| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/183/12 Rady Gminy Lipowa

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. „d” , lit. „i” i   pkt. 10 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r.  
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zmianami) oraz art.   211, 212, 213, 214, 215, 218, 221 ust. 1, 2, 3, art. 222, 233, 235, 236, 237, 239 , 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zmianami ), Rada Gminy Lipowa uchwala, co następuje:  

§   1.   Dochody budżetu gminy w   wysokości = 28.889.157,71 zł, (   zgodnie z   załącznikiem nr 1   ). Ogólna kwota dochodów, o   której mowa w   ust.1 obejmuje:  

1)   Dochody bieżące w   wysokości = 26.953.324,19 zł,  

2)   Dochody majątkowe w   wysokości = 1.935.833,52 zł,  

§   2.   1.   Wydatki budżetu gminy w   wysokości = 25.966.835,8o zł, (   zgodnie z   załącznikiem nr 2   ).  

2.   Na wydatki, o   których mowa w   ust.1 przeznacza się kwotę łącznie na:  

1)   Wydatki bieżące kwotę w   wysokości = 24.952.447,8o zł, w   tym na:  

a)   Wynagrodzenia i   składki od nich naliczane = 12.484.916,oo zł,  

b)   Wydatki związane z   realizacją zadań statutowych = 6.352.735,37 zł,  

2)   Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę = 3.614.980,oo zł,  

3)   Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 2   i 3   w części związanej z   realizacją zadań j.s.t w   kwocie = 167.683,94 zł,  

4)   Wypłaty z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w   roku budżetowym kwotę = 1.091.040,o5 zł,  

5)   Wydatki na obsługę długu kwotę = 844.056,oo zł,  

6)   Dotacje na zadania bieżące udzielone z   budżetu gminy kwotę = 397.036,44 zł,   (zgodnie z   załącznikiem nr 3)   ,  

7)   Dotacje na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych = 19.000,oo zł,   (zgodnie z   załącznikiem nr 3), w   tym ;  

I.  

a)   Dotacje podmiotowe udzielone z   budżetu dla jednostek sektora   finansów publicznych w   wysokości = 280.000,oo zł,  

b)   Dotacje celowe udzielone z   budżetu do realizacji zadań na podstawie porozumień z   innymi jednostkami samorządu terytorialnego w   wysokości = 47.436,44 zł,  

c)   Dotacje celowe udzielone z   budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych   w wysokości = 84.000,oo zł,  

II.  

a)   Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolnicze j kwotę ; 4.600,oo zł   (   zgodnie z   załącznikiem nr 4   ). 2.2. Wydatki majątkowe kwotę w   wysokości = 1.014.388,oo zł, (   zgodnie z   załącznikiem nr 5   ),  

§   3.   1.   Ustala się nadwyżkę budżetu w   wysokości = 2.922.321,91 zł ;  

a)   nadwyżka przeznaczona zostanie na pokrycie planowanych w   2013 roku rozchodów budżetu gminy.  

2.   Ustala się przychody budżetu w   wysokości = 493.411,61 z   tytułu:  

a)   wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z   rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych w   wysokości = 493.411,61 zł.  

3.   Ustala się rozchody budżetu w   wysokości = 3.415.733,52 zł z   tytułu:  

a)   spłaty kredytów w   wysokości = 590.000,oo zł,  

b)   spłaty pożyczek w   wysokości = 154.900,oo zł,  

c)   spłaty pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z   udziałem środków pochodzących z   budżetu UE w   wysokości = 1.735.833,52 zł,  

d)   wykup papierów wartościowych w   wysokości = 935.000,oo zł,  

3.   Przychody i   rozchody budżetu określa załącznik nr 6.  

§   4.   W budżecie tworzy się rezerwy w   kwocie = 180.000,oo zł następująco:  

1)   ogólną w   wysokości = 121.000,oo zł;  

2)   celową w   wysokości = 59.000,oo zł na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego;  

§   5.   1.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej oraz   innych zadań zleconych gminie ustawami w   wysokości = 2.671.625,oo zł (   zgodnie z   załącznikiem nr 7).  

2.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją własnych zadań bieżących gmin w   wysokości; = 354.372,oo zł   ,(zgodnie z   załącznikiem nr 8).  

3.   Dochody i   wydatki zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w   wysokości = 214.303,37 zł   , (zgodnie z   załącznikiem nr 9).  

4.   Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. w   wysokości = 47.436,44 zł   , (zgodnie z   załącznikiem nr 3).  

§   6.   Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w   wysokości = 134.899,5o zł,   (zgodnie z   załącznikiem nr 10).  

§   7.   1.   Ustala się dochody w   wysokości = 105.000,oo zł z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i   wydatki w   wysokości = 105.000,oo zł na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych i   w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (   zgodnie z   załącznikiem nr 11).  

§   8.   Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi = 35.700,oo zł (   zgodnie z   załącznikiem nr 7).  

§   9.   Ustala się limit zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych następująco:  

1)   pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu   1.200.000,oo zł.  

§   10.   Ustala się łączną kwotę poręczeń i   gwarancji udzielanych przez Wójta w   roku budżetowym 2013 do wysokości = 300.000,oo   zł.  

§   11.   Upoważnia się Wójta do:  

1)   zaciągania kredytów na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości   = 1.200.000,oo zł,  

2)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i   kredytów w   wysokości = 1.679.900,oo zł,  

3)   spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej do wysokości; = 1.735.833,52 zł,  

4)   dokonywania zmian w   planie wydatków oraz zmian planu wydatków na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,  

5)   dokonywania zmian wydatków w   planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy z   wyłączeniem wydatków między działami,  

6)   przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w   planie wydatków bieżących,  

a)   w obrębie grupy wynagrodzenia i   składki od nich naliczane – w   granicach rozdziału wydatków z   wyłączeniem wynagrodzeń osobowych,  

b)   w obrębie grupy wydatków związanych z   realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – w   granicach działu wydatków,  

7)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§   12.   Środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy podlegają wznowieniu w   zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników robót interwencyjnych, publicznych. Środki otrzymane za rozmowy telefoniczne, gaz, energię podlegają wznowieniu w   zakresie poniesionych wydatków bieżących.  

§   13.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   14.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w   trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zdzisław   Setla

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/183/12 
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetowe na 2013 rok  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/183/12 
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki na 2013 rok  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/183/12 
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Dotacje udzielone z   budżetu podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych na 2013 rok  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/183/12 
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Plan Finansowy na wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej na 2013 rok  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/183/12 
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki majątkowe w   budżecie gminy na 2013 rok  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/183/12 
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Przychody i   rozchody budżetu w   2013 r.  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/183/12 
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i   wydatki związane z   realizacją  zadań z   zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań  zleconych gminie ustawami na 2013 rok.  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/183/12 
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody i   wydatki na realizację własnych  zadań  bieżących  gmin na 2013 rok.  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/183/12 
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Dochody i   wydatki realizowane w   drodze umów z   innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok.  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/183/12 
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Wydatki jednostek pomocniczych w   2013 r.  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXII/183/12 
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

DOCHODY I   WYDATKI  
ZWIĄZANE Z   REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W   GMINNYM PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I   ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I   PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
W 2013 ROKU  
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AchieveGlobal

Firma szkoleniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »