| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.107.201 Wojewody Śląskiego

z dnia 6 lutego 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIII/226/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXIII/226/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, w częściach określonych w § 2 ust. 1 pkt 9, § 3 ust. 1 pkt 3 i § 4 ust. 1 pkt 4 uchwały, jako sprzecznych z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 391), dalej jako "ustawa", w związku z art. 7 Konstytucji RP.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Zebrzydowice określiła wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Podstawę do podjęcia uchwały w powyższej materii stanowi przepis art. 7 ust. 3 ustawy w związku z ust. 1 pkt 3 i 4 tego przepisu, zgodnie z którym rada gminy określa, w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Uchwała podjęta na tej podstawie stanowi akt prawa miejscowego w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Charakter normatywny tej uchwały przesądza więc o konieczności formułowania zawartych w niej postanowień jedynie na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego. Oznacza to, że wszystkie unormowania takiej uchwały muszą precyzyjnie realizować delegację ustawową i nie mogą swym zakresem przekraczać jej granic. W wyroku z dnia z 26 maja 1992 r. Naczelny Sąd Administracyjny podkreśla w tezie pierwszej, że "rady gmin stanowiące akty prawa miejscowego (...) winny treść swoich regulacji dostosować ściśle do zakresu przyznanego im upoważnienia i przysługujących im kompetencji (...), a w razie wątpliwości co do zakresu tego upoważnienia wyjaśnić te wątpliwości przez zastosowanie wykładni zawężającej" (sygn. akt SA/Wr 310/92, publ. "Wspólnota" 1993, nr 2, s. 21).

Ustawodawca, kształtując w przepisie art. 7 ust. 3 ustawy upoważnienie rady do wydania przedmiotowej uchwały, precyzyjnie wskazał kwestie, które pozostawił regulacji organu jednostki samorządu terytorialnego. Rada gminy, w oparciu o ten przepis uprawniona jest do określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia. Oznacza to, że uchwała w sprawie wymagań kierowana jest do podmiotów, które dopiero zamierzają podjąć na danym terenie działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych. W związku z tym nie może ona formułować dowolnych wymagań, ale tylko takie, które możliwe są przez nich do spełnienia przed uzyskaniem zezwolenia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku wydanym na podstawie podobnie brzmiącego art. 7 ust. 3a ustawy jednoznacznie wskazał, że: " określenie innych wymagań, a w szczególności tych, które dotyczą obowiązków przedsiębiorcy w czasie wykonywania działalności już po uzyskaniu zezwolenia, wykracza poza delegacje ustawową zawartą w art. 7 ust. 3a ustawy. Takie wykroczenie świadczy o wadliwości uchwalonych zapisów uzasadniającej wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonej uchwały w tej części " (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 15 września 2010r., sygn. akt II SA/Gl 355/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Chodzi więc o wskazanie wyłącznie takich wymagań, spełnieniem których przedsiębiorca może się wykazać na etapie ubiegania się przez niego o zezwolenie.

Tymczasem zakwestionowane przepisy § 2 ust. 1 pkt 9, § 3 ust. 1 pkt 3 i § 4 ust. 1 pkt 4 uchwały formułują wymagania, które nie są możliwe są do zweryfikowania na etapie poprzedzającym wydanie zezwolenie - albowiem dotyczą czynności realizowanych przez przedsiębiorcę w trakcie prowadzenia tej działalności. Wprowadzają one bowiem obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków przy świadczeniu usług (prowadzenie działalności na terenie ogrodzonym, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich) oraz obowiązek zapewnienia prawidłowego wykonywania tych usług (to jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). Tym samym określenie tych wymagań stanowi przekroczenie zakresu ustawowego umocowania, a co za tym idzie pozostaje w sprzeczności art. 7 ust. 3 ustawy.

Z uwagi na powyższe stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały we wskazanej części należy uznać za uzasadnione i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Gminy Zebrzydowice

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »