| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu Kłobuckiego; Zarządu Powiatu Oleskiego

z dnia 13 sierpnia 2012r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych


 

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych  

pomiędzy  

Powiatem Kłobuckim   reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w   Kłobucku, w   imieniu którego działają:  

1. Starosta Kłobucki – Roman Minkina  

2. Wicestarosta – Henryk Kiepura  

zwanym dalej „   Powierzającym   ”,  

a  

Powiatem Oleskim   reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Oleskiego, w   imieniu którego działają:  

1. Starosta Oleski – Jan Kus  

2. Wicestarosta – Stanisław Belka  

zwanym dalej „   Przyjmującym    


 

Działając na podstawie uchwały Nr 29/IV/2002 Rady Powiatu Kłobuckiego z   dnia 23 grudnia 2002r. w   sprawie zlecania zadań w   zakresie edukacji publicznej innym powiatom i   gminom w   związku z   realizacją zadań określonych w   art. 5a ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004. r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) oraz uchwały Nr IX/64/03 Rady Powiatu w   Oleśnie z   dnia 30 czerwca 2003r. w   sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w   związku z   realizacją zadań określonych w   art. 5a ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), strony porozumienia ustalają co następuje:  

§   1.   1.   Przyjmujący umożliwia kształcenie w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Kłobucki w   Ośrodku Dokształcania Zawodowego w   Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w   Dobrodzieniu, przy ul. Oleskiej 7, zwanym dalej Ośrodkiem Dokształcania Zawodowego, zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 7   lutego 2012r. w   sprawie ramowych planów nauczania w   szkołach publicznych (Dz. U. z   2012r. poz. 204).  

2.   Przyjmujący zapewnia uczniom skierowanym na kurs niezbędne warunki do nauki, zakwaterowania i   wyżywienia.  

3.   Zakwaterowanie i   wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów.  

4.   Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe działające w   imieniu Powierzającego, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do Ośrodka Dokształcania Zawodowego imienny wykaz uczniów poszczególnych szkół zawodowych do kształcenia w   Ośrodku Dokształcania Zawodowego.  

§   2.   1.   Powierzający zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według iloczynu liczby uczniów faktycznie przeszkolonych w   danym roku i   kosztu kształcenia jednego ucznia na kursie w   wysokości:  

● kurs dla klasy I   – 4   tygodniowy – 380 zł;  

● kurs dla klas II – 4   tygodniowy – 380 zł;  

● kurs dla klas III – 4   tygodniowy – 380 zł.  

2.   Należność za każdy kurs przekaże Powierzający przelewem na konto Ośrodka Dokształcania Zawodowego w   Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w   Dobrodzieniu, przy ul. Oleskiej 7   - ING Bank Śląski O/Dobrodzień 08 1050 1171 1000 0022 1204 6987 w   terminie 21 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego działający w   imieniu Przyjmującego.  

3.   Przekazujący upoważnia do zapłaty kosztów szkoły zawodowe prowadzone przez Powiat Kłobucki, które kierują do kształcenia swych uczniów.  

§   3.   1.   Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas roku szkolnego 2012/2013.  

2.   Strony przewidują możliwość przedłużenia czasu obowiązywania porozumienia na następne lata szkolne, przy czym podpisanie stosownego aneksu powinno nastąpić najpóźniej do 31 sierpnia roku poprzedzającego nowy rok szkolny.  

§   4.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem zawarcia, z   mocą obowiązującą od dnia 1   września 2012r.  

§   5.   Spory mogące powstać ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd Powszechny.  

§   6.   W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§   7.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dziennikach Urzędowych Województwa Śląskiego i   Opolskiego.  

§   8.   Jakiekolwiek zmiany w   treści niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.  

§   9.   Porozumienie sporządza się w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

 

Powierzający  


Starosta Kłobucki  


Roman   Minkina


Wicestarosta  


Henryk   Kiepura

Przyjmujący  


Starosta Oleski  


Jan   Kus


Wicestarosta  


Stanisław   Belka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »