| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 181/XXIII/2012 Rady Gminy Włodowice

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włodowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz art.4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz.U.z 2012r. poz.391) po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu

Rada Gminy Włodowice uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włodowice stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 3. Traci moc uchwała nr 232/XXIX/2006 Rady Gminy Włodowice z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włodowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice


Mirosława Jęderko


Załącznik do Uchwały Nr 181/XXIII/2012
Rady Gminy Włodowice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Włodowice

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włodowice, w zakresie:

1) prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, sprzątania zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego,

2) mycia i napraw pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami,

3) rodzaju pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i drogach publicznych, ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych z nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

5) innych wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,

6) obowiązków właścicieli i innych osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów użytku publicznego,

7) wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej,

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

a) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników, worków służących do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; pojemniki, worki mogą być udostępnione właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę wyłonionego przez Gminę Włodowice w przetargu na warunkach z nim ustalonych,

b) systematyczne opróżnianie pojemników w sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia,

c) zapewnienie prawidłowego zbierania, gromadzenia i pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych,

d) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,

e) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji budynku,

f) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do odbioru,

g) usuwanie poprzez: zamiatanie, zbieranie, grabienie, itp. zanieczyszczeń z nieruchomości celem utrzymania ich należytego stanu sanitarno – higienicznego,

h) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości,

i) usuwanie nawisów (śniegu, sopli, lodu) z okapów, rynien i innych części nieruchomości, aby nie stwarzały zagrożenia zdrowia i życia użytkowników poboczy, chodników oraz dróg.

2. Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych poprzez: pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej, zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym należy do zarządu drogi.

§ 3. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do prowadzenia selektywnej zbiórki następujących odpadów komunalnych:

a) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

b) papier,

c) szkło,

d) tworzywa sztuczne,

e) metal,

f) odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych,

g) odpady wielkogabarytowe,

h) opakowania wielomateriałowe,

i) odpady budowlane i remontowe,

j) przeterminowane leki i chemikalia,

k) zużyte baterie i akumulatory,

l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

m) zużyte opony,

i przekazywania ich do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne z częstotliwością ustaloną w niniejszym regulaminie.

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do przekazywania przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne niesegregowanych odpadów komunalnych, w tym odpadów budowlanych i remontowych (pochodzących z drobnych remontów nie wymagających uzyskania decyzji lub pozwolenia) z częstotliwością ustaloną w niniejszym regulaminie.

§ 4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się jedynie na terenie nieruchomości właściciela pojazdu pod warunkiem, że powstające ścieki nie spowodują zanieczyszczenia wód i gruntu.

§ 5. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości pod warunkiem, że prace związane z naprawą nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, a sposób postępowania z powstającymi odpadami będzie zgodny z odrębnymi przepisami.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Włodowice:

a) kosze uliczne o minimalnej pojemności 35 l,

b) pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o pojemności: 120 l, 240 l , 1100 l, kontenery KP - 7, KP – 8, KP – 10,

c) pojemniki, worki do selektywnej zbiórki o minimalnej pojemności 120 l,

d) kontenery przeznaczone na odpady budowlane.

2. Zobowiązuje się każdego właściciela nieruchomości do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach z zachowaniem następujących zasad:

a) gospodarstwo domowe liczące do 2 osób: pojemnik o pojemności minimum 120 l,

b) gospodarstwo domowe liczące 3 - 4 osób: pojemnik (pojemniki) o pojemności minimum 240 l,

c) gospodarstwo domowe liczące 5 – 7 osób: pojemnik (pojemniki) o pojemności minimum 360 l,

d) gospodarstwo domowe liczące 8 osób i powyżej: pojemnik (pojemniki) o pojemności minimum 480 l,

e) prowadzący działalność gospodarczą typu: handlowego, usługowego, biurowego lub produkcyjnego zobowiązani są do wyposażenia każdej nieruchomości na której prowadzona jest działalność w co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 120 l na odpady komunalne zmieszane,

f) w przypadku przepełnienia się pojemników spełniających zasady określonych w pkt. a – e właściciel nieruchomości zobowiązany jest do jej wyposażenia w dodatkowy pojemnik,

g) w uzasadnionych przypadkach, do zbierania wyjątkowo zwiększonej ilości odpadów, oprócz typowych pojemników mogą być używane odpowiednio oznaczone worki udostępnione przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

h) zarządcy nieruchomości wielorodzinnych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu tak, aby pojemniki te nie przepełniały się oraz spełnione były wymagania określone w niniejszym Regulaminie,

i) prowadzący działalność gospodarczą handlowo – usługową są zobowiązani ustawić w miejscach publicznie dostępnych np. przed sklepami, punktami usługowo – handlowymi, gastronomicznymi itp. kosze na odpady komunalne o pojemności nie mniejszej niż 35 l. przeznaczone dla klientów w ilości zapewniającej czystość i porządek w sąsiedztwie prowadzonej działalności handlowo – usługowej,

j) zarządcy cmentarzy są zobowiązani ustawić w miejscach publicznie dostępnych kontener minimum KP – 7.

3. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w następujący sposób:

a) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji – pojemniki lub worki w kolorze brązowym,

b) szkło bezbarwne i kolorowe – pojemniki lub worki w kolorze zielonym,

c) papier – pojemniki lub worki w kolorze niebieskim,

d) opakowania z blachy stalowej, aluminiowej, metale oraz opakowania wielomateriałowe – pojemniki lub worki w kolorze czarnym,

e) tworzywa sztuczne – pojemniki lub worki w kolorze żółtym.

4. Właściciel nieruchomości może składać w przydomowym kompostowniku odpady komunalne ulegające biodegradacji po zgłoszeniu tego faktu w gminie. W sytuacji gdy właściciel nie zadeklarował składania tych odpadów w przydomowym kompostowniku, zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w odrębny, przeznaczony do tego celu pojemnik lub worek i w nich je gromadzić.

5. Miejsca publiczne są przez właścicieli nieruchomości obowiązkowo wyposażone w zamontowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:

a) na drogach, chodnikach i ciągach pieszo – jezdnych kosze należy ustawić w miarę potrzeb,

b) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w pobliżu wiaty przystankowej a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,

c) przy placówkach wychowawczo – oświatowych i kulturalnych, szkołach, przedszkolach należy ustawić pojemniki o pojemności co najmniej 1100 l.

§ 7. Obowiązki właścicieli nieruchomości:

a) właściciele mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia i życia użytkowników,

b) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych,

c) zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 8. 1. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych powinna gwarantować właściwy stan higieniczno – sanitarny oraz estetykę nieruchomości, a w szczególności powinna być tak dobrana, aby nie następował rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych, przepełnienie pojemników lub wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego.

2. Ustala się następujące częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:

1) odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki:

a) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji; w sytuacji gdy właściciel nie zadeklarował składania tych odpadów w przydomowym kompostowniku:

- w okresie od miesiąca kwietnia do listopada: co najmniej 1 x w miesiącu,

- w pozostałym okresie: co najmniej 1 x na dwa miesiące,

b) odpady rodzaju: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe:

- zabudowa jednorodzinna: co najmniej 1 x w miesiącu,

- zabudowa wielorodzinna: co najmniej 1 x w tygodniu,

- obiekty użyteczności publicznej: co najmniej 1 x w miesiącu,

c) odpady rodzaju: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady niebezpieczne:

- zabudowa jednorodzinna: co najmniej 2 x w roku,

- zabudowa wielorodzinna: co najmniej 2 x w roku,

- obiekty użyteczności publicznej: co najmniej 2 x w roku,

d) odpady budowlane i remontowe (pochodzące z prac wymagających uzyskania decyzji lub pozwolenia) – w miarę zapełnienia się kontenera, lecz nie później nie po zakończeniu prac remontowo – budowlanych.

2) odpady zmieszane, niesegregowane odbierane są:

- w zabudowie jednorodzinnej: co najmniej 1 x w miesiącu,

- w zabudowie wielorodzinnej: w cyklu dwutygodniowym,

- w obiektach użyteczności publicznej: co najmniej 1 x w miesiącu,

- od prowadzących działalność gospodarczą handlowo – usługową gastronomiczną, itp.: w cyklu dwutygodniowym,

3) tereny użyteczności publicznej:

a) odpady zbierane w koszach ulicznych: co najmniej 1 x na tydzień,

b) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się w zależności od potrzeb – nie rzadziej niż 1 x na kwartał, nie dopuszczając do ich przepełnienia.

§ 9. 1. Właściciel nieruchomości korzystając z usług przedsiębiorcy, opróżnia zbiornik bezodpływowy z częstotliwością gwarantującą zabezpieczenie go przed przepełnieniem, wylewaniem się nieczystości, zanieczyszczeniem i skażeniem powierzchni ziemi i wód podziemnych.

2. Częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

§ 10. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić pojemniki, worki z odpadami komunalnymi w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem przed teren nieruchomości w miejsce łatwo dostępne dla pojazdów specjalistycznych. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdu podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach o pojemności 1100 l.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami” dla gminy Włodowice

§ 11. Właściciele nieruchomości w celu zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych obowiązani są do oddzielnego gromadzenia tych odpadów i dostarczaniu ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przez zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 12. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przez zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przez zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

2. Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:

a) zabrania się właścicielom zwierząt domowych wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania,

b) w miejscach publicznych należy prowadzić psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu,

c) zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w przypadku, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,

d) zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, boisk szkolnych oraz innych terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych regulaminów ustalonych przez zarządców nieruchomości,

e) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp. obowiązek ten nie dotyczy osób korzystających z pomocy psów przewodników,

f) zabrania się wprowadzania zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów takich jak: lecznice, wystawy itp. zakaz ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów przewodników,

g) w przypadku śmierci zwierzęcia domowego właściciel zwierzęcia ma obowiązek unieszkodliwić zwłoki zwierzęce korzystając z usług przedsiębiorstwa posiadającego stosowne zezwolenia do unieszkodliwiania zwłok zwierząt.

Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 13. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach zabudowy wielorodzinnej oraz zabudowy użyteczności publicznej.

2. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do dbania, aby zwierzęta nie stwarzały zagrożenia bezpieczeństwa oraz nie stanowiły uciążliwości dla otoczenia i mieszkańców sąsiednich posesji.

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązani są ponadto do:

a) przestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych,

b) gromadzenia obornika i płynnych odchodów zwierzęcych w miejscach spełniających wymogi określone w przepisach odrębnych, czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi płytami i w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres,

c) przeprowadzenia deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, w każdym przypadku wystąpienia szkodników.

4. Ule z pszczołami ustawić w taki sposób aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych są zobowiązani do przeprowadzenia deratyzacji w przypadkach wystąpienia gryzoni w obrębie swojej nieruchomości.

2. Deratyzacja powinna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi, w gospodarstwach rolnych, w szkołach i placówkach w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz w placówkach kulturalno – oświatowych. Przeprowadzenie deratyzacji jest obowiązkowe jeden raz w roku w miesiącu wrześniu lub październiku.

3. W przypadku wystąpienia gryzoni należy przeprowadzić deratyzację niezwłocznie bez względu na obszar wystąpienia gryzoni.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »