| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/174/12 Rady Gminy Łękawica

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), oraz art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. z   dnia 11 kwietnia 2012 r. poz. 391) po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi.  

Rada Gminy Łękawica uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwała określa szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu Gminy Łękawica i   zagospodarowanie tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   1.   Ustala się:  

1)   odpady komunalne zebrane w   sposób selektywny obejmujące odpady opakowaniowe, szkło, odpady ulegające biodegradacji, popiół i   balast, będą odbierane od właściciela nieruchomości zamieszkałej z   częstotliwością 1   raz w   miesiącu,  

2)   odpady komunalne zebrane w   sposób selektywny obejmujące odpady wielkogabarytowe, opony oraz zużyty sprzęt elektroniczny i   elektryczny będą odbierane od właściciela nieruchomości zamieszkałej z   częstotliwością 2   razy w   roku w   terminie ustalonym i   podanym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.  

2.   Odpady komunalne gromadzone w   sposób selektywny obejmujące: przeterminowane leki, chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin), zużyte baterie i   akumulatory, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe i   zużyty sprzęt elektroniczny i   elektryczny(poza ustaloną dwukrotną zbiórką w   roku), odbierane będą w   punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

3.   W przypadku organizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych poza terenem gminy, mieszkaniec ponosi pełną odpłatność za oddane odpady, ustaloną przez administratora Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  

4.   Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można będzie przekazywać za dodatkową opłatą odpady komunalne zebrane w   sposób selektywny: budowlane i   rozbiórkowe z   remontów prowadzonych samodzielnie.  

5.   Odpady wymienione w   ust. 1i 2   odbierane są, w   każdej ilości zebranej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.  

§   3.   1.   Odpady komunalne zbierane w   sposób selektywny obejmujące odpady opakowaniowe, szkło, odpady ulegające biodegradacji, popiół i   balast, będą odbierane od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – nie rzadziej niż 1   raz w   miesiącu.  

2.   Odpady komunalne zmieszane z   nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne odbierane będą od właścicieli nieruchomości – nie rzadziej niż 1   raz w   miesiącu nie dopuszczając do przepełnienia pojemnika.  

3.   Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciel nieruchomości niezamieszkałej będzie mógł przekazać za dodatkową opłatą ustaloną przez administratora Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odpady komunalne gromadzone w   sposób selektywny obejmujące: przeterminowane leki, chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin), zużyte baterie i   akumulatory, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i   elektryczny oraz odpady budowlane i   rozbiórkowe.  

4.   Bezpośrednio z   nieruchomości niezamieszkałych odbierane będą odpady komunalne zgromadzone w   pojemnikach, w   ilości wskazanej w   deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej oraz pozostałe rozliczane według stawek za usługi dodatkowe.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łękawica.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łękawica  


Bronisław   Stachura

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »