| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OR.031.9.2013 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 22 stycznia 2013r.

w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru "Nowe Życie"

1. Uwzględniając wniosek Kościoła Zielonoświątkowego w sprawie zorganizowania lekcji religii w Czechowicach –Dziedzicach, w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym, strony ustalają, iż zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach – Dziedzicach, w wymiarze 2/18 etatu nauczyciel religii Kościoła Zielonoświątkowego będzie uczył religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów szkół podstawowych i przedszkoli uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Goczałkowice–Zdrój i Gminę Czechowice–Dziedzice.

2. Lekcje religii realizowane będą w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 2A.

3. Nauka religii w punkcie katechetycznym będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego.

§ 2.

Koszt zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi Gmina Czechowice-Dziedzice obejmują:
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 składki na Fundusz Pracy
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3.

1. Całkowite miesięczne koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2 wynoszą 488,53 zł miesięcznie 2013 r. (od stycznia do sierpnia ).

2. Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

3. Gmina Goczałkowice-Zdrój zobowiązuje się przekazać Gminie Czechowice-Dziedzice dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Gminy Goczałkowice-Zdrój w roku szkolnym 2012/2013 tj. za 2 uczniów w wysokości 97,71 zł miesięcznie od stycznia do sierpnia 2013 r. , razem 781,68 zł.

4. Gmina Goczałkowice-Zdrój zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust.3, na rachunek Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach: 68 1020 1390 0000 6802 0024 9680 jednorazowo do 30 kwietnia 2013 r.

5. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 4 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4.

1. Kwoty wskazane w § 3 ust. 1 i ust. 3 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2013 zostanie wykorzystana do dnia 31.08 .2013 r. Otrzymana kwota dotacji zostanie rozliczona w terminie do dnia 15 września 2013 r.

3. Rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie” nastąpi w formie pisemnej.

4. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 będzie wyższa od kwoty dotacji, jaką za okres od stycznia do sierpnia 2013 r. otrzymała Gmina Czechowice-Dziedzice od Gminy Goczałkowice-Zdrój, to Gmina Goczałkowice-Zdrój zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 7 dni od daty otrzymania rozliczenia, o którym mowa w ust. 3. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Goczałkowice-Zdrój zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust.5.

5. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 będzie niższa od kwoty dotacji, jaką za okres od stycznia do sierpnia 2013 r otrzymała Gmina Czechowice-Dziedzice od Gminy Goczałkowice-Zdrój, to Gmina Czechowice-Dziedzice dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 15 września 2013 r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Czechowice-Dziedzice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (art.251 ust.5 ustawy o finansach publicznych).

§ 5.

1. Porozumienie precyzuje rozliczenie i pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie” w roku szkolnym 2012/2013, tj. na okres od 01.01.2013 roku do 31.08.2013 roku.

2. Ze strony Gminy Czechowice-Dziedzice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Zespół Obsługi Placówek Oświatowych ul. Ligocka 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice, tel. 032 2146848.

3. Ze strony Gminy Goczałkowice-Zdrój za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Gminny Zespół Oświaty ul. Uzdrowiskowa 61, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, tel. 032 212-70-55.

§ 6.

Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Goczałkowice-Zdrój.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

§ 8.

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Gmina Czechowice-Dziedzice:                                                         Gmina Goczałkowice-Zdrój:

Burmistrz Czechowic-Dziedzic


Marian Błachut

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój


Gabriela Placha


Załącznik do Porozumienia Nr OR.031.9.2013
z dnia 22 stycznia 2013 r.

w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego

Nauczyciel religii
stawka zasadnicza 3 109,00 zł
wymiar zatrudnienia 2/18 etatu
składniki wynagrodzenia:
- pensja zasadnicza + wysługa 3%
KALKULACJA – koszt miesięczny

2013 r.  styczeń - sierpień

etat

2/18

§ 4010

355,80 zł

§ 4040

30,24 zł

§ 4110

66,36 zł

§ 4120

9,46 zł

§ 4440

26,67  zł

RAZEM

488,53 zł

ilość dzieci pobierających naukę / w tym ilość dzieci z Gminy Goczałkowice-Zdrój

10/2

miesięczna kwota dotacji do przekazania

97,71 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »