| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/306/2012 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej w Skoczowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) w związku z art. 2 i 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406) - Rada Miejska Skoczowa uchwala:

§ 1. Statut Biblioteki Publicznej w Skoczowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Skoczowa Nr XVI/223/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r.w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej w Skoczowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk


Załącznik  Nr  1 do  Uchwały  Nr  XXV/306/2012
Rady  Miejskiej  Skoczowa
z  dnia  20  grudnia  2012  r.

STATUT  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  W SKOCZOWIE

Rozdział 1.
Postanowienia  ogólne

§ 1. Biblioteka  Publiczna  zwana  dalej  "Biblioteką"  została  utworzona  na  mocy  UchwałyNr  XV/213/2003  Rady  Miejskiej  Skoczowa  z dnia  29  grudnia  2003  r.  i działa  na  podstawie:

1. Ustawy  z dnia  27  czerwca  1997  roku  o bibliotekach(tekst  jednolity:  Dz.  U.  z 2012  r.,  poz.  642  z późn.  zm.).

2. Ustawy  z dnia  25  października  1991  roku  o organizowaniu  i prowadzeniu  działalności  kulturalnej(tekst  jednolity  Dz.  U.  z 2012  r.,  poz.  406).

3. Ustawy  z dnia  08  marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym(tekst  jednolity  Dz.  U.  2001  r.,  nr  142  poz.  1591  z późn.  zm.).

4. Niniejszego  Statutu.

§ 2. Siedziba  Biblioteki  mieści  się  w Skoczowie  przy  ul.  Mickiewicza  9,  a terenem  działania  jest  Gmina  Skoczów.

§ 3. Biblioteka  jest  samorządową  instytucją  kultury.

§ 4. 1. Organizatorem  Biblioteki  jest  Gmina  Skoczów.

2. Organizator  zapewnia  warunki  działalności  i rozwoju  Biblioteki  odpowiadające  jej  zadaniom.

§ 5. Biblioteka  podlega  wpisowi  do  księgi  rejestrowej  Organizatora.

§ 6. Biblioteka  wchodzi  w skład  ogólnokrajowej  sieci  bibliotecznej.

§ 7. 1. Nadzór  merytoryczny  nad  Biblioteką  pełni  Biblioteka  Miejska  w Cieszynie  pełniąca  zadania  biblioteki  powiatowej.  Biblioteka  korzysta  z pomocy  merytorycznej  Biblioteki  Śląskiej  pełniącej w Województwie  Śląskim  ustawowe  funkcje  właściwe  dla  wojewódzkiej  biblioteki  publicznej,  w zakresie  wykraczającym  poza  możliwości  organizacyjne  biblioteki  powiatowej.

2. Nadzór  w zakresie  organizacji  i funkcjonowania  Biblioteki  sprawuje  Burmistrz  Miasta  Skoczowa.

Rozdział 2.
Zakres  działalności

§ 8. Biblioteka  służy  rozwijaniu  i zaspokajaniu  potrzeb  czytelniczych  społeczeństwa  oraz  upowszechnianiu  wiedzy  i rozwojowi  kultury.

§ 9. Do  podstawowych  zadań  Biblioteki  należy:

1. Gromadzenie,  opracowywanie  i przechowywanie  materiałów  bibliotecznych  ze  szczególnym  uwzględnieniem  materiałów  dotyczących  Gminy  i regionu.

2. Udostępnianie  zbiorów  bibliotecznych  na  miejscu  w czytelni,  wypożyczanie  oraz  prowadzenie  wypożyczeń  międzybibliotecznych.

3. Prowadzenie  działalności  informacyjno-bibliograficznej.

4. Popularyzacja  książki  i czytelnictwa.

5. Organizowanie  czytelnictwa  i udostępnianie  zbiorów  bibliotecznych  uwzględniając  szczególnie  potrzeby  czytelnicze  dzieci  i młodzieży,  ludzi  chorych,  starszych i niepełnosprawnych  –  organizowanie  obsługi  czytelniczej  i bibliotecznej.

6. Współdziałanie  z bibliotekami  innych  sieci,  instytucjami  upowszechniania  kultury,  organizacjami  i towarzystwami  w rozwijaniu  i zaspokajaniu  potrzeb  kulturalnych  mieszkańców  Gminy  i użytkowników  Biblioteki.

7. Doskonalenie  form  i metod  pracy  bibliotekarskiej.

§ 10. Biblioteka  może  również  podejmować  inne  działania  dla  zaspokajania  potrzeb  społeczności  gminy  i realizować  założenia  ogólnokrajowej  polityki  bibliotecznej.

Rozdział 3.
Organizacja  i zarządzanie

§ 11. Biblioteką  zarządza  Dyrektor,  który  odpowiada  za  całokształt  jej  działalności  i reprezentuje  ją  na  zewnątrz.
Dyrektora  powołuje  i odwołuje  Burmistrz  Miasta  Skoczowa,  który  jest  jednocześnie  jego  zwierzchnikiem  służbowym,  po  zasięgnięciu  opinii  właściwych  instytucji  oraz  stowarzyszeń  zawodowych  i twórczych.

§ 12. 1. W  Bibliotece  zatrudnia  się  pracowników  działalności  podstawowej,  administracyjnej  i obsługi.  W miarę  potrzeb  mogą  być  zatrudnieni  specjaliści  innych  dziedzin  związanych  z jej  działalnością.

2. Dyrektor  jest  przełożonym  pracowników  Biblioteki  i wykonuje  wobec  nich  czynności  z zakresu  prawa  pracy.

3. Dyrektor  i pracownicy  powinni  posiadać  kwalifikacje  odpowiednie  do  zajmowania  stanowisk  i pełnionych  funkcji,  określone  odrębnymi  przepisami.

4. Wynagrodzenie  dla  pracowników  określa  Regulamin  Wynagradzania  zatwierdzony  przez  Dyrektora.

5. Wynagrodzenie  Dyrektora  ustala  Burmistrz  Miasta  Skoczowa.

§ 13. Biblioteka  prowadzi  wypożyczalnię,  czytelnie,  oddziały  dla  dzieci  oraz  inne  formy  udostępniania  zbiorów  bibliotecznych.

§ 14. W  skład  Biblioteki  wchodzą:

1. Biblioteka  Centralna  w Skoczowie  ul.  Mickiewicza  9

2. Oddział  dla  dzieci  w Skoczowie  ul.  Mickiewicza  9

3. Filia  nr  1 w  Skoczowie  ul.  Sportowa  6

4. Filia  nr  2 w  Pierśćcu  ul.  Ks.  Henryka  Sobeckiego  8

§ 15. Szczegółową  organizację  wewnętrzną  Biblioteki  określa  regulamin  organizacyjny  nadany  przez  dyrektora  Biblioteki  po  zasięgnięciu  opinii  Organizatora.

§ 16. Przy  Bibliotece  mogą  działać  stowarzyszenia,  fundacje  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  prawa.

Rozdział 4.
Majątek  i finanse

§ 17. 1. Działalność  Biblioteki  jest  finansowana  ze  środków  publicznych  w ramach  dotacji  podmiotowej  Organizatora  na  dofinansowanie  działalności  bieżącej  w zakresie  realizowanych  zadań  statutowych,  w tym  na  utrzymanie  i remonty  obiektów  i dotacji  celowej,  na  realizację  wskazanych  zadań  i programów.

2. Biblioteka  prowadzi  gospodarkę  finansową  na  zasadach  określonych  dla  instytucji  kultury.

3. Podstawą  gospodarki  finansowej  Biblioteki  jest  roczny  plan  finansowy,  sporządzony  przez  Dyrektora  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  z zachowaniem  dotacji  Organizatora.

4. Przychodami  Biblioteki  są:

a) dotacje  określone  w §  17  ust  1;

b) dochody  własne;

c) darowizny  i zapisy  od  osób  fizycznych  oraz  osób  prawnych;

d) inne  źródła.

5. Biblioteka  może  pobierać  opłaty  za  usługi  według  zasad  ustalonych  w Regulaminie  korzystania  z Biblioteki  w zakresie  dopuszczonym  przez  ustawę  o bibliotekach  a wpływy  przeznaczyć  na  cele  statutowe.

§ 18. Dyrektor  corocznie,  w terminie  do  3 miesięcy,  po  dniu  bilansowym  przedkłada  Organizatorowi  sprawozdanie  finansowe  za  poprzedni  rok  kalendarzowy,  który  podlega  zatwierdzeniu  przez  Burmistrza  Miasta  Skoczowa.

§ 19. Środki  finansowe  Biblioteki  gromadzone  są  na  odrębnym  koncie  bankowym.

§ 20. Nadzór  nad  gospodarką  finansową  sprawuje  Organizator.

Rozdział 5.
Postanowienia  końcowe

§ 21. Zmiany  w Statucie  dokonywane  mogą  być  w trybie  określonym  dla  jego  nadania.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »