| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 188/XXIV/2013 Rady Gminy Włodowice

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz art.6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj Dz.U.z 2012r. poz.391)

Rada Gminy Włodowice uchwala co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Włodowice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie odbierana każda ilość odpadów komunalnych.

§ 3. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki:

a) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji:

w sytuacji gdy właściciel nie zadeklarował składania tych odpadów w przydomowym kompostowniku:

- w okresie od miesiąca kwietnia do listopada : co najmniej 1 x w miesiącu,

- w pozostałym okresie : co najmniej 1 x na dwa miesiące.

b) odpady rodzaju: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe:

- zabudowa jednorodzinna : co najmniej 1 x w miesiącu,

- zabudowa wielorodzinna : co najmniej 1 x w tygodniu,

c) odpady rodzaju : przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady niebezpieczne:

- zabudowa jednorodzinna : co najmniej 2 x w roku,

- zabudowa wielorodzinna : co najmniej 2 x w roku,

2) odpady zmieszane, niesegregowane odbierane są:

- w zabudowie jednorodzinnej : co najmniej 1 x w miesiącu,

- w zabudowie wielorodzinnej : w cyklu dwutygodniowym,

§ 4. Ustala się utworzenie jednego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, prowadzonego przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.

§ 5. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można przekazać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

- przeterminowane leki i chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony,

- metale,

- odpady z selektywnej zbiórki odpadów – szkło białe, kolorowe, papier, tworzywa sztuczne,

- odpady zielone,

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

- opakowania wielomateriałowe,

- odpady budowlane i remontowe (pochodzące z drobnych remontów nie wymagających uzyskania decyzji lub pozwolenia).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice


Mirosława Jęderko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »