| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.108.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 6 lutego 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXIII/223/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXIII/223/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jako sprzecznych z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 391), dalej jako "ustawa" w związku z art. 7 Konstytucji RP.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Zebrzydowice określiła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w myśl którego rada gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:

1. ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości,

2. częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości,

3. sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zgodnie z powyższym przepisem uchwała rady gminy podjęta na jego podstawie ma charakter aktu normatywnego w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Przyznanie jej waloru prawa powszechnie obowiązującego powoduje konieczność formułowania zawartych w niej postanowień w taki sposób, by precyzyjnie realizowały delegację ustawową.

Rozpatrując kwestię poprawnej realizacji delegacji przepisu art. 6r ust. 3 ustawy należy zauważyć, że stanowi on normę formułującą zamknięty katalog problemów wymagających uregulowania w akcie wykonawczym. Z literalnego jego brzmienia bowiem wynika, że ustawodawca zawarł w nim wyczerpujące wyliczenie kwestii, które winny zostać uregulowane w uchwale określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania. W uchwale rady gminy zatem muszą znaleźć się postanowienia odnoszące się do wszystkich zagadnień ujętych w art. 6r ust. 3 ustawy. Brak natomiast uregulowania którejkolwiek z kwestii wskazanych w tym przepisie, uznawany będzie za istotne naruszenie prawa, skutkujący koniecznością stwierdzenia nieważności całej uchwały (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2010 r., sygn. akt II SA/Gd 212/10, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Zadaniem bowiem organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, wydającego przepisy powszechnie obowiązujące na obszarze gminy, jest pełna realizacja upoważnienia ustawowego, wyczerpująca zakres przekazanych przez ustawodawcę uprawnień. Niespełnienie którejkolwiek z przesłanek w niej zawartych zaś skutkuje zawsze bezwzględną nieważnością uchwały.

Tymczasem, zdaniem organu nadzoru, przedmiotowa uchwała nie wypełnia dyspozycji przepisu art. 6r ust. 3 ustawy, gdyż nie zawiera minimum postanowień, które zgodnie z zapisem ustawowym powinny zostać uwzględnione. W ocenie organu nadzoru w kwestionowanej uchwale brak regulacji dotyczących szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Tym samym uchwała została pozbawiona elementów obligatoryjnych wpływających na legalność całej uchwały.

Niezależnie od powyższego za niezgodny z prawem należy uznać przepis § 6 chwały przewidujący obowiązek oddawania leków cytotoksycznych i cytostatycznych oraz innych leków do pojemników na zużyte leki i opakowania po nich, zlokalizowanych "we wszystkich aptekach i punktach aptecznych znajdujących się na terenie Gminy Zebrzydowice". Wobec bowiem braku jakichkolwiek uregulowań ustawowych nakładających na podmioty prowadzące apteki bądź punkty apteczne obowiązek przyjmowania przeterminowanych leków niedopuszczalne jest nałożenie takiego obowiązku drogą aktu prawa miejscowego, bez stosownego upoważnienia ustawowego. Rada gminy może więc jedynie taką możliwość przewidywać i to wyłącznie w stosunku do tych podmiotów, które taką praktykę zadeklarują.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w całości jest uzasadnione i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Otrzymują:

1) Rada Gminy w Zebrzydowicach

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »