| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OI.2600.0790.2012 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie udzielenia dotacji finansowej dla finansowania Punktu Kurierskiego Funkcjonującego w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice, załatwiającego sprawy rejestracji pojazdów oraz praw jazdy, dla załatwiania których właściwy jest Starosta Pszczyński

Zawarte dnia 21 grudnia 2012 r . w Pawłowicach pomiędzy Gminą Pawłowice z siedzibą Urzędu Gminy w Pawłowicach ul. Zjednoczenia 60 zwaną w dalszej części Porozumienia „Gminą” , którą reprezentuje: mgr inż. Damian Galusek – Wójt Gminy Pawłowice a Starostwem Pszczyńskim z siedzibą w Pszczynie, ul. 3 Maja 10 NIP 6381642418, REGON 276284710 reprezentowanym przez: mgr Pawła Sadzę – Starostę Pszczyńskiego, mgr Witolda Wiktorczyka - Członka Zarządu, zwanym dalej „Starostwem” w sprawie udzielenia dotacji finansowej dla finansowania Punktu Kurierskiego funkcjonującego w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice, załatwiającego sprawy rejestracji pojazdów oraz praw jazdy, dla załatwiania których właściwy jest Starosta Pszczyński. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr XXIII/296/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie: współfinansowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie w roku 2013 ( art. 8 ust. 2a, art. 18 ust.2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym t.j. Dz.U.z 2001r Nr 142 poz. 1591 – z późn. zm.) Strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Gmina udziela z budżetu na rok 2013 Starostwu dotacji finansowej w wysokości 27.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na zabezpieczenie funkcjonowania Punktu Kurierskiego funkcjonującego w Urzędzie Gminy Pawłowice, załatwiającego sprawy rejestracji pojazdów oraz praw jazdy, dla załatwiania których właściwy jest Starosta Pszczyński. W treści niniejszego porozumienia Gmina Pawłowice zobowiązuje się do: 1. zapewnienia niezbędnego do funkcjonowania Punktu pomieszczenia wraz z wyposażeniem biurowym, 2. zapewnienia właściwego zabezpieczenia złożonych w Urzędzie Gminy dokumentów, 3. przekazania Staroście środków finansowych w wysokości 27.000,00 zł. niezbędnych dla funkcjonowania Punktu.

§ 2. Przekazywanie środków finansowych o których mowa w §1 następować będzie w okresach miesięcznych w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Gminę noty obciążeniowej na konto Starostwa: Nr BS Pszczyna 94844800040006122920110001 z konta Urzędu Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Nr 49844700050000001320000001.  Gmina Pawłowice jest podatnikiem podatku VAT; NIP 6381642418; Regon 276258316

§ 3. Porozumienie niniejsze zawarto na czas od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron z trzymiesięcznym wypowiedzeniem złożonym na koniec miesiąca kalendarzowego lub za porozumieniem stron w każdym czasie.

§ 4. W terminie do dnia 15.01.2014 Starostwo sporządzi sprawozdanie końcowe z wykonania zadania związanego z funkcjonowaniem punktu kurierskiego komunikacji, które winno zawierać rozliczenie merytoryczne i finansowe.

§ 5. Starostwo zobowiązuje się do wykorzystania środków finansowych wyłącznie na cel określony w §1 w terminie do 31 grudnia 2013 r. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania przekazanych środków finansowych.

§ 6. Środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi na rachunek Gminy Nr 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001 w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 7. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego Porozumienia ze strony Gminy jest Katarzyna Trojanowska-Janik. Ze strony Starostwa za realizację niniejszego Porozumienia odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Komunikacji dr inż. Marian Biel.

§ 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.j o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 ).


§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Pawłowice.

§ 10. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Starosta                                                                                                  Wójt


mgr Paweł Sadza                                                                                   mgr inż. Damian Galusek


Członek Zarządu


mgr Witold Wiktorczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WebHat

WebHat to prężnie rozwijająca się firma tworząca interaktywny video e-learning.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »