| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV.197.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie nadania statutu Zespołowi Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6a oraz art.40 ust.2 pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym  
(Dz. U   2001 nr 142 poz. 1591 j.t z   póżn zmianami)  

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój u   c h w   a l a:  
STATUT ZESPOŁU OGNISK WYCHOWAWCZYCH W   JASTRZĘBIU-ZDROJU  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Zespół Ognisk Wychowawczych w   Jastrzębiu – Zdroju, zwany dalej „Zespołem Ognisk Wychowawczych” lub „ZOW”, jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego, realizującą zadania Miasta Jastrzębie – Zdrój w   zakresie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.  

§   2.   Zespół Ognisk Wychowawczych działa na podstawie poniżej wymienionych aktów prawnych:  

1)   Ustawa z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.);  

2)   Ustawa z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.);  

3)   Ustawa z   dnia 21 listopada 2008r. o   pracownikach samorządowych (Dz. U. Z   2008r. Nr 223, poz. 1458 z   późn. zm.);  

4)   Ustawa z   dnia 29 września 1994r. o   rachunkowości (Dz. U. z   2009r. Nr 152, poz. 1223 z   późn. zm.);  

5)   Ustawa z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodzin i   systemie pieczy zastepczej (Dz. U. z   2011r. Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.);  

6)   Konwencja o   Prawach Dziecka (Dz. U. z   1991r. Nr 120, poz. 526 z   późn. zm.);  

7)   Rozporządzenie Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 22 grudnia 2011r. w   sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720);  

8)   Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z   dnia 23 grudnia w   sprawie udzielenia pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z   2005r. Nr 6, poz. 45 z   późn. zm.);  

9)   niniejszy statut.  

§   3.   Zespół Ognisk Wychowawczych działa zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa, uchwałami organów Miasta Jastrzębie – Zdrój, zarządzeniami Prezydenta, oraz zarządzeniami i   poleceniami dyrektora ZOW.  

1.   Organizacje i   zasady funkcjonowania Zespołu Ognisk Wychowawczych określa regulamin         organizacyjny.  

Rozdział 2.
Cele i   zadania  

§   4.   ZOW w   zakresie realizowanych zadań zapewnia dzieciom objętym opieką całodobową opiekę oraz wychowanie, realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego.  

§   5.   Do zadań Zespołu Ognisk Wychowawczych należy:  

1.   Zapewnienie dzieciom niezbędnych potrzeb opiekuńczo – wychowawczych, bytowych  
i rozwojowych na poziomie obowiązujących standardów opieki i   wychowania.  

2.   Opieka i   wychowanie polegające na indywidualnej pracy z   dzieckiem i   rodziną.  

3.   Praca z   rodziną dziecka w   celu usprawnienia jej umiejętności opiekuńczo – wychowawczych.  

4.   Przygotowanie dzieci do samodzielnego życia.  

Rozdział 3.

Siedziba, organizacja i   obszar działania  

§   6.   1.   Siedzibą Zespołu Ognisk Wychowawczych jest Miasto Jastrzębie – Zdrój.  

2.   Podmiotem prowadzącym ZOW jest Miasto Jastrzębie – Zdrój.  

1)   Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Ognisk Wychowawczych sprawuje Wojewoda Śląski.  

2)   Bieżący nadzór nad działalnością ZOW sprawuje Prezydent Miasta Jastrzębie – Zdrój przy pomocy Naczelnika Wydziału Zdrowia i   Polityki Społecznej.  

§   7.   1.   Zespół Ognisk Wychowawczych jest placówką przeznaczoną dla dzieci powyżej 7   roku życia przez okres 4   lat od dnia wejścia w   życie ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r o   wspieraniu rodzin  
i systemie pieczy zastępczej, a   po upływie 4   lat od wejścia w   życie powyższej ustawy  
w placówce mogą przebywać dzieci powyżej 10 roku życia do pełnoletności.  

2.   Wychowanek po uzyskaniu pełnoletności może przebywać w   placówce na dotychczasowych zasadach do ukończenia przez niego 25 roku życia pod warunkiem kontynuacji przez wychowanka nauki.  

§   8.   W ramach Zespołu Ognisk Wychowawczych w   Jastrzębiu – Zdroju działają:  

1.   Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego przy ul. Opolskiej 7, która dysponuje odpowiednio:  

1)   Grupą dzieci małych, w   wieku od 7   do 9   roku życia (lub młodszych w   przypadkach regulowanych ustawą) w   ilości 12 miejsc.  

2)   Grupą dzieci średnich, w   wieku od 9   do 12 roku życia, w   ilości 10 miejsc.  

3)   Grupą dzieci starszych, w   wieku od 12 do 14 roku życia, w   ilości 8   miejsc.  

2.   Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego przy ul. Turystycznej 23, która dysponuje odpowiednio:  

1)   Grupą przygotowującą do usamodzielnienia, w   wieku od 14 do 16 roku życia, w   ilości 12 miejsc.  

2)   Grupą usamodzielnienia, w   wieku od 16 do 18 roku życia (lub starszych w   przypadkach uregulowanych ustawą) w   ilości 10 miejsc.  

§   9.   Teren działalności Zespołu Ognisk Wychowawczych obejmuje powiat Miasta Jastrzębie – Zdrój oraz  
w miarę wolnych miejsc także teren Rzeczpospolitej Polskiej.  

§   10.   Zespół Ognisk Wychowawczych posługuje się pieczęcią o   następującej treści:  

Zespół Ognisk Wychowawczych  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
ul. Opolska 7  
NIP 633-18-24-399  
tel. (032 / 4767406)  

Rozdział 4.
Organy i   struktura organizacyjna  

§   11.   1.   Placówkę reprezentuje Dyrektor Zespołu Ognisk Wychowawczych.  

2.   Dyrektor jest kierownikiem w   Zespole Ognisk Wychowawczych, zwierzchnikiem służbowym pracowników ZOW oraz dokonuje czynności z   zakresu prawa pracy w   imieniu ZOW.  

3.   Dyrektor ZOW jest upoważniony do zatrudniania i   zwalniania pracowników.  

4.   Dyrektor gospodaruje środkami finansowymi Zespołu Ognisk Wychowawczych, ponosi odpowiedzialność za wyniki jej działania, zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego i   efektywnego funkcjonowania.  

5.   Dyrektor kieruje Zespołem Ognisk Wychowawczych.  

6.   Prawa pracowników ZOW określa ustawa o   pracownikach samorządowych, Karta Nauczyciela, Kodeks pracy, regulamin pracy oraz inne obowiązujące w   tym zakresie przepisy prawa.  

7.   Karta Nauczyciela reguluje prawa pracowników do końca grudnia 2013r. zgodnie  
z przepisami ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r o   wspieraniu rodzin i   systemie pieczy zastępczej.  

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa  

§   12.   Zespół Ognisk Wychowawczych jest jednostką budżetową i   prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych.  

2.   Podstawą gospodarki finansowej Zespołu Ognisk Wychowawczych jest plan dochodów  
i wydatków zwany planem finansowym.  

3.   Zespół Ognisk Wychowawczych prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami.  

4.   Majątek Zespołu Ognisk Wychowawczych jest własnością Miasta Jastrzębie – Zdrój i   może być wykorzystany jedynie do realizacji celów związanych z   działalnością statutową.  

5.   Zespół Ognisk Wychowawczych gospodaruje samodzielnie przydzieloną i   nabytą częścią mienia Miasta Jastrzębie – Zdrój. Organizacje i   zasady funkcjonowania Zespołu Ognisk Wychowawczych określa regulamin         organizacyjny.  

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§   13.   1.   Traci moc Uchwała nr LI/654/2010 z   dnia 28 stycznia 2010 r. w   sprawie nadania statutu Zespołowi Ognisk Wychowawczych w   Jastrzębiu – Zdroju.  

2.   Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Ognisk Wychowawczych w   Jastrzębiu – Zdroju.  

3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  


mgr   Andrzej   Kinasiewicz

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »