| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/183/12 Rady Gminy Lipowa

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. „d” , lit. „i” i   pkt. 10 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r.  
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zmianami) oraz art.   211, 212, 213, 214, 215, 218, 221 ust. 1, 2, 3, art. 222, 233, 235, 236, 237, 239 , 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zmianami ), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:  

§   1.   Dochody budżetu gminy w   wysokości = 28.889.157,71 zł, (   zgodnie z   załącznikiem nr 1   ). Ogólna kwota dochodów, o   której mowa w   ust.1 obejmuje:  

1)   Dochody bieżące w   wysokości = 26.953.324,19 zł,  

2)   Dochody majątkowe w   wysokości = 1.935.833,52 zł,  

§   2.   1.   Wydatki budżetu gminy w   wysokości = 25.966.835,8o zł, (   zgodnie z   załącznikiem nr 2   ).  

2.   Na wydatki, o   których mowa w   ust.1 przeznacza się kwotę łącznie na:  

1)   Wydatki bieżące kwotę w   wysokości = 24.952.447,8o zł, w   tym na:  

a)   Wynagrodzenia i   składki od nich naliczane = 12.484.916,oo zł,  

b)   Wydatki związane z   realizacją zadań statutowych = 6.352.735,37 zł,  

2)   Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę = 3.614.980,oo zł,  

3)   Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 2   i 3   w części związanej z   realizacją zadań j.s.t w   kwocie = 167.683,94 zł,  

4)   Wypłaty z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w   roku budżetowym kwotę = 1.091.040,o5 zł,  

5)   Wydatki na obsługę długu kwotę = 844.056,oo zł,  

6)   Dotacje na zadania bieżące udzielone z   budżetu gminy kwotę = 397.036,44 zł,   (zgodnie z   załącznikiem nr 3)   ,  

7)   Dotacje na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych = 19.000,oo zł,   (zgodnie z   załącznikiem nr 3), w   tym ;  

I.  

a)   Dotacje podmiotowe udzielone z   budżetu dla jednostek sektora   finansów publicznych w   wysokości = 280.000,oo zł,  

b)   Dotacje celowe udzielone z   budżetu do realizacji zadań na podstawie porozumień z   innymi jednostkami samorządu terytorialnego w   wysokości = 47.436,44 zł,  

c)   Dotacje celowe udzielone z   budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych   w wysokości = 84.000,oo zł,  

II.  

a)   Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolnicze j kwotę ; 4.600,oo zł   (   zgodnie z   załącznikiem nr 4   ). 2.2. Wydatki majątkowe kwotę w   wysokości = 1.014.388,oo zł, (   zgodnie z   załącznikiem nr 5   ),  

§   3.   1.   Ustala się nadwyżkę budżetu w   wysokości = 2.922.321,91 zł ;  

a)   nadwyżka przeznaczona zostanie na pokrycie planowanych w   2013 roku rozchodów budżetu gminy.  

2.   Ustala się przychody budżetu w   wysokości = 493.411,61 z   tytułu:  

a)   wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z   rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych w   wysokości = 493.411,61 zł.  

3.   Ustala się rozchody budżetu w   wysokości = 3.415.733,52 zł z   tytułu:  

a)   spłaty kredytów w   wysokości = 590.000,oo zł,  

b)   spłaty pożyczek w   wysokości = 154.900,oo zł,  

c)   spłaty pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z   udziałem środków pochodzących z   budżetu UE w   wysokości = 1.735.833,52 zł,  

d)   wykup papierów wartościowych w   wysokości = 935.000,oo zł,  

3.   Przychody i   rozchody budżetu określa załącznik nr 6.  

§   4.   W budżecie tworzy się rezerwy w   kwocie = 180.000,oo zł następująco:  

1)   ogólną w   wysokości = 121.000,oo zł;  

2)   celową w   wysokości = 59.000,oo zł na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego;  

§   5.   1.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej oraz   innych zadań zleconych gminie ustawami w   wysokości = 2.671.625,oo zł (   zgodnie z   załącznikiem nr 7).  

2.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją własnych zadań bieżących gmin w   wysokości; = 354.372,oo zł   ,(zgodnie z   załącznikiem nr 8).  

3.   Dochody i   wydatki zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w   wysokości = 214.303,37 zł   , (zgodnie z   załącznikiem nr 9).  

4.   Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. w   wysokości = 47.436,44 zł   , (zgodnie z   załącznikiem nr 3).  

§   6.   Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w   wysokości = 134.899,5o zł,   (zgodnie z   załącznikiem nr 10).  

§   7.   1.   Ustala się dochody w   wysokości = 105.000,oo zł z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i   wydatki w   wysokości = 105.000,oo zł na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych i   w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (   zgodnie z   załącznikiem nr 11).  

§   8.   Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi = 35.700,oo zł (   zgodnie z   załącznikiem nr 7).  

§   9.   Ustala się limit zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych następująco:  

1)   pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu   1.200.000,oo zł.  

§   10.   Ustala się łączną kwotę poręczeń i   gwarancji udzielanych przez Wójta w   roku budżetowym 2013 do wysokości = 300.000,oo   zł.  

§   11.   Upoważnia się Wójta do:  

1)   zaciągania kredytów na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości   = 1.200.000,oo zł,  

2)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i   kredytów w   wysokości = 1.679.900,oo zł,  

3)   spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej do wysokości; = 1.735.833,52 zł,  

4)   dokonywania zmian w   planie wydatków oraz zmian planu wydatków na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,  

5)   dokonywania zmian wydatków w   planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy z   wyłączeniem wydatków między działami,  

6)   przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w   planie wydatków bieżących,  

a)   w obrębie grupy wynagrodzenia i   składki od nich naliczane – w   granicach rozdziału wydatków z   wyłączeniem wynagrodzeń osobowych,  

b)   w obrębie grupy wydatków związanych z   realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – w   granicach działu wydatków,  

7)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§   12.   Środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy podlegają wznowieniu w   zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników robót interwencyjnych, publicznych. Środki otrzymane za rozmowy telefoniczne, gaz, energię podlegają wznowieniu w   zakresie poniesionych wydatków bieżących.  

§   13.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   14.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w   trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zdzisław   Setla

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/183/12 
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetowe na 2013 rok  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/183/12 
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki na 2013 rok  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/183/12 
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Dotacje udzielone z   budżetu podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych na 2013 rok  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/183/12 
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Plan Finansowy na wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej na 2013 rok  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/183/12 
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki majątkowe w   budżecie gminy na 2013 rok  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/183/12 
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Przychody i   rozchody budżetu w   2013 r.  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/183/12 
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i   wydatki związane z   realizacją  zadań z   zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań  zleconych gminie ustawami na 2013 rok.  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/183/12 
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody i   wydatki na realizację własnych  zadań  bieżących  gmin na 2013 rok.  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/183/12 
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Dochody i   wydatki realizowane w   drodze umów z   innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok.  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/183/12 
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Wydatki jednostek pomocniczych w   2013 r.  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXII/183/12 
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

DOCHODY I   WYDATKI  
ZWIĄZANE Z   REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W   GMINNYM PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I   ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I   PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
W 2013 ROKU  
 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »