| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/229/2012 Rady Gminy Czernichów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawies zczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U.2012, poz.391) oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)

Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje

§ 1.

Ustala się, że za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) odbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych będzie prowadzone bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:

a) zmieszanych ( nieselektywnie zbieranych),

b) selektywnie zbieranych:

- szkła bezbarwnego i kolorowego,

- tworzywa sztucznego,

- metali,

- żużli z kotłów c.o,

- odpadów organicznych: zielonych i kuchennych,

- papieru i tektury,

- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

- zużytych opon,

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

2) punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie przyjmował następujące rodzaje odpadów:

a) budowlane i rozbiórkowe;

b) przeterminowane chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.

c) zużyte baterie,

d) przeterminowane leki,

e) opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach powstających w gospodarstwach rolnych,

f) tekstylia, w tym ubrania,

g) żużel poza okresem ustalonym w Regulaminie,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny poza ustaloną dwukrotną zbiórką w roku,

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe poza ustaloną dwukrotną zbiórką w roku,

j) zużyte opony poza dwukrotną zbiórką w roku,

k) pozostałe odpady o których mowa w pkt 1 w przypadku niemożności ich oddania w wyznaczonym harmonogramem terminie,

§ 2.

1. Właściciel nieruchomości pokrywa koszty transportu związane z dowozem odpadów o których mowa w pkt 2 ppkt. h,g,i,j,k do selektywnego punktu zbiórki odpadów. Za pozostałe odpady o których mowa w § 1 pkt 2 odpłatność w całości ponosi właściciel nieruchomości tj. za transport i za przyjęcie odpadu do selektywnego punktu.

2. Odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku

3. Odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Vaillant - Eksperci

Vaillant - producent pieców, kotłów olejowych, kotłów gazowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »