| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/152/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzanowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 t.j.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu

Rada Miejska w Krzanowicach
uchwala :

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzanowice stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Tumulka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/ 152 /2012
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY KRZANOWICE
SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

Str. 3

ROZDZIAŁ 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

Str. 8

ROZDZIAŁ 3

Zasady ogólne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów

Str. 13

ROZDZIAŁ 4

Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych

Str. 15

ROZDZIAŁ 5

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

Str. 15

ROZDZIAŁ 6

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione

Str. 19

ROZDZIAŁ 7

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi

Str. 20

ROZDZIAŁ 8

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

Str. 21

ROZDZIAŁ 9

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

Str. 22

ROZDZIAŁ 10

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

Str. 22

ROZDZIAŁ 11

Postanowienia końcowe

Str. 23

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzanowice, w szczególności dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, opakowań wielomateriałowych;

b) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów, parków i zieleńców;

c) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin;

d) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

e) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach;

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zmianami);

2) nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu Cywilnego, z którego wynika, iż istnieją następujące rodzaje nieruchomości:

a) nieruchomości gruntowe (zabudowane lub niezabudowane), które ze względu na przeznaczenie gospodarcze dzielą się na:

- nieruchomości rolne,

- nieruchomości leśne

- inne nieruchomości zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę;

b) nieruchomości budynkowe ,

- nieruchomości zamieszkałe – budynki, w których właściciele zamieszkują przez cały rok

- nieruchomości niezamieszkałe – budynki w których właściciele zamieszkują tylko okresowo itp. w sezonie letnim (np. domki letniskowe) a także inne budynki nie wykorzystywane do celów bytowych mieszkańców

c) nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne i lokale użytkowe);

3) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mającymi obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku, przy czym:

a) na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy dowykonawcy robót budowlanych;

b) na terenie przystanków komunikacyjnych obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się błota,śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służącekomunikacji publicznej;

c) na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, należą do zarządcy drogi ; do obowiązków zarządcy drogi należy także usuwanie innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości ;

d) na chodnikach obowiązki utrzymania czystości i porządku, uprzątnięcia i pozbywanie się błota, śniegu, lodu, należą do właścicieli posesji przylegających do tych chodników , natomiast jeżeli zarządcy drogi, na pozostałych chodnikach nie graniczących z prywatnymi posesjami obowiązki utrzymania czystości, uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników należą do zarządcy drogi

4) urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów ustawione wzdłuż pasa drogowego – należy przez to rozumieć kosze uliczne , - obowiązki utrzymania czystości i porządku poprzez zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w tych urządzeniach oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, należy do zarządcy drogi

5) właścicielu lokalu – w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali oraz posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o spółdzielniach mieszkaniowych;

6) lokator – w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego lub posiadający lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o spółdzielniach mieszkaniowych

7) posiadający lokal – jest to użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lokalu
w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny;

8) korzystający z lokalu – posiadający tytuł prawny do lokalu lub korzystający z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym zgodnie z definicją zapisaną w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w niniejszym Regulaminie termin utożsamiony z terminem dysponujący lokalem;

9) dysponujący lokalem – właściciel, lokator lub posiadający w rozumieniu definicji podanych wyżej;

10) budynek mieszkalny jednorodzinny – to zgodnie z treścią art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane – budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 procent powierzchni całkowitej budynku.

11) budynek zamieszkania zbiorowego – to zgodnie z zapisami § 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny.

12) zabudowa jednorodzinna – to zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi;

13) zabudowa wielorodzinna – zabudowa, na którą składają się budynki wielorodzinne,a więc takie które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego zapisanej w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ;

14) zabudowa zagrodowa — to zgodnie z zapisami § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – budynki mieszkalne, gospodarczei inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, w tym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe;

15) budynek użyteczności publicznej – to zgodnie z zapisami § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – budynek przeznaczony dla administracji publicznej, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny;

16) umowach – należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości;

17) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 (dalej: KPGO 2014 ) – należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 r. (M. P. Nr 101, poz. 1183);

18) Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014 ( dalej: PGOWŚ 2014) – należy przez to rozumieć dokument przyjęty uchwałą Nr IV/25/1/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012r.;

19) stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należy przez to rozumieć stawki ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6k ust. 1 ustawy;

20) zniżkach w opłatach – należy przez to rozumieć, zgodnie z treścią art. 6 ust 4 ustawy, zniżki w stosunku do opłaty za gospodarowanie zmieszanymi odpadami komunalnymi, udzielane właścicielom nieruchomości, w zamian za masę odpadów zebranych i odebranych w sposób selektywny. Wysokość zniżek uzależniona jest od osiągniętego poziomu selekcji surowców wtórnych. Zniżki te są uwzględniane w deklaracjach składanych przez właścicieli nieruchomości.

21) punkty selektywnego zbierania – należy to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, z tym że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także samochód, odbierające wyselekcjonowane odpady sprzed domów;

22) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające
w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zgodnie z zapisem art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach ;

23) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów;

24) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturę nie opakowaniowe, opakowania z papieru i tektury, tekstylia oraz części z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; zgodnie z treścią itp.3 ust.3 pkt. 7 ustawy o odpadach;

25) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów roślinnych ulegających biodegradacji, powstających m.in. w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów, parków i terenów zielonych; zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt. 8b ustawy o odpadach

26) odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych;

27) odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano – architektonicznej ;

28) odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach w odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne, a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z domu;

29) nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

30) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;

31) stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć , instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;

32) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Krzanowice, uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów zależnej od rodzaju odpadów, miejsca ich wytwarzania oraz wytwórcy, dostarczany przez gminę;

33) przedsiębiorcach – podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia;

34) chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;

35) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zgodnie z treścią art. 4 ust. 17 ustawy o ochronie zwierząt co odpowiada treści Europejskiej Konwencji Ochrony Zwierząt Towarzyszących mówiącej, że jest to każde zwierzę utrzymywane lub przeznaczone do utrzymywania przez człowieka, w szczególności w jego otoczeniu domowym, dla osobistej przyjemności i dla towarzystwa;

36) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z późn. zm.;

37) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały; zgodnie z art. 4 ust. 16 ustawy o ochronie zwierząt ;

38) poziomie redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania ( dalej – redukcja) – należy rozumieć zgodnie z zapisem art. 3c ustawyi stosownego rozporządzenia wykonawczego;

39) poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku (dalej – odzysk) – należy rozumieć zgodnie z zapisem art. 3b ustawyi stosownego rozporządzenia wykonawczego;

40) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzanowice”;

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale 3 i 5, urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,lub jeżeli brak sieci kanalizacyjnej, do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych;

3) oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo – hodowlanej, którą należy wykorzystywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu;

4) uprzątanie i zbieranie odpadów z powierzchni nieruchomości i wnętrza budynków;

5) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

6) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

7) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości;

8) zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów;

9) uprzątanie poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp., zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno – higienicznego;

10) uprzątanie poprzez: zamiatanie, zbieranie, zmywanie, malowanie, itp., zanieczyszczeń z powierzchni posadzek, podłóg, ścian i stropów przeznaczonych do wspólnego użytkowania pomieszczeń budynków wielolokalowych, np. sieni, korytarzy, piwnic, klatek schodowych, studzienek okien piwnicznych, zsypów na odpady, rur spustowych rynien z kratkami do czyszczenia, a tym samym utrzymywanie ich należytego stanu sanitarno-higienicznego;

11) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników (od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika), przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości a także nieruchomości, w tym z podwórzy, przejść, bram, itp. (przy czym należy to realizować w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów), oraz posypanie piaskiem chodnika; uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię;

12) uprzątanie piasku z chodnika w sposób jak wyżej;

13) uprzątanie poprzez ich usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości, realizując w ten sposób zapisy § 2 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ;

14) likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych, zgodnie z wymogami art. 4 pkt 20 oraz art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych, przy użyciu piasku zmieszanego ze środkami chemicznymi nie działającymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych ulicach i placach ;

15) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa miejscowego jakim są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

16) oznaczenie nieruchomości, zgodnie z treścią art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne, przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu numeru porządkowego nieruchomości oraz zadbanie o jego estetyczny i czytelny wygląd;

17) umieszczenie w budynkach wielolokalowych, w pobliżu wejścia, tablic zawierających: dane adresowe właściciela lub zarządcy, dane adresowe osoby bądź podmiotu wykonującego czynności w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, regulamin porządkowy, spis adresów i numerów telefonów alarmowych;

18) utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych, nie będących rolnymi, ani obszarami chronionymi w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, w stanie wolnym od zachwaszczenia z wykoszoną trawą;

19) utrzymywanie odłogowanych nieruchomości rolnych w stanie ugoru czarnego lub zajętego;

20) usuwanie suchych drzew i krzewów – po uprzednim uzyskaniu decyzji Burmistrza Krzanowic;

21) utrzymywanie rowów melioracyjnych i odwadniających przy drogach w stanie drożności i wykoszenia;

22) utrzymywanie skarp nasypów i wykopów, poprowadzonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych w stanie wykoszonym;

23) utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia;

24) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;

25) mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami samochodowymi wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

- na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych,w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

- na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;

- drobne naprawy , a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy;

26) stosowanie oraz gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2000 r. Nr 81, poz. 991 z późn. zm.), czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;

27) stosowanie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych zgodnie z przepisami wymienionymi w punkcie 33;

28) pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu parków, terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów, zarówno komunalnych jak będących własnością osób fizycznych i prawnych;

29) zobowiązanie właścicieli nieruchomości zadrzewionych i zakrzaczonych położonych wzdłuż ciągu komunikacyjnego (chodników, dróg) do ich utrzymania w stanie nie utrudniającym bezpieczne korzystanie z pasa drogowego;

30) wymianę piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostępnych przeprowadza się przed każdym sezonem, a w czasie sezonu co najmniej dwa razy;

31) umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach do tego celu przeznaczonych;

32) umieszczanie na terenach publicznie dostępnych, a więc w parkach, na targowiskach, placach zabaw, itp., regulaminów korzystania z nich;

33) postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.);

34) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów 7 i 8 niniejszego Regulaminu ;

35) zgłaszanie faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę;

§ 4. 1. Na terenie gminy Krzanowice biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości porządku, zabrania się:

1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków a także w pojemnikach;

- dopuszcza się spalanie odpadów z drewna (trociny, wióry, ścinki) a także korek i korę oraz papier i tekturę, niezawierające substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii itp. o ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz spalenie suchych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli spalanie to nie narusza odrębnych przepisów oraz nie powoduje uciążliwości dla sąsiadów;

2) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych, pojemników innych właścicieli oraz rowy przydrożne i inne tereny nie wyznaczone do składowania odpadów;

3) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu;

4) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, itp. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat, przystanków, roślinności, deptania trawników oraz zieleńców itp.;

5) umieszczania na pniach drzew oraz w ich koronie afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;

6) malowania graffiti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami;

7) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i tereny do uprawiania sportu;

8) zakopywania padłych zwierząt;

9) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych szczególnie w miejsca do tego nieprzeznaczone;

10) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;

11) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni nieruchomości;

12) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana jest za to opłata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60);

13) dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny
z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

14) składowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu zgodnie z ustawą z z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628);

2. Prowadzenie akcji promocyjnej polegającej na rozdawaniu materiałów reklamowych lub wydawnictw wymaga zgody właściciela nieruchomości, zarządcy drogi lub terenu.

3. Na terenach, na których organizowane są imprezy masowe, zgromadzenia o charakterze publicznym, giełdy i targowiska wprowadza się obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości urządzeń do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, utrzymywania czystości wokół nich oraz niezwłocznego usuwania urządzeń po zakończeniu oczyszczania terenu. Obowiązek ten obciąża organizatora zgromadzenia, zarządcę giełdy lub targowiska.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości (użytkownicy), na których znajdują się przeznaczone dla dzieci piaskownice do zabaw, mają obowiązek:

1) ogrodzenia placu zabaw, na którym znajduje się piaskownica lub ogrodzenia samej piaskownicy w sposób zapewniający dzieciom bezpieczną zabawę oraz wykluczające przedostawanie się zwierząt mogących zanieczyścić piasek;

2) umieszczenia przy każdym wejściu na teren ogrodzony, o którym mowa w pkt 1 tabliczki informującej o zakazie wprowadzania zwierząt oraz informacji o zarządcy wraz z numerem telefonu;

3) wymiany piasku z częstotliwością przynajmniej raz do roku (w miesiącach kwiecień lub maj) lub każdorazowo w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia piasku odchodami zwierzęcymi lub innymi zanieczyszczeniami zagrażającymi bezpieczeństwu korzystających;

4) odrestaurowywanie urządzeń znajdujących się na placu zabaw co najmniej raz na 5 lat.

2. Właściciele (użytkownicy) nieruchomości, na których znajdują się place zabaw dla dzieci mają obowiązek utrzymania znajdujących się tam urządzeń służących do zabawy dzieci w należytej czystości i estetyce oraz właściwym stanie technicznym.

§ 6. Właściciele nieruchomości zabudowanych, których granice gruntu przebiegają po obrysie budynków i którzy faktycznie korzystają z części nieruchomości sąsiednich, bez których nieruchomość zabudowana nie mogłaby być prawidłowo użytkowana, mają obowiązek utrzymywać tej części nieruchomości sąsiednich w czystości i porządku.

§ 7. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzyskaniu uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą drogi.

Rozdział 3.
ZASADY OGÓLNE
W ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
I ODBIERANIA ODPADÓW

§ 8. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1. Pojemniki i worki do prowadzenia selektywnej zbiórki ma obowiązek dostarczyć właścicielom nieruchomości przedsiębiorca;

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić pojemniki i worki w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690),

3. Prowadzenie selektywnego zbierania następujących sześciu frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itp.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, opakowań wielomateriałowych;

4. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy, z tym, że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika;

5. Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić; można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość;

6. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka;

7. Odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z miejsc wcześniej uzgodnionych z przedsiębiorcą zgodnie z dostarczonym harmonogramem;

8. Odpady wielkogabarytowe wystawiane są, tak jak pozostałe selektywnie zbierane, bez umieszczania ich w workach; pozostałe należy wkładać do worków bezbarwnych, przeźroczystych, tak by możliwa była identyfikacja ich zawartości;

9. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady. Właściciel nieruchomości lub dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy;

§ 9. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę;

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

3. Właściciele nieruchomości, których budynki nie są przyłączone do kanalizacji sanitarnej oraz którzy nie korzystają z przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązani są do opróżniania zbiorników bezodpływowych w sposób systematyczny, gwarantujący zabezpieczenie przed ich przepełnieniem lub przedostaniem się nieczystości do środowiska. Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości powinna być dostosowana do ilości zużywanej wody oraz pojemności zbiornika bezodpływowego.

4. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć;

5. Przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego;

§ 10. Właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do:

1. Wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów;

2. Bieżącego sprzątania terenu nieruchomości, w szczególności niezwłocznie po zakończeniu działalności w danym dniu;

3. Skutecznym zapobieganiu zanieczyszczaniu terenów przyległych odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania działalności gospodarczej;

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 11. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) odpady nieselekcjonowane odbierane są:

- w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej w cyklu dwutygodniowym

2) prowadzenie w opisanym niżej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących strumieni odpadów komunalnych:

a) odpady kuchenne w cyklu dwutygodniowym

b) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, szkłem, tekstyliami i metalami odbierane są w cyklu miesięcznym bądź na bieżąco w miejscach do tego wyznaczonych;

c) odpady niebezpieczne ( baterie, chemikalia, pojemniki po lekach, przeterminowane leki itp.) odbierane są w cyklu miesięcznym bądź na bieżąco w miejscach do tego wyznaczonych

d) odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku – przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym,

e) odpady budowlane i zielone z pielęgnacji ogrodów będą odbierane na indywidualne zgłoszenie;

3) Odpady z terenów przeznaczonych do użytku publicznego odbierane są:

a) z koszy ulicznych – w cyklu dwutygodniowym

b) z cmentarzy – w cyklu dwutygodniowym

§ 12. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych, udostępniane przez przedsiębiorcę świadczącego usługi na wywóz odpadów komunalnych i wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejsca ich odbioru.

Rozdział 5.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW
PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW
I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM.

§ 13. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1. Pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

1) właściciel nieruchomości ma obowiązek zaopatrzyć się w pojemniki
i worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u przedsiębiorcy lub posiadać własne;

2) przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Krzanowice:

a) pojemniki uliczne o pojemności od 35 do 100 l;

b) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240l, 1100l, KP-7

c) worki o pojemności od 60 do 120 l;

d) kontenery

2. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych 30l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość; odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60l;

2) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia i pracownika;

3) dla przedszkoli – 3 l na każde dziecko i pracownika;

4) dla lokali handlowych – 40 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;

5) dla lokali gastronomicznych – 30 l na jedno miejsce konsumpcyjne; jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;

7) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 litrów na jedno łóżko;

8) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady;

§ 14. Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:

1. Worki i pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

2. Pojemność worków winna wynosić od 60 l do 120 l;

3. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki lub pojemniki o następujących ujednoliconych kolorach:

1) NIEBIESKI ( worek) z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia (gazety, książki, zapisane kartki, pudełka kartonowe i tekturowe, papier szkolny i biurowy)

2) ŻÓŁTY (worek) z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne (puste butelki po napojach itp. typu PET, kosmetykach i środkach czystości)

3) ZIELONY ( worek) z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane kolorowe (butelki po napojach – także alkoholowych i żywności, opakowania po kosmetykach, słoiki bez zakrętek);

4) BRĄZOWY ( pojemnik) z przeznaczeniem na odpady ulęgające biodegradacji.

4. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptece na terenie Gminy Krzanowice.

5. Zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w wyznaczonych miejscu.

6. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających pylenie.

§ 15. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach – kosze uliczne o pojemności od 35 do 100 l,

2) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku, a w pozostałych miejscach, o których mowa w pkt.1 w liczbie i miejscach umożliwiających swobodne korzystanie z nich przez przechodniów.

§ 16. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym odbywa się ona w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w ilości jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin , jeśli jest on dłuższy ilości te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy; organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników i szaletów oraz opróżnienie i uprzątnięcie ich;

§ 17. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnątrz; usługi te na zlecenie właściciela, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, mają obowiązek wykonywać przedsiębiorcy odbierający odpady, którzy dostarczyli właścicielom nieruchomości pojemniki;

2. Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;

3. Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony, np. pokrywy;

4. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie;

5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady, wykonuje te usługi podmiot opisany w pkt.1.

§ 18. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadówi gromadzenia nieczystości płynnych:

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 i z 2004 r. Nr 109, poz.1156);

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionymdostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

3) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia;

4) wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone pochodzące z pielęgnacji drzew
i krzewów muszą być złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez właściciela w zabudowie wielorodzinnej.

§ 19. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

§ 20. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących z działalności gospodarczej;

2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;

3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej i nie opakowaniowej nie wolno wrzucać:

1) kalki technicznej,

2) zabrudzonego, tłustego papieru,

3) pieluch jednorazowych, podpasek, artykułów i papierów higienicznych (np. chusteczek).

4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nie-opakowaniowego nie wolno wrzucać:

1) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki),

2) luster,

3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

5) szyb samochodowych,

6) sprzętu AGD,

7) żarówek i lamp.

5. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie można wrzucać:

1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,

2) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach

3) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych;,

4) sprzętu AGD

5) wykonanych z połączeń tworzyw sztucznych z innymi materiałami.

6. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie można wrzucać metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą;

7. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki opakowań wielomateriałowych nie można wrzucać: opakowań ani materiałów innych aniżeli opakowania wielomateriałowe;

8. Do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji nie można wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów;

9. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.

Rozdział 6.
MAKSYMALNY POZIOM ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI DOPUSZCZONYCH DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKACH ODPADÓW ORAZ ILOŚCI ODPADÓW WYSELEKCJONOWANYCH, DO KTÓRYCH OSIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANE SĄ PODMIOTY UPRAWNIONE

§ 21. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

1) ulegających biodegradacji:

a) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,

b) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995;

według maksymalnych norm:

- 115 kg/osobę/rok w roku 2012,

- 76 kg/osobę/rok w roku 2013,

- 53 kg/osobę/rok w roku 2020,

§ 22. Podmioty uprawnione są zobowiązane w kolejnych latach zebrać selektywnie spośród odpadów komunalnych przekazywanych przez właścicieli nieruchomości i poddać odzyskowi oraz recyklingowi ilości odpadów odpowiadające wskaźnikom:

a) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.

b) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50 % ich masy do 2020 roku.

Rozdział 7.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE,
MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM
LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI

§ 23. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwai środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 24. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) w odniesieniu do psów:

a) na terenie Gminy każdego psa należy prowadzić na uwięzi oraz z nałożonym kagańcem, jeżeli wysokość psa, liczona od początku przednich łap do punktu nad łopatkami, wynosi ponad 30 cm,

b) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,

c) uzyskanie zezwolenia od Burmistrza Krzanowic na utrzymywanie psa rasy uznawanej zaagresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz.687) .

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników,

c) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny boisk sportowych, placów zabaw, piaskownic dla dzieci;

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;

e) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem

f) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych , korzystających z psów przewodników,

§ 25. Zwierzęta pozostawione bez opieki, wobec których nie zastosowano zabezpieczeń wyżej wymienionych, podlegają schwytaniu i dowiezieniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt z którym Gmina Krzanowice ma podpisaną stosowną umowę.

§ 26. Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi psami ponoszą koszty ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia.

§ 27. Obowiązek unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych należy do:

1) osób posiadających zwierzęta,

2) zarządcy drogi, gdy padłe zwierzę znajduje się na jezdni lub w obrębie pasa drogowego,

3) gminy w odniesieni pozostałych terenów.

§ 28. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzanowice”.

Rozdział 8.
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 29. 1. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, placówki handlowe i usługowe;

2. Na pozostałych terenach dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w pkt. 2, zobowiązani są przestrzegać zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno- epidemiologicznych,

2) składować obornik w odległości, co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;

3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony;

4) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w bezpiecznej odległości od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 9.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI
ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 30. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.Przy czym  deratyzacja, o której mowa powyżej powinna mieć charakter akcji powszechnej, przeprowadzanej w jednakowym terminie ustalonym przez Gminę Krzanowice.

§ 31. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

§ 32. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

§ 33. W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek ten spoczywa na Gminie Krzanowice.

Rozdział 10.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPADARKI ODPADAMI

§ 34. 1. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności z zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów.

Rozdział 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35. 1. Upoważnieni przez Burmistrza Krzanowic pracownicy oraz jednostki upoważnione do kontroli na mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień Regulaminu.

2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych Regulaminem podlega karze grzywny, na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie Gminy Krzanowice można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Krzanowicach, przy ul. 15 Grudnia 5 tel. (32) 4108202, oraz na adres poczty elektronicznej: um@krzanowice.pl

4. Urząd Miejski w Krzanowicach będzie inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego Gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »