| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 98/XXVIII/2012 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust. 1 pkt.9,art. 40 ust.2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.13 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz.406 ), art. 8 ust. 2 pkt 2, art.11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka  Kultury w Boronowie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Traci moc uchwała nr 2/IV/ 99 z dnia 11 lutego 1999r. z późn. zm.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Czyż


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 98/XXVIII/2012
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

STATUT
Gminnego Ośrodka Kultury
w Boronowie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Gminny Ośrodek  Kultury w Boronowie zwany dalej w skrócie „GOK” jest samorządową instytucją kultury, której działalność polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury.

2. GOK działa w oparciu o Ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz.406), Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) oraz postanowieniami niniejszego statutu.

§ 2. 1. GOK posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru prowadzonego przez organizatora.

2. W skład GOK wchodzą:

1) Dom Kultury w Boronowie,

2) Biblioteka Publiczna w Boronowie.

§ 3. 1. Siedzibą GOK jest budynek przy ulicy Poznańskiej 1 w Boronowie.

2. Terenem działania GOK jest Rzeczpospolita Polska.

3. Organizatorem GOK jest Rada Gminy Boronów.

4. Nadzór nad GOK pełni w imieniu organizatora Wójt Gminy Boronów.

5. Organizator zapewnia mu środki w formie dotacji rocznej dla jego utrzymania i rozwoju oraz określa sposób sprawozdawczości finansowej.

II. CEL I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 4. l. Celem GOK jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości, a w szczególności:

1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,

2) przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,

3) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,

4) zespołowe uczestnictwo w kulturze,

5) edukacja kulturalna oraz wychowanie przez sztukę,

6) promowanie i propagowanie wartościowych zjawisk kulturalnych gminy

i regionu z zakresu amatorskiej twórczości artystycznej,

7) indywidualizacja form aktywności kulturalnej,

8) masowe imprezy kulturalne,

9) upowszechnianie książek i czytelnictwa.

2. GOK może realizować cele ujęte w § 4 ust. l przy współudziale innych instytucji kultury w regionie. Współpracuje w szczególności z placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami przejawiającymi różne formy działalności kulturalnej i czytelniczej.

3. Zakres działania GOK:

1) organizacja i prowadzenie sekcji, kół i zespołów zainteresowań,

2) organizacja spektakli, koncertów, wystaw, aukcji, giełd sztuki,

3) organizacja imprez rozrywkowych , turystycznych, ekologicznych,

4) prowadzenie impresariatu artystycznego,

5) prowadzenie nauki języków obcych,

6) świadczenie usług plastycznych, fotograficznych, filmowych, reklamowych,

szkoleniowych i rozrywkowych,

7) prowadzenie działalności wydawniczej,

8) prowadzenie wypożyczalni rekwizytów, sprzętu nagłaśniającego audiowizualnego

i innego,

9) czerpanie pożytków z majątku przekazanego w użyczenie

10) organizacja imprez państwowych, gminnych, religijnych, okolicznościowych,

rodzinnych,

11) prowadzenie innej działalności gospodarczej.

4. Zadania określone w § 4. ust. 3 realizuje GOK na podstawie statutu oraz zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W  BORONOWIE

§ 5. 1. Organem zarządzającym GOK jest dyrektor, który kieruje instytucją oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy w Boronowie, w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Dyrektor samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych przy zachowaniu postanowień odrębnych przepisów.

§ 6. 1. W GOK zatrudnia się pracowników działalności podstawowej , administracji i obsługi.

2. Organizację wewnętrzną GOK określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.

3. Szczegółowy podział zadań, zakres uprawnień i odpowiedzialności pracowników ustala Dyrektor.

4. Do obowiązków dyrektora należy:

1) kierowanie pracami Ośrodka oraz nadzór nad majątkiem przekazanym mu w zarząd

i użytkowanie.

2) przedstawienie do zatwierdzania planów usług świadczonych przez Ośrodek,

planów zatrudniania i płacy, planów finansowych.

3) decydowanie o celowości wydatków w ramach zatwierdzonego budżetu.

4) wykonywanie obowiązków kierownika zgodnie z kodeksem pracy

i przepisami szczegółowymi.

5) przedstawienie Wójtowi programu działania i informacji z działalności Ośrodka.

IV. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ORAZ ZASADY FINANSOWANIA

§ 7. 1. GOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

Podstawą gospodarki finansowej GOK jest roczny plan finansowy.

2. Działalność GOK jest finansowana z wypracowanych dochodów własnych, innych źródeł

oraz dotacji organizatora.

3. GOK może prowadzić działalność usługową i gospodarczą w zakresie spraw określonych

w § 4 ust. 3.

4. Środki uzyskane z działalności gospodarczej są dochodami własnymi z przeznaczeniem

na działalność statutową.

5. Ceny za dokonane usługi w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustala Dyrektor.

6. Roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury zatwierdza Rada Gminy

w  Boronowie nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8. 1. GOK używa pieczątki podłużnej z napisem:

Gminny Ośrodek Kultury,  42 – 283 Boronów ul. Poznańska 1 woj. śląskie,

oraz pieczątki z napisem:

Gminny Ośrodek Kultury ul. Poznańska 1 42-283 Boronów NIP 575-13-22-505

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »