| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

z dnia 14 lutego 2013r.

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Małej Panwi PLH160008

Na podstawie art. 28 ust. 5   i 8   ustawy z   dnia 16 kwietnia 2004 r. o   ochronie przyrody (Dz. U.  
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z   późn. zm. 1)   ) w   związku z   art. 6   ustawy z   dnia 13 lipca 2012 r.  
o zmianie ustawy o   ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 985) zarządza się, co następuje:  

§   1.   1.   Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Małej Panwi PLH160008, zwanego dalej: „obszarem Natura 2000”.  

2.   Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar Natura 2000.  

§   2.   Opis granic obszaru Natura 2000 określa załącznik nr 1   do zarządzenia.  

§   3.   Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2   do zarządzenia.  

§   4.   Identyfikację istniejących i   potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i   zwierząt i   ich siedlisk będących przedmiotami ochrony określa załącznik nr 3   do zarządzenia.  

§   5.   Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4   do zarządzenia.  

§   6.   Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i   obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 5   do zarządzenia.  

§   7.   Wskazania do zmian w   istniejącym studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolonowskie, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Zawadzkie, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i   zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, określa załącznik nr 6   do zarządzenia.  

§   8.   Zarządzenie wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w   Katowicach  


Bernard   Błaszczyk

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w   Opolu  


Alicja Majewska  

 

 

 

1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz.1241 i   Nr 215, poz. 1664, z   2010 r. Nr 76, poz. 489 i   Nr 119, poz. 804, z   2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i   Nr 224, poz. 1337, z   2012 r. poz. 985 oraz z   2013 r. poz. 7   i poz. 73.  

 


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 14 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1   do zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w   Opolu i   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w   Katowicach  
z dnia 14 lutego 2013 r.  
 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 14 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2   do zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w   Opolu i   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w   Katowicach  
z dnia 14 lutego 2013 r.  
 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 14 lutego 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3   do zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w   Opolu i   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w   Katowicach  
z dnia 14 lutego 2013 r.  
 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 14 lutego 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4   do zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w   Opolu i   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w   Katowicach  
z dnia 14 lutego 2013 r.  
 

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 14 lutego 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5   do zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w   Opolu i   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w   Katowicach  
z dnia 14 lutego 2013 r.  
 

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 14 lutego 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6   do zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w   Opolu i   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w   Katowicach  
z dnia 14 lutego 2013 r.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »