| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/178/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczyrk

Na podstawie art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 4   ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   dnia 11 kwietnia 2012 r. poz. 391) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2011 nr 197, poz. 1172 ze zm.), oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Bielsku-Białej  

Rada Miejska w   Szczyrku  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Szczyrk w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.  

§   3.   Z dniem 30 czerwca 2013 r. traci moc uchwała Rady Miejskiej w   Szczyrku XLIII/248/2006 z   dnia 27 czerwca 2006r.  

§   4.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie z   dniem 1   lipca 2013 r.  


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/178/2012
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Szczyrk  

Rozdział 1.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości  

§   1.   Właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i   osoby posiadające nieruchomości w   zarządzie lub użytkowaniu, a   także inne podmioty władające nieruchomością - zwani dalej   „właścicielami nieruchomości"   - prowadzą selektywne zbieranie odpadów komunalnych w   zakresie wskazanym w   art. 3   ust. 2   pkt 5   oraz art. 4   ust. 2   pkt 1   lit a   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   dnia 11 kwietnia 2012r. poz.391)  

§   2.   Do obowiązków właścicieli należy:  

1.   usuwanie zanieczyszczeń z   części nieruchomości służących do użytku publicznego (podwórza, bramy, przejścia itp.);  

2.   usuwanie z   chodnika błota, śniegu i   lodu i   innych zanieczyszczeń w   miejsca nie powodujące utrudnienia w   ruchu pieszych i   pojazdów;  

3.   usuwanie ze ścian budynków, drzew, ogrodzeń i   innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa miejscowego;  

4.   umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach do tego celu przeznaczonych – tablice ogłoszeń;  

5.   utrzymanie nieruchomości niezabudowanych, nie będących rolnymi, obszarami chronionymi w   trybie ustawy z   dnia 16 kwietnia 2004 r. o   ochronie przyrody, obszarami leśnymi, gruntami pod wodami, obszarami, na których wydobywane są kopaliny, w   stanie wolnym od zachwaszczenia z   wykoszoną trawą;  

6.   usuwanie suchych drzew i   krzewów - po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody;  

7.   usuwanie z   terenów nieruchomości materiału rozbiórkowego i   resztek materiałów budowlanych, powstałych w   wyniku budów i   remontów lokali oraz budynków;  

8.   zobowiązanie właścicieli nieruchomości zadrzewionych i   zakrzaczonych położonych wzdłuż ciągu komunikacyjnego (chodników, dróg) do ich utrzymania w   stanie nie utrudniającym bezpiecznego korzystania z   pasa drogowego zgodnie z   zapisami Ustawy o   ochronie przyrody;  

§   3.   1.   Na terenie Gminy Szczyrk w   celu utrzymania czystości i   porządku, zabrania się:  

1)   spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w   instalacjach grzewczych budynków, a   także w   pojemnikach, przy czym dopuszcza się spalanie odpadów z   drewna (trociny, wióry, ścinki), a   także korek i   korę oraz papier i   tekturę, niezawierających substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii itp. o   ile nie jest to sprzeczne z   zasadami współżycia społecznego;  

2)   wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z   gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i   usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli;  

3)   indywidualnego wywożenia i   wysypywania odpadów stałych w   miejsca do tego nie przeznaczone;  

4)   na terenach, na których organizowane są imprezy nie podlegające ustawie o   charakterze imprez masowych, zgromadzenia o   charakterze publicznym, targowiska, wprowadza się obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości urządzeń do zbierania odpadów komunalnych w   sposób selektywny, utrzymania czystości wokół nich oraz niezwłocznego usuwania urządzeń po zakończeniu oczyszczania terenu. Obowiązek ten obciąża organizatora zgromadzenia i   zarządcę targowiska.  

2.   Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do: utrzymania należytego stanu sanitarnego, utrzymania czystości i   porządku w   obrębie nieruchomości oraz wyposażenia obiektu w   kosze na śmieci z   obowiązkiem ich regularnego opróżniania.  

§   4.   1.   Zezwala   się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie służących do użytku publicznego pod warunkiem odprowadzenia powstałych ścieków do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych, po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i   odstojniki.  

2.   Naprawa pojazdów samochodowych związana z   ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i   usuwane zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

3.   Wykonywanie czynności wyszczególnionych w   ust. 1, 2   nie może naruszać praw określonych w   innych powszechnie obowiązujących przepisach a   w szczególności nie może utrudniać komunikacji, zagrażać bezpieczeństwu i   zakłócać spokoju.  

Rozdział 2.
Rodzaje i   minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i   na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym.  

§   5.   1.   Ustala się następujące rodzaje pojemników, z   zastrzeżeniem ust. 4   przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:  

1)   pojemnik z   tworzywa sztucznego lub metalowy o   pojemności 0,06 m 3 (60 litrów)  

2)   pojemnik z   tworzywa sztucznego lub metalowy o   pojemności 0,12 m 3 (120 litrów)  

3)   pojemnik z   tworzywa sztucznego lub metalowy o   pojemności 0,24 m 3 (240 litrów)  

4)   pojemnik z   tworzywa sztucznego lub metalowy o   pojemności 1,1 m 3 (1100 litrów)  

5)   kontener o   pojemności 5,0 m 3

6)   kontener o   pojemności 7,0 m 3

7)   Worki foliowe o   pojemności 120 l  

8)   Kosze uliczne o   pojemności od 0,01m 3 do 0,07m 3 (od 10 do 70 litrów)  

2.   Pojemniki rozmieszcza się na terenie nieruchomości, której służą.  

3.   Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w   stanie czystości zarówno wewnątrz jak i   zewnątrz, pojemniki nie mogą być uszkodzone.  

4.   Pojemniki muszą spełniać wymagania określone odpowiednimi normami.  

5.   Pojemniki powinny być opisane numerem posesji.  

6.   Właściciele nieruchomości mają obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady.  

§   6.   1.   Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy wyposażają nieruchomość w   pojemniki o   pojemności, co najmniej 120 litrów na gromadzenie odpadów komunalnych zmieszanych, w   ilości uwzględniającej średnią ilość wytwarzanych odpadów. Przez średnią ilość odpadów rozumie się ilość wytwarzanych odpadów w   przeciągu jednego tygodnia tj.   15 litrów na mieszkańca   .  

2.   Worki do selektywnej zbiórki odpadów zostaną dostarczone przez firmę wybraną przez Gminę Szczyrk w   drodze przetargu, o   którym mowa w   art. 6d ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach.  

§   7.   Właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne wyposażają  nieruchomość w   pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, spośród wymienionych w   §4 ust. 1, w   oparciu o   przyjęte tygodniowe wskaźniki nagromadzenia odpadów oraz dostosowany do nich cykl odbioru:  

1)   szkoły (wszystkich typów i   szczebli) - 3   litry na każdego ucznia, pracownika;  

2)   żłobki i   przedszkola – 3   litry na każde dziecko, pracownika;  

3)   sklepy, hurtownie i   inne lokale handlowe, w   tym handel poza lokalem – 50 litrów na każde 10 m 2 powierzchni całkowitej, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika tj. 0,12 m 3 (120 litrów);  

4)   lokale gastronomiczne, w   tym tzw. letnie ogródki – 20 litrów na każde miejsce konsumpcyjne, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika tj. 0,12m 3 (120 litrów);  

5)   biura, zakłady usługowe, zakłady rzemieślnicze, zakłady produkcyjne, urzędy – 10 litrów na każdą osobę wykonującą pracę, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika tj. 0,12 m 3 (120 l);  

6)   domy opieki itp. - 20 litrów na 1   łóżko;  

7)   hotele – 18 litrów na 1   łóżko;  

8)   pensjonaty – 15 litrów na 1   łóżko;  

9)   schroniska, oraz inne placówki noclegowe – 12 litrów na 1   łóżko;  

10)   przychodnie i   gabinety lekarskie – 15 litrów na każdą osobę wykonującą pracę, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika tj. 0,12 m 3 (120 litrów);  

11)   obiekty sportowe (stadiony, baseny, hale widowiskowo-sportowe, korty itp.) – 1   litr na osobę korzystającą z   obiektu;  

12)   domki letniskowe, rekreacyjne – 30 litrów na każdy domek;  

13)   cmentarze - 5   litrów na każde 10 miejsc pochówku;  

14)   zakłady fryzjerskie i   kosmetyczne 15 l na każdą osobę wykonującą pracę, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika tj. 0,12 m 3 (120 litrów);  

§   8.   1.   Właściciele nieruchomości, która w   części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a   w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne wyposażają nieruchomość w   pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, spośród wymienionych w   § 5   ust. 1   pkt 1-7.  

2.   Worki do selektywnej zbiórki odpadów zostaną dostarczone przez firmę wybraną przez Gminę Szczyrk w   drodze przetargu, o   którym mowa w   art. 6d ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach.  

Rozdział 3.
Częstotliwość i   sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§   9.   1.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości w   sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i   porządku na nieruchomości.  

2.   Gmina zapewni następujące możliwości pozbywania się odpadów komunalnych  

1)   odbieranie określonych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, realizowane przez firmę wybraną przez Gminę Szczyrk w   przetargu, o   którym mowa w   art. 6d ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach – z   zastrzeżeniem ust. 3   pkt 1   i 2   i ust. 4;  

2)   dostarczenie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - o   których mowa w   ust. 5   i 6  

3)   dostarczenie przez właścicieli nieruchomości przeterminowanych leków do wskazanych aptek z   zastrzeżeniem ust. 9   i 10.  

3.   Właściciele nieruchomości, którzy   selektywnie gromadzą odpady komunalne   , z   podziałem   na dwie frakcje, tj. „SEGREGOWANE”, „POZOSTAŁE”   pozbywają się odpadów w   następujący sposób:  

1)   „SEGREGOWANE”   – tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe – gromadzą w   workach specjalnie do tego przeznaczonych, które odbierze firma wybrana przez Gminę Szczyrk w   przetargu, o   którym mowa w   art. 6d ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach,  

2)   ”POZOSTAŁE”   – tj. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w   tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone – gromadzą w   pojemniku, który odbierze firma wybrana przez Gminę Szczyrk w   przetargu, o   którym mowa w   art. 6d ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach,  

3)   w przypadku zadeklarowania wytwarzania popiołu, gromadzą popiół w   workach, który właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

4.   Właściciele nieruchomości, którzy nieselektywnie gromadzą odpady komunalne, tj. bez podziału na dwie frakcje, o   których mowa w   ust. 3   pozbywają się tych odpadów w   następujący sposób: zmieszane odpady komunalne gromadzą w   pojemniku, który odbierze firma wybrana przez Gminę Szczyrk w   przetargu, o   których mowa w   art. 6d ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu porządku i   czystości w   gminach.  

5.   Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych   właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, która w   części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, w   części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne   są obowiązani dostarczać   następujące rodzaje odpadów komunalnych:  

1)   zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, chemikalia  

2)   zużyte sprzęty elektryczne i   elektroniczne  

3)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe  

4)   odpady budowlane i   rozbiórkowe  

5)   zużyte opony  

Odpady wymienione w   pkt 3, 4, 5   będą przyjmowane w   punkcie selektywnej zbiórki za dodatkową opłatą.  

6.   Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, która w   części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a   w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne   mogą dostarczać   następujące rodzaje odpadów  

1)   papier  

2)   metal  

3)   tworzywa sztuczne  

4)   szkło  

5)   opakowania wielomateriałowe  

6)   odpady komunalne ulegające biodegradacji, w   tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji  

7)   odpady zielone  

7.   Utworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest obowiązkiem gminy Szczyrk, wynikającym z   art. 3   ust.1 pkt 6   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach, natomiast szczegółowy zakres świadczeń usług przez te punkty zostanie określony odrębnie.  

8.   Miejsce w   którym Gmina Szczyrk utworzy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostanie określony odrębnie.  

9.   Gmina Szczyrk umożliwi pozbywanie się przeterminowanych leków we wskazanych aptekach.  

10.   Wykaz aptek, w   których umożliwione będzie pozbywanie się przeterminowanych leków zostanie określony odrębnie.  

11.   Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w   szczególności poprzez wystawianie ich poza teren nieruchomości, w   miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd specjalistycznym pojazdom – pojazdom z   zabudową bezpyłową (tzw. śmieciarkom) hakowcom itp.  

12.   Właściciele nieruchomości, do których jest utrudniony lub uniemożliwiony dojazd w   okresie zimowym tj. grudzień-marzec dostarczają odpady komunalne w   wyznaczone miejsca odbioru w   dniach ustalonych w   harmonogramie wywozów.  

§   10.   Obiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie się odbywał z   następującą częstotliwością:  

1)   ”SEGREGOWANE”- 2   razy w   miesiącu kalendarzowym,  

2)   ”POZOSTAŁE” – 2   razy w   miesiącu kalendarzowym;  

3)   zmieszane odpady komunalne – 2   razy w   miesiącu kalendarzowym.  

§   11.   1.   Szczegółowy zakres świadczenia usług dodatkowych w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz cena tych usług zostanie określony odrębnie.  

2.   Usługi o   których mowa w   ust. 1   wykonywać będzie firma wybrana przez Gminę Szczyrk w   przetargu, o   którym mowa w   art.6d ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości o   porządku w   gminach.  

§   12.   1.   Właściciele nieruchomości nieskanalizowanej są zobowiązani do opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) z   częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia.  

2.   Właściciele nieruchomości winni zachować dowody opłat za świadczone usługi z   zakresu wywozu nieczystości ciekłych z   ostatniego roku kalendarzowego.  

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§   13.   Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się przeprowadzenie przez właścicieli nieruchomości kompostowania odpadów zielonych w   obrębie tej nieruchomości, na której powstają odpady zielone.  

§   14.   Firma wybrana przez Gminę Szczyrk w   przetargu, o   którym mowa w   art. 6d ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   Gminach jest obowiązana informować właścicieli nieruchomości o   obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

§   15.   Miejscem przetwarzania odpadów komunalnych, wytworzonych na terenie Gminy Szczyrk jest regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych przy ul. Krakowskiej 315d w   Bielsku-Białej, prowadzona przez Zakład Gospodarki Odpadami S.A w   Bielsku-Białej z   siedzibą tamże.  

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   16.   1.   Osoby utrzymujące psy i   inne zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt i   są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.  

2.   W szczególności - w   celu zapewnienia otoczeniu porządku i   bezpieczeństwa – do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

1)   zapewnienie dozoru nad psami i   innymi zwierzętami domowymi;  

2)   prowadzenie psów na uwięzi: psy niebezpieczne dla otoczenia muszą mieć założony kaganiec: zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w   miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i   tylko w   przypadku, gdy posiadacz sprawuje właściwą kontrolę nad jego zachowaniem, a   pies ma założony kaganiec i   zapiętą obrożę z   zapisanymi informacjami, które pozwolą na odnalezienie osoby, do której zwierzę należy,  

3)   usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez psy i   inne zwierzęta domowe w   miejscach publicznych, jak chodniki, ulice i   place, parkingi, zieleńce itp. (postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z   pomocy psów przewodników), odchody zwierząt należy umieszczać w   oznaczonych pojemnikach lub koszach ulicznych,  

4)   przewożenie psów środkami komunikacji publicznej wyłącznie w   kagańcu i   na smyczy.  

3.   Osobom utrzymującym zwierzęta domowe zabrania się :  

1)   wprowadzania psów i   innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z   wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, tereny wystaw psów rasowych itp. (postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z   pomocy psów przewodników).  

2)   wprowadzanie psów i   innych zwierząt domowych na teren placów gier i   zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk oraz na inne tereny objęte zakazem ustalonym przez Radę Miejską w   Szczyrku.  

4.   Zwolnienie osób utrzymujących zwierzęta domowe z   obowiązku stałego nad nimi dozoru jest dozwolone wyłącznie w   przypadkach, gdy zwierzęta te znajdują się w   pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie należycie ogrodzonym i   w widocznym miejscu oznaczonym tablicą ostrzegawczą.  

5.   Zabrania się pozostawiania psów i   innych zwierząt na terenach niezamieszkałych lub nieużytecznych.  

§   17.   Przepisy tego rozdziału dotyczą także zwierząt nieudomowionych oraz innych trzymanych w   charakterze zwierząt domowych.  

Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej  

§   18.   1.   Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach:  

1)   zabudowy mieszkaniowej o   dużej intensywności - szeregowej i   wielorodzinnej.  

2)   zabudowanych budynkami użyteczności publicznej i   zamieszkania zbiorowego.  

2.   Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich - z   wyjątkiem pszczół, których dotyczą zapisy ust. 3   - na pozostałych terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej pod warunkiem:  

1)   prowadzenia chowu w   sposób zgodny z   wymogami zawartymi w   przepisach szczególnych, m.in. prawa budowlanego, ochrony środowiska, weterynaryjnych, sanitarnych i   ochrony zwierząt.  

2)   niepowodowania uciążliwości dla sąsiednich użytkowników nieruchomości, w   szczególności związanych z   zapachem i   hałasem.  

3)   zwalczanie much i   gryzoni poprzez stosowanie zabiegów dezynsekcji i   deratyzacji pomieszczeń, w   których znajdują się zwierzęta, w   celu wyeliminowania zagrożenia przeniesienia chorób zakażeń.  

4)   zabezpieczenia zwierząt przed samowolnym opuszczeniem nieruchomości.  

3.   Zezwala się na chów pszczół w   terenach wymienionych w   ust. 2   pod warunkiem utrzymywania ich odległości 10 m od granicy nieruchomości sąsiadujących w   taki sposób aby wylatujące i   przelatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z   tych nieruchomości.  

Rozdział 7.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i   terminów jej przeprowadzenia  

§   19.   Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i   terminów jej przeprowadzenia  

1.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania co najmniej dwa razy w   roku kalendarzowym deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w   odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych może być realizowany tylko w   miarę potrzeb.  

2.   Termin i   obszar przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji wyznacza Burmistrz Miasta Szczyrk i   podaje do publicznej wiadomości w   formie zarządzenia.  

3.   W razie zwiększonej ilości gryzoni zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia dodatkowej deratyzacji.  

4.   Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »