| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/264/2012 Rady Miasta Radzionków

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 406), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr LVI/473/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 240, poz. 3611),

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

nadaje się Statut Centrum Kultury „Karolinka” z siedzibą w Radzionkowie, w następującym brzmieniu:

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie zwane w dalszej części statutu „Centrum”, powołane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bytomia nr 21 z dnia 16 grudnia 1976 roku w sprawie powołania Międzyorganizacyjnego Środowiskowego Domu Kultury w Bytomiu działa na podstawie przepisów prawnych,
a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.,Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 406);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157,poz. 1240 z późn.zm.);

4) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009r.,Nr 152,  poz. 1223 z późn.zm.);

5) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r.,
Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.);

6) niniejszego Statutu.

2. Centrum prowadzi swoją działalność jako samorządowa instytucja kultury pod obecną nazwą
od 1995 roku nadaną Uchwałą Nr XIV/187/95 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 czerwca 1995 roku w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Kultury.

§ 2. 1. Centrum jest samorządową instytucją kultury o charakterze publicznym, posiadającą osobowość prawną.

2. W rozumieniu przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Centrum działa w formie organizacyjnej jako dom kultury.

3. Centrum nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu zapisów ww. ustawy.

§ 3. 1. Siedziba Centrum mieści się w Radzionkowie: 41-922 Radzionków, pl. Jana Pawła II 2.

2. Terenem działania Centrum jest Gmina Radzionków.

3. Centrum może również działać na terenie całej Polski, a także poza granicami kraju.

§ 4. 1. Funkcję organizatora w rozumieniu przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej pełni Gmina Radzionków poprzez swoje organy.

2. Centrum wpisane jest z datą 6 stycznia 1998 roku do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Radzionków pod nr RIK 1.

3. Gmina Radzionków poprzez swoje organy posiada uprawnienia w zakresie:

1) uchwalania i dokonywania zmian w Statucie;

2) powoływania i odwoływania dyrektora Centrum;

3) połączenia, podziału lub likwidacji Centrum;

4) sprawowania merytorycznego i finansowego nadzoru i kontroli nad działalnością Centrum;

5) opiniowania Regulaminu Organizacyjnego Centrum.

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 5. Celem Centrum jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju, a także za granicą.

§ 6. Do podstawowych zadań Centrum w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury należy:

1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;

2) stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów, stowarzyszeń i innych;

3) organizacja spektakli, koncertów, festiwali, konkursów, wystaw, odczytów, aukcji, imprez artystycznych itp. ;

4) prowadzenie działalności impresaryjnej;

5) prowadzenie działalności kinowej;

6) wspieranie wartości określających tożsamość kulturową społeczności lokalnej;

7) tworzenie i wystawienie oryginalnych realizacji artystycznych z różnych dziedzin sztuki;

8) tworzenie warunków dla rozwoju profesjonalnych i amatorskich działań artystycznych;

9) prezentowanie i promowanie interesujących twórców;

10) współdziałanie w sferze kultury z innymi podmiotami, miastami sąsiednimi oraz miastami partnerskimi;

11) wykonywanie innych działań dotyczących form działalności kulturalnej.

§ 7. 1. Centrum może prowadzić również działalność inną niż kulturalna, nie kolidującą
z programem merytorycznym, celem pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na cele statutowe.

2. Z uzyskiwanych przychodów z działalności opisanej w ust.1 Centrum pokrywa koszty działalności bieżącej oraz inne zobowiązania.

§ 8. Centrum współpracuje z:

1) instytucjami kultury w kraju i za granicą, w tym z: domami kultury, muzeami, galeriami, teatrami, ośrodkami sztuki filmowej itp.;

2) szkołami artystycznymi;

3) instytucjami oświaty i wychowania;

4) środowiskami naukowymi i artystycznymi, takimi jak: stowarzyszenia, instytucje, zespoły;

5) fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, organizacjami pożytku publicznego;

6) samorządami lokalnymi;

7) instytucjami kultury i samorządami miast partnerskich;

8) środkami masowego przekazu;

9) innymi.

Rozdział 3.
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE ORAZ SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA

§ 9. 1. Na czele Centrum stoi Dyrektor, który jest powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta Radzionków po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w Centrum oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Centrum, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zasięgnięcie opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych nie jest konieczne w przypadku wyłonienia kandydata na dyrektora w drodze konkursu, o którym mowa
w przepisach ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Zwierzchnikiem Dyrektora Centrum jest Burmistrz Miasta Radzionków.

4. Za gospodarkę finansową Centrum odpowiada Dyrektor.

5. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Centrum przy pomocy zatrudnianego przez siebie głównego księgowego oraz kierowników poszczególnych działów.

6. Dyrektor zarządza Centrum i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 10. 1. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) kierownictwo w zakresie spraw merytorycznych, organizacyjnych, administracyjnych
i ekonomiczno-finansowych;

2) gospodarowanie finansami i majątkiem Centrum;

3) ustalanie i zatwierdzanie planów finansowych Centrum;

4) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń;

5) rozpatrywanie skarg i wniosków;

6) zatrudnianie, zwalnianie i awansowanie pracowników;

7) ustalanie zakresu obowiązków dla poszczególnych pracowników;

8) ustalanie zasad wynagrodzenia w regulaminie wynagradzania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych działających na terenie Centrum.

2. Dyrektor Centrum odpowiada za całokształt działalności zakładu, w tym za:

1) realizację podstawowych zadań Centrum;

2) działanie Centrum zgodnie z porządkiem prawnym;

3) organizację właściwego nadzoru i kontroli oraz przestrzegania zasad jednoosobowego kierownictwa;

4) właściwe zorganizowanie pracy Centrum;

5) właściwą politykę personalną, płacową oraz działalność socjalną i warunki pracy.

§ 11. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną Centrum oraz zakres działania poszczególnych działów organizacyjnych ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

2. Regulamin organizacyjny nadaje Dyrektor Centrum.

Rozdział 4.
MIENIE I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA CENTRUM

§ 12. 1. Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej
i rachunkowości instytucji kultury.

2. Centrum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

3. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy ustalony i zatwierdzony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

4. Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Radę Miasta Radzionków.

§ 13. 1. Centrum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami Centrum są:

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

3) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych w formie darowizn, zapisów i subwencji oraz
z innych źródeł.

3. Organizator przekazuje Centrum środki finansowe w formie dotacji:

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;

2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

3) celowej na realizacje wskazanych zadań i programów.

§ 14. 1. Oświadczenia woli w imieniu Centrum składa Dyrektor.

2. Jeżeli czynność prawna powoduje powstanie zobowiązań finansowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Dyrektor Centrum w wyjątkowych przypadkach może upoważnić inną osobę do składania oświadczeń woli w imieniu Centrum.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15. Dyrektor Centrum ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

§ 16. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania i wymagają one formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17. Tracą moc uchwały:

1) Uchwała Nr IX/58/2007 Rady Miasta Radzionków z dnia 4 kwietnia 2007 roku
w sprawie nadania statutu Centrum Kultury “Karolinka” (Dz. Urz. Woj. Śl., Nr 88, poz. 1806);

2) Uchwała Nr XLI/349/2009 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w statucie Centrum Kultury “Karolinka” (Dz. Urz. Woj. Śl., Nr 147, poz. 2896).

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »