| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 214(XXIX)2012 Rady Gminy Poraj

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6r ust. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku, o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 roku, poz. 391), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku, o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r., Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z   2010 roku, Nr 234 poz. 1536) Rada Gminy Poraj u   c h w   a l a, co następuje:  

§ 1.  

Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu Gminy Poraj i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę dodatkową za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§ 2.  

1.   Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za wyposażenie nieruchomości w   pojemniki służące do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych.  

2.   Za wyposażenie w   odpowiedniej ilości i   jakości pojemniki na odpady komunalne odpowiedzialny będzie przedsiębiorca wyłoniony w   drodze przetargu, na zasadach określonych w   umowie.  

3.   Wielkość pojemników służących do odbierania odpadów komunalnych uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i   określona jest w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Poraj.  

4.   Opłata za wyposażenie w   pojemniki wynosi 0,50 zł/osobę/miesiąc.  

5.   Opłata za wyposażenie w   pojemniki obciąża właścicieli nieruchomości.  

6.   Opłata za wyposażenie w   pojemniki do odbierania odpadów komunalnych doliczona będzie do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

7.   Właścicielowi nieruchomości, który indywidualnie zakupił pojemnik na odpady komunalne niespełniający wymagań określonych w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Poraj, zostanie dostarczony odpowiedni pojemnik, a   do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi doliczona zostanie opłata określona w   ust. 4.  

8.   Zapotrzebowanie na odpowiedniej ilości i   pojemności pojemniki na odpady komunalne, właściciel nieruchomości deklaruje wypełniając Załącznik nr 1   do deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, której wzór określa odrębna Uchwała.  

9.   Niniejszego paragrafu nie stosuje się do właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne.  

§ 3.  

1.   Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za podstawienie i   odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i   rozbiórkowe z   remontów prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów.  

2.   Opłata za podstawienie i   odbiór kontenera na odpady budowlane i   rozbiórkowe z   remontów prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów zależy od pojemności kontenera i   wynosi:  

a)   gruzownik 3,5 m 3 - 400 zł,  

b)   gruzownik 5   m 3 - 550 zł.  

3.   Za dostarczenie odpowiedniej ilości i   jakości kontenerów na odpady budowlane i   rozbiórkowe z   remontów prowadzonych samodzielnie, a   także ich zagospodarowanie odpowiedzialny będzie przedsiębiorca wyłoniony w   drodze przetargu, na zasadach określonych w   umowie.  

4.   Zapotrzebowanie na skorzystanie z   usługi odbywa się za dodatkową opłatą poprzez telefoniczne zgłoszenie zapotrzebowania na pojemnik u   przedsiębiorcy wyłonionego w   drodze przetargu oraz wypełnienia druku zlecenia przekazanego przez przedsiębiorcę w   momencie podstawienia kontenera. Czas realizacji zamówienie powinien wynosić 48 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania.  

5.   Wzór zlecenia na dodatkową usługę dotyczącą zapotrzebowania na podstawienie i   odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i   rozbiórkowe z   remontów stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.  

§ 4.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.  

§ 5.  

1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 roku.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w   Poraju, umieszczenie jej treści w   Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy w   Poraju oraz opublikowanie w   lokalnej prasie.  


Załącznik do Uchwały Nr 214(XXIX)2012
Rady Gminy Poraj
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik 1  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Katarzyna   Każmierczak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »