| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/226/2012 Rady Gminy Porąbka

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z póź. zm.)

Rada Gminy Porąbka
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce, w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc:

1) Uchwała Nr XX/118/04 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce,

2) Uchwała Nr V/36/07 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XX/118/04 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce,

3) Uchwała Nr XXX/204/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XX/118/04 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce,

4) Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 marca 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XX/118/04 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce,

5) Uchwała Nr XIII/121/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XX/118/04 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce,

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała:

1) wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,

2) podlega ogłoszeniu w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie gminy.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/226/2012
Rady Gminy Porąbka
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce zwany również „Ośrodkiem” lub „GOPS” został powołany uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr 52/XIII/90 z dnia 26 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce działa w szczególności na podstawie:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

d) niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Porąbka.

2. Terenem działania Ośrodka jest obszar administracyjny Gminy Porąbka.

3. Siedziba Ośrodka znajduje się w budynku „Glinka” w Porąbce przy ul. Rynek 4.

Rozdział 2.
Zakres działalności

§ 3.

Ośrodek realizuje:

1) zadania własne Gminy w zakresie pomocy społecznej;

2) zadania administracji rządowej zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej;

3) inne zadania przekazane do realizacji przez Wójta Gminy Porąbka.

§ 4.

1. Podstawowym celem działalności Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin pozwalających na bytowanie im w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także doprowadzanie ich do życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

2. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

a) wykonywanie zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

b) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

c) prowadzenie postępowań wobec osób upoważnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji, ustalanie prawa, przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych w zakresie objętym ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

d) wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

e) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

f) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

3. W celu realizacji zadań Ośrodek współpracuje m.in. z:

a) innymi jednostkami organizacyjnymi na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim,

b) placówkami oświatowo-wychowawczymi,

c) placówkami służby zdrowia,

d) policją, prokuraturą, sądami,

e) organizacjami społecznymi,

f) związkami wyznaniowymi,

g) stowarzyszeniami,

h) fundacjami,

i) osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 5.

Ośrodek może zlecać realizację niektórych zadań Ośrodka podmiotom trzecim w granicach określonych w przepisach prawa oraz planie finansowym.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 6.

1. Ośrodkiem kieruje, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za jego działalność Kierownik GOPS.

2. Kierownika GOPS zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Porąbka.

3. Kierownik GOPS wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywanych zadań w indywidualnych sprawach należących do właściwości gminy na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta..

4. Kierownik GOPS jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka wobec podmiotów trzecich.

5. Kierownik GOPS wykonuje czynności w sprawach zakresu prawa pracy względem pracowników GOPS, a w szczególności zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników.

6. Zakres obowiązków pracowników określa Kierownik GOPS.

7. Kierownik GOPS składa Radzie Gminy coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka.

8. W razie nieobecności Kierownika GOPS zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodkiem wykonuje upoważniony pracownik GOPS.

§ 7.

Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 4.
Gospodarka Finansowa

§ 8.

1. Kierownik GOPS zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

3. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i na ich podstawie sporządza sprawozdawczość finansową.

4. Kierownik GOPS w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Ośrodka zaciąga zobowiązania pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym Ośrodka.

5. Obsługę finansowo – księgową, łącznie z obsługą kasową Ośrodek prowadzi we własnym zakresie.

6. Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy Porąbka oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową na ich realizację.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 9.

1. Statut Ośrodka uchwalany jest przez Radę Gminy Porąbka.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego uchwalenia.

§ 10.

Ośrodek używa pieczątki o brzmieniu:


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce 43-353 Porąbka ul. Rynek 4 powiat bielski woj. śląskie,
tel/fax /0-33/ 810-60-45 810-60-54

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »