| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/306/2012 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej w Skoczowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) w związku z art. 2 i 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406) - Rada Miejska Skoczowa uchwala:

§ 1. Statut Biblioteki Publicznej w Skoczowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Skoczowa Nr XVI/223/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r.w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej w Skoczowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk


Załącznik  Nr  1 do  Uchwały  Nr  XXV/306/2012
Rady  Miejskiej  Skoczowa
z  dnia  20  grudnia  2012  r.

STATUT  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  W SKOCZOWIE

Rozdział 1.
Postanowienia  ogólne

§ 1. Biblioteka  Publiczna  zwana  dalej  "Biblioteką"  została  utworzona  na  mocy  UchwałyNr  XV/213/2003  Rady  Miejskiej  Skoczowa  z dnia  29  grudnia  2003  r.  i działa  na  podstawie:

1. Ustawy  z dnia  27  czerwca  1997  roku  o bibliotekach(tekst  jednolity:  Dz.  U.  z 2012  r.,  poz.  642  z późn.  zm.).

2. Ustawy  z dnia  25  października  1991  roku  o organizowaniu  i prowadzeniu  działalności  kulturalnej(tekst  jednolity  Dz.  U.  z 2012  r.,  poz.  406).

3. Ustawy  z dnia  08  marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym(tekst  jednolity  Dz.  U.  2001  r.,  nr  142  poz.  1591  z późn.  zm.).

4. Niniejszego  Statutu.

§ 2. Siedziba  Biblioteki  mieści  się  w Skoczowie  przy  ul.  Mickiewicza  9,  a terenem  działania  jest  Gmina  Skoczów.

§ 3. Biblioteka  jest  samorządową  instytucją  kultury.

§ 4. 1. Organizatorem  Biblioteki  jest  Gmina  Skoczów.

2. Organizator  zapewnia  warunki  działalności  i rozwoju  Biblioteki  odpowiadające  jej  zadaniom.

§ 5. Biblioteka  podlega  wpisowi  do  księgi  rejestrowej  Organizatora.

§ 6. Biblioteka  wchodzi  w skład  ogólnokrajowej  sieci  bibliotecznej.

§ 7. 1. Nadzór  merytoryczny  nad  Biblioteką  pełni  Biblioteka  Miejska  w Cieszynie  pełniąca  zadania  biblioteki  powiatowej.  Biblioteka  korzysta  z pomocy  merytorycznej  Biblioteki  Śląskiej  pełniącej w Województwie  Śląskim  ustawowe  funkcje  właściwe  dla  wojewódzkiej  biblioteki  publicznej,  w zakresie  wykraczającym  poza  możliwości  organizacyjne  biblioteki  powiatowej.

2. Nadzór  w zakresie  organizacji  i funkcjonowania  Biblioteki  sprawuje  Burmistrz  Miasta  Skoczowa.

Rozdział 2.
Zakres  działalności

§ 8. Biblioteka  służy  rozwijaniu  i zaspokajaniu  potrzeb  czytelniczych  społeczeństwa  oraz  upowszechnianiu  wiedzy  i rozwojowi  kultury.

§ 9. Do  podstawowych  zadań  Biblioteki  należy:

1. Gromadzenie,  opracowywanie  i przechowywanie  materiałów  bibliotecznych  ze  szczególnym  uwzględnieniem  materiałów  dotyczących  Gminy  i regionu.

2. Udostępnianie  zbiorów  bibliotecznych  na  miejscu  w czytelni,  wypożyczanie  oraz  prowadzenie  wypożyczeń  międzybibliotecznych.

3. Prowadzenie  działalności  informacyjno-bibliograficznej.

4. Popularyzacja  książki  i czytelnictwa.

5. Organizowanie  czytelnictwa  i udostępnianie  zbiorów  bibliotecznych  uwzględniając  szczególnie  potrzeby  czytelnicze  dzieci  i młodzieży,  ludzi  chorych,  starszych i niepełnosprawnych  –  organizowanie  obsługi  czytelniczej  i bibliotecznej.

6. Współdziałanie  z bibliotekami  innych  sieci,  instytucjami  upowszechniania  kultury,  organizacjami  i towarzystwami  w rozwijaniu  i zaspokajaniu  potrzeb  kulturalnych  mieszkańców  Gminy  i użytkowników  Biblioteki.

7. Doskonalenie  form  i metod  pracy  bibliotekarskiej.

§ 10. Biblioteka  może  również  podejmować  inne  działania  dla  zaspokajania  potrzeb  społeczności  gminy  i realizować  założenia  ogólnokrajowej  polityki  bibliotecznej.

Rozdział 3.
Organizacja  i zarządzanie

§ 11. Biblioteką  zarządza  Dyrektor,  który  odpowiada  za  całokształt  jej  działalności  i reprezentuje  ją  na  zewnątrz.
Dyrektora  powołuje  i odwołuje  Burmistrz  Miasta  Skoczowa,  który  jest  jednocześnie  jego  zwierzchnikiem  służbowym,  po  zasięgnięciu  opinii  właściwych  instytucji  oraz  stowarzyszeń  zawodowych  i twórczych.

§ 12. 1. W  Bibliotece  zatrudnia  się  pracowników  działalności  podstawowej,  administracyjnej  i obsługi.  W miarę  potrzeb  mogą  być  zatrudnieni  specjaliści  innych  dziedzin  związanych  z jej  działalnością.

2. Dyrektor  jest  przełożonym  pracowników  Biblioteki  i wykonuje  wobec  nich  czynności  z zakresu  prawa  pracy.

3. Dyrektor  i pracownicy  powinni  posiadać  kwalifikacje  odpowiednie  do  zajmowania  stanowisk  i pełnionych  funkcji,  określone  odrębnymi  przepisami.

4. Wynagrodzenie  dla  pracowników  określa  Regulamin  Wynagradzania  zatwierdzony  przez  Dyrektora.

5. Wynagrodzenie  Dyrektora  ustala  Burmistrz  Miasta  Skoczowa.

§ 13. Biblioteka  prowadzi  wypożyczalnię,  czytelnie,  oddziały  dla  dzieci  oraz  inne  formy  udostępniania  zbiorów  bibliotecznych.

§ 14. W  skład  Biblioteki  wchodzą:

1. Biblioteka  Centralna  w Skoczowie  ul.  Mickiewicza  9

2. Oddział  dla  dzieci  w Skoczowie  ul.  Mickiewicza  9

3. Filia  nr  1 w  Skoczowie  ul.  Sportowa  6

4. Filia  nr  2 w  Pierśćcu  ul.  Ks.  Henryka  Sobeckiego  8

§ 15. Szczegółową  organizację  wewnętrzną  Biblioteki  określa  regulamin  organizacyjny  nadany  przez  dyrektora  Biblioteki  po  zasięgnięciu  opinii  Organizatora.

§ 16. Przy  Bibliotece  mogą  działać  stowarzyszenia,  fundacje  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  prawa.

Rozdział 4.
Majątek  i finanse

§ 17. 1. Działalność  Biblioteki  jest  finansowana  ze  środków  publicznych  w ramach  dotacji  podmiotowej  Organizatora  na  dofinansowanie  działalności  bieżącej  w zakresie  realizowanych  zadań  statutowych,  w tym  na  utrzymanie  i remonty  obiektów  i dotacji  celowej,  na  realizację  wskazanych  zadań  i programów.

2. Biblioteka  prowadzi  gospodarkę  finansową  na  zasadach  określonych  dla  instytucji  kultury.

3. Podstawą  gospodarki  finansowej  Biblioteki  jest  roczny  plan  finansowy,  sporządzony  przez  Dyrektora  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  z zachowaniem  dotacji  Organizatora.

4. Przychodami  Biblioteki  są:

a) dotacje  określone  w §  17  ust  1;

b) dochody  własne;

c) darowizny  i zapisy  od  osób  fizycznych  oraz  osób  prawnych;

d) inne  źródła.

5. Biblioteka  może  pobierać  opłaty  za  usługi  według  zasad  ustalonych  w Regulaminie  korzystania  z Biblioteki  w zakresie  dopuszczonym  przez  ustawę  o bibliotekach  a wpływy  przeznaczyć  na  cele  statutowe.

§ 18. Dyrektor  corocznie,  w terminie  do  3 miesięcy,  po  dniu  bilansowym  przedkłada  Organizatorowi  sprawozdanie  finansowe  za  poprzedni  rok  kalendarzowy,  który  podlega  zatwierdzeniu  przez  Burmistrza  Miasta  Skoczowa.

§ 19. Środki  finansowe  Biblioteki  gromadzone  są  na  odrębnym  koncie  bankowym.

§ 20. Nadzór  nad  gospodarką  finansową  sprawuje  Organizator.

Rozdział 5.
Postanowienia  końcowe

§ 21. Zmiany  w Statucie  dokonywane  mogą  być  w trybie  określonym  dla  jego  nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych

K. Pysz Kancelaria Doradcy Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »