| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 25/I/2013 Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Boronów

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie przekazania dotacji na pokrycie części kosztów funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego w Lublińcu, dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej

Na podstawie Na podstawie art. 216 ust. 2   pkt 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), uchwały Nr 96/XXVIII/2012 Rady Gminy Boronów z   dnia 27 grudnia 2012r. w   sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Boronów na rok 2013r”, uchwały Nr 95/XXVIII/2012 Rady Gminy w   Boronowie z   dnia 27 grudnia 2012r. w   sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Boronów na rok 2012” i   uchwały Nr 48/VI/2007 Rady Gminy w   Boronowie z   dnia 30 marca 2007r. w   sprawie powierzenia Gminie Lubliniec zadania publicznego oraz uchwały Nr 102/XI/07 Rady Miejskiej w   Lublińcu z   dnia 27 czerwca 2007r. w   sprawie przejęcia przez Gminę Lubliniec od gmin; Kochanowice, Pawonków, Boronów, Ciasna, Koszęcin , Herby wykonywania zadania publicznego z   zakresu pomocy społecznej.    

Gmina Lubliniec ul. Paderewskiego 5   42-700 Lubliniec NIP 575-187-84-73 reprezentowana przez Burmistrza Miasta Lubliniec – Edwarda Maniurę, zwanego dalej „Burmistrzem”    

oraz Gmina Boronów ul.Dolna 2, 42-283 Boronów NIP 575-18-65-358 reprezentowana przez Wójta Gminy Boronów – Rufina Majchrzyka zwanego dalej „Wójtem”    

zawierają porozumienie następującej treści:    

§   1.   Punkt Konsultacyjny w   Lublińcu dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i   ofiar przemocy domowej będzie świadczył usługi w   zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i   prawnej również mieszkańcom gminy Boronów.    

§   2.   1.   Wójt przekaże dotację na pokrycie części kosztów funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego w   Lublińcu.    

2.   Dotacja będzie przekazana na rachunek Urzędu Miejskiego w   Lublińcu: ING BSK SA o/Cz-wa 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 w   terminie do 31 marca 2013r.    

§   3.   1.   Wysokość dotacji w   roku 2013 za okres od stycznia do grudnia wynosi: 1   300 zł słownie: tysiąc trzysta złotych.    

2.   Na podstawie aneksu do Porozumienia może ulec zmianie wysokość dotacji przekazanej przez Wójta.    

§   4.   Burmistrz przekaże Wójtowi w   terminie do 31 stycznia 2014 roku sprawozdanie roczne z   działalności Punktu Konsultacyjnego, w   szczególności zawierające informacje w   zakresie korzystania z   usług Punktu Konsultacyjnego przez mieszkańców gminy Boronów.    

§   5.   1.   Porozumienie zawarto na okres do 31 grudnia 2013r.    

2.   Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego rozwiązania niniejszego Porozumienia z   zachowaniem 1   miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.    

3.   Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron, w   każdym czasie na mocy porozumienia stron.    

4.   Przy wcześniejszym rozwiązaniu Porozumienia dotacja winna być zwrócona w   terminie 30 dni od upływu okresu rozwiązania Porozumienia. Wysokość zwróconej dotacji ustalona będzie proporcjonalnie do czasu obowiązywania Porozumienia.    

§   6.   Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.    

§   7.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązywania od 1   stycznia 2013 roku i   podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.    

 

Wójt  


mgr   Rufin   Majchrzyk

Burmistrz  


mgr   Edward   Maniura

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Jaszczak

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »