| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 98/XXVIII/2012 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust. 1 pkt.9,art. 40 ust.2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.13 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz.406 ), art. 8 ust. 2 pkt 2, art.11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka  Kultury w Boronowie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Traci moc uchwała nr 2/IV/ 99 z dnia 11 lutego 1999r. z późn. zm.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Czyż


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 98/XXVIII/2012
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

STATUT
Gminnego Ośrodka Kultury
w Boronowie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Gminny Ośrodek  Kultury w Boronowie zwany dalej w skrócie „GOK” jest samorządową instytucją kultury, której działalność polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury.

2. GOK działa w oparciu o Ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz.406), Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) oraz postanowieniami niniejszego statutu.

§ 2. 1. GOK posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru prowadzonego przez organizatora.

2. W skład GOK wchodzą:

1) Dom Kultury w Boronowie,

2) Biblioteka Publiczna w Boronowie.

§ 3. 1. Siedzibą GOK jest budynek przy ulicy Poznańskiej 1 w Boronowie.

2. Terenem działania GOK jest Rzeczpospolita Polska.

3. Organizatorem GOK jest Rada Gminy Boronów.

4. Nadzór nad GOK pełni w imieniu organizatora Wójt Gminy Boronów.

5. Organizator zapewnia mu środki w formie dotacji rocznej dla jego utrzymania i rozwoju oraz określa sposób sprawozdawczości finansowej.

II. CEL I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 4. l. Celem GOK jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości, a w szczególności:

1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,

2) przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,

3) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,

4) zespołowe uczestnictwo w kulturze,

5) edukacja kulturalna oraz wychowanie przez sztukę,

6) promowanie i propagowanie wartościowych zjawisk kulturalnych gminy

i regionu z zakresu amatorskiej twórczości artystycznej,

7) indywidualizacja form aktywności kulturalnej,

8) masowe imprezy kulturalne,

9) upowszechnianie książek i czytelnictwa.

2. GOK może realizować cele ujęte w § 4 ust. l przy współudziale innych instytucji kultury w regionie. Współpracuje w szczególności z placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami przejawiającymi różne formy działalności kulturalnej i czytelniczej.

3. Zakres działania GOK:

1) organizacja i prowadzenie sekcji, kół i zespołów zainteresowań,

2) organizacja spektakli, koncertów, wystaw, aukcji, giełd sztuki,

3) organizacja imprez rozrywkowych , turystycznych, ekologicznych,

4) prowadzenie impresariatu artystycznego,

5) prowadzenie nauki języków obcych,

6) świadczenie usług plastycznych, fotograficznych, filmowych, reklamowych,

szkoleniowych i rozrywkowych,

7) prowadzenie działalności wydawniczej,

8) prowadzenie wypożyczalni rekwizytów, sprzętu nagłaśniającego audiowizualnego

i innego,

9) czerpanie pożytków z majątku przekazanego w użyczenie

10) organizacja imprez państwowych, gminnych, religijnych, okolicznościowych,

rodzinnych,

11) prowadzenie innej działalności gospodarczej.

4. Zadania określone w § 4. ust. 3 realizuje GOK na podstawie statutu oraz zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W  BORONOWIE

§ 5. 1. Organem zarządzającym GOK jest dyrektor, który kieruje instytucją oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy w Boronowie, w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Dyrektor samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych przy zachowaniu postanowień odrębnych przepisów.

§ 6. 1. W GOK zatrudnia się pracowników działalności podstawowej , administracji i obsługi.

2. Organizację wewnętrzną GOK określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.

3. Szczegółowy podział zadań, zakres uprawnień i odpowiedzialności pracowników ustala Dyrektor.

4. Do obowiązków dyrektora należy:

1) kierowanie pracami Ośrodka oraz nadzór nad majątkiem przekazanym mu w zarząd

i użytkowanie.

2) przedstawienie do zatwierdzania planów usług świadczonych przez Ośrodek,

planów zatrudniania i płacy, planów finansowych.

3) decydowanie o celowości wydatków w ramach zatwierdzonego budżetu.

4) wykonywanie obowiązków kierownika zgodnie z kodeksem pracy

i przepisami szczegółowymi.

5) przedstawienie Wójtowi programu działania i informacji z działalności Ośrodka.

IV. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ORAZ ZASADY FINANSOWANIA

§ 7. 1. GOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

Podstawą gospodarki finansowej GOK jest roczny plan finansowy.

2. Działalność GOK jest finansowana z wypracowanych dochodów własnych, innych źródeł

oraz dotacji organizatora.

3. GOK może prowadzić działalność usługową i gospodarczą w zakresie spraw określonych

w § 4 ust. 3.

4. Środki uzyskane z działalności gospodarczej są dochodami własnymi z przeznaczeniem

na działalność statutową.

5. Ceny za dokonane usługi w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustala Dyrektor.

6. Roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury zatwierdza Rada Gminy

w  Boronowie nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8. 1. GOK używa pieczątki podłużnej z napisem:

Gminny Ośrodek Kultury,  42 – 283 Boronów ul. Poznańska 1 woj. śląskie,

oraz pieczątki z napisem:

Gminny Ośrodek Kultury ul. Poznańska 1 42-283 Boronów NIP 575-13-22-505

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Wydra

Specjalista w dziedzinie dotacji unijnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »