| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/229/2012 Rady Gminy Czernichów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawies zczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U.2012, poz.391) oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)

Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje

§ 1.

Ustala się, że za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) odbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych będzie prowadzone bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:

a) zmieszanych ( nieselektywnie zbieranych),

b) selektywnie zbieranych:

- szkła bezbarwnego i kolorowego,

- tworzywa sztucznego,

- metali,

- żużli z kotłów c.o,

- odpadów organicznych: zielonych i kuchennych,

- papieru i tektury,

- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

- zużytych opon,

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

2) punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie przyjmował następujące rodzaje odpadów:

a) budowlane i rozbiórkowe;

b) przeterminowane chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.

c) zużyte baterie,

d) przeterminowane leki,

e) opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach powstających w gospodarstwach rolnych,

f) tekstylia, w tym ubrania,

g) żużel poza okresem ustalonym w Regulaminie,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny poza ustaloną dwukrotną zbiórką w roku,

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe poza ustaloną dwukrotną zbiórką w roku,

j) zużyte opony poza dwukrotną zbiórką w roku,

k) pozostałe odpady o których mowa w pkt 1 w przypadku niemożności ich oddania w wyznaczonym harmonogramem terminie,

§ 2.

1. Właściciel nieruchomości pokrywa koszty transportu związane z dowozem odpadów o których mowa w pkt 2 ppkt. h,g,i,j,k do selektywnego punktu zbiórki odpadów. Za pozostałe odpady o których mowa w § 1 pkt 2 odpłatność w całości ponosi właściciel nieruchomości tj. za transport i za przyjęcie odpadu do selektywnego punktu.

2. Odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku

3. Odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »