, mają obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością niedopuszczającą do przepełnienia i wylewania się zawartości.

Rozdział 4.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 12. 1. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji w obrębie nieruchomości, na której powstają.

2. Miejscem przetwarzania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Kozy jest regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 315d.

3. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w ramach zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych oraz informowanie mieszkańców Gminy o obowiązkach selektywnego zbierania.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające ma celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 13. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe w szczególności należy:

1) zapewnienie dozoru nad zwierzętami domowymi;

2) prowadzenie psa na uwięzi, a w przypadku psów niebezpiecznych, również w kagańcu; zwolnienie psa z uwięzi jest dopuszczone wyłącznie na terenach mało uczęszczanych, w sytuacji gdy właściciel ma możliwość sprawowania właściwej kontroli nad jego zachowaniem;

3) usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp. (postanowienie to nie dotyczy psów przewodników, z pomocy których korzystają osoby niewidome).

2. Zwolnienie właścicieli z obowiązku stałego dozoru nad zwierzętami domowymi jest dozwolone na terenie nieruchomości w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez zwierzę i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

Rozdział 6.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 14. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zwartej zabudowy szeregowej i wielorodzinnej, w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, obiektach handlowych, hotelach, strefach przemysłowych, ogródkach działkowych.

2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej - pod następującymi warunkami:

1) chów należy prowadzić w sposób zgodny z zasadami określonymi w przepisach szczegółowych, tj. prawa budowlanego, ochrony środowiska, weterynaryjnych, sanitarnych i ochrony zwierząt,

2) niepowodowania uciążliwości dla sąsiednich użytkowników nieruchomości, w szczególności związanych z zapachem i hałasem,

3) w celu wyeliminowania zagrożenia rozprzestrzeniania się chorób i zakażeń, pomieszczenia, w których znajdują się zwierzęta będą poddawane zabiegom dezynsekcji i deratyzacji.

3. Na terenach wymienionych w ust. 2 zezwala się na chów pszczół, pod warunkiem utrzymywania ich w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 15. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają w szczególności obszary:

1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej,

2) zabudowy usługowej,

3) zabudowane obiektami i magazynami rolno-spożywczymi wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź do przechowywania produktów rolno-spożywczych.

§ 16. Ustala się, że deratyzację przeprowadza się co najmniej raz do roku, w miesiącach marzec, kwiecień lub wrzesień, październik.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »