| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/225/12 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art.7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. Określić wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zebrzydowice.

§ 2. 1. Określa się następujące wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:

1) przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą transportową na terenie, której garażowane będą środki transportowe,

2) przedsiębiorca powinien dysponować miejscem i urządzeniami do mycia i dezynfekcji pojazdów używanych do prowadzenia działalności lub posiadać zawartą umowę z firmą specjalistyczną na wykonywanie tego rodzaju usług,

3) przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do dysponowania co najmniej jednym pojazdem służącym do transportu nieczystości ciekłych,

4) pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy,

5) pojazdy powinny spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),

6) pojazdy powinny posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

2. Spełnienie wymagań określonych w ust.1 przedsiębiorca zobowiązany jest potwierdzić odpowiednimi dokumentami, które należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w oryginale lub w formie potwierdzonych przez przedsiębiorcę kopii dokumentów.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/200/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »