| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV.197.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie nadania statutu Zespołowi Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6a oraz art.40 ust.2 pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym  
(Dz. U   2001 nr 142 poz. 1591 j.t z   póżn zmianami)  

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój u   c h w   a l a:  
STATUT ZESPOŁU OGNISK WYCHOWAWCZYCH W   JASTRZĘBIU-ZDROJU  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Zespół Ognisk Wychowawczych w   Jastrzębiu – Zdroju, zwany dalej „Zespołem Ognisk Wychowawczych” lub „ZOW”, jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego, realizującą zadania Miasta Jastrzębie – Zdrój w   zakresie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.  

§   2.   Zespół Ognisk Wychowawczych działa na podstawie poniżej wymienionych aktów prawnych:  

1)   Ustawa z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.);  

2)   Ustawa z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.);  

3)   Ustawa z   dnia 21 listopada 2008r. o   pracownikach samorządowych (Dz. U. Z   2008r. Nr 223, poz. 1458 z   późn. zm.);  

4)   Ustawa z   dnia 29 września 1994r. o   rachunkowości (Dz. U. z   2009r. Nr 152, poz. 1223 z   późn. zm.);  

5)   Ustawa z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodzin i   systemie pieczy zastepczej (Dz. U. z   2011r. Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.);  

6)   Konwencja o   Prawach Dziecka (Dz. U. z   1991r. Nr 120, poz. 526 z   późn. zm.);  

7)   Rozporządzenie Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 22 grudnia 2011r. w   sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720);  

8)   Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z   dnia 23 grudnia w   sprawie udzielenia pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z   2005r. Nr 6, poz. 45 z   późn. zm.);  

9)   niniejszy statut.  

§   3.   Zespół Ognisk Wychowawczych działa zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa, uchwałami organów Miasta Jastrzębie – Zdrój, zarządzeniami Prezydenta, oraz zarządzeniami i   poleceniami dyrektora ZOW.  

1.   Organizacje i   zasady funkcjonowania Zespołu Ognisk Wychowawczych określa regulamin         organizacyjny.  

Rozdział 2.
Cele i   zadania  

§   4.   ZOW w   zakresie realizowanych zadań zapewnia dzieciom objętym opieką całodobową opiekę oraz wychowanie, realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego.  

§   5.   Do zadań Zespołu Ognisk Wychowawczych należy:  

1.   Zapewnienie dzieciom niezbędnych potrzeb opiekuńczo – wychowawczych, bytowych  
i rozwojowych na poziomie obowiązujących standardów opieki i   wychowania.  

2.   Opieka i   wychowanie polegające na indywidualnej pracy z   dzieckiem i   rodziną.  

3.   Praca z   rodziną dziecka w   celu usprawnienia jej umiejętności opiekuńczo – wychowawczych.  

4.   Przygotowanie dzieci do samodzielnego życia.  

Rozdział 3.

Siedziba, organizacja i   obszar działania  

§   6.   1.   Siedzibą Zespołu Ognisk Wychowawczych jest Miasto Jastrzębie – Zdrój.  

2.   Podmiotem prowadzącym ZOW jest Miasto Jastrzębie – Zdrój.  

1)   Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Ognisk Wychowawczych sprawuje Wojewoda Śląski.  

2)   Bieżący nadzór nad działalnością ZOW sprawuje Prezydent Miasta Jastrzębie – Zdrój przy pomocy Naczelnika Wydziału Zdrowia i   Polityki Społecznej.  

§   7.   1.   Zespół Ognisk Wychowawczych jest placówką przeznaczoną dla dzieci powyżej 7   roku życia przez okres 4   lat od dnia wejścia w   życie ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r o   wspieraniu rodzin  
i systemie pieczy zastępczej, a   po upływie 4   lat od wejścia w   życie powyższej ustawy  
w placówce mogą przebywać dzieci powyżej 10 roku życia do pełnoletności.  

2.   Wychowanek po uzyskaniu pełnoletności może przebywać w   placówce na dotychczasowych zasadach do ukończenia przez niego 25 roku życia pod warunkiem kontynuacji przez wychowanka nauki.  

§   8.   W ramach Zespołu Ognisk Wychowawczych w   Jastrzębiu – Zdroju działają:  

1.   Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego przy ul. Opolskiej 7, która dysponuje odpowiednio:  

1)   Grupą dzieci małych, w   wieku od 7   do 9   roku życia (lub młodszych w   przypadkach regulowanych ustawą) w   ilości 12 miejsc.  

2)   Grupą dzieci średnich, w   wieku od 9   do 12 roku życia, w   ilości 10 miejsc.  

3)   Grupą dzieci starszych, w   wieku od 12 do 14 roku życia, w   ilości 8   miejsc.  

2.   Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego przy ul. Turystycznej 23, która dysponuje odpowiednio:  

1)   Grupą przygotowującą do usamodzielnienia, w   wieku od 14 do 16 roku życia, w   ilości 12 miejsc.  

2)   Grupą usamodzielnienia, w   wieku od 16 do 18 roku życia (lub starszych w   przypadkach uregulowanych ustawą) w   ilości 10 miejsc.  

§   9.   Teren działalności Zespołu Ognisk Wychowawczych obejmuje powiat Miasta Jastrzębie – Zdrój oraz  
w miarę wolnych miejsc także teren Rzeczpospolitej Polskiej.  

§   10.   Zespół Ognisk Wychowawczych posługuje się pieczęcią o   następującej treści:  

Zespół Ognisk Wychowawczych  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
ul. Opolska 7  
NIP 633-18-24-399  
tel. (032 / 4767406)  

Rozdział 4.
Organy i   struktura organizacyjna  

§   11.   1.   Placówkę reprezentuje Dyrektor Zespołu Ognisk Wychowawczych.  

2.   Dyrektor jest kierownikiem w   Zespole Ognisk Wychowawczych, zwierzchnikiem służbowym pracowników ZOW oraz dokonuje czynności z   zakresu prawa pracy w   imieniu ZOW.  

3.   Dyrektor ZOW jest upoważniony do zatrudniania i   zwalniania pracowników.  

4.   Dyrektor gospodaruje środkami finansowymi Zespołu Ognisk Wychowawczych, ponosi odpowiedzialność za wyniki jej działania, zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego i   efektywnego funkcjonowania.  

5.   Dyrektor kieruje Zespołem Ognisk Wychowawczych.  

6.   Prawa pracowników ZOW określa ustawa o   pracownikach samorządowych, Karta Nauczyciela, Kodeks pracy, regulamin pracy oraz inne obowiązujące w   tym zakresie przepisy prawa.  

7.   Karta Nauczyciela reguluje prawa pracowników do końca grudnia 2013r. zgodnie  
z przepisami ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r o   wspieraniu rodzin i   systemie pieczy zastępczej.  

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa  

§   12.   Zespół Ognisk Wychowawczych jest jednostką budżetową i   prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych.  

2.   Podstawą gospodarki finansowej Zespołu Ognisk Wychowawczych jest plan dochodów  
i wydatków zwany planem finansowym.  

3.   Zespół Ognisk Wychowawczych prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami.  

4.   Majątek Zespołu Ognisk Wychowawczych jest własnością Miasta Jastrzębie – Zdrój i   może być wykorzystany jedynie do realizacji celów związanych z   działalnością statutową.  

5.   Zespół Ognisk Wychowawczych gospodaruje samodzielnie przydzieloną i   nabytą częścią mienia Miasta Jastrzębie – Zdrój. Organizacje i   zasady funkcjonowania Zespołu Ognisk Wychowawczych określa regulamin         organizacyjny.  

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§   13.   1.   Traci moc Uchwała nr LI/654/2010 z   dnia 28 stycznia 2010 r. w   sprawie nadania statutu Zespołowi Ognisk Wychowawczych w   Jastrzębiu – Zdroju.  

2.   Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Ognisk Wychowawczych w   Jastrzębiu – Zdroju.  

3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  


mgr   Andrzej   Kinasiewicz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »