| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/195/12 Rady Miasta Poręba

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   Ustawy z   dnia 8   marca 190 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   i 2   Ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( t. j. Dz. U. z   2012 r., poz. 391) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Zawierciu oraz po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z   Uchwałą Nr LI/338/10 Rady Miasta Poręba z   dnia 9   listopada 2010 r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art.3 ust.3 ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Poręba w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z   2010 r. Nr 10 z   dnia 13 stycznia 2011 r., poz.162)  

Rada Miasta Poręba  

u c h w   a l a    

§   1.   Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Poręba stanowiący Załącznik Nr 1   do niniejszej Uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XXXIV/315/06 Rady Miasta Poręba z   dnia 30 czerwca 2006 r. w   sprawie Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Poręba z   późniejszymi zmianami.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Gabriel   Zieliński

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIII/195/12    
Rady Miasta Poręba    
z dnia 28 grudnia 2012 r.  
 

REGULAMIN  
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I   PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA PORĘBA  

Rozdział I.
Postanowienia ogólne  

§   1.   1.   Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Poręba.  

2.   Regulamin stosuje się do właścicieli nieruchomości na terenie miasta Poręba.  

§   2.   Ilekroć w   niniejszym Regulaminie jest mowa o   :  

1)   Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)   -rozumie się przez to utworzony na terenie miasta Poręba obiekt, do którego mieszkańcy mogą przekazywać odpady komunalne zebrane selektywnie w   zakresie wskazanym w   niniejszym regulaminie. Lokalizację i   sposób świadczenia usług przez PSZOK określa odrębna uchwała Rady Miasta Poręba.  

Rozdział II.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości  

§   3.   1.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w   następującym zakresie :  

1)   papier,  

2)   metal,  

3)   tworzywa sztuczne,  

4)   szkło białe,  

5)   szkło kolorowe,  

6)   opakowania wielomateriałowe,  

7)   odpady ulegające biodegradacji, w   tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,  

8)   odpady zielone,  

9)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe,  

10)   odpady budowlane i   rozbiórkowe,  

11)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

12)   zużyte baterie i   akumulatory,  

13)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

14)   zużyte opony,  

15)   lampy fluorescencyjne i   inne odpady zawierające rtęć.  

2.   Odpady komunalne wymienione w   ust.1 pkt)1-pkt)8 na nieruchomościach w   zabudowie wielorodzinnej należy zbierać w   systemie pojemnikowym, a   na nieruchomościach w   zabudowie jednorodzinnej w   systemie workowym.  

3.   Odpady komunalne, o   których mowa w   ust.2 na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy a   powstają odpady komunalne należy zbierać w   systemie workowym lub pojemnikowym.  

4.   Odpady komunalne wymienione w   ust.1 pkt)9)-pkt)15 należy zbierać w   systemie innym niż system pojemnikowy lub workowy i   przekazywać przedsiębiorcy lub dostarczać do PSZOK stosując odpowiednio zasady określone w   § 9   ust.5-ust.11 i   § 10 ust. 3   i 4   niniejszego regulaminu.  

5.   Na terenach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów ulegających biodegradacji np. poprzez ich kompostowanie w   indywidualnych kompostownikach i   wykorzystanie kompostu na własne potrzeby.  

6.   Zabrania się spalania odpadów komunalnych zarówno w   urządzeniach grzewczych, jak i   na terenie otwartym, za wyjątkiem odpadów z   drewna niezawierających substancji niebezpiecznych.  

7.   Zabrania się spalania odpadów w   pojemnikach do gromadzenia odpadów.  

8.   Zabrania się składowania odpadów komunalnych w   miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz podrzucania odpadów komunalnych do pojemników innego właściciela.  

§   4.   1.   Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   części nieruchomości służących do użytku publicznego, w   szczególności dojść do budynków, miejsc gromadzenia odpadów, w   sposób nie powodujący utrudnień dla ruchu pieszego lub pojazdów.  

2.   Właściciele nieruchomości są zobowiązani do usunięcia sopli oraz nawisów śniegu z   dachów i   gzymsów budynków, stwarzających zagrożenie dla przechodniów.  

3.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do corocznej wymiany piasku w   piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostępnych.  

§   5.   1.   Na terenie nieruchomości, poza myjniami, dopuszcza się mycie wyłącznie pojazdów samochodowych osobowych i   pod warunkiem, że nie jest ono uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości i   nie powoduje zanieczyszczania powierzchni ziemi bądź wód powierzchniowych lub gruntowych.  

2.   Na terenie nieruchomości, poza warsztatami naprawczymi, dopuszcza się wykonywanie doraźnych napraw pojazdów samochodowych, związanych z   bieżącą eksploatacją, pod warunkiem, że nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości i   nie powodują zanieczyszczania powierzchni ziemi i   wód powierzchniowych i   gruntowych.  

3.   Poza warsztatami naprawczymi nie można dokonywać wymiany płynów eksploatacyjnych w   pojazdach oraz wykonywać prac blacharskich i   lakierniczych.  

Rozdział III.
Rodzaje i   minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym  

§   6.   1.   Urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Poręba to :  

1)   pojemniki na odpady komunalne o   pojemności 120 l, 240 l i   1.100 l,  

2)   kontenery KP-7, kontenery na odpady budowlane,  

3)   worki na odpady komunalne zbierane w   sposób selektywny o   pojemności 120 l,  

4)   kosze uliczne o   pojemności 10-50 l.  

2.   Urządzenia wymienione w   ust.1 powinny spełniać wymagania obowiązujących Polskich Norm lub posiadać deklarację zgodności zgodnie z   Ustawą z   dnia 30 sierpnia 2002 r. o   systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z   2010 r. Nr 138, poz.935).  

3.   Pojemniki i   worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o   których mowa w   ust.1 odpowiadają rodzajowi gromadzonych odpadów według następującej kolorystyki :  

1)   kolor żółty – tworzywa sztuczne, metal,  

2)   kolor niebieski – papier,  

3)   kolor biały – szkło bezbarwne,  

4)   kolor zielony – szkło kolorowe,  

5)   kolor pomarańczowy – opakowania wielomateriałowe,  

6)   kolor brązowy – odpady ulegające biodegradacji, w   tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i   odpady zielone.  

§   7.   1.   Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy w   zabudowie jednorodzinnej :  

1)   dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby - jeden pojemnik o   poj.120 l,  

2)   dla nieruchomości zamieszkałej przez 3-4 osoby – jeden pojemnik o   poj. 240 l lub dwa pojemniki o   poj. 120 l,  

3)   dla nieruchomości zamieszkałej przez 5-6 osób – trzy pojemniki o   poj. 120 l lub jeden pojemnik o   poj. 240 l i   jeden pojemnik o   poj. 120 l,  

4)   dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6   osób – jak w   pkt.1) oraz dodatkowo jeden pojemnik o   poj. 120 l na każde kolejne 2   osoby lub jeden pojemnik o   poj. 240 l na każde kolejne 4   osoby.  

2.   Ustala się minimalną pojemność worka do selektywnej zbiórki odpadów, która wynosi 120 l. Na każdą frakcję odpadów przypada co najmniej jeden worek, zgodnie z   podziałem wskazanym w   § 6   ust.3.  

3.   Na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy w   zabudowie wielorodzinnej zmieszane odpady komunalne będą zbierane w   pojemnikach o   minimalnej pojemności 1.100 l. Zarządcy tych nieruchomości mają obowiązek dostosować ilość i   pojemność pojemników na zmieszane odpady komunalne do liczby mieszkańców, tak aby nie dopuścić do przepełniania się pojemników.  

4.   Na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy w   zabudowie wielorodzinnej odpady zbierane selektywnie będą gromadzone w   pojemnikach o   minimalnej pojemności 1.100 l. Zarządcy nieruchomości w   zabudowie wielorodzinnej mają obowiązek dostosować ilość i   pojemność pojemników na odpady komunalne zbierane selektywnie do liczby mieszkańców tak aby nie dopuścić do przepełniania się pojemników.  

5.   Minimalna pojemność koszy ulicznych wynosi 10 l.  

6.   W celu wyposażenia nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy,  
a powstają odpady komunalne w   urządzenia o   odpowiedniej pojemności, ustala się następującą minimalną tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych:  

1)   dla budynków użyteczności publicznej, biur poza wymienionymi niżej – 2   l na każdego pracownika oraz 0,2 l na każdego interesanta, klienta dla każdego rodzaju odpadów, przy czym nie mniej niż 120 l na jeden punkt,  

2)   dla szkół – 2   l na każdego ucznia i   pracownika dla każdego rodzaju odpadów, przy czym nie mniej niż 1100 l na placówkę,  

3)   dla przedszkola – 2   l na każde dziecko i   pracownika dla każdego rodzaju odpadów, przy czym nie mniej niż 1100 l na placówkę,  

4)   dla lokali handlowych – 30 l na każde 10 m 2 pow. całkowitej lokalu handlowego dla każdego rodzaju odpadów, jednak co najmniej 120 l na lokal,  

5)   dla punktów handlowych poza lokalem – 30 l na każdego zatrudnionego dla każdego rodzaju odpadów, jednak co najmniej 120 l dla każdego rodzaju odpadów,  

6)   dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy także miejsc w   tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, dla każdego rodzaju odpadów, jednak co najmniej 120 l na lokal,  

7)   dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i   produkcyjnych w   odniesieniu do pomieszczeń biurowych i   socjalnych – 120 l dla każdego rodzaju odpadów na każdych 10 pracowników,  

8)   w wypadku lokali handlowych i   gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego kosza na odpady o   minimalnej pojemności 30 l,  

9)   dla ogródków działkowych – w   okresie od 1   marca do 31 października 20 l na każdą działkę a   poza w/w okresem 5   l na każdą działkę.  

7.   Właściciele nieruchomości są zobowiązani do dostosowania ilości i   pojemności pojemników i   worków do zbierania odpadów komunalnych do liczby osób korzystających z   tych urządzeń oraz ilości powstających na nieruchomości odpadów i   częstotliwości ich odbioru.  

§   8.   1.   Pojemniki i   worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosze uliczne należy rozmieszczać na nieruchomościach w   sposób odpowiadający przepisom prawa budowlanego.  

2.   Miejsca publiczne takie, jak drogi, ciągi handlowo-usługowe, parki, przystanki komunikacyjne, szlaki turystyczne właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć w   kosze uliczne.  

3.   Obowiązek ustawienia koszy ulicznych w   ciągach dróg publicznych dotyczy wyłącznie terenów zabudowanych.  

4.   Gęstość rozstawienia koszy ulicznych w   ciągach dróg publicznych i   w parkach powinna być dostosowana do natężenia ruchu pieszych.  

5.   Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania urządzeń, o   których mowa w   ust.1 w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym.  

6.   Pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych powinny być myte i   dezynfekowane minimum 2   razy w   roku.  

7.   W pojemnikach na odpady komunalne nie należy gromadzić śniegu, lodu, gorącego popiołu i   żużlu, gruzu budowlanego, szlamów, substancji żrących i   wybuchowych, a   także odpadów z   działalności gospodarczej, które nie są odpadami komunalnymi.  

8.   Miejsce wyznaczone na ustawienie urządzeń, o   których mowa w   ust. 1   powinno być utrzymywane w   stanie czystości i   odpowiednio zabezpieczone przez zbieraniem się wody i   błota.  

Rozdział IV.
Częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§   9.   1.   Określa się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy :  

1)   zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień dla zabudowy wielorodzinnej i   nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc dla zabudowy jednorodzinnej,  

2)   odpady komunalne ulegające biodegradacji, w   tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i   odpady zielone – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień dla zabudowy wielorodzinnej i   nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc dla zabudowy jednorodzinnej, z   możliwością zwiększenia w   okresie letnim,  

3)   papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne i   kolorowe, opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż jeden raz w   miesiącu,  

4)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny oraz zużyte opony – nie rzadziej niż dwa razy w   roku w   systemie tzw. „wystawki”,  

5)   pozostałe odpady zbierane selektywnie zgodnie z   niniejszym regulaminem – z   częstotliwością dostosowaną do potrzeb danej nieruchomości.  

2.   Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy pozbywają się odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich odpowiednio przedsiębiorcy, wyłonionemu przez miasto Poręba w   drodze przetargu lub do PSZOK.  

3.   Odpady, o   których mowa w   ust.1 pkt1)-pkt4) będą odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z   harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, opracowanym przez przedsiębiorcę wyłonionego przez miasto Poręba w   drodze przetargu. Przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć harmonogram odbioru odpadów właścicielom nieruchomości.  

4.   Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy zobowiązany jest udostępnić w   celu opróżnienia pojemniki oraz worki z   zebranymi odpadami komunalnymi, w   szczególności poprzez ich wystawienie przed posesję w   dniu odbioru w   miejsce umożliwiające swobodny dostęp do nich pracownikom przedsiębiorcy i   w sposób nie powodujący zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu pieszego i   samochodowego.  

5.   Meble i   inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, zużyte opony powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy w   zabudowie jednorodzinnej należy wystawiać w   dniu zbiórki przed posesję w   sposób umożliwiający ich sprawny odbiór i   nie stanowiący zagrożenia dla bezpieczeństwa osób trzecich.  

6.   W zabudowie wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, zużyte opony należy wystawiać w   dniu zbiórki obok miejsca gromadzenia odpadów komunalnych.  

7.   Odpady, o   których mowa w   ust.5 mogą być również dostarczone samodzielnie do PSZOK z   zastrzeżeniem ust.10.  

8.   Zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny może również być oddawany do punktów sprzedaży posiadających numer rejestrowy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przy zakupie nowego sprzętu.  

9.   Odpady w   postaci : zużytych baterii i   akumulatorów, chemikaliów i   przeterminowanych leków, lamp fluorescencyjnych i   innych odpadów zawierających rtęć, w   tym zużytych świetlówek właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dostarczają samodzielnie do PSZOK.  

10.   Odpady w   postaci zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dostarczają do PSZOK w   przypadku, gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem, o   którym mowa w   § 9   ust.3.  

11.   Odpady budowlane i   rozbiórkowe pochodzące z   nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy właściciele dostarczają do PSZOK. Właściciel danej nieruchomości może dostarczyć do PSZOK 1.100 l/rok tych odpadów pochodzących z   tej nieruchomości.  

§   10.   1.   Określa się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne :  

1)   zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc  

2)   odpady komunalne ulegające biodegradacji, w   tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i   odpady zielone – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc z   możliwością zwiększenia w   okresie letnim,  

3)   papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne i   kolorowe oraz opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,  

5)   pozostałe odpady zbierane w   sposób selektywny – z   częstotliwością dostosowaną do potrzeb danej nieruchomości.  

2.   Właściciel nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne zobowiązany jest udostępnić w   celu opróżnienia pojemniki oraz worki z   zebranymi odpadami komunalnymi, w   szczególności poprzez ich wystawienie przed posesję w   dniu odbioru w   miejsce umożliwiające swobodny dostęp do nich pracownikom przedsiębiorcy i   w sposób nie powodujący zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu pieszego i   samochodowego.  

3.   Meble i   inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, zużyte opony powstające na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy a   powstają odpady komunalne należy wystawiać w   dniu zbiórki w   sposób umożliwiający ich sprawny odbiór i   nie stanowiący zagrożenia dla bezpieczeństwa osób trzecich. Zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny można również oddawać zgodnie z   § 9   ust.8.  

4.   Przeterminowane leki i   chemikalia, zużyte baterie i   akumulatory, lampy fluorescencyjne i   inne odpady zawierające rtęć, odpady budowlane i   rozbiórkowe powstające na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy a   powstają odpady komunalne właściciele tych nieruchomości przekazują przedsiębiorcy posiadającemu wpis do rejestru działalności regulowanej w   zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Poręba.  

5.   Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a   powstają odpady komunalne, pozbywają się tych odpadów poprzez przekazanie ich przedsiębiorcy, o   którym mowa w   ust.4 w   oparciu o   zawartą z   nim umowę na odbiór odpadów komunalnych. Właściciele tych nieruchomości mają obowiązek zawarcia takiej umowy.  

6.   W przypadku, gdy nieruchomość w   części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy a   w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy właściciel nieruchomości ma obowiązek zawrzeć umowę z   przedsiębiorcą, o   którym mowa w   ust. 4   na odbiór odpadów komunalnych wytwarzanych w   części nieruchomości stanowiącej nieruchomość niezamieszkałą.  

§   11.   1.   Kosze uliczne należy opróżniać z   częstotliwością niedopuszczającą do ich przepełnienia jednakże nie rzadziej niż raz w   tygodniu.  

2.   Na terenach, na których organizowane są imprezy masowe itp. ich organizator ma obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości urządzeń do zbierania odpadów komunalnych, toalet przenośnych oraz niezwłocznego ich opróżnienia i   uprzątnięcia po zakończeniu imprezy.  

§   12.   1.   Zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych należy opróżniać z   częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu oraz w   sposób gwarantujący, że nie nastąpi zanieczyszczenie wód powierzchniowych lub podziemnych.  

2.   Zbiorniki bezodpływowe mogą być opróżniane wyłącznie przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Burmistrza Miasta Poręba na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Poręba.  

3.   Zabrania się odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, zbiorników wodnych, cieków wodnych itp.  

4.   Jeżeli nieruchomość jest wyposażona w   przydomową oczyszczalnię ścieków należy okresowo usuwać powstające w   niej osady. Osady mogą być usuwane wyłącznie przez przedsiębiorcę, o   którym mowa w   ust. 2.  

5.   Wielkość zbiornika bezodpływowego lub przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków należy dostosować do liczby osób korzystających z   tych urządzeń.  

6.   Zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków muszą być zlokalizowane w   sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego.  

Rozdział V.
Inne wymagania wynikające z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§   13.   1.   Odpady komunalne zmieszane, pozostałości z   sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania oraz odpady zielone odebrane od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Poręba przedsiębiorcy przekazują wyłącznie do instalacji regionalnych znajdujących się w   Regionie I   gospodarki odpadami komunalnymi. W   przypadku braku możliwości przyjęcia tych odpadów przez instalację regionalną dopuszcza się możliwość ich przekazania do instalacji zastępczych zlokalizowanych w   Regionie I   gospodarki odpadami komunalnymi.  

2.   W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji powstające w   gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w   pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w   przydomowych kompostownikach w   zabudowie jednorodzinnej.  

3.   Regiony gospodarki odpadami komunalnymi i   regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w   poszczególnych regionach oraz instalacje zastępcze do obsługi tych regionów określa Uchwała Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z   dnia 24 sierpnia 2012 r. w   sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”.  

Rozdział VI.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   14.   1.   Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i   życia ludzi oraz zwierząt a   także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.  

2.   Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki a   w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w   pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w   sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z   niego.  

3.   Utrzymujący psy są zobowiązani do :  

1)   prowadzenia psa na uwięzi, a   psu rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającemu otoczeniu do nałożenia kagańca,  

2)   prowadzenia psa bez smyczy tylko w   miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a   właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem,  

3)   niewprowadzania psów na teren placów zabaw i   piaskownic dla dzieci,  

4)   niewprowadzania psów do placówek handlowych, gastronomicznych i   innych obiektów publicznego użytku, jeżeli wynika to z   oznakowania,  

5)   usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy na terenach przeznaczonych do użytku publicznego,  

6)   przepisy, o   których mowa w   pkt 4) i   pkt 5) nie dotyczą osób niewidomych, korzystających z   psów przewodników.  

4.   Zasady postępowania z   bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta reguluje odrębna uchwała Rady Miasta Poręba w   sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Poręba.  

Rozdział VII.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, w   tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w   poszczególnych nieruchomościach  

§   15.   1.   Zabrania się chowu i   utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, oznaczonych jako takie w   miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

2.   Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na zwartych terenach zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, budynki jednorodzinne w   zabudowie szeregowej, instytucje użyteczności publicznej, obiekty handlowe, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.  

3.   Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach nieruchomości poza obszarem wymienionym w   ust.2 pod następującymi warunkami :  

1)   posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt, spełniających wymogi prawa budowlanego,  

2)   wytwarzane w   związku z   utrzymywaniem zwierząt gospodarskich odpady i   nieczystości stałe będą gromadzone i   usuwane zgodnie z   obowiązującymi przepisami i   nie będą powodować zanieczyszczania terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i   podziemnych,  

3)   niepowodowania przez utrzymywane zwierzęta gospodarskie uciążliwości, w   szczególności zapachowych, dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich,  

4)   przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.  

Rozdział VIII.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i   terminy jej przeprowadzania  

§   16.   1.   Właściciele nieruchomości zobowiązani do przeprowadzenia, co najmniej dwa razy w   roku, deratyzacji na terenie nieruchomości.  

2.   Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji na 1.04.-25.04 i   25.09.-10.10. każdego roku.  

3.   W przypadku wystąpienia zwiększonej populacji gryzoni zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia dodatkowej deratyzacji.  

4.   Obowiązkowej deratyzacji podlegają :  

1)   obszary wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej,  

2)   obszary zabudowane budynkami produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi itp.  

5.   Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji w   odniesieniu do obszarów zabudowy jednorodzinnej może być realizowany w   miarę potrzeby, w   szczególności w   przypadku pojawienia się gryzoni.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Zemła

Dyrektor ds. rozwoju Equity Investments S.A. Ekspert w dziedzinie usług profesjonalnych i outsourcingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »