| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/231/2012 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3   Ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2005 r. Nr 236, poz. 2008 z   późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się, iż w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1)   odbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych będzie prowadzone bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:  

a)   zmieszanych (nieselektywnie zbieranych),  

b)   selektywnie zbieranych:  

-   szkła,  

-   plastiku, metalu, papieru,  

-   odpadów organicznych i   odpadów zielonych,  

-   żużlu i   popiołu,  

-   odpadów wielkogabarytowych,  

-   zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego.  

2)   odbieranie innych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, niewymienionych w   pkt 1, odbywać się będzie w   punktach selektywnego zbierania odpadów:  

a)   remontowo – budowlanych w   ilości do 1   m 3   /rok/nieruchomość,  

b)   opon,  

c)   przeterminowanych lekarstw   ,  

d)   chemikaliów, w   tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itd.,  

e)   zużytych baterii i   akumulatorów,  

f)   lamp żarowych, halogenowych, świetlówek,  

g)   tekstyliów, w   tym ubrań,  

h)   opakowań po środkach ochrony roślin i   nawozach powstających w   rodzinnych gospodarstwach rolnych.  

3)   odpady o   których mowa w   pkt. 2   odbierane będą wyłącznie z   terenu nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych o   ile te nie oddają ponadnormatywnych odpadów będących wynikiem ich bezpośredniej działalności gospodarczej (w szczególności odpady poprodukcyjne).  

4)   odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z   częstotliwością określoną w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku w   gminie.  

5)   odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z   częstotliwością określoną w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku w   gminie.  

6)   punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą świadczyły usługi odbioru odpadów, przyjmując nieograniczoną ilość selektywnie zebranych odpadów, z   zastrzeżeniem pkt. 2.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice .  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice  


Czesław   Wandzel

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »