| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/281/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 7, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) i   art. 7a ust.3 ustawy z   dnia 25 października 1991 roku o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.   U. z   2012 roku, poz. 406), po   przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art.3 ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o   wolontariacie oraz po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w   Wodzisławiu Śląskim,  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustanawia się doroczne nagrody Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięcia w   dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i   ochrony kultury.  

§   2.   Szczegółowe warunki i   tryb przyznawania nagród, o   których mowa w   ust.1, określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/281/2013    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 31 stycznia 2013 r.  
 

REGULAMIN  
określający szczegółowe warunki i   tryb przyznawania dorocznych nagród Powiatu Wodzisławskiego w   dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i   ochrony kultury  

§   1.   1.   Zarząd Powiatu Wodzisławskiego z   inicjatywy własnej lub na wniosek uprawnionych podmiotów, o   których mowa w   § 2, może przyznać nagrody osobom fizycznym zamieszkałym na terenie powiatu wodzisławskiego lub osobom prawnym, które mają siedzibę na terenie powiatu wodzisławskiego oraz innym podmiotom nie posiadającym osobowości prawnej, które mają siedzibę na terenie powiatu wodzisławskiego.  

2.   Nagroda może zostać przyznana artystom, wykonawcom, instruktorom, organizatorom i   promotorom działalności kulturalnej, popularyzatorom kultury i   popularyzatorom ochrony dóbr kultury oraz innym podmiotom prowadzącym działalność kulturalną.  

3.   Nagroda przyznawana jest dorocznie za:  

1)   osiągnięcia o   istotnym znaczeniu, a   w szczególności za uzyskanie wysokich miejsc w   konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich lub wojewódzkich w   dziedzinie twórczości artystycznej i   upowszechniania kultury,  

2)   całokształt działalności kulturalnej, za wieloletnie, wybitne osiągnięcia oraz zaangażowanie w   pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie i   ochronę,  

3)   pracę na rzecz kultury, popularyzację i   upowszechnianie kultury oraz podnoszenie jej jakości na terenie powiatu wodzisławskiego.  

4.   Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie i   tylko jedną nagrodę za całokształt działalności.  

§   2.   Podmiotami uprawnionymi do występowania z   wnioskami o   przyznanie nagród są:  

1)   organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną prowadzące działalność statutową w   zakresie kultury lub   sztuki,  

2)   państwowe i   samorządowe instytucje kultury,  

3)   osoby prawne i   jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o   stosunku Państwa do kościołów i   związków wyznaniowych, których statutową działalność obejmują zadania w   zakresie kultury lub sztuki,  

4)   inne podmioty, których statutowy zakres działalności obejmuje zadania w   dziedzinie kultury lub sztuki.  

§   3.   Wniosek o   przyznanie nagrody powinien zawierać:  

1)   nazwę wnioskodawcy oraz adres jego siedziby,  

2)   dane osobowe kandydata do nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub nazwę podmiotu oraz adres siedziby i   numer telefonu do kontaktu),  

3)   uzasadnienie wniosku, zawierające w   szczególności opis całokształtu działalności lub opis osiągnięć o   istotnym znaczeniu w   zakresie działalności artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury, za które ma zostać przyznana nagroda wraz z   ewentualną dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia (zdjęcia, recenzje, notatki prasowe, dyplomy itp.),  

4)   informację o   dotychczas otrzymanych nagrodach i   wyróżnieniach kandydata,  

5)   oświadczenie kandydata - wyrażenie przez kandydata zgody na kandydowanie wraz z   podpisem kandydata lub osób upoważnionych do jego reprezentowania (dotyczy osób innych niż osoby fizyczne),  

6)   w   przypadku kandydatów będących osobami fizycznymi zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyznania nagród wraz z   własnoręcznym podpisem kandydata,  

7)   oświadczenie wnioskodawcy, że wszystkie informacje zawarte w   złożonym wniosku są aktualne i   zgodne ze stanem faktycznym i   prawnym na dzień podpisania wniosku wraz z   podpisem osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy.  

§   4.   1.   Wnioski, o   których mowa w   § 3, należy składać osobiście w   Kancelariach Starostwa Powiatowego w   Wodzisławiu Śląskim. przy ul. Bogumińskiej 2   lub przy ul. Pszowskiej 92a lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w   Wodzisławiu Śl., ul.   Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śl.  

2.   Wnioski należy składać do ostatniego dnia marca każdego roku (decyduje data wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego w   Wodzisławiu Śl.) z   zastrzeżeniem ust.3.  

3.   W 2013 roku wnioski będą przyjmowane w   terminie do 21 dni od dnia wejścia w   życie niniejszej uchwały.  

4.   Wniosek złożony lub doręczony po terminie nie będzie rozpatrywany.  

5.   Złożenie wniosku o   przyznanie nagrody nie jest równoznaczne z   jej przyznaniem.  

§   5.   1.   Wnioski o   przyznanie nagród opiniuje Komisja, która przy ocenie osiągnięć kandydata do nagrody bierze pod uwagę charakter jego działalności i   jej znaczenie dla kultury lub rangę osiągnięć w   zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania lub ochrony kultury, a   w szczególności wkład w   rozwój kultury powiatu wodzisławskiego, promowanie powiatu w   kraju i   poza jego granicami, a   także przyczynianie się do rozwoju życia kulturalnego i   kształtowania tożsamości lokalnej.  

2.   Członków Komisji powołuje i   odwołuje Zarząd Powiatu Wodzisławskiego uchwałą.  

3.   Zarząd Powiatu Wodzisławskiego spośród członków Komisji wybiera Przewodniczącego Komisji.  

4.   W skład Komisji wchodzi:  

1)   czterech przedstawicieli Zarządu Powiatu Wodzisławskiego,  

2)   dwóch członków Komisji Rady Powiatu Wodzisławskiego właściwej ds. kultury wskazanych przez Przewodniczącego tejże Komisji.  

5.   Członkowie Komisji wybierają spośród siebie sekretarza Komisji.  

§   6.   1.   Do zadań Komisji należy:  

1)   opiniowanie wniosków,  

2)   przedstawienie Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego propozycji kandydatów do Nagrody oraz propozycji nagród dla nagrodzonych.  

2.   Opiniowanie wniosków polega na ich ocenie pod względem formalnym oraz merytorycznym.  

3.   W przypadku stwierdzenia błędów lub uchybień formalnych możliwych do usunięcia Komisja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub do złożenia wyjaśnień w   wyznaczonym terminie.  

4.   Wniosek, który nie spełnia wymogów formalnych, nie podlega ocenie merytorycznej.  

5.   Członkowie Komisji zajmują swoje stanowisko w   głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W   przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.  

§   7.   1.   Komisja funkcjonuje w   okresie trwania kadencji Rady Powiatu Wodzisławskiego, w   czasie której została powołana. Koniec kadencji Komisji upływa z   końcem kadencji Rady Powiatu Wodzisławskiego.  

2.   W pracach Komisji nie mogą brać udziału osoby, które pozostają z   kandydatem do nagrody w   takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może powodować wątpliwości co do ich bezstronności.  

§   8.   Decyzje o   przyznaniu Nagrody podejmuje Zarząd Powiatu Wodzisławskiego po zapoznaniu się z   opinią Komisji, w   formie uchwały.  

§   9.   1.   Zarząd Powiatu Wodzisławskiego informacje o   nagrodzonych podaje do publicznej wiadomości w   Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Powiatu Wodzisławskiego.  

2.   O terminie i   miejscu wręczenia nagród nagrodzeni oraz podmioty, które zgłosiły kandydatury nagrodzonych, zostaną powiadomieni pisemnie.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »