| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/269/2012 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żywca

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.) oraz art 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu, Rada Miejska w Żywcu uchwala:

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żywca, zwany dalej Regulaminem, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.

§ 3. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/269/2012
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA ŻYWCA.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żywca.

§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.),

2) wojewódzkim planie gospodarki odpadami - należy przez to rozumieć uchwałę nr Nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014”.

3) przedsiębiorcy odbierającym odpady – należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność okresloną w art. 7 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia;

4) zbieraniu odpadów – rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach,

2. W sprawach dotyczących zasad postępowania z odpadami, a w szczególności zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów, negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2010r. Nr 185, poz.1243 ze zm.).

3. Gospodarowanie odpadami, a w szczególności ich zbieranie, odbiór, przekazywanie do odzysku lub unieszkodliwiania musi być zgodne z wojewódzkim planem gospodarki odpadami.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENACH NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZASADY PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW .

§ 3. 1. Na właścicielach nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością - zwanych dalej właścicielami nieruchomości - spoczywa obowiązek zbierania i gromadzenia odpadów w sposób selektywny w zakresie wskazanym w ust. 3

2. Nieruchomość należy wyposażyć w opisane w Rozdziale 4 niniejszego Regulaminu, pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.

3. Przed zgromadzeniem odpadów komunalnych w pojemnikach należy je poddać segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie :

1) przeterminowanych leków i chemikaliów w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.,

2) zużytych baterii i akumulatorów,

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

4) opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach,

5) zużytych tekstyliów w tym ubrań,

6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

7) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

8) zużytych opon,

9) odpadów ulegających biodegradacji i zielonych, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,

10) papieru ,

11) szkła i opakowań wielomateriałowych,

12) tworzywa sztucznego ,

13) metali,

14) żużli z kotłów c.o.

15) zmieszanych odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów wyszczególnionych w pkt.1 - 14

4. Przeterminowane leki i chemikalia należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów.

5. Zużyte baterie i akumulatory należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów.

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów.

7. Opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów.

8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów.

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów.

10. Zużyte opony należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów.

11. Odpady zebrane selektywnie, o których mowa w ust. 3 pkt. 9 - 14 i pozostałe odpady zmieszane należy przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady, w terminach wyznaczonych w rocznym harmonogramie odbioru odpadów dostarczanym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady raz do roku.

12. Odpady zebrane selektywnie, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 - 8 należy przekazywać do najbliższego gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów.

13. W zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów należy przestrzegać następujących zasad:

1) następujące frakcje odpadów komunalnych:

- papier, tektura (w tym opakowania gazet, czasopism itd.), metal, tworzywa sztuczne winny być gromadzone w worku z oznakowanym napisem "SUROWCE" o min. objętości o której mowa w § 6 ust. 5 pkt.3,

- opakowania ze szkła winny być gromadzone w worku z oznakowanym napisem "SZKŁO OPAKOWANIOWE" o min. objętości o której mowa w § 6 ust. 5 pkt.3,

- odpady ulegające biodegradacji i zielone winny być gromadzone w pojemniku brązowym o min. objętości, o której mowa w § 6 ust. 3 lub w worku o min. objętości, o której mowa w § 6 ust.5 pkt. 3,

- żużel z kotłów c.o. winien być gromadzony w pojemniku o min. objętości o której mowa w § 6 ust.4,

- zmieszane odpady komunalne winny być gromadzone w pojemniku o min. objętości o której mowa w § 6 ust. 2;

2) worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów dostarczone właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, należy używać zgodnie z przeznaczeniem ;

3) przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy umyć przed złożeniem do worka;

4) opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka;

5) odpady zebrane selektywnie, o których mowa w ust. 3 pkt. 9 - 14 odbierane będą przez przedsiębiorcę odbierajacego odpady sprzed nieruchomości. W terminie określonym harmonogramem należy je wystawić przed wejście na teren nieruchomości lub pozostawić otwartym ogrodzone miejsce dostępne z ulicy; na obszarach górskich, na których dojazd samochodu odbierającego odpady do położonych wysoko nieruchomości nie jest możliwy, ich właściciele mają obowiązek odpady zebrane selektywnie, jak i zmieszane zwieźć do wyznaczonego miejsca położonego przy drodze, którą porusza się samochód przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne w wyznaczonych terminach;

6) wszystkie odpady niebezpieczne wymienione w ust.3 pkt. 1 - 4, należy gromadzić w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć do nich dostęp osób trzecich;

7) do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów należy dostarczyć odpady własnym transportem. Informacje dotyczące lokalizacji gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów oraz godzin jego funkcjonowania dostępne są na stronie internetowej Miasta Żywca: www.zywiec.pl;

14. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez:

1) systematyczne oczyszczanie ze śniegu i lodu,

2) likwidowanie występującej gołoledzi z zastosowaniem środków neutralnych dla środowiska lub środków chemicznych (na zasadach określonych w aktualnie obowiązującym zarządzeniu Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia środków chemicznych oraz warunków ich stosowanie na ulicach, placach i innych drogach województwa śląskiego),

3) pryzmowanie zgarniętego lodu i śniegu w oddaleniu od drzew i w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów,

4) usuwanie błota i innych zanieczyszczeń w sposób nie powodujący pylenia, tj. po skropieniu powierzchni wodą,

15. Zabrania się usuwania na jezdnię śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego.

16. Właściciele nieruchomości, na któych znajdują się obiekty służące do użytku publicznego, są zobowiązani do niezwłocznego usunięcia śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z tych obiektów, a także do ustawienia koszy ulicznych, które należy systematycznie opróżniać, nie dopuszczając do ich przepełnienia.

§ 4. 1. Mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie w następujących miejscach:

1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem że wykonywane jest to na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się w miejscach do tego wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, wyłącznie pod warunkiem iż:

1) powstające odpady nie zanieczyszczają środowiska i są gromadzone w urządzeniach do tego przeznaczonych,

2) naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,

3) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

3. Zabrania się przeprowadzania napraw blacharsko - lakierniczych poza warsztatami prowadzącymi działalność w tym zakresie.

Rozdział 3.
SPOSÓB I CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Miasto Żywiec zapewni następujące możliwości pozbywania się odpadów komunalnych:

1) odbieranie niektórych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, realizowane poprzez przedsiębiorcę odbierającego odpady wybranego przez Miasto Żywiec w drodze przetargu,

2) przyjęcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez gminne punkty selektywnego zbierania odpadów.

3. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:

a) zmieszane odpady komunalne – jeden raz w miesiącu,

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – jeden raz w miesiącu,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji i zielone – jeden raz na dwa tygodnie,

d) żużel z kotłów c.o. – jeden raz w miesiącu,

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej i śródmiejskiej :

a) zmieszane odpady komunalne – jeden raz w tygodniu,

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – jeden raz w tygodniu,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji i zielone – jeden raz w tygodniu,

d) żużel z kotłów c.o. – jeden raz w miesiącu,

3) ze żłobków i przedszkoli:

a) zmieszane odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie,

b) zbierane selektywnie papier, tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – jeden raz na dwa tygodnie,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji i zielone – jeden raz na dwa tygodnie,

d) żużel z kotłów c.o. – w sezonie grzewczym - jeden raz w miesiącu,

4) ze szkół wszelkiego typu:

a) zmieszane odpady komunalne – jeden raz w miesiącu,

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – jeden raz w miesiącu,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji i zielone – jeden raz na dwa tygodnie,

d) żużel z kotłów c.o. – w sezonie grzewczym - jeden raz w miesiącu,

5) ze szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp:

a) zmieszane odpady komunalne – dwa razy w tygodniu,

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania – jeden raz na dwa tygodnie,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji i zielone – jeden raz na dwa tygodnie,

d) żużel z kotłów c.o. – jeden raz w miesiącu,

6) z zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych:

a) zmieszane odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie,

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania – jeden raz na dwa tygodnie,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji i zielone – jeden raz na dwa tygodnie,

d) żużel z kotłów c.o. – jeden raz w miesiącu,

7) z lokali handlowych, usługowych i handlowo – usługowych:

a) zmieszane odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie,

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania – jeden raz na dwa tygodnie,

c) żużel z kotłów c.o. – jeden raz w miesiącu,

8) z punków handlowych poza lokalem:

a) zmieszane odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie,

9) z lokali gastronomicznych:

a) zmieszane odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie,

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania – jeden raz na dwa tygodnie,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji i zielone – jeden raz na dwa tygodnie,

d) żużel z kotłów c.o. – jeden raz w miesiącu,

10) z ulicznych punktów małej gastronomii:

a) zmieszane odpady komunalne – jeden raz w miesiącu,

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania – jeden raz w miesiącu,

11) z targowisk:

a) zmieszane odpady komunalne - jeden raz na dwa tygodnie,

12) z ogródków działkowych:

a) zmieszane odpady komunalne – jeden raz w miesiącu,

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania – jeden raz w miesiącu,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji i zielone – jeden raz na dwa tygodnie,

13) z garaży:

a) zmieszane odpady komunalne - jeden raz w miesiącu,

14) opróżnianie koszy ulicznych oraz zlokalizowanych w parkach, na przystankach i na peronach - sześć razy w tygodniu od poniedziałku do soboty,:

15) z miejsc organizowania imprez masowych - niezwłocznie po zakończeniu imprezy masowej,

16) z terenu cmentarza:

a) zmieszane odpady komunalne – jeden raz w miesiącu,

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania – jeden raz w miesiącu,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji i zielone – jeden raz w miesiącu,

4. Zbiorniki bezodpływowe i osadniki oczyszczalni przydomowych należy opróżniać z niżej wymienioną częstotliwością:

1) wywóz nieczystości ciekłych ma się odbywać z częstotliwością gwarantującą niedopuszczenie do przelania zbiornika bezodpływowego, jednak nie rzadziej niż jeden raz na kwartał;

2) wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków nakazuje się minimum jeden raz w roku.

Rozdział 4.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM .

§ 6. 1. Pojemniki dla potrzeb zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji i zielonych oraz żużlu powinny spełniać następujące wymagania :

1) odpowiadać wymaganiom zawartym w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2048 ze zm.);

2) spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1858);

3) być wykonane z tworzywa lub blachy ocynkowanej,

4) być trwałe i czyste,

5) być wyposażone w szczelną pokrywę zabezpieczającą gromadzone odpady przed dostępem robactwa i zwierząt domowych oraz deszczem i śniegiem,

2. Minimalna objętość pojemników do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych powinna wynosić: 110 l, a minimalna pojemność kontenerów powinna wynosić: 5 m3;

3. Minimalna objętość pojemników do zbiórki odpadów organicznych powinna wynosić:120 l;

4. Minimalna objętość pojemników do zbiórki żużlu powinna wynosić:110 l, a minimalna objetość kontenerów powinna wynosić: 5 m3;

5. worki dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów powinny spełniać następujące wymagania:

1) być wykonane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE lub HDPE;

2) być trwale i czytelnie oznakowane nazwą, numerem telefonu przedsiębiorcy oraz rodzajem odpadów, jakie być mają do niego zbierane;

3) minimalna pojemność worków na surowce wtórne powinna wynosić : 60 l dla szkła, 100 l dla pozostałych surowców;

6. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki lub kontenery na odpady komunalne, o następujących minimalnych pojemnościach, przy założeniu, że częstotliwości wywozu będą nie mniejsze niż przyjęte w § 5 niniejszego Regulaminu:

1) dla obszarów zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej:

- 60l zmieszanych odpadów komunalnych na mieszkańca, jednakże co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na każdą nieruchomość,

- 40 l surowców wtórnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 8 - 11 na mieszkańca, jednakże co najmniej jeden worek o minimalnej pojemności 60 l dla szkła, 100 l dla pozostałych surowców, na każdą nieruchomość,

- 20 l odpadów ulegających biodegradacji i zielonych na mieszkańca, jednakże co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l na każdą nieruchomość,

- 15 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na mieszkańca, jednakże co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na każdą nieruchomość,

2) dla obszarów zabudowy wielorodzinnej, śródmiejskiej;

- 30 l zmieszanych odpadów komunalnych na mieszkańca, jednakże co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na każdą nieruchomość,

- 20 l surowców wtórnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 8 - 11 na mieszkańca, jednakże co najmniej jeden worek o minimalnej pojemności 60 l dla szkła, 100 l dla pozostałych surowców, na każdą nieruchomość,

- 10 l odpadów ulegających biodegradacji i zielonych na mieszkańca, jednakże co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l na każdą nieruchomość,

- 15 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na mieszkańca, jednakże co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na każdą nieruchomość,

3) dla żłobków i przedszkoli:

- 6 l zmieszanych odpadów komunalnych na każde dziecko i pracownika, jednakże co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na każdą nieruchomość,

- 8 l surowców wtórnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 8 - 11 na każde dziecko i pracownika, jednakże co najmniej jeden worek o minimalnej pojemności 60 l dla szkła, 100 l dla pozostałych surowców, na każdą nieruchomość,

- 6 l odpadów ulegających biodegradacji i zielonych na każde dziecko i pracownika, jednakże co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l na każdą nieruchomość (przy prowadzeniu żywienia zbiorowego),

- 8 l żużlu na każde dziecko i pracownika (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe)

4) dla szkół wszelkiego typu:

- 6 l zmieszanych odpadów komunalnych na każdego ucznia, studenta i pracownika, jednakże co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na każdą nieruchomość,

- 8 l surowców wtórnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 8 - 11 na każdego ucznia, studenta i pracownika, jednakże co najmniej jeden worek o minimalnej pojemności 60 l dla szkła, 100 l dla pozostałych surowców, na każdą nieruchomość,

- 6 l odpadów ulegających biodegradacji i zielonych na każdego ucznia, studenta i pracownika, jednakże co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l na każdą nieruchomość (przy prowadzeniu żywienia zbiorowego),

- 8 l żużlu na każdego ucznia, studenta i pracownika(dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe)

5) dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp.:

- 40 l zmieszanych odpadów komunalnych na jedno łóżko, jednakże co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na każdą nieruchomość,

- 40 l surowców wtórnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 8 - 11 na jedno łóżko, jednakże co najmniej jeden worek o minimalnej pojemności 60 l dla szkła, 100 l dla pozostałych surowców, na każdą nieruchomość,

- 20 l odpadów ulegających biodegradacji i zielonych na jedno łóżko, jednakże co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l na każdą nieruchomość (przy prowadzeniu żywienia zbiorowego),

- 8 l żużlu na jedno łóżko (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe)

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych:

- 20 l zmieszanych odpadów komunalnych na każdego zatrudnionego pracownika, jednakże co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na każdą nieruchomość,

- 30 l surowców wtórnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 8 - 11 na każdego zatrudnionego pracownika, jednakże co najmniej jeden worek o minimalnej pojemności 60 l dla szkła, 100 l dla pozostałych surowców, na każdą nieruchomość,

- 5 l odpadów ulegających biodegradacji i zielonych na każdego zatrudnionego pracownika, jednakże co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l na każdą nieruchomość (przy prowadzeniu żywienia zbiorowego),

- 8 l żużlu na każdego zatrudnionego pracownika (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe)

7) dla lokali handlowych, usługowych i handlowo - usługowych:

- 50 l zmieszanych odpadów komunalnych na każde 10 m2powierzchni handlowej, jednakże co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na każdy lokal,

- 50 l surowców wtórnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 8 - 11 na każde 10 m2powierzchni handlowej, jednakże co najmniej jeden worek o minimalnej pojemności 60 l dla szkła, 100 l dla pozostałych surowców, na każdy lokal,

- 10 l odpadów ulegających biodegradacji i zielonych na każde 10 m2powierzchni handlowej, jednakże co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l na każdy lokal (dla lokali prowadzących handel owocami i warzywami),

- 8 l żużlu na każde 10 m2powierzchni handlowej (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe)

8) dla punków handlowych poza lokalem

- 10 l zmieszanych odpadów komunalnych na na każdego zatrudnionego pracownika, jednakże co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na każdy punkt,

9) dla lokali gastronomicznych :

- 10 l zmieszanych odpadów komunalnych na jedno miejsce konsumpcyjne, jednakże co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na każdy lokal,

- 5l surowców wtórnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 8 - 11 na jedno miejsce konsumpcyjne, jednakże co najmniej jeden worek o minimalnej pojemności 60 l dla szkła, 100 l dla pozostałych surowców, na każdy lokal,

- 5 l odpadów ulegających biodegradacji i zielonych na jedno miejsce konsumpcyjne, jednakże co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l na każdy lokal,

- 8 l żużlu na jedno miejsce konsumpcyjne (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe)

10) dla ulicznych punktów małej gastronomii

- zmieszane odpady komunalne - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l ,

- surowce wtórne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 8 - 11 - co najmniej jeden worek o minimalnej pojemności 60 l,

11) dla targowisk:

- 50 l zmieszanych odpadów komunalnych na każde stanowisko/punkt handlowy, jednakże co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l ,

12) dla ogródków działkowych:

- 50 l zmieszanych odpadów komunalnych na każde 10m2działki w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, jednakże co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na każdą działkę,

- 6 l surowców wtórnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 8 - 11 na każde 10m2działki od 1 marca do 31 października, jednakże co najmniej jeden worek o minimalnej pojemności 60 l dla szkła, 100 l dla pozostałych surowców, na każdą działkę,

- 30 l odpadów ulegających biodegradacji i zielonych na każde 10m2działki od 1 marca do 31 października każdego roku, jednakże co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l na każdą działkę,

13) dla garaży:

- 30 l zmieszanych odpadów komunalnych na każde 10 garaży, jednakże co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l,

14) dla przystanków i dworców autobusowych oraz kolejowych, do rozstawienia na chodnikach, chodnikach przy drogach publicznych, placach, parkingach, parkach, zieleńcach, itp. miejscach publicznych – przy uwzględnieniu intensywności ruchu użytkowników,

15) w miejscu organizowania imprez masowych, co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l oraz worek o minimalnej pojemności 60 l na każde 50 m2powierzchni.

16) dla cmentarzy:

- 5 l zmieszanych odpadów komunalnych na każde 10 miejsc pochówku - jednak co najmniej jeden pojemnik 1100 l,

- 5 l surowców wtórnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 8 - 11 na każde 10 miejsc pochówku- jednak co najmniej jeden pojemnik 1100 l,

- 5 l odpadów ulegających biodegradacji i zielonych na każde 10 miejsc pochówku - jednak co najmniej jeden pojemnik 1100 l.

7. W przypadkach określonych w punktach 5-9, jeśli jest prowadzona działalność spożywcza lub gastronomiczna, należy dodatkowo na zewnątrz poza lokalem, ustawić w miejscu ogólnodostępnym dostateczną ilość koszy ulicznych oznakowanych przez właściciela.

§ 7. 1. Od właścicieli nieruchomości wymaga się przestrzegania standardów utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w taki sposób aby:

a) pojemnik po jego opróżnieniu nie wydzielał nieprzyjemnych zapachów;

b) pojemnik nie był uszkodzony lub pozbawiony jakiejś części, np. pokrywy;

2. Utrzymanie należytego stanu technicznego i sanitarnego pojemników właściciele nieruchomości mogą zlecić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne.

§ 8. Należy przestrzegać następujących zasad zachowania bezpieczeństwa podczas eksploatacji pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych:

1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych lekarstw, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących z działalności gospodarczej;

2) zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;

3) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru, tworzyw sztucznych, metali nie wrzucać:

a) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,

b) kalki technicznej,

c) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów;

d) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,

e) nieumytych opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,

f) opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych,

g) metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą ,

4) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła nie wrzucać:

a) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki),

b) luster,

c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

e) szyb samochodowych.

5) zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.

6) zabrania się składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a także wynoszenia ich do koszy ulicznych i podrzucania do pojemników stanowiących cudzą własność.

§ 9. Nieprzestrzeganie wymogów określonych w § 8 może spowodować odmowę odbioru odpadów przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

Rozdział 5.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI.

§ 10. 1. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości kompostowania odpadów zielonych w obrębie tej nieruchomości, na której powstają odpady zielone.

2. Właściciele nieruchomości w celu zminimalizowania powstawania odpadów komunalnych obowiązani są do ograniczenia używania jednorazowych toreb (opakowań);

Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU.

§ 11. 1. Obowiązkiem właścicieli zwierząt domowych jest:

1) wyprowadzanie psów na smyczy, a w przypadku psów ras agresywnych w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jednie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy właściciel psa sprawuje pełną kontrolę nad jego zachowaniem, a pies pozostał w kagańcu,

2) przewożenie środkami komunikacji publicznej psów wyłącznie w kagańcu i na smyczy, a pozostałych zwierząt w zamkniętych i przewiewnych koszykach lub pojemnikach;

3) utrzymywanie miejsca bytowania zwierząt w czystości i porządku;

4) niezwłoczne usuwanie odchodów pozostawionych przez posiadane zwierzęta w miejscach użyteczności publicznej takich jak: ścieżki i chodniki dla pieszych, place, parkingi, zieleńce, klatki schodowe, windy itd. do umieszczonych w tych miejscach lub w pobliżu, właściwie oznaczonych pojemników. Z tego obowiązku zwolnione są osoby niewidome, korzystające z pomocy psa – przewodnika;

Rozdział 7.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH.

§ 12. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz futerkowych w rejonie śródmieścia miasta Żywca, wytyczonego ulicami: Al. Piłsudskiego, ul. Witosa / ul. Handlowa, Al. Legionów / Al. Wolności, Ul. Żeromskiego.

2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich, oprócz drobiu i zwierząt futerkowych,
w ścisłej zabudowie mieszkaniowej i na terenach ogródków działkowych.

3. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich – drobiu (oprócz strusi) i zwierząt futerkowych (oprócz lisów, tchórzy i jenotów) na prywatnych posesjach w obrębie osiedli o luźnej zabudowie i na terenach niezabudowanych pod warunkiem, że działalność ta nie będzie sprawiała uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i będzie prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach dotyczących prawa budowlanego, ochrony środowiska, ochrony zwierząt oraz z zachowaniem warunków higieniczno-sanitarnych.

Rozdział 8.
WYZNACZENIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA.

§ 13. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzania skutecznej deratyzacji przez wszystkich właścicieli nieruchomości, położonych w granicach administracyjnych Miasta Żywca.

2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się raz na jeden rok, w terminie od 1 do 15 kwietnia, na nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, obiektami służby zdrowia, obiektami żywienia zbiorowego oraz w obrębie których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie.

3. Deratyzację na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, obiektach użyteczności publicznej oraz obsługi ludności przeprowadza się w miarę potrzeby.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Sp. z o.o.

RESET2 Sp. z o.o. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »