| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 188/XXIV/2013 Rady Gminy Włodowice

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz art.6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj Dz.U.z 2012r. poz.391)

Rada Gminy Włodowice uchwala co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Włodowice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie odbierana każda ilość odpadów komunalnych.

§ 3. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki:

a) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji:

w sytuacji gdy właściciel nie zadeklarował składania tych odpadów w przydomowym kompostowniku:

- w okresie od miesiąca kwietnia do listopada : co najmniej 1 x w miesiącu,

- w pozostałym okresie : co najmniej 1 x na dwa miesiące.

b) odpady rodzaju: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe:

- zabudowa jednorodzinna : co najmniej 1 x w miesiącu,

- zabudowa wielorodzinna : co najmniej 1 x w tygodniu,

c) odpady rodzaju : przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady niebezpieczne:

- zabudowa jednorodzinna : co najmniej 2 x w roku,

- zabudowa wielorodzinna : co najmniej 2 x w roku,

2) odpady zmieszane, niesegregowane odbierane są:

- w zabudowie jednorodzinnej : co najmniej 1 x w miesiącu,

- w zabudowie wielorodzinnej : w cyklu dwutygodniowym,

§ 4. Ustala się utworzenie jednego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, prowadzonego przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.

§ 5. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można przekazać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

- przeterminowane leki i chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony,

- metale,

- odpady z selektywnej zbiórki odpadów – szkło białe, kolorowe, papier, tworzywa sztuczne,

- odpady zielone,

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

- opakowania wielomateriałowe,

- odpady budowlane i remontowe (pochodzące z drobnych remontów nie wymagających uzyskania decyzji lub pozwolenia).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice


Mirosława Jęderko

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »