| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 25/I/2013 Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Boronów

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie przekazania dotacji na pokrycie części kosztów funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego w Lublińcu, dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej

Na podstawie Na podstawie art. 216 ust. 2   pkt 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), uchwały Nr 96/XXVIII/2012 Rady Gminy Boronów z   dnia 27 grudnia 2012r. w   sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Boronów na rok 2013r”, uchwały Nr 95/XXVIII/2012 Rady Gminy w   Boronowie z   dnia 27 grudnia 2012r. w   sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Boronów na rok 2012” i   uchwały Nr 48/VI/2007 Rady Gminy w   Boronowie z   dnia 30 marca 2007r. w   sprawie powierzenia Gminie Lubliniec zadania publicznego oraz uchwały Nr 102/XI/07 Rady Miejskiej w   Lublińcu z   dnia 27 czerwca 2007r. w   sprawie przejęcia przez Gminę Lubliniec od gmin; Kochanowice, Pawonków, Boronów, Ciasna, Koszęcin , Herby wykonywania zadania publicznego z   zakresu pomocy społecznej.    

Gmina Lubliniec ul. Paderewskiego 5   42-700 Lubliniec NIP 575-187-84-73 reprezentowana przez Burmistrza Miasta Lubliniec – Edwarda Maniurę, zwanego dalej „Burmistrzem”    

oraz Gmina Boronów ul.Dolna 2, 42-283 Boronów NIP 575-18-65-358 reprezentowana przez Wójta Gminy Boronów – Rufina Majchrzyka zwanego dalej „Wójtem”    

zawierają porozumienie następującej treści:    

§   1.   Punkt Konsultacyjny w   Lublińcu dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i   ofiar przemocy domowej będzie świadczył usługi w   zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i   prawnej również mieszkańcom gminy Boronów.    

§   2.   1.   Wójt przekaże dotację na pokrycie części kosztów funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego w   Lublińcu.    

2.   Dotacja będzie przekazana na rachunek Urzędu Miejskiego w   Lublińcu: ING BSK SA o/Cz-wa 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 w   terminie do 31 marca 2013r.    

§   3.   1.   Wysokość dotacji w   roku 2013 za okres od stycznia do grudnia wynosi: 1   300 zł słownie: tysiąc trzysta złotych.    

2.   Na podstawie aneksu do Porozumienia może ulec zmianie wysokość dotacji przekazanej przez Wójta.    

§   4.   Burmistrz przekaże Wójtowi w   terminie do 31 stycznia 2014 roku sprawozdanie roczne z   działalności Punktu Konsultacyjnego, w   szczególności zawierające informacje w   zakresie korzystania z   usług Punktu Konsultacyjnego przez mieszkańców gminy Boronów.    

§   5.   1.   Porozumienie zawarto na okres do 31 grudnia 2013r.    

2.   Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego rozwiązania niniejszego Porozumienia z   zachowaniem 1   miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.    

3.   Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron, w   każdym czasie na mocy porozumienia stron.    

4.   Przy wcześniejszym rozwiązaniu Porozumienia dotacja winna być zwrócona w   terminie 30 dni od upływu okresu rozwiązania Porozumienia. Wysokość zwróconej dotacji ustalona będzie proporcjonalnie do czasu obowiązywania Porozumienia.    

§   6.   Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.    

§   7.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązywania od 1   stycznia 2013 roku i   podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.    

 

Wójt  


mgr   Rufin   Majchrzyk

Burmistrz  


mgr   Edward   Maniura

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ASiW

Obsługa prawna i wsparcie przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »