| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/666/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Gościnna Dolina" w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust.1 pkt 9, art. 43, art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody(tekst jedn. Dz.U. nr 151, poz. 1220 z 2009 r. z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art.8 i art. 13 pkt. 2 ustawy a dnia 20 lipca 2011 r. o ogłaszaniu aktów normatywnymi niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. nr 197, poz. 1172 z 2011 z późn. zm.).

Rada Miejska
u c h w a l a

§ 1. Ustanawia się zespół przyrodniczo-krajobrazowy o nazwie "Gościnna Dolina" w Bielsku-Białej
o powierzchni 30,89 ha. Obszar ten położony jest w południowej części miasta Bielska-Białej. Zespół obejmuje teren, którego granice przebiegają wzdłuż dróg publicznych, tj. od północy - aleją Gen W. Andersa, od wschodu- aleją Armii Krajowej, od południa - ul. Karbową i od zachodu - ul.Kolistą. Obszar ten obejmuje doliny trzech potoków. Są to: potok Kamienicki II, potok Dębowiec oraz potok Dopływ od Zieleni Miejskiej. W skład zespołu wchodzą grunty Skarbu Państwa, gminy Bielsko-Biała oraz grunty prywatne. Szczegółową lokalizację określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Celem ochrony zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Gościnna Dolina" w Bielsku-Białej jest zachowanie terenów leśnych i nieleśnych ze względów krajobrazowych oraz z uwagi na licznie występujące na tym obszarze cenne siedliska przyrodnicze z udziałem chronionych gatunków roślin i zwierząt.

§ 3. Na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego określonego w § 1 zabrania się:

1) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

2) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce leśnej i wodnej lub rybackiej;

3) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych oraz obszarów wodno-błotnych;

4) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych, z wyjątkiem wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką leśną i łowiecką;

5) umieszczania tablic reklamowych.

§ 4. Nadzór nad ochroną zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, o którym mowa § 1 sprawuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


granice zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Gościnna Dolina" w Bielsku-Białej
Zalacznik1.pdf

załącznik graficzny

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »