| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/231/2012 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3   Ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2005 r. Nr 236, poz. 2008 z   późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się, iż w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1)   odbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych będzie prowadzone bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:  

a)   zmieszanych (nieselektywnie zbieranych),  

b)   selektywnie zbieranych:  

-   szkła,  

-   plastiku, metalu, papieru,  

-   odpadów organicznych i   odpadów zielonych,  

-   żużlu i   popiołu,  

-   odpadów wielkogabarytowych,  

-   zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego.  

2)   odbieranie innych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, niewymienionych w   pkt 1, odbywać się będzie w   punktach selektywnego zbierania odpadów:  

a)   remontowo – budowlanych w   ilości do 1   m 3   /rok/nieruchomość,  

b)   opon,  

c)   przeterminowanych lekarstw   ,  

d)   chemikaliów, w   tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itd.,  

e)   zużytych baterii i   akumulatorów,  

f)   lamp żarowych, halogenowych, świetlówek,  

g)   tekstyliów, w   tym ubrań,  

h)   opakowań po środkach ochrony roślin i   nawozach powstających w   rodzinnych gospodarstwach rolnych.  

3)   odpady o   których mowa w   pkt. 2   odbierane będą wyłącznie z   terenu nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych o   ile te nie oddają ponadnormatywnych odpadów będących wynikiem ich bezpośredniej działalności gospodarczej (w szczególności odpady poprodukcyjne).  

4)   odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z   częstotliwością określoną w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku w   gminie.  

5)   odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z   częstotliwością określoną w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku w   gminie.  

6)   punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą świadczyły usługi odbioru odpadów, przyjmując nieograniczoną ilość selektywnie zebranych odpadów, z   zastrzeżeniem pkt. 2.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice .  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice  


Czesław   Wandzel

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »