| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/265/2012 Rady Miasta Radzionków

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/327/2006 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 października 2006 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h), art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 2, art. 9 ust. 1, art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012 r.,  poz. 406), art. 2 i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. 2012 r., poz. 642 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. 2011 r., nr 197, poz. 1172) – po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr LVI/473/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów  prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 240, poz. 3611),

Rada Miasta Radzionków
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/327/2006 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 października 2006 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie, ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XXVIII/226/2008 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/327/2006 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 października 2006 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

“Na siedzibę Biblioteki przeznacza się nieruchomość lokalową przy ulicy Knosały 61a w Radzionkowie, a na potrzeby filii Biblioteki przeznacza się nieruchomość lokalową przy ulicy Kużaja 19.”;

2) w załączniku nr 1 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

“2. Siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej jest lokal położony w Radzionkowie przy ul. Knosały 61a, a terenem jej działania jest teren Miasta Radzionków.”;

3) załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie,  zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała  Nr XXVIII/226/2008 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/327/2006 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 października 2006 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 131, poz. 2562).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/265/2012
Rady Miasta Radzionków
z dnia 27 grudnia 2012 r.

STATUT  MIEJSKIEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ W RADZIONKOWIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie, zwana dalej “Biblioteką”, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego Statutu.

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

§ 2. 1. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Radzionków.

2. Terenem działania Biblioteki jest obszar Miasta Radzionków.

§ 3. 1. Siedziba Biblioteki mieści się w Radzionkowie przy ul. Knosały 61a.

2. Poza siedzibą wymienioną w ust. 1 Biblioteka prowadzi działalność statutową w Filii Bibliotecznej przy ul. Kużaja 19.

Rozdział 2.
Cele i zadania Biblioteki

§ 4. Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.

§ 5. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz  umożliwienie korzystania z zasobów innych bibliotek w ramach wymiany międzybibliotecznej;

3) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej;

4) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury
w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalnych społeczeństwa;

5) prowadzenie działalności bibliograficznej;

6) współpraca z biblioteką powiatową w zakresie organizacji sieci informacyjnej na terenie powiatu.

§ 6. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców Radzionkowa oraz realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja Biblioteki

§ 7. 1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, który kieruje jego działalnością
i reprezentuje instytucję na zewnątrz.

2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.

3. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Radzionków.

4. Powołanie Dyrektora może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez Burmistrza Miasta Radzionków.

§ 8. 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje.

2. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Burmistrz Miasta Radzionków.

3. Wynagrodzenie pracowników określa regulamin wynagradzania zatwierdzony przez Dyrektora z uwzględnieniem zasad wynikających z odrębnych przepisów, w porozumieniu z przedstawicielem pracowników.

4. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

§ 9. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny wprowadzony przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii organizatora.

§ 10. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora.

Rozdział 4.
Majątek i finanse Biblioteki

§ 11. 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi odrębnymi przepisami dotyczącymi gospodarki finansowej instytucji kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

§ 12. 1. Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji z budżetu państwa, dotacji z budżetu gminy, darowizn, spadków, zapisów od osób fizycznych i prawnych, przychodów z pobieranych opłat i innych źródeł.

2. Biblioteka otrzymuje z budżetu gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności na:

1) wyposażenie;

2) prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych;

3) doskonalenie zawodowe pracowników;

4) wynagrodzenie pracowników;

5) utrzymanie i eksploatację majątku.

3. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Burmistrz Miasta Radzionków.

§ 13. 1. Podstawą działalności Biblioteki jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora.

2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

3. Biblioteka wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

§ 14. 1. Biblioteka pobiera opłaty za swoje usługi, w ramach obowiązujących przepisów, a wpływy przeznacza na cele statutowe.

2. Biblioteka może pobierać opłaty:

1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne;

2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych;

3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;

4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;

5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

§ 15. Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca, przedkłada organizatorowi sprawozdanie  finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Radzionków.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 16. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

- przygotuj się na coś innego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »