| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 215(XXIX)2012 Rady Gminy Poraj

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536) Rada Gminy Poraj u   c h w   a l a, co następuje:  

§ 1.  

Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§ 2.  

1.   Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w   pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych w   ilości dostosowanej do ilości wytwarzanych odpadów, częstotliwości odbioru, parametrów pojemników w   sposób określony w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Poraj.  

2.   Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą zlecić zaopatrzenie w   pojemnik zarządzającemu systemem gospodarki odpadami w   ramach usługi dodatkowej.  

3.   Worki do selektywnej zbiórki odpadów dostarcza właścicielom nieruchomości operator wyłoniony w   drodze przetargu.  

§ 3.  

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z   którym zarządzający systemem gospodarki odpadami zawarł umowę na odbiór i   zagospodarowanie odpadów, zobowiązany jest dokonywać odbioru odpadów komunalnych uwzględniając warunki lokalne według ustalonego przez siebie harmonogramu, zaakceptowanego przez zarządzającego systemem gospodarki odpadami, podanego do publicznej wiadomości i   dostarczonego do każdego mieszkańca, przy uwzględnieniu postanowień niniejszej Uchwały.  

§ 4.  

1.   Ilość odpadów komunalnych zmieszanych gromadzonych w   pojemnikach na odpady odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierana będzie z   częstotliwością określoną w   § 5   niniejszej Uchwały i   uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość tj.:  

a)   nie więcej niż dwie osoby – w   rozmiarze 80 l,  

b)   3 osoby – w   rozmiarze 120 l,  

c)   od 4   do 6   osób – w   rozmiarze 240 l lub 2   urządzenia po 120 l,  

d)   7 osób – w   rozmiarze 2   urządzenia po 140 l,  

e)   nie mniej niż 8   osób i   nie więcej niż 11 osób – w   rozmiarze 2   urządzenia po 240 l,  

f)   nie mniej niż 12 osób i   nie więcej niż 15 osób – w   rozmiarze 3   urządzenia po 240l,  

g)   w przypadku większej ilości osób niż 15 - właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić na nieruchomości pojemniki w   ilości nie mniej niż 1   urządzenie po 770 l,  

h)   w zabudowie wielorodzinnej odbierane będą pojemniki o   pojemności 40 l na mieszkańca.  

2.   Ilość odpadów komunalnych zmieszanych odbierana będzie z   częstotliwością określoną w   § 5   niniejszej Uchwały od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a   powstają odpady komunalne i   uzależniona jest od rodzaju działalności oraz od liczby i   pojemności pojemników zdeklarowanych przez właściciela nieruchomości zgodnie z   Regulaminem utrzymania czystości i   porządku w   Gminie Poraj.  

3.   Z nieruchomości, o   których mowa w   ust. 1   i ust. 2   odbiera się każdą ilość worków 120 l przeznaczonych na odpowiednie frakcje odpadów gromadzonych selektywnie określoną w   § 5   ust. 1   pkt. b i   c niniejszej Uchwały (odpady z   grupy 15 i   20).  

§ 5.  

1.   Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i   niezamieszkałych w   następujący sposób:  

a)   niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – odbierane są 1   raz w   miesiącu,  

b)   odpady zbierane selektywnie papier, tektura, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – odbierane są, co najmniej 1   raz w   miesiącu,  

c)   odpady komunalne ulegające biodegradacji spożywcze i   kuchenne - odbierane są, co 2   tygodnie,  

d)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, meble i   inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony - odbierane są nie rzadziej niż 2   razy w   roku w   sezonowych punktach selektywnego zbierania odpadów zorganizowanych przez zarządzającego systemem gospodarki odpadami bądź sprzed posesji (tzw. wystawki). Odpady wymienione w   niniejszym podpunkcie można dostarczać do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów,  

e)   odbiór odpadów budowlanych i   rozbiórkowych z   remontów odbywa się za dodatkową opłatą poprzez telefoniczne zgłoszenie i   wypełnienie druku zlecenia u   przedsiębiorcy wyłonionego w   drodze przetargu. Wzór zlecenia na dodatkową usługę dotyczącą zapotrzebowania na podstawienie i   odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i   rozbiórkowe z   remontów określa odrębna Uchwała. Czas realizacji zamówienie powinien wynosić 48 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania.  

§ 6.  

Odbiorowi odpadów komunalnych zgromadzonych w   pojemnikach, workach podlegają tylko te odpady, które zostały wystawione przed posesję. W   przypadku obszarów trudnodostępnych pojemniki i   worki należy dostarczyć w   miejsce na trasie poruszania się pojazdu przedsiębiorcy. Odstąpienie od tych wymagań może nastąpić wyłącznie w   drodze porozumienia z   przedsiębiorcą.  

§ 7.  

Pojemniki i   worki powinny być wystawione w   dniu odbioru odpadów zgodnie z   ustalonym harmonogramem.  

§ 8.  

Pojemniki i   worki wystawione w   innych miejscach i   terminach niż określone w   niniejszej Uchwale, w   szczególności w   miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi, a   Gmina nie ponosi odpowiedzialności za nie realizowanie obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, o   których mowa w   ustawie o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach.  

§ 9.  

1.   Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów można przekazywać odpady komunale zebrane w   sposób selektywny:  

a)   odpady ulegające biodegradacji, pochodzące z   przyciętych lub ściętych krzewów i   drzew, urobek z   koszenia oraz liście,  

b)   zużyty sprzęt RTV i   AGD,  

c)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe,  

d)   zużyte opony,  

e)   akumulatory i   zużyte chemikalia.  

2.   Dostarczanie oraz rozładunek odpadów określonych w   § 9   ust. 1   mieszkańcy Gminy zapewniają we własnym zakresie i   na własny koszt.  

3.   Lokalizacja, godziny otwarcia Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów zostaną podane do publicznej wiadomości.  

§ 10.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.  

§ 11.  

1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w   Poraju, umieszczenie jej treści w   Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy w   Poraju oraz opublikowanie w   lokalnej prasie.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Katarzyna   Każmierczak

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Ryszard Stolarz

Ekspert w dziedzinie prawa handlowego i spółdzielczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »