| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 213(XXIX)2012 Rady Gminy Poraj

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poraj

Na podstawie art. 4   ust. 1   i 2   ustawy z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (jednolity tekst Dz. U. z   2012, poz. 391) oraz art. 40 ust. 1   ustawy z   8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 24, poz. 1536 z   późn. zm.) Rada Gminy Poraj u   c h w   a l a, co następuje:  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§ 1.  

Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Poraj dotyczące:  

1)   wymagań w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości w   szczególności:  

a)   prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i   odbierania odpadów komunalnych, w   tym powstających w   gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i   chemikaliów, zużytych baterii i   akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i   rozbiórkowych oraz zużytych opon, a   także odpadów zielonych,  

b)   uprzątanie błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   części nieruchomości służących do użytku publicznego,  

c)   mycie i   naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i   warsztatami naprawczymi;  

2)   rodzaju i   minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym;  

3)   częstotliwości i   sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego,  

4)   innych wymagań wynikających z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;  

5)   obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;  

6)   wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, w   tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w   poszczególnych nieruchomościach;  

7)   wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i   terminów jej przeprowadzania.  

§ 2.  

Ilekroć w   Regulaminie jest mowa o:  

1)   ustawie u.c.p   . – rozumie się przez to ustawę z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach,  

2)   ustawie o   odpadach   – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach,  

3)   nieruchomościach zamieszkałych   - należy przez to rozumieć nieruchomości, na których zamieszkają mieszkańcy w   obrębie, których powstają odpady, o   których mowa jest w   art. 6c ust. 1   ustawy u.c.p.,  

4)   nieruchomościach niezamieszkałych   - należy przez to rozumieć nieruchomości których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają w   ich obrębie odpady komunalne o   których mowa jest w   art. 6   c ust. 2   ustawy u.c.p a   więc w   szczególności: domy letniskowe, szkoły, przedszkola, biblioteki, urzędy administracji rządowej i   samorządowej, domy opieki społecznej, ośrodki kultury i   sportu, cmentarze, zajezdnie zbiorowej komunikacji pasażerskiej, bazy służb komunalnych, ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, stacje kolejowe, boiska sportowe, ścieżki i   szlaki rowerowe, posterunki policji i   innych służb, parki, place, zieleńce i   publiczne obszary zielone, ulice i   drogi wraz z   chodnikami, przychodnie lekarskie i   weterynaryjne, restauracje, stołówki, bary, puby, hotele i   hostele, gospodarstwa agroturystyczne, domy wycieczkowe, domki letniskowe, schroniska, pensjonaty, salony fryzjerskie i   kosmetyczne, nieobejmujące siedliska części gospodarstw rolnych, lasy, biura, sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe i   logistyczne, działki przyległe do zbiornika Poraj;  

5)   nieruchomości dwufunkcyjnej   - należy przez to rozumieć nieruchomości, których część zajmują mieszkańcy, a   na pozostałej niezamieszkałej powstają odpady komunalne, dla których wysokość opłaty za gospodarowanie nimi obliczana jest zgodnie z   zapisami art. 6j ust 4   ustawy u.c.p.;  

6)   harmonogramie   – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy, określający częstość ich odbierania, o   której mowa w   art. 4   ust 2   pkt. 3   oraz art. 6r ust. 3   ustawy u.c.p.;  

7)   zarządzającym systemem gospodarki odpadami   – rozumie się przez to administrację Gminy realizującą zadania opisane w   art. 3   ust. 2   ustawy u.c.p. lub inny podmiot, któremu zadania zostały powierzone;  

8)   operatorze   - rozumie się przez to przedsiębiorcę prowadzącego działalność na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej, (art. 9c ustawy u.c.p.), który zgodnie z   zapisami art. 6d ust. 1   ustawy u.c.p. na mocy wygranego przetargu podpisał z   Gminą umowę na odbiór i   zagospodarowanie odpadów komunalnych;  

9)   zwierzętach domowych   – rozumie się przez to zwierzęta o   których mowa w   ustawie z   dnia 21 sierpnia 1997 o   ochronie zwierząt;  

10)   zwierzętach gospodarskich   - rozumie się przez to zwierzęta, o   których mowa w   ustawie z   dnia 29 czerwca 2007 r. o   organizacji hodowli i   rozrodzie zwierząt gospodarskich.  

Rozdział 2.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości  

§ 3.  

1.   Wprowadza się poniżej wymienione zasady:  

1)   za utrzymanie czystości i   porządku na terenach będących we władaniu Gminy Poraj odpowiada Gmina Poraj, jednostki organizacyjne bądź osoby trzecie, jeśli tym jednostkom lub osobom powierzono władanie terenem nieruchomości w   oparciu o   właściwą ustawę lub umowę cywilno-prawną;  

2)   za utrzymanie czystości i   porządku na innych terenach odpowiadają właściciele nieruchomości, którzy są zobowiązani do utrzymania czystości i   porządku na terenie swojej nieruchomości niezależnie od stopnia rodzaju zabudowy i   charakteru użytkowania nieruchomości.  

§ 4.  

1.   Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i   porządku w   szczególności poprzez:  

1)   wyposażenie nieruchomości w   dostateczną ilość pojemników i   worków służących do zbierania odpadów komunalnych, utrzymywanie pojemników w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym,  

2)   pojemniki i   worki na odpady komunalne należy ustawić w   miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników nieruchomości jak i   dla operatora, w   taki sposób, aby nie powodowały nadmiernych uciążliwości,  

3)   dbanie o   czystość i   porządek na terenie przylegającym do pojemników, nie dopuszczając do zalegania odpadów na ziemi,  

4)   przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w   terminie 12 miesięcy od dnia:  

a)   wejścia w   życie Regulaminu, przy istniejącej sieci,  

b)   przekazania jej do eksploatacji, przy sieci nowo wybudowanej o   ile nieruchomość nie została wcześniej wyposażona w   przydomową oczyszczalnie ścieków, spełniającą wymagania określone w   przepisach odrębnych;  

5)   w przypadku braku sieci kanalizacyjnej obowiązkiem jest gromadzenie nieczystości ciekłych w   zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczanie ścieków poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, pod warunkiem, że zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o   warunkach zabudowy dopuszczają takie rozwiązanie.  

2.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, a   operator do odbierania następujących rodzajów odpadów:  

1)   papier i   tektura,  

2)   metal,  

3)   tworzywa sztuczne,  

4)   szkło i   odpady opakowaniowe ze szkła,  

5)   opakowania wielomateriałowe,  

6)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

7)   zużyte baterie i   akumulatory,  

8)   zużyty sprzęt RTV i   AGD,  

9)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe,  

10)   odpady budowlane i   rozbiórkowe,  

11)   zużyte opony,  

12)   bioodpady,  

13)   niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z   zastrzeżeniem ppkt. 1-12.  

3.   Odpady, o   których mowa jest w   ust. 2, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i   gromadzić w   terminie niezwłocznym od chwili ich powstania.  

4.   Odpady określone w   ust. 2   odbierane są w   sposób gwarantujący ich niezmieszanie z   innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z   częstotliwością określoną w   rozdziale 4.  

5.   W związku z   przebywaniem turystów na nieruchomościach przyległych do zbiornika Poraj właściciele tych nieruchomości mają obowiązek wyposażyć je w   pojemniki na odpady komunalne.  

6.   Operator ma obowiązek przeprowadzenia kontroli odbieranych odpadów z   terenu nieruchomości pod kątem segregowania odpadów. W   przypadku stwierdzenia, iż właściciel danej nieruchomości nie segreguje odpadów, operator ma obowiązek niezwłocznego pisemnego powiadomienia zarządzającego systemem gospodarki odpadami.  

§ 5.  

1.   Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z   części nieruchomości służących do użytku publicznego.  

2.   Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w   miejsca niepowodujące zakłóceń w   ruchu pieszym i   pojazdów.  

3.   Uprzątnięcie błota, lodu, śniegu oraz innych zanieczyszczeń nie może powodować szkód w   mieniu osób trzecich.  

§ 6.  

1.   Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na następujących zasadach:  

1)   na terenie nieruchomości niesłużących do użytku publicznego, tylko pod warunkiem, że wykonywane jest to na utwardzonej ich części nieruchomości przy użyciu środków ulegających biodegradacji, a   powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub gromadzone w   szczelnych zbiornikach bezodpływowych.  

2.   Zabrania się mycia samochodów w   miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, a   w szczególności:  

a)   na chodnikach, ulicach, zieleńcach,  

b)   na terenach leśnych,  

c)   w pobliżu zbiorników wodnych, rzek i   strumieni.  

3.   Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:  

a)   niezanieczyszczenia środowiska, a   powstające odpady są gromadzone w   sposób umożliwiający ich usunięcie w   pojemnikach do tego przeznaczonych,  

b)   że naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,  

c)   że naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.  

Rozdział 3.
Rodzaje i   minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych i   wymagania dotyczące ich rozmieszczania oraz utrzymywania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym  

§ 7.  

1.   Urządzenia przewidziane do gromadzenia odpadów na terenie Gminy to:  

1)   kosze uliczne o   pojemności od 10 l – 50 l,  

2)   pojemniki na odpady o   pojemności 80 l, - 1100 l,  

3)   worki foliowe,  

4)   inne pojemniki i   kontenery.  

2.   Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w   budynkach jednorodzinnych, jeżeli z   takiego pojemnika korzysta:  

a)   nie więcej niż dwie osoby – w   rozmiarze 80 l,  

b)   3 osoby – w   rozmiarze 120 l,  

c)   od 4   do 6   osób – w   rozmiarze 240 l lub 2   urządzenia po 120 l,  

d)   7 osób – w   rozmiarze 2   urządzenia po 140 l,  

e)   nie mniej niż 8   osób i   nie więcej niż 11 osób – w   rozmiarze 2   urządzenia po 240 l,  

f)   nie mniej niż 12 osób i   nie więcej niż 15 osób – w   rozmiarze 3   urządzenia po 240 l,  

g)   w przypadku większej ilości osób niż 15 - właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić na nieruchomości pojemniki w   ilości nie mniej niż 1   urządzenie po 770 l.  

3.   Zarząd nieruchomości zabudowanej budynkami wielorodzinnymi zobowiązany jest zapewnić na nieruchomości pojemniki o   pojemności dostosowanej do liczby mieszkańców, przy zachowaniu pojemności pojemnika nie mniejszej niż 40 l na mieszkańca.  

4.   Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz powstają odpady komunalne, o   których mowa jest § 2   ust. 4   zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniające normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru, dla:  

1)   budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, poza wymienionymi niżej – 10 l na każdego pracownika oraz 0,5 l na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego,  

2)   szkół wszelkiego typu – 2   l na każdego ucznia i   pracownika,  

3)   żłobków i   przedszkoli – 5   l na każde dziecko i   pracownika,  

4)   lokali handlowych – 30 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak, co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 120 l na lokal,  

5)   punktów handlowych poza lokalem – 30 l na każdego zatrudnionego, jednak, co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 120 l na każdy punkt,  

6)   lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy także miejsc w   tzw. Ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak, co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 120 l,  

7)   ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 120 l,  

8)   zakładów rzemieślniczych, usługowych i   produkcyjnych w   odniesieniu do pomieszczeń biurowych i   socjalnych – pojemnik o   pojemności 120 l na każdych 10 pracowników,  

9)   domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. – 40 l na jedno łóżko,  

10)   ogródków działkowych 60 l na każdą działkę w   okresie sezonu, tj. od 1   marca do 31 października każdego roku, i   5 litrów poza tym okresem,  

11)   nieruchomości zamieszkałych na stałe położonych na ogródkach działkowych – przyjmuje się normatyw taki jak dla zabudowy jednorodzinnej,  

12)   w wypadku lokali handlowych i   gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady,  

13)   nieruchomości letniskowych 80 l na każdy domek letniskowy w   okresie sezonu tj. od 1   marca do 31 października każdego roku,  

14)   nieruchomości przyległych do zbiornika Poraj – 10 l na każde 400 m2 powierzchni nieruchomości jednak nie mniej niż 80 l i   nie więcej niż 1100 l na każdą nieruchomość w   okresie od 1   marca do 31 października każdego roku,  

15)   cmentarzy nie mniej niż 3   l na jeden grób, a   w okresie świąt: Wszystkich Świętych, Wielkanocnych i   Bożego Narodzenia nie mniej niż 6   l na jeden grób.  

5.   Minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych odpadów na terenie nieruchomości dwufunkcyjnej musi być zgodna z   pojemnością pojemnika określonego w   ust. 2   oraz ust. 4   w zależności od prowadzonej działalności.  

§ 8.  

1.   Odpady komunalne, które są zbierane w   sposób selektywny, należy gromadzić w   workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o   ujednoliconych kolorach i   pojemnościach uwzględniając:  

1)   niebieski, z   przeznaczeniem na papier i   makulaturę 120 l,  

2)   zielony z   przeznaczeniem na szkło 120 l,  

3)   żółty z   przeznaczeniem na plastik i   metal, opakowania wielomateriałowe120 l,  

4)   brązowy z   przeznaczeniem na zielone odpady ulegające biodegradacji 120 l.  

2.   Każdy właściciel nieruchomości zarządca nieruchomości zobowiązany jest zaopatrzyć nieruchomość w   pojemnik na odpady komunalne lub zlecić zaopatrzenie w   pojemnik zarządzającemu systemem gospodarki odpadami w   ramach usługi dodatkowej.  

3.   Zarządzający systemem gospodarki odpadami może realizować tę usługę, o   której mowa jest w   ust. 2   za pośrednictwem operatora wyłonionego w   przetargu.  

4.   Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki dostarcza właścicielom nieruchomości operator.  

5.   Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić pojemniki w   miejscach spełniających wymagania § 22 i   23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz. U. z   2002 r. Nr 75, poz.690).  

6.   Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości utrzymuje w   odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym i   poddaje dezynfekcji nie rzadziej niż raz do roku.  

7.   W odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a   powstają odpady komunalne lokalizację pojemnika na odpady komunalne należy zgłosić zarządzającemu systemem gospodarki odpadami.  

8.   Właściciel nieruchomości ma obowiązek w   terminie określonym harmonogramem wystawić pojemniki na odpady niesegregowane i   worki, o   których mowa jest w   ust. 7, przed teren nieruchomości, a   na obszarach trudnodostępnych, do których dojazd samochodu operatora nie jest możliwy, właściciele mają obowiązek pojemniki na odpady zebrane selektywnie, jak i   zmieszane, w   wyznaczonych terminach zawieźć do miejsca położonego przy drodze, którą porusza się samochód operatora.  

9.   Odstąpienie od wymagań określonych w   ust. 6   może nastąpić w   drodze porozumienia właściciela nieruchomości z   operatorem.  

10.   Kosze na odpady, ustawiane przy drogach publicznych oraz na innych terenach użytku publicznego, powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  

1)   powinny być rozmieszczone w   sposób umożliwiający bezpieczne opróżniane i   wygodne korzystanie dla wszystkich użytkowników w/w terenów,  

2)   powinny być ustawione w   miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i   pieszych oraz umożliwiających ich opróżnianie,  

3)   powinny być estetyczne i   zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w   nich odpadów.  

Rozdział 4.
Częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.  

§ 9.  

1.   Ustala się częstość odbioru odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości zamieszkałych:  

1)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu,  

2)   odpady zbierane selektywnie: papier, szkło , tektury, metal, tworzywa sztuczne i   opakowania wielomateriałowe - 1x w   miesiącu,  

3)   bioodpady – co 2   tygodnie,  

4)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe – 2x w   roku,  

5)   RTV i   AGD, zużyte baterie i   akumulatory – 2x w   roku,  

6)   zużyte opony – 2x w   roku.  

2.   Z obszaru nieruchomości niezamieszkałych oraz z   terenów nieruchomości dwufunkcyjnych:  

1)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu,  

2)   odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, tektury, metal, tw. sztuczne, i   opakowania wielomateriałowe - 1x w   miesiącu,  

3)   bioodpady – co 2   tygodnie,  

4)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe – 2x w   roku,  

5)   RTV I   AGD, zużyte baterie i   akumulatory – 2x w   roku,  

6)   zużyte opony – 2x w   roku.  

3.   Zarządzający systemem gospodarki odpadami zorganizuje na terenie Gminy punkty selektywnego zbierania odpadów, przeterminowanych leków i   chemikaliów, zużytych baterii i   akumulatorów, RTV i   AGD, zużytych opon, wielkogabarytowych, odpadów ulegające biodegradacji, pochodzące z   przyciętych lub ściętych krzewów i   drzew, urobek z   koszenia oraz liście.  

4.   Właściciel nieruchomości ma obowiązek we własnym zakresie dostarczyć odpady wymienione w   ust. 3   do punktów w   terminie określonym w   harmonogramie.  

5.   Właściciel nieruchomości posiadający odpady budowlane i   rozbiórkowe z   remontów ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić pojemnik na te odpady u   operatora, który z   kolei powinien dostarczyć go w   terminie 48 godzin od zgłoszenia.  

6.   Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za podstawienie i   odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i   rozbiórkowe z   remontów w   celu zagospodarowania tych odpadów.  

7.   Warunki płatności za podstawienie i   odbiór kontenera o   którym mowa jest w   ust. 6   reguluje odrębna Uchwała.  

8.   Odpady ulegające biodegradacji, pochodzące z   przyciętych lub ściętych krzewów i   drzew, urobek z   koszenia oraz liście należy we własnym zakresie dostarczyć do gminnego punktu zbierania odpadów komunalnych.  

9.   Właściciel nieruchomości, może prowadzić selektywną zbiórkę bioodpadów do własnego kompostownika po uprzednim zgłoszeniu go w   Starostwie Powiatowym.  

10.   Usuwanie odpadów gromadzonych w   pojemnikach i   koszach ulicznych winno odbywać się w   miarę ich napełnienia nie rzadziej jednak niż 1   raz na 2   tygodnie w   sezonie jesienno – zimowym i   1 raz na tydzień w   sezonie wiosenno - letnim.  

11.   Wywóz odpadów stałych z   urządzeń przeznaczonych do ich gromadzenia znajdujących się na terenie cmentarzy powinien odbywać się po ich zapełnieniu jednak nie rzadziej, niż co 2   miesiące.  

12.   Nieczystości ciekłe gromadzone w   zbiornikach bezodpływowych muszą być usuwane z   nieruchomości z   częstotliwością i   w sposób gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z   jego przepełnienia, który spowodowałby zanieczyszczenie powierzchni ziemi i   wód podziemnych.  

13.   Wywóz nieczystości płynnych będzie odbywał się przy użyciu taboru przystosowanego do wykonywania tej usługi.  

14.   Właściciel nieruchomości obowiązany jest do przechowywania przez okres, co najmniej dwóch lat dowodów zapłaty przedsiębiorcy za opróżnianie i   wywóz nieczystości ciekłych.  

15.   W przypadku wyposażenia nieruchomości w   przydomową oczyszczalnię ścieków usuwanie osadów ściekowych winno odbywać się zgodnie z   instrukcją eksploatacyjną oczyszczalni, winno być ono udokumentowane oraz dokonywane przez uprawniony podmiot.  

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§ 10.  

1.   Właściciele nieruchomości w   celu zwiększenia ilość zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w   strumieniu odpadów komunalnych obowiązani są do oddzielnego gromadzenia tych odpadów i   dostarczania do punktu selektywnego gromadzenia odpadów.  

2.   W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji dopuszcza się kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i   na własne potrzeby, a   w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy dostarczyć do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, bądź przekazać operatorowi.  

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§ 11.  

1.   Utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za posiadanie zwierząt.  

2.   Zwierzęta agresywne lub mogące wzbudzić zagrożenie dla otoczenia winny być prowadzone wyłącznie przez osoby dorosłe.  

3.   Na tereny przeznaczone do wspólnego użytku psy należy wyprowadzać na smyczy, a   agresywne dodatkowo w   kagańcach.  

4.   Utrzymujący zwierzęta egzotyczne i   inne w   lokalach mieszkalnych obowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z   pomieszczenia.  

5.   Na terenie nieruchomości może przebywać na swobodzie pies, o   ile nieruchomość posiada ogrodzenie. Ponadto w   widocznym miejscu umieszcza się tablicę ostrzegawczą.  

6.   Psów i   innych zwierząt domowych nie wprowadza się:  

1)   do placówek handlowych, gastronomicznych, kulturalno-oświatowych i   innych obiektów wspólnego użytku, jeżeli wynika to z   wyraźnego oznakowania,  

2)   na tereny placów gier i   zabaw dla dzieci. Przepisu ust. 6. nie stosuje się do psów – przewodników osób niewidomych i   psów opiekunów osób niepełnosprawnych. Psy te muszą posiadać wyraźne oznakowanie.  

7.   Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do posiadania dowodu aktualnych szczepień ochronnych wymaganych bądź zarządzanych przez odpowiednie służby weterynaryjne.  

8.   Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt z   terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Odchody należy umieszczać w   oznaczonych pojemnikach, koszach ulicznych lub pojemnikach na niesegregowane odpady komunalne. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z   psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych korzystających z   psów opiekunów.  

9.   Psy powinny posiadać identyfikator, umożliwiający ustalenie jego właściciela, tzw. elektroniczne znakowanie psów (czipowanie).  

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, w   tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach  

§ 12.  

1.   Na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej w   zabudowie jednorodzinnej zezwala się na utrzymanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem spełniania wymogów:  

1)   sanitarnych,  

2)   pomieszczeń budowlanych,  

3)   ochrony środowiska,  

4)   ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami.  

2.   Zwierzęta gospodarskie muszą być utrzymane tak, aby nie mogły przedostawać się na drogi, tereny publiczne oraz tereny przyległe.  

3.   Wszelkie uciążliwości dla środowiska hodowli zwierząt gospodarskich, w   tym emisje będące jej skutkiem muszą zostać ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona hodowla.  

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i   terminów jej przeprowadzania  

§ 13.  

1.   Terenami przeznaczonymi do deratyzacji są obszary w   granicach administracyjnych Gminy, a   w szczególności tereny:  

1)   Oczyszczalni ścieków i   kanalizacji sanitarnych,  

2)   Zakładów produkcji żywności,  

3)   Placówek kulturalno oświatowych,  

4)   Zakładów opieki zdrowotnej,  

5)   Budynków wielorodzinnych.  

2.   Powszechne akcje deratyzacji organizowane będą wiosną w   terminie od 1   do 15 kwietnia i   jesienią od 1   do 15 października każdego roku. W   przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wyznacza się w   oparciu o   opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Myszkowie dodatkowe terminy obowiązkowej deratyzacji.  

3.   Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji ustala w   drodze zarządzenia i   podaje do publicznej wiadomości Wójt Gminy.  

4.   Właściciel nieruchomości ma obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na jej terenie w   każdym przypadku wystąpienia zaszczurzenia.  

5.   Raport z   przeprowadzonej deratyzacji terenów określonych w   ust. 1   dostarcza się do Urzędu w   terminie 7   dni po przeprowadzonej deratyzacji.  

Rozdział 9.
Postanowienie końcowe  

§ 14.  

1.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.  

3.   Traci moc Uchwała Nr 56 (VII) 2007 Rady Gminy Poraj z   dnia 28 czerwca 2007 roku w   sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Poraj (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2007 r. Nr 133, poz. 2644).  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Katarzyna   Każmierczak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »